DPA Group N.V.: Jaarcijfers 2019: sterk verbeterde winstgevendheid en stevig fundament voor de toekomst


Jaarcijfers DPA: sterk verbeterde winstgevendheid en stevig fundament voor de toekomst

Hoofdpunten 2019¹:

 • Omzet: 151,7 miljoen euro (2018: 158,8 miljoen)
 • Brutowinst: 42,8 miljoen euro (2018: 43,3 miljoen)
 • Brutomarge: 28,2% (2018: 27,3%)
 • EBITDA: 14,3 miljoen euro (2018: 10,1 miljoen)
 • EBITDA-marge: 9,4% (2018: 6,4%)
 • Resultaat: 8,6 miljoen euro (2018: 9,0 miljoen) 

Hoofdpunten Q4 2019¹:

 • Omzet: 40,2 miljoen euro (Q4 2018: 41,1 miljoen)
 • Brutowinst: 11,4 miljoen euro (Q4 2018: 10,2 miljoen)
 • Brutomarge: 28,4% (Q4 2018: 24,8%)
 • EBITDA: 4,3 miljoen euro (Q4 2018: 2,9 miljoen)
 • EBITDA-marge: 10,7% (Q4 2018: 7,1%)
Verkorte resultatenrekening
in miljoenen euro's of percentages
2019 post IFRS 162019 pre IFRS 162018 pre IFRS 16Q4-2019 post IFRS 16Q4-2019 pre IFRS 16Q4-2018 pre IFRS 16
Netto-omzet151,7151,7158,840,240,241,1
Kostprijs van de omzet104,7108,9115,527,828,830,9
Brutowinst47,042,843,312,411,410,2
Brutomarge31,0%28,2%27,3%30,8%28,4%24,8%
Verkoop- en beheerskosten exclusief afschrijvingen en amortisatie
26,2

28,5

33,2

6,7

7,1

7,3
EBITDA20,814,310,15,74,32,9
EBITDA-marge13,7%9,4%6,4%14,2%10,7%7,1%
       
Afschrijvingen en amortisatie-8,6-2,3-2,5-2,1-0,6-0,7
Verkoopresultaat deelnemingen0,10,13,9--3,9
Bedrijfsresultaat (EBIT)12,312,111,53,63,76,1
EBIT-marge8,1%8,0%7,2%9,0%9,2%14,8%
       
Financiële baten en lasten-0,8-0,4-1,1-0,2-0,1-0,3
Resultaat geassocieerde deelnemingen
-0,1

-0,1

-0,3

-0,1

-0,1

-0,1
Resultaat voor belastingen11,411,610,13,33,55,7
Winstbelastingen-2,9-3,0-1,1-0,8-1,0-
Resultaat8,58,69,02,52,55,7

             
Arnold van Mameren, CEO van DPA, over de jaarcijfers
“In 2019 hebben we de vruchten geplukt van de stroomlijning van onze organisatie. Met de clustering is het fundament gelegd voor een effectieve marktbenadering vanuit de focus op de kernproposities van DPA op gebied van Finance, Banking, Supply Chain & Logistics, IT en Legal & Public. Daarbij is de besturing vereenvoudigd en heeft de clustering bijgedragen aan de samenwerking binnen DPA, zowel binnen als tussen de clusters. Zo kunnen we onze klanten nog beter van dienst zijn in het oplossen van de vraagstukken waar zij mee te maken hebben.”

“In samenhang met de clustering is de interne organisatie aangepast. Door de succesvolle implementatie van ons nieuwe bedrijfsvoeringssysteem en de stroomlijning van de interne processen zijn de verkoop- en beheerkosten gedaald. Dit heeft bijgedragen aan een forse stijging van de EBITDA en de EBITDA-marge.”


“Naast onze klantgerichtheid staat het zijn van een aantrekkelijke werkgever bovenaan op onze agenda. Het bieden van een uitdagende loopbaan met mooie opdrachten bij aansprekende klanten staat centraal in het werven en geboeid houden van onze professionals. Net als voor de meeste andere bedrijven is personeelsverloop in combinatie met een krappe arbeidsmarkt voor ons een uitdaging. DPA blijft daarom onverminderd investeren in vakinhoudelijke en persoonlijke ontwikkeling van professionals.”

“We houden de ontwikkelingen rond het coronavirus nauwgezet in de gaten. Het is duidelijk dat dit grote economische consequenties heeft. De precieze impact zal afhangen van de snelheid waarmee het coronavirus in binnen- en buitenland onder controle komt. De impact op de Nederlandse economie op de lange termijn is op dit moment niet met zekerheid te voorspellen.


Toelichting op jaarresultaten 2019

Resultaatontwikkeling
Het afgelopen jaar is de winstgevendheid sterk verbeterd. Er is een stevig financieel fundament gelegd dat tot uiting komt in een sterke stijging van de EBITDA en de EBITDA-marge.

Autonoom steeg de omzet met 1,6%. De omzet is ten opzichte van 2018 echter gedaald door de verkoop van Cauberg Huygen op 31 oktober 2018 en de verzelfstandiging van meerdere kleinschalige of onvoldoende renderende activiteiten. Dit resulteerde in een afname van de omzet in 2019 naar 151,7 miljoen euro (2018: 158,8 miljoen). Het aantal werkdagen in 2019 bedroeg 255, één werkdag meer dan vorig jaar 2018 (254).

De brutowinst over 2019 is in absolute termen fractioneel gedaald naar 42,8 miljoen euro (2018: 43,3 miljoen). De brutomarge steeg naar 28,2% (2018: 27,3%). De EBITDA is aanzienlijk gestegen naar 14,3 miljoen euro versus 10,1 miljoen euro in 2018, een stijging van 42%. De EBITDA als percentage van de omzet is eveneens gestegen, naar 9,4% (2018: 6,4%). Het resultaat bedraagt 8,6 miljoen euro (2018: 9,0 miljoen).

Verkoop- en beheerskosten
De afgelopen twee jaar stelde DPA haar businessmodel in op verdergaande specialisatie vanuit clusters met efficiënte centrale ondersteuning. Het resultaat is een organisatie die sterk is gericht op autonome groei en is ingesteld op verdere digitalisering van de werkprocessen. Door de vereenvoudiging van de organisatiestructuur daalden de verkoop- en beheerskosten met 4,7 miljoen euro naar 28,5 miljoen (2018: 33,2 miljoen). De indirecte kosten als percentage van de omzet daalden naar 18,7% (2018: 20,9%).

Resultaat per segment
De zes clusters van DPA worden voor rapportagedoeleinden verdeeld over drie segmenten:

 • Finance & Banking met de clusters Finance en Banking & Insurance (inclusief Your Professionals)
 • Legal & Public met het cluster Legal & Public
 • IT, Supply Chain & Logistics & Participaties met de clusters IT, Supply Chain & Logistics en Participaties (exclusief Your Professionals)       
Omzet en brutowinst per segment
In miljoenen euro’s en %
2019 (pre-IFRS 16) 2018 (pre-IFRS 16)
OmzetBrutowinstMarge
%
 OmzetBrutowinstMarge
%
Finance & Banking88,424,627,8 90,324,126,7
Legal & Public26,58,833,2 27,39,233,9
IT, Supply Chain & Logistics & Participaties36,89,425,5 41,210,926,4
Non-allocated--- --0,9-
Totaal 151,742,828,2 158,843,327,3

       
Financiële positie
De nettokasstroom uit operationele activiteiten bedraagt 18,8 miljoen euro positief (2018: 9,7 miljoen positief). De positieve kasstroom wordt met name veroorzaakt door de opwaartse ontwikkeling van het bedrijfsresultaat gedurende het jaar en verbeterd werkkapitaal aan het eind van het jaar door stringenter debiteurenbeleid en een verbeterd facturatieproces.

Het aantal debiteurendagen (gemiddelde krediettermijn in dagen) was ultimo 2019 28 (ultimo 2018: 34). De debiteurenpositie en nog te factureren omzet op 31 december 2019 bedroeg 27,1 miljoen euro (ultimo 2018: 28,0 miljoen).

De nettokasstroom uit investeringsactiviteiten is 0,7 miljoen euro positief (2018: 3,4 miljoen positief). Het verschil wordt veroorzaakt door de verkoop van Cauberg Huygen in 2018. De nettokasstroom uit financieringsactiviteiten is 19,5 miljoen euro negatief (2018: 13,5 miljoen negatief). Dit verschil wordt grotendeels veroorzaakt door toepassing van IFRS 16 (6,6 miljoen). Per saldo zijn de langlopende leningen met 3,2 miljoen euro afgenomen en is 5,2 miljoen ingelopen op het rekening courant krediet. De aandeelhouders ontvingen in 2019 een dividend van 4,5 miljoen euro (2018: 1,3 miljoen).

De netto schuldpositie is fors gedaald en bedraagt ultimo 2019 8,7 miljoen euro (2018: 17,0 miljoen exclusief IFRS 16; 2019: 22,5 miljoen inclusief IFRS 16).

DPA heeft twee financieringen met de Rabobank afgesloten, te weten een kredietfaciliteit en een acquisitiefinanciering. De kredietfaciliteit bij de Rabobank bedraagt maximaal 25 miljoen euro. Het toegestane maximumbedrag wordt gesteld op basis van het saldo van 70% van het totaalbedrag van de “nog te facturen omzet” plus 70% van het totaalbedrag van de rechtsgeldig verpande vorderingen. De acquisitiefinanciering bedraagt ultimo 2019 2,7 miljoen euro.

De senior net debt ratio (de geconsolideerde, niet-achtergestelde rentedragende schulden minus vrij beschikbare liquide middelen gedeeld door de EBITDA) mag niet hoger zijn dan 3,00. Ultimo december 2019 bedroeg deze ratio 1,1. Hierbij is rekening gehouden met de IFRS 16-toepassing. DPA voldoet per 31 december 2019 aan de financiële convenanten en alle overige voorwaarden van de overeenkomst met Rabobank.

Medewerkers
De druk op de arbeidsmarkt is onverminderd van invloed op de activiteiten en zorgt voor een relatief hoog verloop onder de medewerkers. DPA werkt met de beste professionals: medewerkers die zeer gewild zijn bij andere werkgevers. Op 31 december 2019 waren 1.266 fte professionals in loondienst (31 december 2018: 1.314 professionals). Op deze datum waren 178 interne medewerkers in dienst (31 december 2018: 223). Deze daling met 20,0% is het gevolg van de eerder ingevoerde clusterstructuur en de verbetering van de efficiëntie van de ondersteunende diensten. Op 31 december 2019 had DPA op fulltime basis 179 zzp’ers onder contract (ultimo 2018: 184).

De verhouding direct/indirect (professionals in loondienst/interne medewerkers) is aanzienlijk verbeterd: van 5,9 op 31 december 2018 naar 7,1 op 31 december 2019. De productiviteit, gemeten als het aantal gefactureerde uren ten opzichte van de beschikbare uren (contracturen verminderd met verlof en ziekteverzuim) steeg licht naar 90% (2018: 89%).

Resultaatontwikkeling vierde kwartaal 2019
De omzet in het vierde kwartaal van 2019 bedroeg 40,2 miljoen euro, 2,2% minder dan in dezelfde periode vorig jaar (Q4 2018: 41,1 miljoen). Dit heeft te maken met het feit dat Cauberg Huygen tot en met 31 oktober 2018 nog in de cijfers van het vierde kwartaal 2018 meetelde. De brutowinst steeg naar 11,4 miljoen euro (Q4 2018: 10,2 miljoen) en de brutomarge naar 28,4% van de omzet (Q4 2018: 24,8%).


De operationele kosten bedroegen in het vierde kwartaal van 2019 7,1 miljoen euro (17,7% van de omzet) tegenover 7,3 miljoen in dezelfde periode in 2018 (Q4 2018: 17,8% van de omzet). De EBITDA (het resultaat voor aftrek van rente, belasting, afschrijving en amortisatie) over het vierde kwartaal van 2019 is 4,3 miljoen euro (Q4 2018: 2,9 miljoen).

Vooruitzichten
Met haar strategie bouwt DPA voort aan een solide organisatie die dagelijks relevant is voor haar professionals en opdrachtgevers. De belangrijkste voorwaarde om duurzaam succesvol te zijn, is het vermogen om voor optimale inzetbaarheid van specialistische professionals te zorgen. In 2019 is veel voortgang geboekt in de ontwikkeling als kennispartner die de business van de klant begrijpt en snel de vertaalslag naar nieuwe kennis en diensten maakt. In 2020 doet DPA er alles aan om de ingezette lijn vast te houden.

Coronavirus
DPA volgt de ontwikkelingen rond het coronavirus nauwlettend. Er is een taskforce ingesteld en er zijn maatregelen getroffen om verspreiding van het virus te beperken. Deze zijn in lijn met de nationale richtlijnen. Daarnaast is DPA in nauw contact met haar opdrachtgevers over specifieke maatregelen voor de betrokken professionals. DPA is alert op bedrijfskritische processen die beïnvloed kunnen worden door (maatregelen vanwege) het coronavirus zoals de vraag naar en de productiviteit en beschikbaarheid van onze medewerkers. Gezien de onzekerheden is het niet mogelijk om een inschatting te doen van de impact op de toekomstige resultaten.

Jaarverslag 2019 en aandeelhoudersvergadering
De in dit persbericht gerapporteerde jaarcijfers en de cijfers in de bijlage zijn ontleend aan de managementinformatie en de door de Raad van Bestuur opgemaakte jaarrekening van 2019. Deze is beschikbaar op www.dpa.nl. De jaarrekening van 2019 wordt tijdens de Algemene Vergadering ter vaststelling voorgelegd. DPA is voornemens om, zoals aangekondigd, de Algemene Vergadering plaats te laten vinden op 18 mei 2020 om 13.00 uur bij DPA aan de Gatwickstraat 11 in Amsterdam. In verband met het coronavirus zullen nadere maatregelen worden genomen. Meer informatie hierover wordt beschikbaar gesteld middels de oproeping voor de aandeelhoudersvergadering via de DPA-website op 6 april 2020.

Aandelen en dividend
Het totale aantal uitstaande aandelen per 31 december 2019 is 46.968.197 (31 december 2018: idem). Conform het dividendbeleid van DPA zou in een normale situatie voorgesteld zijn om 0,08 euro per aandeel als dividend uit te keren. Gezien de huidige externe omstandigheden wordt aan de Algemene Vergadering voorgesteld om van dividenduitkering af te zien en het volledige nettoresultaat van 2019 van 7,8 miljoen euro aan de algemene reserve toe te voegen. Deze beslissing is ingegeven door de macro-economische effecten van het coronavirus die voor toenemende onzekerheid zorgen.

DPA Group N.V.
DPA verbindt organisaties met professionals met de juiste kennis en kunde. Onder het motto ‘improving your performance’ biedt de onderneming haar medewerkers de ruimte om gedreven met hun vak bezig te zijn en continu aan hun vakinhoudelijke en persoonlijke ontwikkeling te werken. Zo kunnen zij opdrachtgevers helpen om verbetering en vernieuwing te realiseren. DPA is genoteerd aan Euronext Amsterdam. Meer informatie is beschikbaar via www.dpa.nl.

Voor meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sharon van Straalen via sharon.vanstraalen@dpa.nl of telefoonnummer 06 5141 1647.

Disclaimer
In dit persbericht zijn verwachtingen over toekomstige gebeurtenissen opgenomen. Het persbericht geeft de plannen, doelstellingen en ambities van DPA weer op basis van de huidige inzichten en veronderstellingen van het Bestuur. Dergelijke uitspraken betreffen geen vaststaande feiten en zijn onderhavig aan bekende en onbekende risico’s, onzekerheden en overige factoren die zich veelal buiten de invloedssfeer van DPA bevinden. Hierdoor kunnen de daadwerkelijke resultaten of ontwikkelingen wezenlijk afwijken van de toekomstige resultaten of ontwikkelingen zoals die impliciet of expliciet zijn neergelegd in de op de toekomst gerichte verklaringen. DPA aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het actualiseren of wijzigen van informatie naar aanleiding van veranderingen in beleid, ontwikkelingen, verwachtingen en dergelijke.
   

Bijlage


Attachments

Bijlage jaarcijfers bij persbericht jaarcijfers 2019