QPR Softwaren puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2020

Helsinki, FINLAND


QPR SOFTWARE PÖRSSITIEDOTE, 30.7.2020 KLO 9.00


Koronaviruspandemia heikensi odotetusti toisen vuosineljänneksen tulosta

Huhti-kesäkuu 2020

 • Liikevaihto oli 2 041 tuhatta euroa (huhti-kesäkuu 2019: 2 285).
 • Liikevaihto laski 11 %, mikä johtui ohjelmistolisenssien myynnin laskusta. Asiakkaat siirsivät päätöksentekoa ohjelmistohankinnoista koronaviruspandemiaan liittyvien epävarmuuksien vuoksi. Pilvipalvelujen ja konsultoinnin liikevaihto kasvoi.
 • Käyttökate -60 tuhatta euroa (153).
 • Liiketulos -384 tuhatta euroa (-158).
 • Tulos ennen veroja -378 tuhatta euroa (-164).
 • Vuosineljänneksen tulos -321 tuhatta euroa (-98).

Tammi-kesäkuu 2020

 • Liikevaihto oli 4 830 tuhatta euroa (tammi-kesäkuu 2019: 5 033).
 • Liikevaihto laski 4 % toisen vuosineljänneksen heikon ohjelmistolisenssimyynnin vuoksi.
 • Käyttökate 330 tuhatta euroa (650).
 • Liiketulos -339 tuhatta euroa (29).
 • Tulos ennen veroja -342 tuhatta euroa (3). 
 • Tulos/osake -0,026 euroa (0,004).

Näkymät koko vuodelle 2020 ovat ennallaan.

Liiketoiminta

QPR Softwaren missiona on tehdä asiakkaista tehokkaita ja ketteriä toiminnassaan. Innovoimme, kehitämme ja myymme ohjelmistoja, jotka analysoivat, mittaavat ja mallintavat organisaatioiden toimintaa. Lisäksi tarjoamme asiakkaille ohjelmistoihimme liittyviä konsultointipalveluita.


TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Toimintaympäristö ja markkinanäkymät

QPR Software on tehnyt viime vuosina merkittävät investoinnit prosessilouhintaohjelmistonsa kehitykseen sekä kaikkien ohjelmistotuotteidensa käyttöliittymiin. Yhtiö arvioi prosessilouhintaohjelmistojen ja -palvelujen kysynnän jatkavan nopeaa kasvuaan kuluvana vuonna.

Prosessi- ja kokonaisarkkitehtuurimallinnuksen sekä suorituskykyjohtamisen ohjelmistoissa arvioimme kilpailun säilyvän kireänä kehittyneiden maiden markkinoilla. Kehittyvien maiden markkinoilla on kuitenkin edelleen kasvupotentiaalia kyseisille tuotteille, ja erityisesti suorituskykyjohtamisen ohjelmistoille.

Näkymät tilikaudelle 2020

Asiakkaat lykkäsivät päätöksentekoa ohjelmistohankinnoista toisella vuosineljänneksellä koronaviruspandemiaan liittyvien epävarmuuksien vuoksi, minkä vuoksi uusien ohjelmistolisenssien myynti laski 77 %.  Useita merkittäviä ohjelmistolisenssikauppoja siirtyi myöhempään ajanjaksoon kuluvalle vuodelle.  

27.2.2020 julkistetut näkymät vuodelle 2020 säilyvät ennallaan

Perustuen toteutuneeseen alkuvuoden myyntiin sekä nykyiseen tarjouskantaan, QPR arvioi liikevaihtonsa kasvavan vuonna 2020 (2019: 9 513 tuhatta euroa). Tärkeimmät kasvun lähteet ovat prosessilouhinnan sekä suorituskykyjohtamisen kansainvälinen ohjelmistomyynti ja toimitukset. Liiketuloksen arvioidaan olevan vuonna 2020 tappiollinen (2019: -213 tuhatta euroa), johtuen yhtiön suunnittelemasta myyntihenkilöstön kasvattamisesta Euroopassa sekä tuotekehitysinvestointien ja -kulujen kasvusta. Käyttökatteen arvioidaan olevan positiivinen (2019: 1 036 tuhatta euroa).

Keskipitkän aikavälin tavoitteet

Yhtiön keskipitkän aikavälin tavoitteena 2020–2022 on keskimäärin 15–20 %:n vuotuinen liikevaihdon kasvu, perustuen pääosin prosessilouhintaliiketoiminnan kansainväliseen kasvuun. Prosessilouhinnassa tavoittelemme keskimäärin yli 50 %:n vuotuista liikevaihdon kasvua.


KESKEISET TUNNUSLUVUT

               
Tuhatta euroa, ellei toisin
ole mainittu
4-6/
2020
4-6/
2019
Muutos,
%
1-6/
2020
1-6/
2019
Muutos,
%
1-12/
2019
            
Liikevaihto 2 041 2 285 -11 4 830 5 033 -4 9 513
Käyttökate -60 153 -139 330 650 -49 1 036
 % liikevaihdosta -3,0 6,7   6,8 12,9   10,9
Liiketulos -384 -158 -144 -339 29 -1 264 -213
 % liikevaihdosta -18,8 -6,9   -7,0 0,6   -2,2
Tulos ennen veroja  -378 -164 -131 -342 3   -240
Katsauskauden tulos -321 -98 -228 -310 43 -824 -161
 % liikevaihdosta -15,7 -4,3   -6,4 0,9   -1,7
            
Tulos/osake, euroa
(laimentamaton ja laimennettu)
-0,027 -0,008 -228 -0,026 0,004 -824 -0,013
Oma pääoma/osake, euroa  0,199 0,234 -15 0,199 0,234 -15 0,222
            
Liiketoiminnan rahavirta 512 -14 3 694 921 996 -7 1 349
Rahavarat kauden lopussa 722 871 -17 722 871 -17 1 035
Korollinen nettovelka  -569 -447 27 -569 -447 27 -251
Nettovelkaantumisaste, %  -22,9 -15,3 49 -22,9 -15,3 49 -9,1
Omavaraisuusaste, %  49,9 51,8 -4 49,9 51,8 -4 44,5
Oman pääoman tuotto, % -24,4 -13,2 -85 -23,6 3,0 -899 -5,7
Sijoitetun pääoman tuotto, % -26,4 -19,0 -39 -20,4 2,5 -917 -5,9


RAPORTOINTI                                                                   

QPR Software innovoi, kehittää, myy ja toimittaa kansainvälisille markkinoille organisaatioiden toiminnankehitykseen tarkoitettuja ohjelmistoja ja niihin liittyviä palveluja. QPR Software raportoi yhtä liiketoimintasegmenttiä, joka on Organisaatioiden toiminnan kehittäminen. Tämän lisäksi yhtiö esittää saadut tuotot seuraavalla jaolla: Ohjelmistolisenssit, Uusiutuvat ohjelmistolisenssit, Ohjelmistojen ylläpitopalvelut, Pilvipalvelut sekä Konsultointi.

Yhtiön raportoimat jatkuvat tuotot koostuvat ylläpitopalveluista ja pilvipalveluista. Edellä mainittujen lisäksi jatkuviin tuottoihin luetaan uusiutuvien ohjelmistolisenssien käyttöoikeusmaksut.

Ohjelmistolisenssit myydään asiakkaalle ilman aikarajoituksia tai etukäteen sovituksi määräajaksi. Uusiutuvissa ohjelmistolisensseissä myydään käyttöoikeus asiakkaalle toistaiseksi voimassa olevalla sopimuksella. Nämä sopimukset uusiutuvat kauden päätyttyä, yleensä vuoden kuluttua, ellei niitä irtisanota irtisanomisajan puitteissa. Nämä lisenssit tuloutetaan yhtenä ajankohtana, laskutuskauden alussa.

Maantieteellisinä alueina raportoidaan Suomi, muu Eurooppa mukaan lukien Venäjä ja Turkki, sekä muu maailma. Liikevaihto esitetään asiakkaan pääkonttorin sijainnin mukaan.


TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

QPR Softwaren kuluvan vuoden tärkein tavoite on kansainvälisen ohjelmistoliiketoiminnan kasvattaminen. Viime vuosina tekemiemme ohjelmistojen kehityspanostusten jälkeen pyrimme nyt kasvattamaan erityisesti kansainvälistä suoramyyntiämme sekä solmimaan uusia strategisia kumppanuuksia. Vaikka koronaviruspandemia vaikuttaa lyhyellä tähtäimellä negatiivisesti kansainväliseen ohjelmistoliiketoimintaan, panostukset kasvuun ovat nyt perusteltuja ja luovat arvoa pitkällä tähtäimellä.

Olemme toisen vuosineljänneksen aikana rekrytoineet uusia myyntiresursseja eurooppalaisille avainmarkkinoille Britanniaan ja Ranskaan. Myös tuotekehityksen resursseja vahvistetaan edelleen tänä vuonna. Erinomainen käyttäjäkokemus, tuotteiden korkea suorituskyky sekä pilvipalvelujen hyvä skaalautuvuus säilyvät tärkeinä painopistealueina.

QPR:n henkilöstö siirtyi maaliskuussa lähes kokonaan etätöihin koronaviruspandemian vuoksi, ja siirtymä sujui erittäin hyvin. Tuotekehityksen tulokset ovat hyvät ja olemme edenneet suunnitelmiemme mukaisesti. Eniten negatiivisia vaikutuksia pandemian aiheuttamilla eristystoimenpiteillä oli ohjelmistojen uusmyyntiin. Useat asiakkaat päättivät siirtää ohjelmistohankintoja kesän yli pandemiaan liittyvien epävarmuuksien vuoksi, mikä heikensi merkittävästi toisen vuosineljänneksen tulosta. Konsultoinnissa ja jo hankittujen ohjelmistojen toimituksissa edettiin kuitenkin suunnitelmien mukaan, ja tämän liiketoiminta-alueen liikevaihto kasvoi 14 %.

Eristystoimien purkamisen myötä olemme elo-syyskuussa palaamassa takaisin toimipisteille ja toimistotyöhön, kuitenkin asteittain ja tarvittavia varotoimenpiteitä noudattaen.

Jari Jaakkola
toimitusjohtaja


LIIKEVAIHDON KEHITYS      


LIIKEVAIHTO TUOTERYHMITTÄIN

        
Tuhatta euroa4-6/
2020
4-6/
2019
Muutos,
%
1-6/
2020
1-6/
2019
Muutos,
%
1-12/
2019
        
Ohjelmistolisenssit79341-77666832-201 552
Uusiutuvat ohjelmistolisenssit121190-36608733-171 102
Ohjelmistojen ylläpitopalvelut587639-81 1581 283-102 731
Pilvipalvelut273254753651831 068
Konsultointi981861141 8611 667123 061
Yhteensä2 0412 285-114 8305 033-49 513


LIIKEVAIHTO MAANTIETEELLISESTI

        
Tuhatta euroa4-6/
2020
4-6/
2019
Muutos,
%
1-6/
2020
1-6/
2019
Muutos,
%
1-12/
2019
        
Suomi1 1701 199-22 5592 705-54 863
Muu Eurooppa ml. Venäjä ja Turkki545744-271 2781 650-232 965
Muu maailma326342-5993678461 686
Yhteensä2 0412 285-114 8305 033-49 513


Huhti-kesäkuu 2020

Toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 2 041 tuhatta euroa (2 285). Jatkuvien tuottojen osuus liikevaihdosta oli 48 % (47).

Uusien ohjelmistolisenssien liikevaihto oli 79 tuhatta euroa (341) ja laski 77 % asiakkaiden siirtäessä päätöksentekoa ohjelmistohankinnoista kesän yli koronaviruspandemiaan liittyvien epävarmuuksien vuoksi.  Uusiutuvien ohjelmistolisenssien liikevaihto laski 121 tuhanteen euroon (190), mikä johtui myynnin laskusta Suomessa ja kansainvälisessä jälleenmyyntikanavassa.

Ohjelmistojen ylläpitopalvelujen liikevaihto oli 587 tuhatta euroa (639) ja laski 8 %, mikä johtui pääosin ylläpitotuottojen laskusta kansainvälisessä kanavamyynnissä.

Pilvipalvelujen liikevaihto nousi 273 tuhanteen euroon (254), vaikka muutamien pahiten koronapandemiasta kärsineiden asiakkaiden kanssa sovittiin määräaikaisista tauoista ohjelmistojen pilvipalveluissa.  Konsultoinnin, joka sisältää ohjelmistotoimitukset, liikevaihto oli 981 tuhatta euroa (861) ja kasvoi 14 %. Konsultointiprojekteissa ja jo sovituissa ohjelmistotoimituksissa edettiin toisella neljänneksellä pandemiasta huolimatta siis pääosin suunnitelmien mukaan.

Konsernin liikevaihto kotimarkkinoilla Suomessa laski 2 % ja kansainvälinen liikevaihto 20 %.  Kansainvälisen liikevaihdon lasku johtui aiemmin kuvatusta ohjelmistolisenssien myynnin laskusta. Liikevaihdosta kertyi 57 % (52) Suomesta, 27 % (33) muualta Euroopasta (mukaan lukien Venäjä ja Turkki) sekä 16 % (15) muualta maailmasta.

Tammi-kesäkuu 2020

Tammi-kesäkuun liikevaihto oli 4 830 tuhatta euroa (5 033) ja laski 4 %. Jatkuvien tuottojen osuus liikevaihdosta oli 48 % (50).

Liikevaihto Suomessa laski 5 %, mikä johtui edellisvuotta pienemmästä ohjelmistolisenssien myynnistä. Kansainvälinen liikevaihto oli lähes edellisvuoden tasolla (-2 %), ja siihen vaikuttivat ensimmäisen vuosineljänneksen ohjelmistolisenssien myynnin vahva kasvu ja toisaalta toisen neljänneksen koronapandemiasta johtunut lisenssimyynnin lasku.

Konsernin liikevaihdosta 53 % (54) kertyi Suomesta, 26 % (33) muualta Euroopasta (mukaan lukien Venäjä ja Turkki) sekä 21 % (13) muualta maailmasta.


TULOSKEHITYS

Huhti-kesäkuu 2020

Konsernin käyttökate oli -60 tuhatta euroa (153) ja liiketulos -384 tuhatta euroa (-158) Liiketuloksen heikentyminen johtui liikevaihdon laskusta ja henkilöstökulujen kasvusta. Henkilöstökulut nousivat 1 757 tuhanteen euroon (1 644), ja kasvoivat 7 %. Liiketoiminnan muut kulut laskivat edellisvuodesta 109 tuhanteen euroon (228). Konsernin kiinteät kulut olivat huhti-kesäkuussa 2 190 tuhatta euroa (2 183). Luottotappiot, jotka sisältyvät kiinteisiin kuluihin, olivat 12 tuhatta euroa (33).

Tulos ennen veroja oli -378 tuhatta euroa (-164) ja katsauskauden tulos oli -321 tuhatta euroa (-98).
Osakekohtainen tulos (laimennettu) oli -0,027 euroa (-0,008) osakkeelta.

Tammi-kesäkuu 2020

Konsernin käyttökate oli tammi-kesäkuussa 330 tuhatta euroa (650) ja liiketulos -339 tuhatta euroa (29). Liiketuloksen heikkeneminen johtui liikevaihdon laskun ohella strategian mukaisista panostuksista kasvuliiketoimintoihin. Henkilöstökulut nousivat 3 497 tuhanteen euroon (3 337) ja kasvoivat 5 %.

Konsernin kiinteät kulut olivat katsauskaudella 4 494 tuhatta euroa (4 482). Luottotappiot, jotka sisältyvät kiinteisiin kuluihin, olivat 6 tuhatta euroa (51).

Tulos ennen veroja oli -342 tuhatta euroa (3) ja katsauskauden tulos -310 tuhatta euroa (43). Osakekohtainen tulos (laimennettu) oli -0,026 euroa (0,004) osakkeelta.


RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Liiketoiminnan rahavirta oli tammi-kesäkuussa 921 tuhatta euroa (996). Vuosineljänneksen lopussa konsernin rahavarat olivat 722 tuhatta euroa (871).

Nettorahoituskulut olivat tammi-kesäkuussa 3 tuhatta euroa (26) ja niihin sisältyi valuuttakurssivoittoa 4 tuhatta euroa (-22).

Investoinnit olivat tammi-kesäkuussa 583 tuhatta euroa (489), ja ne olivat pääasiassa tuotekehitysinvestointeja.  

Yhtiön rahoitusasema on vahva eikä yhtiöllä ollut katsauskauden päättyessä korollista rahoituslainaa. Nettovelka suhteessa omaan pääomaan (gearing) oli -23 % (-15). Omavaraisuusaste katsauskauden lopussa oli 50 % (52).


TUOTEKEHITYS

QPR innovoi ja kehittää ohjelmistoja, jotka analysoivat, mittaavat ja mallintavat organisaatioiden toimintaa. Tuotekehityksessä kehitetään seuraavia ohjelmistotuotteita: QPR ProcessAnalyzer, QPR EnterpriseArchitect, QPR ProcessDesigner ja QPR Metrics.

Tammi-kesäkuussa tuotekehitysmenot olivat 1 135 tuhatta euroa (1 131) ja tuotekehitysmenoja aktivoitiin taseeseen 451 tuhatta euroa (349). Tuotekehityspoistoja kirjattiin 434 tuhatta euroa (409). Aktivoidut tuotekehitysmenot poistetaan neljässä vuodessa.

QPR päätti kesäkuussa käynnistää uuden Digitaalinen toimitus -kehitysprojektin, jonka ideana on uuden digitaalisen liiketoimintamallin suunnittelu ja kehittäminen. Projektin avulla selvitetään uusia malleja, joiden avulla voidaan tehdä paikallisesti asennettavien ohjelmistojen toimitus ja käyttöönotto etätoimituksena täysin digitaalisesti. Uusi digitaalinen liiketoimintamalli kehitetään Lähi-idän markkinoilla strategian seurannan ohjelmistopilotilla, johon kehitetään muun muassa uusi digitaalinen työnkulun hallinta sekä strategia- ja suorituskykymittareiden hyväksyntä. Business Finland päätti myöntää projektille tukirahoitusta 100 tuhatta euroa koronavirustilanteeseen liittyvästä ohjelmastaan (kehitysrahoitus liiketoiminnan häiriötilanteessa).


HENKILÖSTÖ

Katsauskauden lopussa konsernin palveluksessa oli yhteensä 88 henkilöä (78). Keskimääräinen henkilöstömäärä tammi-maaliskuussa oli 85 (82).

Henkilöstön keski-ikä on 42,1 (41,8) vuotta. Naisia on 22 % (23) ja miehiä 78 % (77) henkilöstöstä. Myynnissä ja markkinoinnissa työskentelee 17 % (17), konsultoinnissa ja asiakaspalvelussa 44 % (42), tuotekehityksessä 29 % (32) ja hallinnossa 10 % (10) henkilöstöstä.

Henkilöstön kannustamiseksi yhtiöllä on voimassa koko henkilöstön kattava bonusohjelma. Ylimmän johdon lyhyen aikavälin palkitseminen koostuu rahapalkasta, luontoiseduista ja mahdollisesta, lähinnä konsernin ja tulosyksiköiden liikevaihdon kehityksen mukaan määräytyvästä vuosipalkkiosta. Lisäksi yhtiö otti vuonna 2019 käyttöön avainhenkilöiden optio-ohjelman.


STRATEGIA

Tavoittelemme keskimäärin 15-20 %:n vuotuista liikevaihdon kasvua seuraavan kolmen vuoden aikana, perustuen pääosin prosessilouhintaliiketoimintamme kansainväliseen kasvuun. Tässä liiketoiminnassa tavoittelemme yli 50 %:n vuotuista kasvua.

Kehitämme ja myymme organisaatioiden toiminnan analysointi-, mittaus- ja mallinnusohjelmistoja sekä niihin liittyviä palveluja. Lisäksi tarjoamme asiakkaille toiminnankehityksen sekä digitalisointi- ja muutosjohtamisen konsultointia.

Nopeutamme edelleen tuotekehitystämme lisäämällä hallitusti kehittäjäresursseja. Ohjelmistokehityksessä kiinnitämme erityistä huomiota hyvään käyttäjäkokemukseen. Kohdistamme tuotekehityksemme vastaamaan asiakkaiden haasteisiin johtaa ja kehittää liiketoimintaa digitalisoituvassa maailmassa. Erityinen painopistealueemme on prosessilouhinta.

Tavoittelemme kasvua lähivuosien aikana erityisesti kansainvälisestä ohjelmistomyynnistä. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi lisäämme resursseja kansainväliseen markkinointiin sekä myyntiin.

Pyrimme myös aktiivisesti solmimaan strategisia kumppanuuksia, joiden avulla voimme vahvistaa ohjelmistojemme kansainvälistä myyntiä ja kehitystä.


OSAKE JA OSAKKEENOMISTAJAT

     
Osakkeen pörssivaihdon kehitys1-6/20201-6/2019Muutos, %1-12/2019
     
Vaihdetut osakkeet, kpl561 866721 744-221 091 153
Vaihto, euroa1 157 7731 391 819-172 229 163
% osakkeista4,76,0 9,1
Keskimääräinen kaupantekokurssi,
 euroa
2,061,9372,04
     
Osake ja markkina-arvo30.6.202030.6.2019Muutos, %31.12.2019
     
Osakkeita yhteensä, kpl12 444 86312 444 863-12 444 863
Omat osakkeet, kpl457 009457 009-457 009
Kirjanpidollinen vasta-arvo, euroa/kpl0,110,11-0,11
Ulkona olevat osakkeet, kpl11 987 85411 987 854-11 987 854
Osakkeenomistajat, kpl1 1931 12161 146
Päätöskurssi, euroa2,042,08-22,34
Osakekannan markkina-arvo, euroa24 455 22224 934 736-228 051 578
Omien osakkeiden kirjanpidollinen
vasta-arvo yhteensä, euroa
50 27150 271-50 271
Omien osakkeiden hankintahinta
yhteensä, euroa
439 307439 307-439 307
Omien osakkeiden osuus yhtiön
osakkeiden lukumäärästä, %
3,73,7-3,7


YHTIÖN HALLINNOINTI

QPR Software kutsui helmikuussa 2020 varsinaisen yhtiökokouksen koolle yhtiön pääkonttoriin tiistaiksi 7.4.2020 klo 13.00. Koronaviruspandemian vuoksi yhtiön hallitus päätti maaliskuussa peruuttaa kokouksen ja ilmoitti kutsuvansa varsinaisen yhtiökokouksen koolle myöhemmin niin pian kuin kokouksen pitäminen on käytännössä mahdollista.

Yhtiön hallitus päätti toukokuussa 2020 kutsua varsinaisen yhtiökokouksen koolle maanantaiksi 8.6.2020. Hallitus päätti poikkeuksellisesta kokousmenettelystä eduskunnan 24.4.2020 hyväksymän väliaikaisen lainsäädännön nojalla. Covid-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi varsinainen yhtiökokous järjestettiin ilman osakkeenomistajien henkilökohtaista läsnäoloa kokouspaikalla. Osakkeenomistajilla oli mahdollisuus osallistua kokoukseen ja käyttää oikeuksiaan vain asiamiehen välityksellä sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon.

8.6.2020 pidetty yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikaudelta 2019 ei jaeta osinkoa.  Yhtiökokous teki yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikasta neuvoa-antavan päätöksen, ja päätti kannattaa hallituksen esityksen mukaista palkitsemispolitiikkaa.

Yhtiökokous päätti, että hallitukseen kuuluu neljä (4) jäsentä ja että hallituksen jäseninä jatkavat Vesa-Pekka Leskinen, Topi Piela, Jarmo Rajala ja Salla Vainio. Hallituksen jäsenten toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun. Hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Vesa-Pekka Leskisen.

Edelleen yhtiökokous päätti, että QPR Software Oyj:n tilintarkastaja on tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Miika Karkulahti. Tilintarkastajan toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta (osakeanti) yhdessä tai useammassa erässä. Osakeanti voidaan toteuttaa maksullisena tai maksuttomana antina hallituksen määräämin ehdoin.

Varsinaisen yhtiökokouksen QPR Software Oyj:n hallitukselle antamista kaikista valtuutuksista ja muista päätöksistä on annettu 8.6.2020 pörssitiedote. Se on luettavissa yhtiön internetsivujen sijoittajaosiossa, https://www.qpr.com/fi/sijoittajat/pörssi-ja-lehdistötiedotteet


KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Yhtiöllä ei ole merkittäviä katsauskauden jälkeisiä raportoitavia tapahtumia.

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

QPR:n sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa, että yhtiön toiminta on tehokasta ja tuloksellista, informaatio luotettavaa, säännöksiä sekä toimintaperiaatteita noudatetaan, yhtiön strategiset tavoitteet saavutetaan, yhtiö reagoi markkina- ja toimintaympäristön muutoksiin, ja että liiketoiminnan jatkuvuus turvataan.

Yhtiö on tunnistanut seuraavat kolme toimintaansa liittyvää riskiryhmää: liiketoimintariskit (maa-, asiakas-, henkilöstö- ja juridiset riskit), tietoon ja tuotteisiin liittyvät riskit (tuote-, immateriaalioikeus- ja tietoturvallisuusriski) sekä rahoitusriskit (valuuttariski ja lyhyen aikavälin rahavirtaan liittyvät riskit). Yhtiön omaisuus-, keskeytys- ja vastuuvahinkoriskejä on suojattu vakuuttamalla.

Yhtiön taloudellisiin riskeihin sisältyy kansainvälisen liiketoiminnan luonteeseen kuuluva yksittäisiä liiketoimintakumppaneita koskeva kohtuullinen luottotappioriski. Yhtiö pyrkii rajaamaan sitä jatkuvalla standardimaksuehtojen, saamisten ja luottorajojen seurannalla.

Katsauskauden lopussa konsernin myyntisaamisista noin 46 % oli euromääräisiä (61). Yhtiön ei-euromääräisiä myyntisaamisia ei ollut suojattuna vuosineljänneksen lopussa.

Yhtiön toimintaan liittyviä riskejä ja riskienhallintaa on lähemmin selostettu yhtiön vuoden 2019 toimintakertomuksen sivuilla 24-25, www.qpr.com/fi/sijoittajat/vuosikertomukset


TALOUDELLISET TIEDOTTEET

Vuoden 2020 aikana QPR Software Oyj julkaisee taloudelliset tiedotteet suomen ja englannin kielillä seuraavasti:

 • Osavuosikatsaus 1-9/2020: tiistai 27.10.2020


QPR SOFTWARE OYJ
HALLITUS

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Jari Jaakkola, puh. 040 5026 397

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet


PUOLIVUOSIKATSAUKSEN TAULUKKO-OSIO


KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

        
Tuhatta euroa, ellei toisin
ole mainittu
4-6/
2020
4-6/
2019
Muutos,
%
1-6/
2020
1-6/
2019
Muutos,
%
1-12/
 2019
        
Liikevaihto2 0412 285-114 8305 033-49 513
Liiketoiminnan muut tuotot250 250 0
        
Materiaalit ja palvelut2602600700522341 143
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut1 7571 64473 4973 33756 455
Liiketoiminnan muut kulut109228-52328525-37878
Käyttökate-60153-139330650-491 036
        
Poistot324310466962181 250
Liiketulos-384-158-144-33929-1 264-213
        
Rahoitustuotot ja -kulut6-6196-3-2688-26
Tulos ennen veroja-378-164-131-3423-12 280-240
        
Tuloverot5766-133240-2078
Katsauskauden tulos-321-98-228-31043-824-161
        
        
Tulos/osake, euroa
(laimentamaton ja laimennettu)
-0,027-0,008-228-0,0260,004-824-0,013
        
Konsernin laaja tuloslaskelma:       
 Katsauskauden tulos-321-98-228-31043-824-161
Muut laajan tuloksen erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi:        
 Ulkomaisiin yksikköihin
 liittyvät  muuntoerot
-1-11100-1-5
Laajan tuloslaskelman tulos-322-98-227-31043-820-166


KONSERNIN LYHENNETTY TASE

     
Tuhatta euroa30.6.202030.6.2019Muutos, %31.12.2019
     
Varat    
     
Pitkäaikaiset varat:    
 Aineettomat hyödykkeet2 0321 850102 044
 Liikearvo5135130513
 Aineelliset hyödykkeet249528-53371
 Muut pitkäaikaiset varat18387109141
Pitkäaikaiset varat yhteensä2 9762 97803 068
     
Lyhytaikaiset varat:    
 Myynti- ja muut saamiset2 1292 821-252 904
 Rahavarat722871-171 035
Lyhytaikaiset varat yhteensä2 8503 692-233 939
     
Varat yhteensä5 8276 669-137 007
     
Oma pääoma ja velat    
     
Oma pääoma:    
 Osakepääoma1 3591 35901 359
 Muut rahastot2121021
 Omat osakkeet-439-4390-439
 Muuntoerot-66-618-66
 Sijoitetun vapaan oman
 pääoman rahasto
5505
 Kertyneet voittovarat1 6002 030-211 882
Emoyhtiön osakkeenomistajille
kuuluva oma pääoma
2 4812 916-152 762
     
Pitkäaikaiset velat:    
 Korolliset velat-143 -
Pitkäaikaiset velat yhteensä-143 -
     
Lyhytaikaiset velat:    
 Korolliset rahoitusvelat153281-46784
 Saadut ennakot8531 037-18800
 Siirtovelat1 8161 69972 083
 Osto- ja muut korottomat velat524593-12579
Lyhytaikaiset velat yhteensä3 3463 611-74 245
     
Velat yhteensä3 3463 753-114 245
     
Oma pääoma ja velat yhteensä5 8276 669-137 007


KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

        
Tuhatta euroa4-6/
2020
4-6/
2019
Muutos,
%
1-6/
2020
1-6/
2019
Muutos,
%
1-12/
 2019
        
Liiketoiminnan rahavirta:       
 Katsauskauden tulos-321-98-228-31043-824-161
 Oikaisut kauden tulokseen2782511166760991 250
 Käyttöpääoman muutokset554-14248957740343306
 Maksetut korko- ja muut
 rahoituskulut
-5-10-47-27-34-21-51
 Saadut korko- ja muut
 rahoitustuotot
11244724820125
 Maksetut verot-5-17-72-10-34-70-18
Liiketoiminnan rahavirta  512-143 694921996-71 349
        
Investointien rahavirta:       
 Investoinnit aineellisiin ja
 aineettomiin 
 käyttöomaisuushyödykkeisiin
-283-24914-583-48919-1 041
Investointien rahavirta  -283-24914-583-48919-1 041
        
Rahoituksen rahavirrat:       
 Lainojen nostot      500
 Lainojen takaisinmaksut-76-6910-652-138371-278
 Maksetut osingot0  0  0
Rahoituksen rahavirta-76-699-652-138371222
        
Rahavarojen muutos154-333146-314368-185530
Rahavarat kauden alussa  5721 204-531 035505105505
Rahavarojen kurssimuutosten vaikutus-4-1-4361-21350
Rahavarat kauden lopussa  722871-17722871-171 035


KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA

        
Tuhatta euroaOsake-
pääoma
Muut
rahastot
Muunto-
erot
Omat
osakkeet
Sijoitetun
vapaan oman
pääoman
rahasto
Kertyneet
voittovarat
Yhteensä
Oma pääoma 1.1.20191 35921-61-43951 9872 873
Kauden laaja tulos  0  4343
Oma pääoma 30.6.20191 35921-61-43952 0302 916
Osingonmaksu     00
Optio-ohjelma     5656
Kauden laaja tulos  -5  -204-209
Oma pääoma 31.12.20191 35921-66-43951 8822 762
Optio-ohjelma     2828
Kauden laaja tulos  0  -310-310
Oma pääoma 30.6.20201 35921-66-43951 6002 481


LIITETIEDOT

LAATIMISPERIAATTEET

Tämän tiedotteen taulukko-osa on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Konserni on ottanut tilikauden 2020 alusta käyttöön tiettyjä uusia tai uudistettuja IFRS ‑standardeja ja IFRIC-tulkintoja vuoden 2019 tilinpäätöksessä kuvatulla tavalla. Näiden uusien ja uudistettujen normien käyttöönotolla ei ole ollut vaikutusta raportoituihin lukuihin. Muilta osin on noudatettu samoja laatimisperiaatteita ja -menetelmiä kuin edellisessä vuositilinpäätöksessä.

Tilinpäätöksen laatimisen yhteydessä johto joutuu tekemään tulevaisuutta koskevia arvioita ja olettamuksia sekä käyttämään harkintaa laatimisperiaatteiden soveltamisessa, joten toteutumat saattavat poiketa arvioista ja olettamuksista.

Kaikki tässä tiedotteessa esitetyt luvut ovat konsernilukuja, jollei toisin mainita. Tiedotteen luvut ovat pyöristettyjä, joten yksittäisten lukujen summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Tämä tiedote on tilintarkastamaton.

Tunnuslukujen laskentakaavat löytyvät viimeisimmän vuosikertomuksen lopusta, sivuilta 64-65: https://www.qpr.com/fi/sijoittajat/vuosikertomukset


AINEETTOMAT JA AINEELLISET HYÖDYKKEET

    
Tuhatta euroa1-6/
2020
1-6/
2019
1-12/
2019
    
Aineettomien hyödykkeiden lisäykset:   
 Hankintameno 1.1.11 15910 05710 057
 Lisäykset4724601 102
    
Aineellisten hyödykkeiden lisäykset:   
 Hankintameno 1.1.2 4872 4332 433
 Lisäykset 622954


KOROLLISTEN RAHOITUSVELKOJEN MUUTOS

    
Tuhatta euroa1-6/
2020
1-6/
2019
1-12/
2019
    
Korolliset rahoitusvelat 1.1.784562562
Lainojen nostot21-500
Takaisinmaksut652138278
Korolliset rahoitusvelat 30.6.153424784


VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET

     
Tuhatta euroa30.6.202030.6.201931.12.2019Muutos, %
     
Yrityskiinnitykset
(yhtiön omassa hallussa)
2 3851 3851 38572
     
Vuokrasopimusten perusteella    
maksettavat vähimmäisvuokrat:    
 Alle 1 vuoden sisällä erääntyvät82117-50
 1-5 vuoden sisällä erääntyvät1090 
Yhteensä19301710
     
Vakuudet ja vastuusitoumukset
yhteensä
2 4031 4151 40271


KONSERNIN TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

       
Tuhatta euroa4-6/
2020
1-3/
2020
10-12/
2019
7-9/
2019
4-6/
2019
1-3/
2019
       
Liikevaihto2 0412 7892 4991 9812 2852 748
Liiketoiminnan muut tuotot25-0-0-
       
Materiaalit ja palvelut260440379243260263
Työsuhde-etuuksista
aiheutuneet kulut
1 7571 7391 7431 3751 6441 693
Liiketoiminnan muut kulut109220178175228296
Käyttökate-60390199188153497
       
Poistot324345322307310310
Liiketulos-38445-123-119-158187
       
Rahoitustuotot ja -kulut6-9-33-6-20
Tulos ennen veroja-37836-126-116-164167
       
Tuloverot57-2573166-26
Katsauskauden tulos-32111-119-85-98141


KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

    
Tuhatta euroa, ellei toisin ole mainittu1-6/2020 tai 30.6.20201-6/2019 tai 30.6.20191-12/2019 tai 31.12.2019
    
Liikevaihto4 8305 0339 513
Liikevaihdon muutos, %-4,0-2,3-5,3
Käyttökate3306501 036
 % liikevaihdosta6,812,910,9
Liiketulos-33929-213
 % liikevaihdosta-7,00,6-2,2
Tulos ennen veroja-3423-240
 % liikevaihdosta-7,10,1-2,5
Katsauskauden tulos-31043-161
 % liikevaihdosta-6,40,9-1,7
    
Oman pääoman tuotto (per annum), %-23,63,0-5,7
Sijoitetun pääoman tuotto (per annum), %-20,42,5-5,9
Rahavarat7228711 035
Korollinen nettovelka-569-447-251
Oma pääoma2 4812 9162 762
Nettovelkaantumisaste, %-22,9-15,3-9,1
Omavaraisuusaste, %49,951,844,5
Taseen loppusumma5 8276 6697 007
    
Bruttoinvestoinnit pitkäaikaisiin varoihin5351 0511 156
% liikevaihdosta11,120,912,2
Tuotekehitysmenot1 1351 1312 293
% liikevaihdosta23,522,524,1
    
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana858282
Henkilöstö kauden alussa838284
Henkilöstö kauden lopussa887883
    
Tulos/osake, euroa
(laimentamaton ja laimennettu)
-0,0260,004-0,013
Oma pääoma/osake, euroa0,1990,2340,222