DPA levert solide prestaties in eerste halfjaar van 2020


Hoofdpunten eerste halfjaar:

 • Omzet: 71,4 miljoen euro (H1 2019: 75,3 miljoen)
 • Brutowinst: 20,3 miljoen euro (H1 2019: 22,9 miljoen)
 • Brutomarge: 28,4% van de omzet (H1 2019: 30,4%)
 • Herstructureringskosten vanwege COVID-19 pandemie in Q2 2020: 1,1 miljoen euro
 • EBITDA: 8,6 miljoen euro (H1 2019: 9,5 miljoen)
 • EBITDA-marge: 12,1% (H1 2019: 12,6%)
 • Bijzondere waardevermindering op goodwill: 7,3 miljoen euro (H1 2019: 0,0 miljoen euro)
 • Eén werkdag minder in H1 dan in 2019: impact 0,6 miljoen euro op de omzet en 0,5 miljoen op de brutowinst en EBITDA
Verkorte resultatenrekening1 H1 2020 H1 2019
in miljoenen euro's of percentages    
     
Netto-omzet 71,4 75,3
Kostprijs van de omzet 51,1 52,4
     
Brutowinst 20,3 22,9
Brutomarge 28,4% 30,4%
Verkoop- en beheerskosten exclusief afschrijvingen, amortisatie en bijzondere waardeverminderingen 11,7 13,4
     
EBITDA 8,6 9,5
EBITDA-marge 12,1% 12,6%
     
Afschrijvingen en amortisatie -11,3 -4,3
     
Bedrijfsresultaat (EBIT) -2,7 5,2
EBIT-marge -3,8% 6,9%
     
Financiële baten en lasten -0,2 -0,3
Resultaat geassocieerde deelnemingen 0,0 0,0
Resultaat voor belastingen -2,9 4,9
     
Winstbelastingen -1,1 -1,2
Resultaat -4,0 3,7

 1. Op de halfjaarcijfers van 2019 en 2020 is geen accountantscontrole uitgevoerd.

Arnold van Mameren, CEO van DPA, over de halfjaarcijfers
“DPA was in het eerste halfjaar van 2020 goed in staat om de dienstverlening aan haar klanten te continueren. Met fijnmazige aansturing, sterk cashmanagement en kostenbeheersing hebben we de impact van COVID-19 op de bedrijfsvoering relatief beperkt gehouden. Het merendeel van onze klanten stelde de bij hen actieve DPA professionals in staat om hun werk op afstand voort te zetten. We zijn hier trots op en zien het als een geslaagde lakmoesproef van de relevantie van onze medewerkers en dienstverlening.

De kern van onze strategie is dat we organisaties ondersteunen door het werven, verbinden, matchen en ontwikkelen van gespecialiseerde professionals. Het solide fundament dat we hiervoor gelegd hebben, stelt ons in staat om snel in te spelen op nieuwe kennisbehoeften en regelgeving.

Relevantie is ook in deze buitengewoon uitdagende marktomstandigheden het sleutelwoord binnen DPA. Een goed voorbeeld is de ondersteuning van gemeenten bij het afhandelen van grote hoeveelheden Tozo-aanvragen, de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Zelfstandige Ondernemers. 
Een ander voorbeeld is de inzet van KYC- en CDD-specialisten die in de bancaire sector helpen om financiële fraude en witwassen van geld te voorkomen. We zijn trots op al onze medewerkers en de flexibiliteit die zij in deze ongekende tijden tonen. Zo zijn onze medewerkers in staat gebleken om efficiënt en effectief over te schakelen naar werken op afstand. Door hun inzet kunnen we onze klanten op maat bedienen en onze toegevoegde waarde blijven ontwikkelen.

Uit voorzorg en op basis van de op dat moment beschikbare informatie heeft DPA een beroep gedaan op de NOW-1 regeling. Omdat de impact van COVID-19 op de omzet minder groot bleek dan bij de aanvraag werd voorzien, hebben we het ontvangen voorschot teruggestort. DPA zal geen beroep doen op de NOW-2 regeling.

Resultaatontwikkeling eerste halfjaar 2020
In het eerste halfjaar van 2020 daalde de omzet met 5,2% naar 71,4 miljoen euro (H1 2019: 75,3 miljoen). De directe kosten daalden met 2,5% naar 51,1 miljoen euro (H1 2019: 52,4 miljoen). De brutowinst daalde met 11,3% naar 20,3 miljoen euro (H1 2019: 22,9 miljoen). Het eerste halfjaar telde 124 werkdagen: één werkdag minder dan in 2019. De impact hiervan is circa 0,6 miljoen euro op de omzet en 0,5 miljoen op de brutowinst en EBITDA.

De afgelopen periode kon DPA profiteren van de recente inspanningen op het gebied van digitalisering. Door de vereenvoudiging van de organisatiestructuur en de sterk gedigitaliseerde werkprocessen kon de onderneming op detailniveau reageren op de verandering in de markt en de activiteiten optimaliseren. Tevens zorgde de digitalisering voor verdere daling van de verkoop- en beheerskosten naar 11,7 miljoen euro (H1 2019: 13,4 miljoen). De indirecte kosten als percentage van de omzet daalden naar 16,4% (H1 2019: 17,8%).

Door de COVID-19 pandemie nam de EBITDA af naar 8,6 miljoen euro (H1 2019: 9,5 miljoen). De EBITDA-marge daalde naar 12,0% (H1 2019: 12,6%).

Bijzondere waardevermindering
Door de impact van de Covid-19 pandemie moest DPA in het tweede kwartaal een bijzondere waardevermindering van de goodwill verantwoorden van 7,3 miljoen euro. In de onderliggende berekeningen zorgen het onzekere toekomstbeeld en de toename van de gehanteerde vermogenskostenvoet na belasting met 2% naar 10,6% ten opzichte van de laatste jaarlijkse toetsing op bijzondere waardevermindering van de goodwill (2019: 8,5%). Deze toename van de vermogenskostenvoet is veroorzaakt door de stijging van het vereist rendement van het eigen vermogen en de toename van de relatieve omvang van het eigen vermogen ten opzichte van het vreemd vermogen.

Resultaat per segment
De zes clusters van DPA worden voor rapportagedoeleinden verdeeld over drie segmenten:

 • Finance & Banking met de clusters Finance en Banking
 • Legal & Public met het cluster Legal & Public
 • IT, Supply Chain & Logistics & Participaties met de clusters IT, Supply Chain & Logistics en Participaties       
Omzet en brutowinst per segment
In miljoenen euro's en %
H1 2020 H1 2019
Omzet Bruto
winst
Marge % Omzet Bruto
winst
Marge %
Finance & Banking 41,5 11,7 28,1% 43,0 13,0 30,2%
Legal & Public 10,6 4,0 37,8% 14,0 4,3 31,0%
IT, Supply Chain & Logistics & Participaties 19,4 4,6 23,8% 18,3 5,6 30,5%
Totaal 71,4 20,3 28,4% 75,3 22,9 30,4%

Financiële positie
De nettokasstroom uit operationele activiteiten bedraagt 17,3 miljoen euro positief (H1 2019: 1,7 miljoen positief). De positieve kasstroom wordt met name veroorzaakt door verbeterd werkkapitaalbeheer met een stringenter debiteurenbeleid en verbeterd facturatieproces. In de operationele kasstroom is het positieve effect zichtbaar van de door de overheid geboden mogelijkheid om betalingen uit te stellen.  

Per 30 juni 2020 bedroeg het aantal debiteurendagen (gemiddelde krediettermijn in dagen) 25 (30 juni 2019: 35). De post debiteuren en de nog te factureren omzet bedraagt 22,0 miljoen euro (30 juni 2019: 33,3 miljoen).

De nettokasstroom uit investeringsactiviteiten is 0,4 miljoen euro positief (H1 2019: 0,1 miljoen negatief). De nettokasstroom uit financieringsactiviteiten is 8,0 miljoen euro negatief (H1 2019: 1,4 miljoen negatief). Dit verschil wordt mede veroorzaakt door de afname van de langlopende leningen met 1,5 miljoen euro. Ook is 6,3 miljoen ingelopen op het rekening courant krediet waardoor dit nu 10,2 miljoen euro positief is. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de steunmaatregelen van de overheid, waaronder het uitstel van de BTW betaling en het ontvangen voorschot van de NOW-1 regeling dat inmiddels is teruggestort, van in totaal 8,5 miljoen euro nog in dit saldo verwerkt zijn.

De nettoschuldpositie is fors gedaald en bedraagt 4,1 miljoen euro (30 juni 2019: 38,2 miljoen euro). Deze substantiële daling komt door aflossingen op het rekening courant krediet en de langlopende leningen.

DPA heeft twee financieringen met de Rabobank afgesloten: een kredietfaciliteit en een acquisitiefinanciering. De kredietfaciliteit bedraagt maximaal 25 miljoen euro. Het toegestane maximumbedrag wordt gesteld op basis van het saldo van 70% van het totaalbedrag van de ‘nog te facturen omzet’ plus 70% van het totaalbedrag van de rechtsgeldig verpande vorderingen. De acquisitiefinanciering bedraagt per 30 juni 2020 1,2 miljoen euro en wordt in het tweede halfjaar van 2020 volledig afgelost.

Medewerkers
In het tweede kwartaal van 2020 focuste DPA op het zo goed mogelijk inzetten van haar professionals. Hierbij is doorlopend gevolgd hoe opdrachtgevers reageerden op de effecten van COVID-19 op hun bedrijfsvoering. Door de flexibiliteit van de medewerkers bleef de ‘bankzit’ beperkt en bleef de productiviteit op een hoog niveau. Ook investeerde DPA onveranderlijk in de ontwikkeling van medewerkers via onder andere DPA Academy en Fagro Academy en de WFT-leerlijn voor bancaire specialisten.

Door de huidige vraaguitval loopt het aantal medewerkers terug. Op 30 juni waren 1.092 professionals (30 juni 2019: 1.234) en 160 interne medewerkers (30 juni 2019: 186) in dienst van DPA. Een belangrijke ratio is de verhouding direct/indirect (professionals in loondienst/interne medewerkers). Deze verbeterde van 6,5 op 31 maart 2020 naar 6,8 op 30 juni 2020. Op 30 juni had DPA op fulltime basis 160 zzp’ers onder contract (30 juni 2019: 186).

(op FTE basis) 31-3-2019 30-6-2019 30-9-2019 31-12-2019 31-3-2020 30-6-2020
Professionals 1.255 1.234 1.240 1.266 1.196 1.092
ZZP 159 215 185 179 190          160
Interne medewerkers             195             186           172               178              185              160

Vooruitzichten
DPA is dit buitengewone halfjaar goed doorgekomen. De getoonde relevantie en flexibiliteit geven samen met de kracht van het gemengde portfolio en bovenal de betrokkenheid van de medewerkers vertrouwen in de toekomst. De ontwikkeling van COVID-19 blijft voor onzekerheid zorgen. Om de impact ook in het tweede halfjaar te beperken, blijft DPA de marktontwikkelingen op de voet volgen. Proactief aansturen, sterk cashmanagement en kostenbeheersing is het devies. Ook zal DPA in het tweede halfjaar extra aandacht besteden aan het behoud van ervaren professionals en het vergroten van de commerciële slagkracht.

Over DPA Group N.V.
DPA verbindt organisaties met professionals met de juiste kennis en kunde. De onderneming biedt haar medewerkers de ruimte om gedreven met hun vak bezig te zijn en doorlopend aan hun vakinhoudelijke en persoonlijke ontwikkeling te werken. Zo kunnen zij opdrachtgevers helpen om verbetering en vernieuwing te realiseren. DPA is genoteerd aan Euronext Amsterdam. Meer informatie is beschikbaar via www.dpa.nl.

Voor meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sharon van Straalen via sharon.vanstraalen@dpa.nl of telefoonnummer 06 5141 1647.

Disclaimer
In dit persbericht zijn verwachtingen over toekomstige gebeurtenissen opgenomen. Het persbericht geeft de plannen, doelstellingen en ambities van DPA weer op basis van de huidige inzichten en veronderstellingen van het bestuur. Dergelijke uitspraken betreffen geen vaststaande feiten en zijn onderhevig aan bekende en onbekende risico’s, onzekerheden en andere factoren die zich veelal buiten de invloedssfeer van DPA bevinden. Hierdoor kunnen de daadwerkelijke resultaten of ontwikkelingen wezenlijk afwijken van de toekomstige resultaten of ontwikkelingen zoals die impliciet of expliciet zijn neergelegd in de op de toekomst gerichte verklaringen. DPA aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het actualiseren of wijzigen van enige informatie naar aanleiding van veranderingen in het beleid, ontwikkelingen, verwachtingen en dergelijke.  

BijlagesAttachments

Bijlage Persbericht DPA H1 verkorte halfjaarrekening 2020