Evli Pankki Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2019

Helsinki, FINLAND


EVLI PANKKI OYJ PÖRSSITIEDOTE 24.1.2020 KLO 11.00 (EET/EEST)

ENNÄTYKSELLINEN TULOS VUODEN VIIMEISELLÄ NELJÄNNEKSELLÄ

 • Varainhoito- ja sijoittaja-asiakkaat -segmentin liikevoitto nousi ja oli 20,8 miljoonaa euroa (1-12/2018: 17,4 milj. euroa)
 • Neuvonanto- ja yritysasiakkaat -segmentin liikevoitto nousi ja oli 2,8 miljoonaa euroa (2,2 milj. euroa)
 • Oman taseen tuotot kehittyivät positiivisesti ja olivat 3,2 miljoonaa euroa (0,7 milj. euroa), jonka myötä Konsernitoiminnot-segmentin liikevoitto parani
 • Strategian mukaisesti Evlin vaihtoehtoisten sijoitustuotteiden hallinnoitavat varat kasvoivat katsauskaudella ja olivat lähes 870 miljoonaa euroa (noin 350 milj. euroa).

             
Tammi-joulukuu 2019

 • Liiketoiminnan tuotot olivat 75,8 miljoonaa euroa (68,5 milj. euroa)
 • Liikevoitto oli 24,1 miljoonaa euroa (18,9 milj. euroa)
 • Tilikauden voitto oli 18,7 miljoonaa euroa (17,3 milj. euroa). Tilikauden voitto sisältää -0,6 miljoonaa euroa (2,1 milj. euroa) osakkuusyhtiön tulososuutta
 • Evlin laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,71 euroa (0,68 euroa) ja oman pääoman tuotto 23,4 prosenttia (23,0 %)
 • Hallinnoidut varat nousivat ja olivat joulukuun lopussa nettomääräisesti ennätykselliset 14,3 miljardia euroa (11,4 mrd. euroa)
 • Toistuvien tuottojen suhde operatiivisiin kustannuksiin oli 124 prosenttia (113 %)
 • Osinkoehdotus on 0,66 euroa osakkeelta (0,61 euroa).

             
Loka-joulukuu 2019

 • Liiketoiminnan tuotot olivat 22,7 miljoonaa euroa (17,5 milj. euroa)
 • Tarkastelujakson liikevoitto oli 8,7 miljoonaa euroa (3,6 milj. euroa)
 • Evlin laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,24 euroa (0,07 euroa).

Näkymät vuodelle 2020

Yleiseen osake- ja korkomarkkinoiden kehitykseen liittyvät riskit ovat korkeat markkinoilla vallitsevasta epävarmuudesta johtuen. Mahdollinen kurssien lasku tai sijoittajien riskinottohalukkuuden väheneminen vaikuttaisi negatiivisesti yhtiön tuloskehitykseen. Konsernin hallinnoimat varat ovat kasvaneet viime vuosien aikana merkittävästi, mikä lieventää mahdollisen markkinakäänteen tulosvaikutusta. Etenkin vaihtoehtoisten sijoitustuotteiden myynti on tuonut uutta, vakaata liikevaihtoa. Evli on käynnistänyt joukon sisäisiä, strategian mukaisia toimenpiteitä ja kulusäästöjä, joiden seurauksena yhtiön kulutehokkuuden ennakoidaan paranevan.

Neuvonantopalveluiden kysyntä on kehittynyt positiivisesti ja sen näkymät vuodelle 2020 ovat vakaat. Oman taseen kautta tehtävän sijoitustoiminnan osuus Evlin liiketoiminnasta on supistunut viime vuosien aikana. Tästä huolimatta sillä voi olla merkittävä vaikutus tuloksen kehitykseen. Neuvonantotoiminnan ja oman sijoitustoiminnan tuottojen kausittaiset ja vuotuiset vaihtelut ovat mahdollisia.

Positiivisen kehityksen seurauksena arviomme vuoden 2020 liikevoiton olevan selvästi positiivinen.

Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut

 1-12/20191-12/2018
Tuloslaskelman tunnusluvut  
Liiketoiminnan tuotot, M€75,868,5
Liikevoitto/-tappio, M€24,118,9
Liikevoittomarginaali, %31,827,6
Tilikauden voitto/tappio, M€18,717,3
   
Kannattavuuden tunnusluvut  
Oman pääoman tuotto (ROE), %23,423,0
Koko pääoman tuotto (ROA), %2,11,9
   
Taseen tunnusluvut  
Omavaraisuusaste, %8,99,5
Konsernin vakavaraisuussuhde, %15,116,2
   
Osakekohtaiset tunnusluvut  
Osakekohtainen tulos (EPS), laimennettu, €0,710,68
Laaja osakekohtainen tulos (EPS), laimennettu, €0,710,67
Osinko/osake, €*0,660,61
Oma pääoma/osake, €3,403,27
Osakkeen hinta päätöspäivänä, €10,407,28
   
Muut tunnusluvut  
Kulu/tuotto -suhde0,680,72
Toistuvien tuottojen suhde operatiivisiin kuluihin, %124113
Henkilöstömäärä249254
Markkina-arvo, M€248,6172,5
    

*Osinko vuodelle 2019, hallituksen ehdotus

Toimitusjohtaja Maunu Lehtimäki

Evlin liiketoiminta kehittyi vakaasti jo vuoden kolmella ensimmäisellä neljänneksellä, mutta etenkin viimeinen vuosineljännes oli vahva, kun Evlin molempien liiketoimintasegmenttien liikevaihto kasvoi ja yleinen kehitys osake- ja korkomarkkinoilla oli suotuisaa. Taloudellinen kehityksemme ylitti odotuksemme ja tarkensimme loppuvuodesta toistamiseen tulosnäkymiämme ylöspäin. Viimeisen kvartaalin luvut osoittivat selvää parannusta edellisvuodesta: liiketoiminnan tuotot kasvoivat lähes 30 prosenttia 22,7 miljoonaan euroon ja liikevoitto yli kaksinkertaistui 8,7 miljoonaan euroon. Meille tärkeä, toimintamme vakautta ja ennakoitavuutta mittaava tunnusluku, toistuvien tuottojen suhde operatiivisiin kustannuksiin, ylsi loppuvuodesta 124 prosenttiin, mikä on selvästi 100 prosentin tavoitteemme yläpuolella.

Vuonna 2019 hallinnoimamme asiakasvarallisuus ylitti ensimmäistä kertaa 14 miljardin euron rajan ja oli vuoden lopussa ennätykselliset 14,3 miljardia euroa 25 prosenttia edellisvuoden lopun tasoa korkeampi. Tämän seurauksena rahastopalkkiomme kasvoivat yksitoista prosenttia 45 miljoonaan euroon.

Evlin strategiset painopistealueet, kansainvälinen rahastomyynti ja vaihtoehtoisten sijoitustuotteiden myynti kehittyivät suunnitelmien mukaisesti vuoden 2019 aikana. Kansainvälisiltä asiakkailta tullut rahastopääomamme oli vuoden lopussa 2,8 miljardia euroa. Rahastojemme vuoden aikana kerätyistä 960 miljoonan euron nettomerkinnöistä noin puolet tuli Suomen ulkopuolelta, pääosin Euroopasta. Suomesta tulleet nettomerkinnät puolestaan jakautuivat suunnilleen tasan suoran myynnin ja varainhoitomandaattien kautta tulleiden merkintöjen kesken.

Vaihtoehtoiset sijoitustuotteet ovat meille tärkeä kasvualue Suomessa ja niiden yhteenlaskettu sijoitusvarallisuus lähes kolminkertaistui vuoden takaisesta ja oli vuoden lopussa lähes 870 miljoonaa euroa. Vuonna 2019 vaihtoehtoisista sijoitustuotteista saatujen palkkioiden osuus kaikista rahastopalkkioistamme ylitti kymmenen prosenttia, joten niistä on lyhyessä ajassa tullut Evlille merkittävä palkkiotuottojen lähde.

Myös neuvonanto- ja yritysasiakkaat -segmenttimme kehittyi suotuisasti. Corporate Finance -liiketoimintamme laskutus ylitti edellisvuoden tason ja yhtiön toimeksiantokanta säilyi viimeisellä kvartaalilla hyvänä, jonka myötä näkymät vuodelle 2020 ovat suotuisat. Kannustinohjelmien hallinnointiliiketoiminta jatkoi vahvaa kasvuaan, uusien asiakkuuksien ja olemassa olevien asiakkaiden aiempaa laajempien palvelukokonaisuuksien myötä.

Strategiamme viitoittama työ sijoitusprosessiemme tehostamiseksi ja asiakaskokemuksen parantamiseksi jatkui vuonna 2019. Saatoimme onnistuneesti maaliin mittavan, erityisesti varainhoitoamme koskevan runkojärjestelmäuudistuksen, joka on mahdollistanut sisäisten prosessiemme yksinkertaistamisen. Toinen toimintaamme tuntuvasti tehostanut toimenpide oli rahastojemme säilytyksen siirtäminen Skandinaviska Enskilda Bankenille. Tämä kansainvälisen toimintatavan mukainen ratkaisu parantaa myös edellytyksiämme myydä rahastojamme Suomen ulkopuolella. Näillä sekä lukuisilla pienemmillä toimenpiteillä paransimme jälleen merkittävästi operatiivista tehokkuuttamme.

Onnistuneiden strategisten valintojemme ansiosta olemme säilyttäneet hyvän asemamme nopeasti muuttuvilla markkinoilla. Jatkamalla panostuksiamme strategisiin painopistealueisiimme uskomme, että vuoden 2020 liikevoitto on selvästi positiivinen.

Haluan kiittää asiakkaitamme ja osakkeenomistajiamme luottamuksesta sekä työntekijöitämme kovasta ja menestyksekkäästä työstä.


EVLI PANKKI OYJ

Lisätietoja:

Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja, Evli Pankki Oyj, p. 050 553 3000, maunu.lehtimaki@evli.com
Juho Mikola, talousjohtaja, Evli Pankki Oyj, p. 040 717 8888, juho.mikola@evli.com

Evli Pankki Oyj

Evli on sijoittamiseen erikoistunut pankki, joka auttaa yhteisöjä, yrityksiä ja yksityishenkilöitä kasvattamaan varallisuuttaan. Tuote- ja palveluvalikoima sisältää sijoitusrahastoja, varainhoitoa ja pääomamarkkinapalveluita, vaihtoehtoisia sijoitustuotteita, osakeanalyysia, kannustinjärjestelmien hallinnointia ja yritysjärjestelypalveluita. Yhtiö tarjoaa myös asiakkaiden sijoitustoimintaa tukevia pankkipalveluita. Evli on Suomen parhaaksi arvioitu ja suosituin yhteisövarainhoitaja*.

Evlin hallinnoitavana on 14,3 miljardia euroa asiakkaiden varoja (netto 12/2019). Evli-konsernin oma pääoma on 81,7 miljoonaa euroa ja BIS-vakavaraisuussuhde 15,1 prosenttia (31.12.2019). Yhtiön palveluksessa työskentelee noin 250 henkilöä. Evli Pankki Oyj:n B-osake on listattu Nasdaq Helsingissä.

*KANTAR SIFO Prospera External Asset Management Finland 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 ja SFR Scandinavian Financial Research Institutional Investment Services, Finland 2015, 2016, 2017, 2018.

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy, keskeiset tiedotusvälineet, www.evli.com


Attachments

Evli Pankki Oyj_Tilinpäätöstiedote 1-12_2019