„Aprangos” grupės 2019 m. 12 mėnesių tarpinė informacija

Vilnius, LITHUANIA


„Aprangos“ grupės neaudituotas konsoliduotas pelnas prieš apmokestinimą per 2019 m. 12 mėnesių sudarė 10,8 mln. eurų, kai 2018 m. atitinkamu laikotarpiu pelnas siekė 9,3 mln. eurų, t.y. išaugo 16%. Grupės neaudituotas konsoliduotas 2019 m. ketvirto ketvirčio pelnas prieš apmokestinimą sudarė 3,5 mln. eurų, kai 2018 m. ketvirtą ketvirtį pelnas buvo 3,4 mln. eurų, t.y. padidėjo 3%.

Nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigaliojo naujas 16-asis Tarptautinis finansinės atskaitomybės standartas (TFAS) „Nuoma“. Dėl šio standarto taikymo 2019 metais sumažėjo Grupės ir Įmonės nuomos sąnaudos, bet padidėjo nusidėvėjimo ir amortizacijos bei palūkanų sąnaudos. Atitinkamai, tai padarė įtaką ir rodiklių skaičiavimams. TFAS 16 „Nuoma“ neigiama įtaka Grupės 2019 m. 12 mėnesių pelnui prieš apmokestinimą sudarė 724 tūkst. eurų.

„Aprangos“ grupės EBITDA per 2019 m. 12 mėnesių sudarė 30,8 mln. eurų ir, lyginant su atitinkamu 2018 m. laikotarpiu, padidėjo 98%. 2019 m. ketvirto ketvirčio EBITDA sudarė 8,9 mln. eurų, t.y. padidėjo 80%, lyginant su 2018 m. ketvirtu ketvirčiu. TFAS 16 „Nuoma“ teigiama įtaka Grupės 2019 m. 12 mėnesių EBITDA rodikliui sudarė 13,6 mln. eurų (3,7 mln. eurų teigiama įtaka Grupės 2019 m. 4-o ketvirčio EBITDA rodikliui).

Su „Aprangos“ grupės 2019 m. dvylikos mėnesių neaudituota konsoliduota tarpine finansine atskaitomybe bei vadovų patvirtinimu galima susipažinti prisegtose bylose. Tarpinė informacija taip pat paskelbta: http://aprangagroup.lt/lt/investuotojams.

Saulius Bačauskas
"Aprangos" grupės finansų ir ekonomikos direktorius
(8-5) 2390 843

 

 

Priedai


Attachments

FA2019Q4 LT Vadovu patvirtinimas 2019Q4 LT