Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 maj – 31 oktober 2019

Uppsala, SWEDEN


HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET

 • Oasmias depåbevis avnoterades från NASDAQ i USA för att minska komplexitet och kostnader.
 • Oasmia rekryterade två General Managers till bolagets ledningsgrupp. 
 • Oasmia publicerade sin årsredovisning för 2018/2019 och reviderade räkenskaper efter nedskrivningar. Bolagets revisor avstyrkte beviljande av ansvarsfrihet för tidigare styrelse.
 • Den av Oasmias styrelse anlitade särskilde granskaren, Svante Forsberg (Deloitte), lämnade sin rapport kring utredning av ansvarsfrågor inför kommande årsstämma.
 • Årsstämman i Oasmia beslutade att bevilja de nuvarande styrelseledamöterna, valda vid den extra bolagsstämman den 19 mars 2019, och den tidigare verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för förvaltningen för den tid årsredovisningen omfattade. Stämman beslutade om att inte bevilja ansvarsfrihet för den tidigare styrelsen. Stämman beslutade även att gränserna i bolagsordningen om aktiekapital och antal aktier ändras.
 • Styrelsen i Oasmia föreslog en företrädesemission om cirka 400 MSEK och kallade till extra bolagsstämma den 6 november 2019.

HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN

 • Michael af Winklerfelt utsågs till ny CFO.
 • En extrastämma beslutade om att bemyndiga styrelsen i Oasmia att genomföra den föreslagna nyemissionen av aktier med företrädesrätt för Oasmias aktieägare.
 • Efter en fulltecknad företrädesemission tillfördes Oasmia cirka 399 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

ANDRA KVARTALET 1 augusti – 31 oktober 2019

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 252 tkr (158)1
 • Rörelseresultatet var -47 581 tkr (-22 627)
 • Resultatet efter skatt uppgick till -18 454 tkr (-60 982)
 • Resultatet per aktie var -0,07 kr (-0,33)

PERIODEN 1 maj – 31 oktober 2019

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 433 tkr (287)1
 • Rörelseresultatet var -83 491 tkr (-49 199)
 • Resultatet efter skatt uppgick till -58 382 tkr (-92 084)
 • Resultatet per aktie var -0,24 kr (-0,51)

1 Siffror inom parentes visar utfall för motsvarande period föregående räkenskapsår

VD KOMMENTERAR 

Oasmias förflyttning mot att bli ett helt integrerat kommersiellt läkemedelsföretag håller högt tempo.  

Tack vare den företrädesemission som nyligen genomförts med framgång har vi nu de resurser som krävs för den mycket spännande och viktiga period vi står inför. Våra prioriteringar för de kommande 18 månaderna är tydliga. Företaget är i en förflyttning från utvecklingsfokus till att bli en kommersiellt driven organisation som genererar intäkter och förbättrar patienters livskvalitet. Vi är nu i slutfas med att färdigställa nödvändigt marknadsförings- och kommunikationsmaterial för att stödja lanseringen av vår första produkt, Apealea. Vår ambition är att lansera i EU under det första kvartalet 2020 – helst tillsammans med en strategisk partner. Vi har därmed påbörjat produktion av Apealea i tillräckliga volymer för lanseringen, tillsammans med vår tillverkningspartner Baxter Oncology. Det närmaste året ska vi också stärka det kliniska värdet på Apealea och skapa ökad produktkännedom genom att möjliggöra studier som initieras av försöksledare (så kallade IIT:s). Därutöver avser vi att förbereda den vetenskapliga och kliniska grunden för en partnerstrategi inom området immunonkologi – ett mycket intressant område för Oasmia framöver. 

Under 2021 kommer vi även implementera den regulatoriska strategin för den amerikanska marknaden och ansöka om marknadsgodkännande. Vi kommer söka partners för den amerikanska marknaden, som i värde räknat är den globalt största.

Sammanfattningsvis är hela företaget mycket förväntansfullt inför det kommande året, det kommer innebära hårt arbete men förhoppningsvis också spännande milstolpar för Oasmia. Vi kommer anstränga oss till det yttersta för att börja realisera den potential som finns i vår egenutvecklade plattform XR17 och de produkter som den kan komma att generera - och för att ge ett tydligt mervärde till framtida patienter. 

Sven Rohmann, interim VD i Oasmia

För mer information:
Urban Ekelund
IR-chef Oasmia
Telefon: 018-50 54 40
E-post: IR@oasmia.com 

Denna information är sådan information som Oasmia Pharmaceutical AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 december 2019 kl 07:30 CET.

Om Oasmia Pharmaceutical AB
Oasmia Pharmaceutical AB utvecklar, tillverkar och marknadsför en ny generation av läkemedel inom human- och veterinär onkologi. Produktutvecklingen syftar till att framställa nya formuleringar innehållande nanopartiklar av väletablerade cytostatika som i jämförelse med befintliga alternativ har förbättrande egenskaper, förbättrad biverkningsprofil samt bredare användningsområden. Produktutvecklingen bygger på egen forskning inom nanoteknik och egna patent. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq Stockholm (OASM) och Frankfurt Stock Exchange (OMAX.GR).


Bilaga


Attachments

Delårsrapport Q2 SV FINAL v8 clean