„Aprangos“ grupės 2019 m. devynių mėnesių tarpinė informacija

Vilnius, LITHUANIA


„Aprangos“ grupės neaudituotas konsoliduotas 2019 m. trečio ketvirčio pelnas prieš apmokestinimą sudarė 3,6 mln. eurų, kai 2018 m. trečią ketvirtį pelnas siekė 2,7 mln. eurų, t.y. išaugo 34%. Grupės neaudituotas konsoliduotas pelnas prieš apmokestinimą per 2019 m. 9 mėnesius sudarė 7,2 mln. eurų, kai 2018 m. atitinkamu laikotarpiu „Aprangos“ grupė uždirbo 5,3 mln. eurų konsoliduoto pelno prieš apmokestinimą (išaugo 36%).

Nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigaliojo naujas 16-asis Tarptautinis finansinės atskaitomybės standartas (TFAS) „Nuoma“. Dėl šio standarto taikymo 2019 metais sumažėjo Grupės ir Įmonės nuomos sąnaudos, bet padidėjo nusidėvėjimo ir amortizacijos bei palūkanų sąnaudos. Atitinkamai, tai padarė įtaką ir rodiklių skaičiavimams. TFAS 16 „Nuoma“ neigiama įtaka Grupės 2019 m. 9 mėnesių pelnui prieš apmokestinimą sudarė 468 tūkst. eurų.

„Aprangos“ grupės 2019 m. trečio ketvirčio EBITDA sudarė 8,7 mln. eurų, t.y. išaugo 102%, lyginant su 2018 m. trečiuoju ketvirčiu. Grupės EBITDA per 2019 m. 9 mėnesius sudarė 21,9 mln. eurų ir, lyginant su atitinkamu 2018 m. laikotarpiu, padidėjo 115%. TFAS 16 „Nuoma“ teigiama įtaka Grupės 2019 m. 9 mėnesių EBITDA rodikliui sudarė 9,9 mln. eurų (3,5 mln. eurų teigiama įtaka Grupės 2019 m. trečiojo ketvirčio EBITDA rodikliui).

Su „Aprangos“ grupės 2019 m. 9 mėnesių neaudituota konsoliduota tarpine finansine atskaitomybe, konsoliduotu tarpiniu pranešimu bei vadovų patvirtinimu galima susipažinti prisegtoje byloje. Tarpinė informacija taip pat paskelbta: http://aprangagroup.lt/lt/investuotojams.

Rimantas Perveneckas
„Aprangos“ grupės generalinis direktorius
+370 5 2390801

 

Priedai


Attachments

Vadovu patvirtinimas 2019Q3 LT FA2019Q3 LT