Metso julkistaa havainnollistavia taloudellisia tietoja jatkuvien Flow Control -toimintojensa (tuleva Neles) osalta tammi–syyskuulta 2019 ja 2018


Metso julkistaa havainnollistavia taloudellisia tietoja jatkuvien Flow Control -toimintojensa (tuleva Neles) osalta tammi–syyskuulta 2019 ja 2018

Metso Oyj, pörssitiedote, 25.10.2019 klo 9.50 paikallista aikaa

Metso julkistaa valikoituja havainnollistavia tilintarkastamattomia taloudellisia tietoja sen jatkuville Flow Control -liiketoiminnoille (myöhemmin myös ”tuleva Neles”) tammi–syyskuulta 2019 ja tammi-syyskuulta 2018. Tämän tiedotteen liitteenä ovat tulevan Neleksen carve-out-periaatteilla laaditut tuloslaskelma, tase ja rahavirtalaskelma, tammi–syyskuulta 2019 sekä vertailukaudelta 2018. Tämä tiedote täydentää 7.10 julkistettuja valikoituja havainnollistavia tilintarkastamattomia taloudellisia tietoja aiemmilta kausilta.

Metso tiedotti 4.7.2019, että sen hallitus on hyväksynyt suunnitelman yhdistää Metso Minerals -liiketoiminta ja Outotec uudeksi yhtiöksi nimeltään Metso Outotec. Metson Flow Control -liiketoiminta eli nykyisen listatun Metson jatkuvat toiminnot nimetään uudelleen, ja ne jatkavat Neles-nimisenä virtauksensäätölaitteita ja ‑palveluja tarjoavana itsenäisenä pörssiyhtiönä. Transaktio toteutetaan Metson osittaisjakautumisella siten, että kaikki Metso Minerals -liiketoimintaan liittyvät varat ja vastuut siirtyvät Outotecille.

Jakautumisen täytäntöönpano on tavoitteenarekisteröidä vuoden 2020 toisen vuosineljänneksen aikana, ja se on ehdollinen jakautumisen hyväksynnälle Metson ja Outotecin ylimääräisissä yhtiökokouksissa, jotka on kutsuttu koolle pidettäviksi 29.10.2019, lakisääteiselle velkojien kuulemismenettelylle ja kaikkien lakisääteisten ja muiden hyväksyntöjen saamiselle.

Havainnollistavia taloudellisia carve-out-tietoja tulevasta Neleksestä (tilintarkastamattomia)

Milj. euroaQ1-Q3/ 2019Q1-Q3/ 2018Muutos %2018
Saadut tilaukset52747112628
Palveluliiketoiminnan saadut tilaukset1199920136
  % saaduista tilauksista22,621,1 21,6
Tilauskanta2952805276
Liikevaihto49342516593
Palveluliiketoiminnan liikevaihto1089217128
  % liikevaihdosta21,921,6 21,6
Oikaistu EBITA78593287
  % liikevaihdosta15,814,0 14,7
Liikevoitto75582983
  % liikevaihdosta15,213,6 14,1
Tilikauden tulos54422960
Liiketoiminnan nettorahavirta5772-2170
Nettokäyttöpääoma858-864
Nettovelka-51-57-11-74
Velkaantuneisuusaste, %-19,5-26,7 -31,6
Omavaraisuusaste, %37,340,5 37,8
Taseen loppusumma72555431636
Henkilöstön määrä kauden lopussa2 9732 479202 783

Tilintarkastamattomien havainnollistavien taloudellisten carve-out-tietojen kokoamisen taustaa

Yllä ja liitteenä esitetyt tilintarkastamattomat taloudelliset carve-out-tiedot havainnollistavat tulevan Neleksen tulosta ja taloudellista asemaa, jos osittaisjakautuminen olisi jo toteutunut. Carve-out-tiedot perustuvat Metson tilintarkastettuun vuoden 2018 tilinpäätökseen ja Metson tilintarkastamattomiinn osavuosikatsauksiin ajanjaksoilta 1.1.–30.9.2019 ja 1.1.–30.9.2018. Tiedot sisältävät konsernitason tuottojen, kulujen, varojen ja velkojen carve-out-perusteisen kohdistamisen vaikutuksen. Tästä johtuen tulevan Neleksen tässä esitetyt luvut sisältävät sellaisia carve-out-perusteisia vaikutuksia, joita ei ole mukana Metson raportoidun Flow Control -segmentin luvuissa.

Carve-out-tiedot 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta esittävät tulevan Neleksen erillisenä taloudellisena yksikkönä, ja ne on laadittu käyttäen asianosaisten yhtiöiden ja liiketoimintojen samaa historiallista taloudellista informaatiota kuin Metso-konsernin aikana. Noudatetut laatimisperiaatteet ja kirjanpitoarvot ovat samat kuin Metso-konsernissa. Carve-out-tiedot on laadittu noudattaen EU:ssa sovellettaviksi hyväksyttyjen kansainvälisten IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita.

Nämä tulevan Neleksen tilintarkastamattomat tiedot on esitetty yksinomaan havainnollistamistarkoituksessa. Ne eivät välttämättä kuvaa sitä, millainen yhdistelty toiminnan tulos ja taloudellinen asema olisi ollut, jos tuleva Neles olisi ollut itsenäinen juridinen konserni ja näin ollen esittänyt kyseisten tilikausien taloudelliset tiedot erillisenä konsernina. Carve-out-tietojen tarkoituksena ei myöskään ole havainnollistaa, millaiset tulevan Neleksen tulos, taloudellinen asema tai rahavirrat olisivat tulevaisuudessa.

Tilintarkastamattomien havainnollistavien taloudellisten carve-out-tietojen kokoamisen laatimisperusteet

Laadittaessa tulevan Neleksen havainnollistavia taloudellisia carve-out-tietoja, historiallisiin taloudellisiin tietoihin on käytetty seuraavia merkittäviä periaatteita:

  • Metson raportoiduista konsernitilinpäätöstiedoista on eriytetty pois kaikki Metso Minerals -liiketoimintaan liittyvät tuotot ja kulut sekä varat ja velat.
  • Carve-out-tietoihin sisältyvien Neles-yksiköiden väliset liiketoimet, saamiset ja velat on eliminoitu. Carve-out-tiedot sisältävät Neles-yksiköiden liiketoimet ja tase-erät. Liiketoimia ja tase-eriä, joiden vastapuolena on jokin muu Metso-konserniin kuuluva yhtiö ja joita on aiemmin käsitelty Metson konserniraportoinnissa konsernin sisäisinä liiketoimina, on käsitelty lähipiiriliiketoimina.
  • Osittaisjakautumisen yhteydessä Metson olemassa olevista lainoista ja niihin liittyvistä rahoitustuotoista ja -kuluista on eriytetty Metso Mineralsille jakautumissuunnitelman mukainen osuus. Lisäksi Metso hakee tarvittavia suostumuksia velkakirjanhaltijoilta.
  • Historiallisesta Metso-konsernin oman pääoman määrästä carve-out-tietojen taseessa tulevalle Nelekselle jäävä oman pääoman osuus kuvaa niitä nettovaroja, jotka kuuluvattulevalle Nelekselle. Metso Minerals -liiketoiminnan oma pääoma kuvaa sen suunniteltua pääomarakennetta ja vähennys jatkuvien toimintojen osakepääomassa on vastaavasti jakautumissuunnitelman mukainen.
  • Metso otti uuden IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin käyttöön 1.1.2019 alkaen soveltaen sen ei-takautuvaa siirtymäsääntöä siten, että standardin soveltamisen aloittaminen ei edellytä vertailulukujen muuttamista. Tästä johtuen aiempien kausien tiedot eivät ole vertailukelpoisia 30.9.2019 tilanteen kanssa. Metson Flow Control -segmentti on kirjannut vuoden 2019 avaavaan taseeseen 51 miljoonan euron suuruisen käyttöoikeusomaisuuden sekä vuokrasopimusvelan, joka on aiemmin esitetty taseen ulkopuolisena vuokravastuuna.
  • Taseessa esitettyjen lainojen määrä perustuu oletukseen osittausjakautumisesessa siirtyvien lainojen kokonaismäärästä. Varojen ja velkojen lopullinen määrä voi poiketa tässä havainnollistavassa taloudellisessa informaatiossa esitetyistä määristä, koska tällaisten tase-erien saldot määritetään jakautuvan omaisuuden ja velkojen kirjanpitoarvojen perusteella jakautumisen voimassaolopäivänä. Tämä voi johtaa vaihteluun tässä esitettyihin lukuihin liittyen tulevan Neleksen toimintaan ja taloudelliseen asemaan.

Tunnuslukujen laskentakaavat

 Oikaistu EBITA=Liiketulos (EBIT) + liiketoiminnan uudelleenjärjestely- ja yrityshankintakulut + aineettomien omaisuuserien poistot
     
     
     
 Nettokäyttöpääoma=Vaihto-omaisuus + myyntisaamiset + muut korottomat saamiset + asiakassopimuksiin perustuvat varat ja velat, netto - ostovelat - saadut ennakot – muut korottomat velat 
     
  

Nettovelka
=Korolliset velat – Pitkäaikaiset rahoitusvarat – laina- ja muut korolliset saamiset
(pitkä- ja lyhytaikaiset) – likvidit varat
     
 Velkaantuneisuusaste=Nettovelka× 100
Oma pääoma
     
 Omavaraisuusaste=Oma pääoma× 100
Taseen loppusumma – saadut ennakot
     

Lisätietoja antaa:

Juha Rouhiainen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 5132

Metso Oyj

jakelu:
Nasdaq Helsinki
Tiedotusvälineet
www.metso.com

Metso kuuluu alallaan maailman johtaviin teollisuusyrityksiin. Tarjoamme laitteita ja palveluja luonnonvarojen kestävään käsittelyyn ja virtaukseen kaivos-, kivenmurskaus-, kierrätys- ja prosessiteollisuudessa. Ainutlaatuinen osaamisemme ja innovatiiviset ratkaisumme auttavat asiakkaitamme tehostamaan toimintaansa, vähentämään riskejä ja parantamaan kannattavuutta. Metson osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Yhtiön liikevaihto oli noin 3,2 miljardia euroa vuonna 2018. Metsolla on yli 14 000 työntekijää yli 50 maassa

metso.com/fitwitter.com/metsogroup 

Liite


Attachments

Q3_Neles illustrative carve-out financial information_FI