Tornator tuotti lisäarvoa haastavassa markkinaympäristössä: metsäomaisuuden käypä arvo kohosi merkittävästi ja oman pääoman tuotto oli yli 20 prosenttia


Tilinpäätöstiedote 11.2.2020 klo 9.00    

  

Tornator Oyj
Tilikausi 1.1 – 31.12.2019


Tornator tuotti lisäarvoa haastavassa markkinaympäristössä: metsäomaisuuden käypä arvo kohosi merkittävästi ja oman pääoman tuotto oli yli 20 prosenttia

YHTEENVETO AJALTA 1.1.- 31.12.2019                                                   

  • Konsernin metsäomaisuuden käypä arvo kasvoi 232 milj. € (+16 %)
  • Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja oli vahva, 84,4 milj. € (+2,5 %)
  • Liikevaihto laski 105,8 milj. €:oon (-6,2 %) ja tase kohosi yli 1,8 mrd. €:oon
  • Ennätysvuoden jälkeen operatiivinen liikevoitto oli 74,7 milj € (-11 %) ja haastavassa markkinatilanteessa operatiivinen nettotulos oli hyvällä tasolla: 42,7 milj. € (-14 %)
  • Yhtiö hankki Suomessa uutta metsäomaisuutta noin 13,000 hehtaaria
  • Ydinliiketoiminnassa puukaupassa liikevaihtoa kertyi 101,0 milj. € ja puumääränä noin 2,8 milj. m3.
  • Pitkät markkinakorot laskivat vuoden lopussa, mikä vaikutti negatiivisesti yhtiön korkoinstrumenttien käypiin arvoihin, tulosvaikutus -47,0 milj. € ennen veroja
  • Tilikauden IFRS-tulos käyvin arvoin oli 164,8 milj. €, puuston arvon muutos vaikutti +189,9 milj. € ennen veroja
  • Oman pääoman tuotto käyvin arvoin oli 21,5 %


Toimitusjohtaja Henrik Nieminen:

“Uusi strategiakausi käynnistyi haastavassa markkinatilanteessa. Keski-Euroopan mittavat metsätuhot sekoittivat puumarkkinoita ympäri Eurooppaa, eivätkä Suomi ja Baltian maat olleet tästä poikkeus. Myös edellisvuoden suuret lumituhot Suomessa vaikuttivat normaalia laajempina metsänhoitotoimenpiteiden kuluina. Metsätilamarkkinoiden kuumeneminen puolestaan vaikeutti ostoedellytyksiä Virossa. Loppuvuoden työmarkkinahäiriöt lisäsivät osaltaan toimintaympäristön vaikeusastetta. Haastavasta kokonaistilanteesta huolimatta Tornatorin liikevaihto ja operatiivinen tulos olivat hyvällä tasolla, ja jatkoimme vahvan kassavirran luomista. Onnistuimme hankkimaan merkittävän määrän, noin 13 000 hehtaaria, uutta metsää Suomessa, mitä voidaan pitää erittäin positiivisena saavutuksena kiristyvässä metsätilamarkkinassa. Myös metsiemme käypä arvo nousi merkittävästi sekä Suomessa että Virossa eli pystyimme luomaan huomattavaa lisäarvoa omistajille. Tornatorin oman pääoman tuotto käyvin arvoin laskettuna oli yli 20 prosenttia.

Uuden strategian mukaisesti Tornator pyrkii kehittämään rooliaan vastuullisena vaikuttajana toimintaympäristössään. Vuonna 2019 tämä näkyi erityisesti erilaisten vastuullista toimintaa korostavien tekojen kautta – esimerkkinä 244 hehtaarin suoalueen suojeleminen ensimmäisenä toimijana ympäristöministeriön lanseeraamassa Helmi-elinympäristöohjelmassa. Vuoden saavutuksiin lukeutuvat myös digitaalisuuden hyödyntämisessä eteenpäin otetut askeleet, kuten digikehityksen tiekartan luominen. Lisäksi vuoden aikana otettiin käyttöön vihreän rahoituksen viitekehys ja uusittiin yhtiön Suomen metsien FSC-metsäsertifikaatti. FSC-C123368

Ilmastonmuutos, väestönkasvu ja kaupungistuminen ovat digitalisaation ohella merkittävimpiä globaaleja megatrendejä, jotka vaikuttavat Tornatorin toimintaan. Erityisesti ilmastonmuutos on aihe, jonka ympärillä käyvä julkinen keskustelu jatkui tiiviinä myös vuonna 2019. Tornatorin viesti on selkeä: vastuullinen metsien käyttö on osa ratkaisua ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa. Ilmastonmuutoksen torjumisen näkökulmasta tärkeintä on fossiilisten raaka-aineiden käytön vähentäminen ja niiden korvaaminen esimerkiksi puupohjaisilla uusiutuvilla materiaaleilla. Metsien rooli myös hiilensidonnassa on tärkeä, mutta on syytä muistaa, että parhaassa kasvuiässä olevat nuoret ja terveet metsät sitovat tehokkaimmin hiilidioksidia ilmakehästä. Tornator haluaa olla metsien vastuullisen käytön suunnannäyttäjä ja tuoda julkiseen keskusteluun monipuolista näkemystä kestävän metsätalouden roolista ilmastonmuutoksen torjunnassa. Pyrimme esimerkillämme lisäämään myös tietoisuutta erilaisista metsien käyttömenetelmistä ja niiden soveltuvuudesta eri kohteisiin. Monimuotoisuuden edistäminen ja arvokkaiden luontokohteiden suojelu on kiinteä osa liiketoimintaamme.

Puun kysynnän turvaaminen on yhtiön asiakasstrategian keskiössä. Tiiviit ja vahvat asiakassuhteet olivat iso menestystekijä Tornatorille myös vuonna 2019. Asiakas- ja muiden sidosryhmäsuhteiden merkitys tulee korostumaan jatkossa yhä enemmän niin kutsutun alustatalouden vahvistuessa myös metsäsektorilla. Eri toimijoiden väliset kumppanuudet uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin ja digitalisaation hyödyntämiseen liittyen ovat tulevaisuutta, ja perinteisten ostaja-myyjä -suhteiden merkitys jää taka-alalle. Yksi esimerkki tästä on Tornatorin ja pääasiakkaan Stora Enson suhde, joka muuntautuu yhä enemmän kumppanuudeksi erilaisten tutkimus- ja kehityshankkeiden ympärillä.

Tornatorin menestys ei olisi mahdollista ilman sen osaavaa henkilöstöä. Yksi osoitus henkilöstön ammattitaidosta oli se, että haastavasta markkinatilanteesta huolimatta tekemisen tasoa pystyttiin nostamaan. Uuden roolini myötä toimitusjohtajana olen yhä vakuuttuneempi yhtiön erityislaatuisuudesta, joka muodostuu suuresta määrästä erilaisia kyvykkyyksiä saman katon alla. Tornatorin johdon tärkeänä tehtävänä onkin huolehtia paitsi näiden kyvykkyyksien ylläpidosta ja kehittämisestä, mutta myös henkilöstön hyvinvoinnista ja hyvän työilmapiirin säilymisestä.

Tornatorin toiminnan lähtökohdat niin lyhyellä kuin pitkällä aikavälillä jatkuvat hyvinä – kiitos yhtiön vakaan historian, vahvan omavaraisuuden ja vakavaraisten omistajien. Kannattavaa kasvua tavoitellaan jatkossa metsien oston ohella etenkin digitalisaatioon ja brändin hyödyntämiseen keskittymällä sekä tarjottavia metsäpalveluita kehittämällä. Edellytykset lainaportfolion menestyksekkäälle uudelleen rahoittamiselle ovat erinomaiset: kiinnostus vahvaa ja tasaista kassavirtaa luovan, ilmastoystävällisen yhtiön luottoihin on suurta.

Haluan kiittää lämpimästi Tornatorin henkilöstöä, yrittäjiä, asiakkaita ja muita sidosryhmiä hyvästä yhteistyöstä ja luottamuksesta.”


Liikevaihto ja tulos

Konsernin liikevaihto oli 105,8 miljoonaa euroa (112,8) ja muutos siten -6,2 %. Liikevaihto laski 2018 ennätystasosta, koska vertailuvuoden lumituhojen aiheuttamien ylimääräisten hakkuiden kaltaisia poikkeuksellisia määriä ei syntynyt. Luovutetun puun keskihinta oli hyvällä tasolla, eikä muuttunut oleellisesti vertailuvuodesta. Pääosa, eli 101,0 miljoonaa euroa ja 95,4 %, liikevaihdosta muodostui puunmyyntituloista (107,1 milj. euroa, 94,9 %). Liikevaihto sisältää maa-alueiden ja tonttien myyntituottoja 2,7 miljoonaa euroa (3,5) ja metsäpalvelumyyntiä 2,1 miljoonaa euroa (2,2). Liiketoiminnan muut tuotot 5,7 milj. euroa (6,6) sisältävät muun muassa maa-alueiden käyttöoikeusmaksuja ja vuokria, suojelualuekorvauksia sekä maa-ainesmyyntiä. 

Liikevoittoa käyvin arvoin kertyi 264,6 miljoonaa euroa (116,5) ja tilikauden voitto oli 164,8 miljoonaa euroa (78,9). Biologisten hyödykkeiden käypä arvo kohosi merkittävästi Suomessa ja Virossa, mikä selittää liikevoiton huomattavaa muutosta. Biologisten hyödykkeiden käyvän arvon muutos nosti liikevoittoa +189,9 miljoonaa euroa (+32,6), ja rahoitusinstrumenttien negatiivinen käyvän arvon muutos pienensi tulosta -47,0 miljoonaa euroa (-1,6) ennen laskennallisia veroja. Operatiivinen liikevoitto laski Suomessa ja Romaniassa. Virossa vertailuvuonna voimakkaasti nousseet puun hinnat kohottivat yhtiön liikevoittoa vielä päättyneelläkin tilikaudella.

Tornator Timberland –konserniin kuuluvat emoyhtiön Tornator Oyj:n lisäksi Tornator Eesti Oü (100,0 %) ja Romaniassa SC Tornator SRL (100,0 %) ja Oituz Private Forest District SRL (100,0%). Lisäksi konserniin kuuluvat (100,0%) seuraavat tuulivoiman kehitysyhtiöt Suomessa: Lavakorven Tuulipuisto Oy, Maaselän Tuulipuisto Oy, Martimon Tuulipuisto Oy, Niinimäen Tuulipuisto Oy ja Pahkavaaran Tuulipuisto Oy.


Tärkeimpiä tunnuslukuja

Konsernin ja emoyhtiön viralliset tunnusluvut on laskettu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti.

    2019 2018 2017  
Liikevaihto, milj. euroa        
  Konserni 105,8 112,8 101,6  
  Emo 93,4 102,0 93,1  
Liikevoitto, milj. euroa        
  Konserni 264,6 116,5 92,4  
  Emo 219,3 80,7 87,0  
Liikevoittoprosentti, %        
  Konserni 250,0 103,2 90,9  
  Emo 234,7 79,1 93,4  
Tilikauden tulos, milj. euroa        
  Konserni 164,8 78,9 77,9  
  Emo 123,5 43,8 75,0  
Oman pääoman tuotto, %        
  Konserni 21,5 11,6 12,4  
  Emo 17,3 6,6 11,9  
Sijoitetun pääoman tuotto, %        
  Konserni 13,1 9,1 7,8  
Omavaraisuusaste, %        
  Konserni 45,5 44,4 43,3  
Henkilöstö keskimäärin        
  Konserni 183   182 189  


Vertailukelpoiset tunnusluvut

Virallisten, edellä esitettyjen tunnuslukujen lisäksi Tornator –konsernissa käytetään vaihtoehtoisia tunnuslukuja, jotka ovat vertailukelpoisia vuosien välillä ja kuvaavat siten paremmin operatiivisen toiminnan onnistumista. Vertailukelpoiset tunnusluvut on laskettu ilman käyvän arvon muutoksia ja koskevat koko konsernia:

    2019 2018 2017
Liikevaihto, milj. euroa   105,8 112,8 101,6
Liikevoitto, milj. euroa   74,7 83,9 72,4
Liikevoittoprosentti, %   70,6 74,4 71,2
Tilikauden tulos, milj. euroa   42,7 49,7 40,9
Oman pääoman tuotto, %   5,6 7,3 6,5
Sijoitetun pääoman tuotto, %   5,4 6,6 6,1
         
Vertailukelpoiset tunnusluvut on saatu vähentämällä virallisista IFRS -luvuista
laskennalliset muutokset seuraavasti (milj. €):
 
      


Liikevoitto, virallinen     264,6
- Biologisten hyödykkeiden käyvän arvon muutos   -189,9
= Liikevoitto, vertailukelpoinen     74,7
         
Tilikauden tulos, virallinen     164,8
- Biologisten hyödykkeiden käyvän arvon muutos   -189,9
- Rahoitusinstrumenttien käyvän arvon muutos   47,0
- Laskennallisten verojen osuus yllä mainituista eristä 20,8
= Tilikauden tulos, vertailukelpoinen   42,7
     


Tuottojen ja pitkäaikaisen varallisuuden jakautuminen maittain

  1.1.-31.12.2019 1.1.-31.12.2018
Tuotot: 1 000 euro % 1 000 euro %
Suomi 93 437,4 88,3 101 989,6 90,4
Romania ja Viro 12 386,0 11,7 10 835,5 9,6
Yhteensä 105 823,4 100,0 112 825,1 100,0
     
  31.12.2019 31.12.2018
Biologiset hyödykkeet: 1 000 euro % 1 000 euro %
Suomi 1 480 319,2 88,0 1 288 617,8 88,8
Romania ja Viro 202 311,8 12,0 162 342,0 11,2
Yhteensä 1 682 631,0 100,0 1 450 959,9 100,0
     
Pitkäaikaiset varat 1 000 euro % 1 000 euro %
Suomi 1 572 127,2 87,5 1 373 783,0 88,2
Romania ja Viro 224 096,7 12,5 182 966,5 11,8
Yhteensä 1 796 223,8 100,0 1 556 749,5 100,0


Olennaiset tapahtumat tilikaudelta

Tornatorin vuosi oli varsin kaksijakoinen: haastavan alkuvuoden jälkeen yhtiön operatiivinen tulos kääntyi vahvaan nousuun, ja myös merkittävät metsien arvonkorotukset kirjautuivat loppuvuodelle.

Tornator jatkoi investointeja uuden metsämaan hankintaan. Suomessa yhtiö osti noin 13 000 hehtaaria metsää. Aiemmista vuosista poiketen Virossa ostettiin vain alle 1 000 hehtaaria, mikä johtui maan metsätilamarkkinan ylikuumenemisesta. Romaniassa Tornator jatkoi metsäomistuksensa vastuullista hoitamista ja kestävän liiketoiminnan kehittämistä. Suomen ja Viron metsät ovat kaksoissertifioituja (PEFC, FSC®), ja Romaniassa yhtiön metsillä on FSC® -sertifikaatti. Suomen metsien osalta Tornator toteutti onnistuneesti viiden vuoden välein tehtävän FSC-uudelleensertifioinnin.

Suomi FSC-C123368
Viro FSC-C132610
Romania FSC-C132426

Ydinliiketoiminnassa, eli puun myynnissä ja luovutuksessa, Tornatorilla oli normaali vuosi vertailuvuoden ennätyksellisten tulosten jälkeen. Puun kysyntä ja hintataso laskivat hieman vertailuvuodesta. Vuoden 2018 lumituhojen hakkuista valtaosa myytiin Tornatorin pääasiakkaalle Stora Ensolle, ja puun luovutusmäärät olivat vertailuvuonna poikkeuksellisen suuret. Vuonna 2019 puun luovutus pääasiakkaalle Suomessa oli noin 66,6 miljoonaa euroa (79,5) eli noin 66,0 % (74,2 %) konsernin puun luovutuksen liikevaihdosta. Puunmyynti pääasiakkaalle perustuu pitkäaikaiseen, markkinaehtoiseen raamisopimukseen. Tornatorilla on myös muita pitkäaikaisia puunmyyntisopimuksia Suomessa ja Virossa.

Suomessa Tornatorin metsiin kohdistui vertailuvuonna merkittäviä lumituhoja, joiden vaikutukset näkyvät vielä 2019 tilinpäätöksessä. Puun luovutuksen liikevaihto sisältää 1,3 milj. euroa vakuutuskorvausta vertailuvuonna kirjatun 2,5 milj. euroa lisäksi. Kokonaisuudessaan tuhot ylittivät siis metsävakuutuksen omavastuurajan (5 milj. euroa).    

Tornatorin metsäomaisuuden (puusto) käyvän arvon päivityksestä kirjattiin merkittäviä positiivisia vaikutuksia Suomessa ja Virossa. Kestävien hakkumahdollisuuksien lisääntyminen, diskonttokoron lasku ja puun hintaennusteen tarkistus nostivat metsien käypää arvoa taseessa yhteensä 231,7 miljoonalla eurolla. Useista arvostustekijöistä muodostuva vuotuinen käyvän arvon päivitys paransi liikevoittoa 189,9 miljoonalla eurolla. Suomessa käyvän arvon laski ulkopuolinen arvioija, Indufor Oy, tulevaisuuden kassavirtojen pohjalta eli kestävän metsänhoidon perusteella ja kasvupotentiaali huomioon ottaen.

Konsernin koko metsäomaisuuden uusi arvo tilinpäätöksessä oli noin 1 776 miljoonaa euroa (1 539) sisältäen puuston ja maapohjan. Luvuissa on mukana hakkuiden sekä metsähankintojen ja metsämaan myyntien vaikutus. Tornator omistaa yhteensä yli 700 000 hehtaaria metsää Suomessa, Virossa ja Romaniassa.

Taseen toisella puolella yhtiön pitkäaikaisten korkosuojausten käyvät arvot heikkenivät pitkien markkinakorkojen laskun johdosta. Korkoinstrumenttien käyvän arvon muutoksesta syntyi tuloslaskelman rahoituseriin -47,0 miljoonan euron negatiivinen kirjaus (-1,6). Edellä mainituilla käyvän arvon muutoksilla ei ollut kassavirtavaikutuksia.

Tornator hyödynsi metsäinvestoinneissa kilpailukykyistä pankkilainarahoitusta. Joulukuussa 2019 Tornator nosti pankkilainan, jolla se maksoi takaisin 250 miljoonan euron vakuudellisen joukkovelkakirjalainan. Pankki– ja yritystodistusrahoituksen, yhteensä noin 582 miljoonaa euroa, lisäksi Tornatorilla on 65 miljoonan euron vakuudeton debentuurilaina. Kaikki yhtiön lainat erääntyvät loppuvuonna 2020, joten ne näkyvät tilinpäätöksessä lyhytaikaisissa lainoissa. Lainojen uudelleenrahoitukselle järjestetään sitova varmistus riittävän ajoissa ennen eräpäivää; tästä löytyy tarkempi kuvaus tilinpäätöksen liitetiedoissa. Tilikauden saavutuksiin kuului myös vihreän rahoituksen viitekehyksen luominen ja käyttöönotto. Tornator sai riippumattomalta auditoijalta, norjalaiselta ilmatieteen tutkimuskeskukselta CICERO:lta, parhaan mahdollisen vastuullisuusluokituksen eli ”dark green” koskien yhtiön toiminnan ilmastoystävällisyyttä. Mahdollisuus vihreään rahoitukseen ja vahva, tasainen toimintahistoria luovat yhtiölle hyvät edellytykset lainaportfolion onnistuneelle uudelleenrahoitukselle vuonna 2020.

Tornatorin omavaraisuusaste oli 45 % (44 %) ja likviditeetti säilyi vahvana läpi vuoden. Yhtiötä velvoittavat lainakovenantit täyttyivät turvallisilla marginaaleilla.

Yhtiö toi uutena liiketoimintana metsänomistajille mahdollisuuden vuokrata metsänsä Tornatorille pitkäaikaisella vuokrasopimuksella. Tämä on uusi tapa toisaalta säilyttää kontakti perittyyn omaisuuteensa ilman huolta metsien hoidosta ja toisaalta mahdollisuus saada tasaista vuokratuloa helposti ja luotettavasti.

Tornatorin vastuullisuusohjelman mukaisesti yhtiö ennallisti soita, teki kulotuksia ja perusti uusia luonnonsuojelualueita yhteensä yli 800 hehtaarilla yhtiön mailla.   

Tornator Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 7.3.2019 päätettiin jakaa osinkoa hallituksen esityksen mukaisesti 35 miljoonaa euroa.

Tornatorin uudeksi toimitusjohtajaksi (CEO) nimitettiin yhtiön varatoimitusjohtaja Henrik Nieminen 17.6.2019 alkaen. Edellinen toimitusjohtaja Sixten Sunabacka toimi yhtiössä senior adviserina vuoden 2019 loppuun asti.


Riskienhallinta

Tornatorin riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa yhtiön pitkän aikavälin kannattava toiminta ja luoda mahdollisuuksia hallittuun riskinottoon valitulla strategialla. Lähtökohtana on yhtiön kaikkien merkittävien riskien systemaattinen kartoitus ja analysointi.

Tornatorin riskit on jaettu kolmeen pääluokkaan: strategiset riskit, operatiiviset riskit ja rahoitusriskit.

Seuraavassa on kuvattu esimerkkejä kustakin pääluokasta:


Strategiset riskit

Puun kysynnän vaihtelu on luonnollisesti riski metsäyhtiölle. Kysyntäriski on pienentynyt puun käytön lisääntyessä ja monipuolistuessa, eikä kaikkia uusia innovaatioita vielä edes tiedetä. Yhtiö on varmistanut puun hyvää kysyntää myös sertifioimalla kaikki metsänsä. Metsäteollisuuden uusien investointien myötä puun kysyntä on kasvanut kaikissa yhtiön toimintamaissa.

Puun hinnan vaihtelu on yksi merkittävä riskitekijä Tornatorin tuloksen kannalta. Puun hinnan laskiessa Tornatorilla on tarvittaessa mahdollisuus hetkellisesti lisätä joko hakkuuoikeuksien myyntimäärää ja/tai tonttien sekä metsäpalstojen myyntiä. Tavoitteena on kuitenkin noudattaa kestävää hakkuusuunnitetta ja näin pyrkiä optimoimaan vuotuisia kassavirtoja pitkällä aikavälillä.

Puuraaka-aineen määrän ja laadun riskiä hallitaan pitkän aikavälin metsävarojen käytön suunnittelulla ja hakkuiden suuntaamisella metsien rakenteen ja ikäluokkajakauman mukaisesti. Suunnittelun tueksi Tornator hankkii säännöllisin väliajoin puolueettoman tutkimuksen yhtiön metsien rakenteesta ja laatii siihen perustuvan pitkän aikavälin hakkuusuunnitteen (>30 vuotta). Luonnonvarakeskuksen tuorein metsien inventointi ja sen pohjalta laadittu hakkuulaskelma ovat vuodelta 2016.

Nykyisten sertifiointikriteerien muutokset voivat vaikuttaa metsien käyttömahdollisuuksia heikentävästi ja aiheuttaa Tornatorille tulonmenetyksiä, ellei menetyksien täysimääräisestä korvaamisesta ole sovittu. Suomen FSC®:n kansallisten kriteerien määrittelytyö on käynnissä. Tornator osallistuu tiiviisti tähän prosessiin.

Metsien ostoon liittyy riskejä, ja investoinnin onnistumisen pystyykin toteamaan usein vasta pitkän ajan kuluttua. Ostokohteen puuvarojen ja rakenteen määrittelyssä hyödynnetään pitkälle vietyä teknologiaa, mutta edelleen joudutaan tekemään myös arvionvaraisia päätöksiä. Kohteiden hinnoitteluun on määritelty selkeät kriteerit, mutta hinnoittelu ja sen taustalla tehdyt arviot voivat vaikuttaa ostojen onnistumiseen tuottonäkökulmasta.

Tornator seuraa vallitsevaa taloussuhdannetta suunnitellessaan tonttimyyntiä. Suhdanteen heikentyminen saattaa vähentää lomarakennuspaikkojen kysyntää ja aiheuttaa väliaikaista tuottojen laskua. Näin on jo tapahtunutkin, ja maanjalostusinvestoinnit on siksi sopeutettu tontinmyynnin volyymin mukaan.

Tuulivoiman hankekehitykseen käytettävien investointien riskiä hallitaan tekemällä riittävän tarkat esiselvitykset ennen hankkeiden käynnistämistä, valitsemalla kumppaneiksi merkittäviä alan toimijoita, hajauttamalla hankkeet alueellisesti eri puolille Suomea sekä viemällä hankesuunnittelu läpi huolellisesti. Tornator ei osallistu tuulivoiman rakentamiseen eikä tuotannon omistamiseen, vaan myy osuutensa hankkeista ennen rakentamista ja jää maapohjan osalta vuokranantajaksi.

Metsävarojen hyödyntämisessä ympäristöön kohdistuvia riskejä Tornator hallitsee ympäristölainsäädäntöä ja sertifiointikriteerejä noudattamalla. Riskit otetaan huomioon henkilöstön kouluttamisessa ja perehdyttämisessä sekä minimoidaan toiminnan hyvällä suunnittelulla ja toteuttamisen korkealla tasolla.

Poliittisena riskinä voidaan pitää merkittäviä uusia lakisäädöksiä tai muita toimintaa rajoittavia tekijöitä. Esimerkkinä tällaisesta voi pitää Suomessa käytävää keskustelua metsien käytön hyväksyttävyydestä tai EU-tason pohdintoja metsätaloutta rajoittavasta sääntelystä. Myös metsäomaisuuden kasvattaminen ulkomaisena yrityksenä voi altistaa yhtiön poliittisille riskeille kohdemaissa. Riskien hallinnassa merkittävässä roolissa on yhteistyö viranomaisten, koulutuslaitosten ja erilaisten järjestöjen kanssa sekä aktiivisuus yhteiskunnallisessa keskustelussa. Myös osallistuminen alan tutkimustyöhön ja esimerkiksi erilaisten hiililaskelmien tuottaminen on osa proaktiivista riskien hallintaa. Tornator noudattaa avointa viestintää, jossa korostuvat toiminnan vastuullisuus ja muut yhtiön arvot.

Tornatorin tavoitteena on jatkaa toiminnan laajentamista myös Suomen rajojen ulkopuolella maissa, joissa kasvumahdollisuudet todetaan kannattaviksi. Maantieteellinen laajentuminen on sekä keino hallita riskejä että riski. Tornatorin kannalta Romania ja Viro ovat Suomea heikompia korruptiotilastoissa. Tornator sitoo taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun kiinteäksi osaksi liiketoimintaansa, jota ohjaavat kaikille toimintamaille yhteiset vastuullisen liiketoiminnan periaatteet (Code of Conduct). Lisäksi laajenemisen riskejä hallitaan valitsemalla asiantuntevia kumppaneita ja luotettavia asiakkaita sekä tasapainottamalla pitkä- ja lyhytaikaisia puunmyyntisopimuksia. Yhtiö suorittaa sisäistä tarkastusta kaikissa maissa, ja konsernissa on käytössä myös ns. whistleblow-systeemi.

Ammattitaitoisen henkilöstön saaminen ja sitouttaminen on riski myös metsätaloudessa. Tornator on varautunut metsureiden eläköitymiseen sopimalla uusia yrittäjäsopimuksia ja lisäämällä koneellista työtä. Toimihenkilöiden osalta tehdään yhteistyötä alan koulutuslaitosten kanssa ja ennakoivaa rekrytointia. Riskiä hallitaan myös aktiivisella henkilöstöhallinnolla ja henkilöstön kehittämisellä.


Operatiiviset riskit

Yhtiöllä on hallituksen ja toimivan johdon hyväksymät operatiiviset prosessit, joilla hallitaan sisäisiä liiketoimintariskejä. Entistä enemmän operatiivista työtä tehdään yrittäjäresursseilla, mikä asettaa haasteita toiminnan kontrollille, esimerkiksi ympäristövahinkojen osalta. Valvontaa pyritään kehittämään sekä koulutuksen että tietotekniikan avulla. 

Ilmastonmuutoksen lisäämät luonnontuhot muodostavat entistä suuremman riskin metsäomaisuudelle. Tornatorin osalta omistuksen koko, maatieteellinen laajuus, metsien hyvä terveys ja kasvukunto sekä metsätuholain edellyttämät toimet toimivat luontaisena riskienhallintakeinona. Lisäksi yhtiöllä on Suomessa metsävakuutus, joka on mitoitettu kattamaan erittäin suuren katastrofin tuhoja. Ulkomailla Tornator ei ole katsonut kannattavaksi vakuuttaa omistamiaan metsiä, sillä kohdemaissa ei ole tällä hetkellä toimivia metsävakuutusmarkkinoita. Riskinä voidaan pitää myös kyberhyökkäyksen uhkaa eli yhtiön tietojärjestelmiin kohdistuvia riskejä. Tähän on varauduttu hyödyntämällä kehittynyttä suojausteknologiaa ja huolehtimalla käyttäjien ohjeistuksesta ja koulutuksesta.


Rahoitusriskit

Merkittävä lainapääoman osuus yhtiön taseessa muodostaa riskin, jonka hallintaan Tornator on erityisesti panostanut. Hyvät ja toimivat kanavat pääomamarkkinoille mahdollistavat lainojen onnistuneen uudelleenrahoituksen. Yhtiö muokkaa lainaportfoliotaan rahoitusmarkkinoiden tilanteen mukaan niin, että tulevat lainojen erääntymiset hajautuvat usealle vuodelle ja mahdollisimman pitkälle tulevaisuuteen. Markkinakoron muutoksiin yhtiö on varautunut johdannaissopimuksilla. Korkosuojaus pienentää lainojen korkoriskiä ja samalla vähentää metsän käyvän arvon laskennassa käytetyn diskonttokoron vaihtelua, ja näin yhtiön arvon kehitys on ennustettavampaa. Likviditeetin hallinta perustuu ennakkomaksuihin ja ajantasaiseen kassasuunnitteluun. Yhtiöllä on myös yritystodistusohjelma, jolla optimoidaan rahavarojen tarvetta. Käteisvarat on sijoitettu pankkitalletuksiin sekä lyhyen aikavälin likvideihin ja korkean luottoluokituksen korkorahastoihin.

Asiakasriskiä Tornator hallitsee myyntisopimuksiin perustuvilla ennakkomaksuilla.


Tilikauden jälkeiset olennaiset tapahtumat

Ei olennaisia tilikauden jälkeisiä tapahtumia.


Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Globaalien megatrendien, kuten ilmastonmuutos ja väestön kasvu, odotetaan edelleen vahvistavan kestävästi tuotetun uusiutuvan puuraaka-aineen kysyntää pitkällä aikavälillä. Vallitsevasta epävarmuudesta (mm. kauppasota, Brexit) johtuen puun kysyntään ja hakkuisiin voi kuitenkin kohdistua tilapäisesti paineita. Maailmantalouden odotuksia voimakkaampi heikkeneminen voi aiheuttaa metsäteollisuudessa tuotannon supistuksia ja mahdollisesti negatiivisia vaikutuksia puun luovutusmääriin ja yhtiön liikevaihtoon.

Metsätilamarkkinoilla tilanteen odotetaan jatkuvan vertailuvuoden kaltaisena.
Metsänhoitotöitä jatketaan normaalin toimintavuoden mukaisesti ja lannoitusohjelmaa toteutetaan suunnitellusti.

Yhtiö arvioi velanhoitokykynsä ja tuloksensa säilyvän vakaana.


Tutkimus- ja kehitystoiminta

Yhtiö panosti vahvasti metsien puustotietojen saatavuuden ja laadun parantamiseen. Lisäksi jatkettiin korjuun ja luonnonhoidon laadun sekä yhtiön tietojärjestelmien kehittämistä. 


Henkilöstö ja palkat

Keskimääräinen henkilöstömäärä oli vertailuvuoden tasolla. Normaalin palkkauksen lisäksi yhtiöllä on käytössä tulostavoitteisiin perustuva palkitsemisjärjestelmä. Vuonna 2019 tulospalkkioita maksettiin vuodelta 2018 keskimäärin 6,4 % peruspalkoista (2018 maksettiin 6,5 % vuodelta 2017).

Konsernissa on töissä noin 180 henkilöä. Yhtiön metsät työllistävät ihmisiä, pääosin haja-asutusseuduilla, suoraan erilaisissa metsätöissä arviolta noin 1000 henkilötyövuoden verran.

  2019 2018 2017
Keskimääräinen henkilöstö tilikaudella, kpl 183 182 189
Tilikauden palkat ja palkkiot, milj. € 9,1 8,4 8,3


Ympäristö

Yhtiöllä on ympäristöohjelma, jonka tavoitteet ja toteutuma tarkistetaan yhtiössä vuosittain. Puitteet yhtiön ympäristöasioiden hallinnalle tuovat metsä- ja ympäristölainsäädäntö sekä PEFC ja FSC -sertifiointijärjestelmät. Ulkopuolinen arvioija auditoi sertifiointikriteerien noudattamista vuosittain. Laajempi FSC-uudelleensertifiointi tehdään viiden vuoden välein, ja Tornator toteutti tämän onnistuneesti vuonna 2019. 
                                                                                                                                                                                                                                              
Yhtiö noudattaa metsätaloustoiminnassaan Metsätalouden Kehittämiskeskus Tapion julkaisemia Hyvän metsänhoidon suosituksia.


Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastajat

Yhtiön hallitukseen kuuluivat 7.3.2019 saakka puheenjohtaja Mikko Koivusalo, varapuheenjohtaja Mikko Mursula sekä jäsenet Erkko Ryynänen ja Jari Suominen.  

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 7.3.2019 valittiin hallituksen varsinaisiksi jäseniksi ja heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen seuraavat henkilöt seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka:

Varsinainen jäsen Varajäsen
Mikko Koivusalo Markus Aho
Erkko Ryynänen Ari Mäkinen
Jari Suominen Jari Suvanto
Mikko Mursula Ilja Ripatti

Yhtiön hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan 7.3.2019 Mikko Koivusalon hallituksen puheenjohtajaksi ja Mikko Mursulan varapuheenjohtajaksi. Yhtiön ja osakkaan välisiä sopimuksia valvovan Oversight Committeen puheenjohtajaksi valittiin Mikko Mursula, jäseniksi Mikko Koivusalo sekä Erkko Ryynänen ja varajäseneksi Jari Suominen. Palkitsemiskomitean jäseniksi hallitus valitsi Mikko Koivusalon, Mikko Mursulan ja Erkko Ryynäsen.

Toimitusjohtajana on toiminut Henrik Nieminen. Hänen sijaisensa on liiketoimintajohtaja Ari Karhapää.

Johtoryhmän muodostivat toimitusjohtaja Henrik Nieminen, talous- ja rahoitusjohtaja Antti Siirtola, liiketoimintajohtaja Ari Karhapää, kehitysjohtaja Heikki Penttinen ja henkilöstöjohtaja Outi Nevalainen.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 7.3.2019 valittiin tilintarkastajaksi Deloitte Oy ja päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Marika Nevalainen.


Osakkeiden määrä

Emoyhtiön osakepääoma 51.836.213,00 euroa jakautuu 5.000.000 kappaleeseen osakkeita, ja kaikilla osakkeilla on samanlaiset oikeudet. Emoyhtiön osakkeita koskee yhtiöjärjestyksen lunastuslauseke, jonka mukaan muilla osakkeenomistajilla on lunastusoikeus, jos yhtiön osake vaihtaa omistajaa.


Tilikauden tuloksen käsittely

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 706.146.206,16 euroa sisältäen tilikauden tuloksen 123.518.240,67 euroa.

Tornator Oyj:n hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkona jaetaan 6,00 euroa/osake eli 30.000.000,00 euroa. Jakamatta jäävä osuus jätetään yhtiön omaan pääomaan. Osingonmaksu on suunniteltu maksettavaksi 23.4.2020 – täsmäytyspäivä 17.4.2020.

Yhtiön hallitus odottaa uudelleenrahoituksen onnistuvan suunnitelmien mukaisesti ja näin ollen osingonjako ei vaaranna yhtiön maksukykyä.


Osakkeenomistajat 31.12.2019

Omistaja %
Stora Enso Oyj 41,00 %
Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 23,13 %
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 15,33 %
OP Henkivakuutus Oy 5,21 %
OP-Metsänomistaja -erikoissijoitusrahasto 5,00 %
OP-Eläkesäätiö 4,16 %
Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas 2,50 %
Finnairin Eläkesäätiö 2,18 %
Riffu Oy 0,75 %
Danilostock Oy 0,75 %
Yhteensä 100,00 %

 

Osakkeiden äänimäärä

Yhtiöjärjestyksen mukaisesti osakkeenomistaja voi äänestää yhtiökokouksessa enintään kahdellakymmenellä (20) prosentilla yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, mukaan lukien osakkeenomistajan kanssa samaan konserniin kuuluvien kaikkien yritysten ja niiden eläkesäätiöiden ja -kassojen äänivalta.

Tornator Oyj:n selvitys konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on esitetty erillisenä kertomuksena yhtiön verkkosivuilla www.tornator.fi/Sijoittajat

Seuraavassa on esitelty konsernitilinpäätöksen avainluvut. Tilinpäätös liitteineen löytyy yhtiön verkkosivuilta www.tornator.fi/Sijoittajat


Konsernin tuloslaskelma

1 000 euro 1.1.-31.12.2019 1.1.-31.12.2018
Liikevaihto 105 823,4 112 825,1
Liiketoiminnan muut tuotot 5 717,5 6 567,4
     
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden
varastojen muutos
-1 427,6 -998,0
Materiaalit ja palvelut -17 216,8 -16 975,1
Henkilöstökulut -9 064,5 -8 447,0
Poistot ja arvonalentumiset -3 182,5 -3 093,5
Liiketoiminnan muut kulut -5 961,0 -5 979,3
Biologisten hyödykkeiden käyvän arvon muutos 189 910,1 32 575,8
Liikevoitto 264 598,6 116 475,5
     
Rahoitustuotot 199,0 180,5
Rahoituskulut -22 559,1 -22 726,1
Rahoitusinstrumenttien käyvän arvon muutos -46 993,4 -1 613,2
Rahoituserät (netto) -69 353,5 -24 158,8
     
Voitto/tappio ennen veroja 195 245,1 92 316,6
     
Tuloverot 373,4 -3 062,5
Laskennallisten verojen muutos -30 846,4 -10 373,1
Tilikauden tulos 164 772,0 78 881,1
     
Jakautuminen:    
Emoyhtiön omistajille 164 772,0 78 881,1
     
     
Konsernin laaja tuloslaskelma    
     
Tilikauden tulos 164 772,0 78 881,1
Kauden muut laajan tuloksen erät
verojen jälkeen:
   
Erät, joita ei myöhemmin siirretä
tulosvaikutteiseksi
   
Etuuspohjaisen nettovelan (tai omaisuuserän)
uudelleen määrittämisestä johtuvat erät
28,8 20,8
     
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää
tulosvaikutteiseksi
   
Muuntoero -979,8 -49,3
Myytävissä olevat rahoitusvarat 0,0 0,6
Kauden laaja tulos yhteensä 163 821,0 78 853,2
     
Jakautuminen:    
Emoyhtiön omistajille 163 821,0 78 853,2

  

Konsernin tase

1 000 euro 31.12.2019 31.12.2018
VARAT    
Pitkäaikaiset varat    
Aineettomat käyttöomaisuushyödykkeet 1 799,5 1 943,9
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 109 398,0 103 734,4
Käyttöoikeusomaisuuserät 2 284,2 0,0
Biologiset hyödykkeet 1 682 631,0 1 450 959,9
Muut sijoitukset 111,2 111,2
Pitkäaikaiset varat yhteensä 1 796 223,8 1 556 749,5
     
Lyhytaikaiset varat    
Vaihto-omaisuus 51,4 436,1
Myyntisaamiset ja muut saamiset 21 912,5 15 534,3
Johdannaiset 0,0 3 284,8
Sijoitukset 2 160,8 1 042,3
Rahavarat 18 650,7 13 957,4
Lyhytaikaiset varat yhteensä 42 775,3 34 254,9
     
Varat yhteensä 1 838 999,1 1 591 004,4
     
OMA PÄÄOMA JA VELAT    
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma    
Osakepääoma 50 000,0 50 000,0
Muu oma pääoma 781 295,6 652 474,6
Oma pääoma yhteensä 831 295,6 702 474,6
     
Pitkäaikaiset velat    
Laskennalliset verovelat 192 040,6 161 187,0
Rahoitusvelat 1 003,1 258 130,0
Johdannaiset 141 058,5 93 013,9
Vuokravastuuvelka 1 964,8 0,0
Eläkevastuuvelka 183,0 229,0
Pitkäaikaiset velat yhteensä 336 250,1 512 559,9
     
Lyhytaikaiset velat    
Rahoitusvelat 647 180,6 352 861,9
Ostovelat ja muut velat 23 933,2 21 981,3
Johdannaiset  0,0 1 126,7
Vuokravastuuvelka 339,6 0,0
Lyhytaikaiset velat yhteensä 671 453,4 375 969,9
     
Velat yhteensä 1 007 703,5 888 529,8
     
Oma pääoma ja velat yhteensä 1 838 999,1 1 591 004,4


Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista

1 000 euroLiiteOsake-pääomaYlikurssi-rahastoMuunto- eroKäyvän arvon rahastoKertyneet voittovaratOma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.2018Liite50 000,029 995,2-8 547,2-156,8580 830,3652 121,4
        
Laaja tulos       
Tilikauden tulos     78 881,178 881,1
Siirrot erien välillä    156,2-156,20,0
Muut laajan tuloksen erät (verojen jälkeen)       
Etuuspohjaisen nettovelan (tai omaisuuserän) uudelleen määrittämisestä johtuvat erät18    20,820,8
Muuntoero15, 27  -49,3  -49,3
Sijoitukset noteeraamattomiin arvopapereihin13, 27   0,6 0,6
Rahavirtojen suojaukset10, 27     0,0
Kauden laaja tulos 0,00,0-49,3156,878 745,778 853,2
Liiketoimet omistajien kanssa       
Osingonjako28    -28 500,0-28 500,0
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä     -28 500,0-28 500,0
Oma pääoma 31.12.2018 50 000,029 995,2-8 596,50,0631 075,9702 474,6
        
Oma pääoma 1.1.20191550 000,029 995,2-8 596,50,0631 075,9702 474,6
        
Laaja tulos       
Tilikauden tulos     164 772,0164 772,0
Siirrot erien välillä      0,0
Muut laajan tuloksen erät (verojen jälkeen)       
Etuuspohjaisen nettovelan (tai omaisuuserän) uudelleen määrittämisestä johtuvat erät18    28,828,8
Sijoitukset noteeraamattomiin arvopapereihin13, 27     0,0
Muuntoero15, 27  -979,8  -979,8
Kauden laaja tulos 0,00,0-979,80,0164 800,8163 821,0
Liiketoimet omistajien kanssa       
Osingonjako28    -35 000,0-35 000,0
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä     -35 000,0-35 000,0
Oma pääoma 31.12.2019 50 000,029 995,2-9 576,30,0760 876,8831 295,6


Konsernin rahavirtalaskelma

1 000 euro 1.1.-31.12.2019 1.1.-31.12.2018
Liiketoiminnan rahavirta    
Myynnistä saadut maksut 107 720,0 102 689,9
Aineellisten hyödykkeiden luovutustulot 2 743,7 3 546,6
Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut 5 719,0 6 753,3
Maksut liiketoiminnan kuluista -31 785,5 -30 646,3
Liiketoiminnan rahavirta ennen
rahoituseriä ja veroja
84 397,3 82 343,5
Maksetut korot ja maksut muista
liiketoiminnan rahoituskuluista
-22 728,3 -21 902,6
Saadut korot liiketoiminnasta 199,0 180,5
Maksetut välittömät verot ja
saadut veronpalautukset
-8 983,5 7 470,2
Liiketoiminnan rahavirta 52 884,5 68 091,6
     
Investointien rahavirta    
Investoinnit biologisiin hyödykkeisiin -43 560,7 -47 881,7
Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin, metsämaapohja -5 383,9 -5 918,0
Investoinnit muihin aineellisiin ja
aineettomiin hyödykkeisiin
-3 237,8 -2 051,3
Investoinnit osakkuusyhtiöihin ja muihin sijoituksiin 0,0 -3,0
Investoinnit rahasto-osuuksiin -1 116,9 0,0
Luovutustulot rahasto-osuuksien myynnistä 0,0 895,8
Investointien rahavirta -53 299,4 -54 958,2
     
Rahoituksen rahavirta    
Pitkäaikaisten lainojen nostot 0,0 25 000,0
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -51,9 -4 574,9
Lyhytaikaisten lainojen nostot 295 000,0 0,0
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -254 500,0 -5 000,0
Vuokrasopimusvelkojen lyhennys -305,0 0,0
Maksetut osingot -35 000,0 -28 500,0
Rahoituksen rahavirta 5 143,1 -13 074,9
     
Rahavarojen muutos 4 728,2 58,5
     
Rahavarat kauden alussa 13 957,4 13 900,6
Valuuttakurssimuutosten vaikutus rahavaroihin -34,7 -1,7
     
Rahavarat kauden lopussa 18 651,0 13 957,4

 

Liitteet:
Tilinpäätös 2019

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Henrik Nieminen, puh. 040 869 7613
Talous- ja rahoitusjohtaja Antti Siirtola, puh. 040 773 0975

www.tornator.fi

Tornator on johtava kestävään metsätalouteen erikoistunut yhtiö Euroopassa. Se omistaa metsiä Suomen lisäksi Virossa ja Romaniassa. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2019 noin 106 miljoona euroa ja taseen koko noin 1,8 miljardia euroa. Konserni työllistää suoraan noin 180 henkilöä. Kaikkiaan yhtiön metsät työllistävät suoraan omaa henkilökuntaa sekä yrittäjiä ja heidän työntekijöitään noin 1000 henkilötyövuoden verran. Emoyhtiön omistajat ovat suomalaisia, pääosin institutionaalisia sijoittajia. Tornatorin missio on luoda kestävää hyvinvointia metsästä.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liite


Attachments

Tornator Oyj konsernitilinpäätös 31.12.2019

Contact Data