Tornator Oyj laskee liikkeeseen 350 miljoonan euron vihreän joukkovelkakirjalainan


Tornator Oyj pörssitiedote 7.10.2020 klo 19.00     

 

Tornator Oyj laskee liikkeeseen 350 miljoonan euron vihreän joukkovelkakirjalainan

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, SINGAPORESSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

  

Tornator Oyj ("Tornator") laskee liikkeeseen 350 miljoonan euron suuruisen vakuudellisen vihreän joukkovelkakirjalainan ("Vihreä Joukkovelkakirjalaina"). Vihreä Joukkovelkakirjalaina erääntyy 14.10.2026 ja sille maksetaan kiinteää 1,25 prosentin vuotuista korkoa. Vihreän Joukkovelkakirjalainan kysyntä oli huomattavaa sekä Pohjoismaissa että keskieurooppalaisten sijoittajien keskuudessa. Vihreän Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskupäivä on 14.10.2020.

Vihreän Joukkovelkakirjalainan vakuudeksi on annettu Tornatorin omistamia metsäkiinteistöjä, jotka muodostavat dynaamisen vakuuspoolin, joka on myös Tornatorin muiden vakuudellisten lainojen vakuutena.

Tornator tulee käyttämään Vihreän Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskusta saadut varat, liikkeeseenlaskusta aiheutuvien kulujen vähentämisen jälkeen, Tornatorin vihreän rahoituksen viitekehyksen (Green Finance Framework) mukaisesti, ensisijaisesti 250 miljoonan euron term-lainan uudelleenrahoittamiseen. Term-laina nostettiin joulukuussa 2019 ja sillä uudelleenrahoitettiin Tornatorin edellinen vakuudellinen joukkovelkakirjalaina sen erääntyessä joulukuussa 2019. Tornator tulee julkaisemaan verkkosivuillaan vuosittain sijoittajille tarkoitetun Vihreän rahoituksen julkaisun (Green Finance Investor Letter), missä eritellään yksityiskohtaisesti hankkeet, jotka on rahoitettu osana vihreän rahoituksen viitekehystä ja kyseisten hankkeiden odotetut vaikutukset sekä tietoa vihreän rahoituksen tuottojen jaottelusta uusien hankkeiden ja uudelleenrahoittamisen välillä. Tornatorin ulkopuolinen tilintarkastaja tarkastaa vuosittain em. Vihreän rahoituksen julkaisun.

"Vihreä joukkovelkakirjalaina korostaa Tornatorin sitoutumista kestävään metsätalouteen ja ilmastovastuullisuuteen", kommentoi Tornatorin talous- ja rahoitusjohtaja Antti Siirtola. "Vastuullinen metsien käyttö, ympäristöarvojen huomiointi ja luonnon monimuotoisuudesta huolehtiminen ovat osa Tornatorin jokapäiväistä toimintaa, joten vihreän rahoituksen hankkiminen oli meille luonnollinen valinta. Vihreä joukkovelkakirjalaina on jatkoa keväällä 2020 solmitulle vihreälle pankkilainarahoitukselle ja näiden transaktioiden myötä valtaosa Tornatorin velkarahoituksesta on vihreää."

Tornator tulee jättämään hakemuksen Vihreän Joukkovelkakirjalainan ottamiseksi kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n vastuullisten joukkovelkakirjalainojen pörssilistalle.

Danske Bank A/S, OP Yrityspankki Oyj ja Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) toimivat Vihreän Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskun pääjärjestäjinä ("Pääjärjestäjät").


 

Lisätietoja:

Talous- ja rahoitusjohtaja Antti Siirtola, puh. 040 773 0975

Toimitusjohtaja Henrik Nieminen, puh. 040 869 7613


 www.tornator.fi

Tornator on johtava kestävään metsätalouteen erikoistunut yhtiö Euroopassa. Se omistaa metsiä Suomen lisäksi Virossa ja Romaniassa. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2019 noin 106 miljoona euroa ja taseen koko noin 1,8 miljardia euroa. Konserni työllistää suoraan noin 180 henkilöä. Kaikkiaan yhtiön metsät työllistävät suoraan omaa henkilökuntaa sekä yrittäjiä ja heidän työntekijöitään noin 1000 henkilötyövuoden verran. Emoyhtiön omistajat ovat suomalaisia, pääosin institutionaalisia sijoittajia. Tornatorin missio on luoda kestävää hyvinvointia metsästä. 


Huomautus

Tämä tiedote on laadittu ainoastaan tiedottamistarkoituksessa, eikä sitä tule tulkita tarjoukseksi ostaa tai myydä Tornatorin arvopapereita. Tämän tiedotteen ja siihen liittyvän, Vihreän Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskua koskevan materiaalin jakelua voi tietyissä valtioissa olla lailla rajoitettu. Mitään toimenpiteitä ei ole tehty Vihreän Joukkovelkakirjalainan rekisteröimiseksi tai kvalifioimiseksi, tai muutoin Vihreän Joukkovelkakirjalainan tarjoamiseksi yleisölle missään valtiossa. Vihreään Joukkovelkakirjalainaan liittyvä tarjousdokumentaatio voidaan ottaa vastaan ainoastaan soveltuvien poikkeussäännösten tai rajoitusten puitteissa. Henkilöiden, jotka saavat tämän tiedotteen ja tällaisen tarjousdokumentaation haltuunsa, odotetaan hankkivan asianmukaiset tiedot näistä rajoituksista ja noudattavan niitä. Tätä tiedotetta ja tällaista tarjousmateriaalia tai -dokumentaatiota ei saa levittää tai julkaista sellaisissa valtioissa, joissa tämä olisi kyseisen valtion asianomaisen lainsäädännön vastaista tai edellyttäisi lain mukaisia toimia. Erityisesti tätä tiedotetta tai tällaisia tarjousmateriaaleja tai -dokumentaatiota ei saa levittää Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Singaporessa, Etelä-Afrikassa tai missään muussa valtiossa, missä Vihreän Joukkovelkakirjalainan tarjoaminen ei olisi sallittua, eikä tätä tiedotetta tai mitään materiaaleja liittyen Vihreän Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskuun saa lähettää henkilöille yllä mainituissa valtioissa. Tämän tiedotteen sisältämät tiedot eivät muodosta tarjousta myydä tai ostaa, tai tarjouspyyntöä ostaa tai myydä, mitään Tornatorin arvopapereita, kuten Vihreää Joukkovelkakirjalainaa, sellaiselle henkilölle sellaisessa valtiossa, jossa tällainen tarjous, tarjouspyyntö, myynti tai ostotarjous olisi lainvastainen. Tornatorilla tai Pääjärjestäjillä tai niiden edustajilla ei ole oikeudellista vastuuta tällaisista rikkomuksista riippumatta siitä, ovatko tällaiset rajoitukset Tornatorin arvopapereihin, kuten Vihreään Joukkovelkakirjalainaan, sijoittamista tai sen myymistä harkitsevien tiedossa vai eivät.

Vihreää Joukkovelkakirjalainaa ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen ("Yhdysvaltain Arvopaperilaki") eikä minkään Yhdysvaltain osavaltion tai muun oikeudenkäyttöalueen arvopaperilakien mukaisesti. Vihreää Joukkovelkakirjalainaa ei saa tarjota, myydä, pantata tai muutoin siirtää suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai kenenkään yhdysvaltalaisen henkilön lukuun tai hyväksi (kuten tämä on määritelty Yhdysvaltain Arvopaperilain nojalla annetussa Regulation S -säännöksessä), paitsi Yhdysvaltain Arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn soveltuvan poikkeuksen mukaisesti tai transaktiossa, johon Yhdysvaltain Arvopaperilain rekisteröintivaatimukset eivät sovellu.

Tässä tiedotteessa ja kaikissa Vihreän Joukkovelkakirjalainan tarjoamiseen liittyvissä materiaaleissa esitetyt tiedot on suunnattu Yhdistyneessä kuningaskunnassa oleville henkilöille ainoastaan olosuhteissa, joissa Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act, muutoksineen) pykälän 21(1) säännökset eivät sovellu, ja on tarkoitettu Yhdistyneessä kuningaskunnassa vain (a) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla tai (b) Määräyksen artiklan 49(2) (a)-(d) kohtien mukaisille henkilöille, taikka muille henkilöille, joille asiakirjat voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki sellaiset henkilöt, joihin on viitattu "relevantti henkilö"). Tämä tiedote on suunnattu ainoastaan relevanteille henkilöille, ja kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän tiedotteen perusteella tai luottaa sen sisältöön.Contact Data