CellaVision AB: Valberedningens förslag till val av styrelseordförande och styrelseledamöter

Lund, SWEDEN


Informationen lämnades för offentliggörande 2020-02-05 kl. 08.25

CellaVision AB (publ) meddelar idag att bolagets valberedning beslutat föreslå årsstämman 2020 att välja Mikael Worning som ny ledamot i styrelsen. Vidare förslår valberedningen omval av Sören Mellstig till styrelseordförande i CellaVision och omval av styrelseledamöterna Christer Fåhraeus, Åsa Hedin, Anna Malm Bernsten, Niklas Prager, Jürgen Riedl, Stefan Wolf.

Valberedningens ambition är en styrelsesammansättning på CellaVision med bred erfarenhet från såväl internationella bolag som inom specialistområdet hematologi och angränsande områden. Med den föreslagna nya ledamoten, Mikael Wornings relevanta bakgrund ser valberedningen att styrelsen för CellaVision stärks ytterligare.

Mikael Worning, av dansk nationalitet och född 1962, har mångårig erfarenhet från företagsledande befattningar inom global försäljning av medicintekniska produkter, främst inom diagnostik och hörapparater (inkl. implantat). Mikael Worning är dotterbolags-VD för Demants verksamhet i Nord- och Sydamerika som representerar drygt 40% av
Demant-koncernens intäkter. Mikael Worning har framgångsrikt lett konsolideringen av en fragmenterad affärsstruktur till en samordnad affärsmodell omfattande såväl den egna organisationen samt genom förvärv av bolag för att nå kommersiell framgång.

”Det känns roligt att föreslå årsstämman val av Mikael Worning som ny ledamot i CellaVisions styrelse. Mikael Worning har lång internationell erfarenhet på ledande befattningar inom medicinteknik och affärsutveckling vilket kommer stärka och komplettera CellaVisions styrelse ytterligare”, säger Christer Fåhraeus, ordförande i CellaVisions valberedning.

Valberedningen består av Nicklas Hansen (utsedd av William Demant Invest A / S), Christer Fåhraeus (utsedd av Christer Fåhraeus och företag), Joel Eklund (utsedd av Grenlunden CEVI AB) och Bo Lundgren (utsedd av Swedbank Robur-fonder). Valberedningen är sammankallad av Sören Mellstig som deltagit som adjungerad, men som ej ingår i valberedningen.


Valberedningens förslag på styrelsens sammansättning:
Sören Mellstig – styrelsens ordförande
Christer Fåhraeus – styrelseledamot
Åsa Hedin – styrelseledamot
Anna Malm Bernsten – styrelseledamot
Niklas Prager – styrelseledamot
Jürgen Riedl – styrelseledamot
Stefan Wolf – styrelseledamot
Mikael Worning– styrelseledamot

Det är valberedningens uppfattning att den föreslagna styrelsen väl möter kraven som kan ställas på kompetens och erfarenhet

Valberedningens övriga förslag till årsstämman som äger rum i Lund på CellaVision AB klockan 15:00 den 23 april kommer att anges i kallelsen till årsstämman som offentliggörs i mitten på mars i år.

För mer information, vänligen kontakta:
Christer Fåhraeus, Valberedningens ordförande, CellaVision AB
Tel: +46 (0) 705-60 90 00 | Epost: cf@eqlpharma.com

Sören Mellstig, Styrelsens ordförande, CellaVision AB
Tel: +46 (0) 705-13 65 81 | Epost: soren@mellstig.se

Om CellaVision
CellaVision är ett innovativt, globalt medicinteknikföretag som utvecklar och säljer produkter inom provberedning samt ledande system för rutinanalys av blod och andra kroppsvätskor inom sjukvården. Analyserna utgör ofta viktigt underlag för snabba och korrekta sjukdomsdiagnoser, tex vid infektioner och allvarliga cancersjukdomar. CellaVisions produkter rationaliserar manuellt laboratoriearbete, säkrar och stödjer effektiva arbetsflöden och kompetensutveckling inom och mellan sjukhus. Spetskompetens finns inom provberedning, bildanalys, artificiell intelligens och automatiserad mikroskopering. Försäljningen sker via globala partners med stöd från moderbolaget i Lund och av bolagets 17 lokala organisationer för marknadssupport med direkt närvaro i mer än 30 länder. 2019 var omsättningen till
462 miljoner kronor och bolagets tillväxtmål är 15% per år över en konjunkturcykel. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.
Läs mer på www.cellavision.se

Bilaga


Attachments

CellaVision AB Valberedningens förslag av styrelse