Equinors resultater for tredje kvartal 2020


Equinor (OSE: EQNR, NYSE: EQNR) rapporterer et justert driftsresultat på 0,78 milliarder USD og 0,27 milliarder USD etter skatt i tredje kvartal 2020. Driftsresultatet i henhold til IFRS var negativt med 2,02 milliarder USD og IFRS-resultatet var negativt med 2,12 milliarder USD, etter netto nedskrivninger på 2,93 milliarder USD, hovedsakelig som følge av reduserte framtidige prisforutsetninger.

  • Solide resultater fra drift i et lavprismiljø
  • I rute for å levere på planen for tiltak på 3 milliarder USD for å styrke finansiell robusthet
  • Sterk verdiskapning fra fornybarvirksomheten
  • Gjeldsgraden(1) økte til 31,6 %, på grunn av netto nedskrivninger og betaling for myndighetenes andel av aksjetilbakekjøp

– Våre finansielle resultater er preget av svake priser ettersom regioner i hele verden fremdeles er hardt påvirket av pandemien. Vi ser resultatene av vår kraftfulle respons på uro i markedet, med betydelige kostnadsforbedringer og streng finansiell disiplin. Netto nedskrivninger i tredje kvartal skyldes hovedsakelig reduserte prisforutsetninger. Det er fremdeles betydelig usikkerhet knyttet til den framtidige prisutviklingen for råvarer, noe som understreker viktigheten av styrket konkurranseevne og finansiell robusthet, sier Eldar Sætre, konsernsjef i Equinor ASA.

– Vi leverer solide resultater fra driften i kvartalet, med en underliggende produksjonsvekst på ni prosent. Vi utvikler vår konkurransedyktige prosjektportefølje, støttet av de vedtatte skattevirkemidlene i Norge, og har levert plan for utbygging og drift av Breidablikk-feltet. Vår nye organisasjonsenhet som jobber fokusert med senfase-produksjon på norsk sokkel har hatt en vellykket oppstart og viser forbedret produksjonseffektivitet og reduserte kostnader, sier Sætre.

– Vi fortsetter verdiskapingen fra vår portefølje innen fornybar energi, og posisjonerer oss for lønnsom vekst i verdikjeder for karbonfangst og -lagring. Dette kvartalet kunngjorde vi vårt partnerskap med BP, inkludert salget av halvparten av vår eierandel i havvindprosjektene Empire Wind og Beacon Wind i USA. Vi videreutvikler H2H Saltend, et prosjekt for storskala produksjon av hydrogen fra naturgass sammen med karbonfangst og -lagring i Storbritannia, og i Norge videreutvikler vi Northern Lights-prosjektet som en del av arbeidet for å skape en fullstendig verdikjede for karbonfangst, -transport og -lagring, sier Sætre.

Justert driftsresultat var 0,78 milliarder USD i tredje kvartal, ned fra 2,59 milliarder USD i samme periode i 2019. Justert driftsresultat etter skatt var 0,27 milliarder USD, ned fra 1,08 milliarder USD i samme periode i fjor. Lave priser for væsker og gass påvirket driftsresultatet for kvartalet.

Equinor er i rute for å levere på tiltaksplanen som ble lansert i mars 2020 på 3 milliarder USD for å styrke økonomisk robusthet, blant annet en reduksjon av driftskostnader på 0,70 milliarder USD. Produksjonsenhetskostnadene er betydelig redusert fra tredje kvartal i fjor.

Resultatene i segmentet Leting og produksjon Norge var påvirket av lave priser, men Equinor utnyttet fleksibiliteten i gassproduksjonen da gassprisene i Europa hentet seg inn igjen gjennom kvartalet.

Resultatene i segmentet Leting og produksjon internasjonalt ble påvirket av lave priser, delvis motvirket av en betydelig kostnadsreduksjon. Segmentet Leting og produksjon USA ble også påvirket av svake priser, men fortsatte arbeidet med å redusere aktivitet og kostnader.

Segmentet Markedsføring, midtstrøm og prosessering skapte verdi fra gassalg til Europa, motvirket av de litt negative raffineringsmarginene i kvartalet.

Nye energiløsninger leverte et positivt resultat i kvartalet, inkludert kostnader knyttet til utvikling av nye prosjekter. En kapitalgevinst på om lag 1 milliard USD fra salget av eierandeler på 50 % i havvindprosjektene Empire Wind- og Beacon Wind-eiendelene i USA forventes å bli bokført i første kvartal 2021.

Driftsresultatet i henhold til IFRS var negativt med 2,02 milliarder USD i tredje kvartal, ned fra negative 0,47 milliarder USD i samme periode i 2019. IFRS-resultatet var negativt med 2,12 milliarder USD i tredje kvartal, ned fra negative 1,11 milliarder i tredje kvartal 2019. Driftsresultatet var påvirket av netto nedskrivninger på 2,93 milliarder USD, hovedsakelig på grunn av reduserte framtidige prisforutsetninger i tillegg til noen reduksjoner av reserveanslagene. Netto nedskrivninger omfatter 1,38 milliarder USD i segmentet Leting og produksjon USA, hvorav 1,21 milliarder USD er knyttet til landbasert virksomhet i USA. Nedskrivninger i segmentet Leting og produksjon internasjonalt var 1,18 milliarder USD, mens netto nedskrivninger innenfor Leting og produksjon Norge var 0,37 milliarder USD. 0,58 milliarder USD av nedskrivningen ble bokført som letekostnader.

Equinor leverte en samlet egenproduksjon på 1,994 millioner foe per dag i tredje kvartal, opp fra 1,909 millioner foe per dag i samme periode i 2019, med en økt gassandel. Justert for porteføljetransaksjoner og myndighetspålagte produksjonsbegrensninger, utgjør dette en underliggende produksjonsvekst på om lag 9 % sammenlignet med tredje kvartal 2019.

Ved utgangen av tredje kvartal har Equinor fullført 26 letebrønner, hvorav 13 med drivverdige funn, og to brønner under vurdering. Det pågikk boring i 16 brønner ved utgangen av kvartalet. Justerte letekostnader i kvartalet var 0,30 milliarder USD, sammenlignet med 0,26 milliarder USD i samme kvartal i 2019.

Kontantstrømmen fra drift før skatt og endringer i arbeidskapital var 10,2 milliarder USD i de ni første månedene av 2020, sammenlignet med 16,6 milliarder USD i de første ni månedene av 2019. Organiske investeringer var på 5,99 milliarder USD for de første ni månedene av 2020. Ved utgangen av kvartalet var gjeldsgraden(2) 31,6 %, opp fra 29,3 % ved utgangen av andre kvartal, hovedsakelig påvirket av nedskrivningene i kvartalet, i tillegg til myndighetenes andel av aksjetilbakekjøp. I henhold til implementering av IFRS 16 var gjeldsgraden(2) 37,0 %.

Styret har besluttet et kontantutbytte på 0,11 USD per aksje for tredje kvartal 2020.

Gjennomsnittlig frekvens for alvorlige hendelser (SIF) for perioden fram til 30. september var 0,6 for 2020, det samme som i tilsvarende periode i 2019. Personskadefrekvensen (TRIF) for de siste tolv månedene fram til 30. september var 2,3 for 2020, sammenlignet med 2,5 i 2019.

* * *

(1)(2) Dette er et ikke-GAAP måletall. Sammenligningstall og avstemming til IFRS er presentert i tabellen “Calculation of capital employed and net debt to capital employed ratio” under “Supplementary”-delen i rapporten.

* * *

Kontaktpersoner

Investor relations
Peter Hutton, direktør IR,
+44 7881 918 792 (mobil)

Helge Hove Haldorsen, direktør IR North America,
+1 281 224 0140 (mobil)

Presse
Bård Glad Pedersen, informasjonsdirektør,
+47 918 01 791 (mobil)

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

VedleggAttachments

Third quarter 2020 Financial statements and review Pressemelding resultater tredje kvartal 2020 CFO presentation 3rd Quarter 2020 results