Solide resultater i første kvartal på tross av tidlige tegn til COVID-19-effekter

Fornebu, NORWAY


(Fornebu, 27. april 2020) – Telenor leverer et solid kvartal, og møter det økte behovet for oppkobling i alle markeder. Telenors operasjoner fremstår som robuste i møte med konsekvensene COVID-19 har på resultatene i flere markeder.

Første kvartal 2020 viser solide finansielle resultater. Abonnements- og trafikkinntektene økte med 2 prosent, organisk EBITDA økte med 3 prosent og fri kontantstrøm endte på 4 milliarder kroner. Vi fortsetter Telenors moderniseringsreise, og i første kvartal 2020 så vi en økning i bruken av produkter som erstatter kobbernettet i Norge. På konsernnivå ble kostnadene redusert med 2 prosent. Telenor Myanmar rapporterte vekst på 25 prosent, drevet hovedsakelig av en imponerende abonnementsutvikling. De utfordrende markedsituasjonene i Sverige og Pakistan vedvarte i kvartalet.

Fra andre halvdel av mars ser vi konsekvensene av COVID-19 på våre resultater. I mange av våre markeder er hele eller deler av samfunnene nedstengt. Dette påvirker inntekter fra roaming og forhåndsbetalte abonnementer, og disse effektene fortsetter inn i andre kvartal.

Telenors formål er å styrke samfunnene rundt oss gjennom å knytte folk sammen med det som betyr mest for dem. Dette formålet har aldri vært viktigere. Telenor leverer samfunnskritiske tjenester og løsninger, som bidrar til å håndtere konsekvensene COVID-19 har på samfunnet. Vi følger utviklingen av COVID-19 tett, og tar grep for å sikre våre ansattes helse og sikkerhet og sørge for at vi kan fortsette å levere pålitelige tjenester til våre kunder. Vårt samfunnsansvar går hånd i hånd med å gi tilgang til sikker og robust kommunikasjon i en slik ekstraordinær situasjon. Telenors tjenester vil spille en viktig rolle i digitaliseringen av samfunn i tiden etter COVID-19.

Vi følger situasjonen tett for å sikre operasjonell kontinuitet og fleksibilitet gjennom denne ekstraordinære situasjonen. Telenor opprettholder den strategiske retningen og fokus på kontantstrøm som kommunisert på kapitalmarkedsdagen i begynnelsen av mars.

Sigve Brekke, konsernsjef for Telenor ASA

  Første kvartal Første kvartal År  
 
  2020 2019 2019  
NØKKELTALL FOR TELENOR GROUP

(NOK i millioner)
 
Driftsinntekter 30 953 26 588 113 666  
Organisk inntektsvekst (%) 1,5 0,5 1,2  
Abonnements- og trafikkinntekter 23 867 20 387 85 954  
Organisk abonnements- og trafikkinntektvekst (%) 1,8 0,3 0,4  
EBITDA før andre inntekter og kostnader 14 106 12 177 50 735  
Organisk EBITDA-vekst (%) 2,6 (3,3) (2,7)  
EBITDA før andre inntekter og kostnader (%) 45,6 45,8 44,6  
Nettoinntekt som kan tilskrives aksjeeiere i Telenor ASA 698 3 822 7 773  
Driftsinvesteringer ekskl. lisenser og spektrum 3 079 4 029 17 415  
Totale driftsinvesteringer 3 124 4 029 18 075  
Fri kontantstrøm (før fusjoner og overtakelser) 2 664 1 586 3 831  
Totalt fri kontantstrøm 3 775 2 550 (18 998)  
Mobilabonnenter – endring i kvartalet /totalt (millioner) (0,4) 2,3 186,0  


 Sammendrag av første kvartal 2020 1

  • I første kvartal økte abonnements- og trafikkinntekter med to prosent. Totale driftsinntekter var 31,0 milliarder norske kroner, en økning på 4,4 milliarder eller 16 prosent. Av dette var 2,4 milliarder norske kroner knyttet til konsolideringen av DNA i Finland og 1,7 milliarder norske kroner knyttet til valutautvikling.
  • Valutajusterte driftskostnader, ikke medregnet DNA, falt med 0,2 milliarder norske kroner, tilsvarende 2 prosent, i kvartalet. Rapporterte driftskostnader økte med 1,3 milliarder norske kroner, hvorav 0,5 milliarder skyldes valutautvikling.
  • EBITDA økte med 3 prosent, tilsvarende 0,3 milliarder norske kroner, i kvartalet som følge av reduserte driftskostnader og økte abonnements- og trafikkinntekter. EBITDA før andre inntekter og kostnader endte på 14,1 milliarder norske kroner i kvartalet, og EBITDA-marginen var 46 prosent.
  • Driftsinvesteringer ekskludert lisenser, spektrum og leasing endte på 3,1 milliarder norske kroner i kvartalet. Driftsinvesteringer utgjorde med det 10 prosent av driftsinntektene.
  • Fri kontantstrøm før fusjoner og overtakelser endte på 2,7 milliarder norske kroner i kvartalet. Total fri kontantstrøm utgjorde 3,8 milliarder norske kroner.
  • Gjeldsgraden økte til like under 2,3x ved slutte av første kvartal, hovedsakelig på grunn av at fallet i verdien til den norske kronen økte gjelden målt i norske kroner.

Finansielle utsikter for 2020

Resultatene i første kvartal er i tråd med guidingen kommunisert i forrige kvartal. Usikkerheten knyttet til COVID-19 har økt, særlig relatert til omfanget av nedstenginger i flere av våre markeder. Dette påvirker særlig inntekter fra roaming og forhåndsbetalte abonnementer i Asia.

I 2020 venter Telenor lavere abonnements- og trafikkinntekter og lavere EBITDA-vekst enn tidligere indikert. Investeringer ventes å utgjøre rundt 13 prosent av driftsinntektene. For å sikre robust kontantstrøm vil Telenor optimalisere investerings- og kostnadsstyring ytterligere. Telenors ambisjoner på mellomlang sikt opprettholdes.

1 Vennligst se side 23 for beskrivelse av alternative resultatmålinger. Noen av kommentarene til konsernets økonomiske resultater for første kvartal 2020 er unntatt DNA. Se side 8 for konsernets konsoliderte tall i NOK for DNA.

Pressekontakt:
Tormod Sandstø, Informasjonssjef Telenor ASA
M: 90943215 | Tormod.Sandsto@telenor.com