Fingrid-konsernin johdon katsaus 1.1.−30.9.2020


Fingrid Oyj
pörssitiedote 29.10.2020 kello 11.30 EET


Fingrid-konsernin johdon katsaus 1.1.−30.9.2020

Fingrid noudattaa arvopaperimarkkinalain mukaista puolivuosiraportointia ja julkistaa vuoden kolmen ja yhdeksän ensimmäisen kuukauden osalta johdon katsaukset, joissa esitetään yhtiön taloudellista ja muuta kehitystä kuvaavia keskeisiä tietoja.

Johdon katsauksessa esitetyt tiedot koskevat Fingrid-konsernin kehitystä tammi-syyskuussa 2020 ja vastaavalla jaksolla 2019, ellei toisin ole mainittu. Tässä esitetyt luvut ovat laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti. Johdon katsaus ei ole IAS 34 –standardin mukainen osavuosikatsaus. Luvut ovat tilintarkastamattomat.

 • Alkuvuoden tavallista lämpimämpi sää ja siitä seurannut alhaisempi sähkön kulutus laski Fingridin liikevaihtoa ja tulosta. Muutoin vuosi on sujunut odotusten mukaisesti.
 • Katsauskauden liikevaihto oli 481,5 (575,9) miljoonaa euroa ja liikevoitto ilman johdannaisten käyvän arvon muutosta 76,1 (95,1) miljoonaa euroa.
 • Yhtiön kannattavuus ja maksuvalmius ovat pysyneet hyvinä.

Toimitusjohtajan katsaus: Suomi on menossa kohti sähköomavaraisuutta

Suomessa ja maailmalla tehdään nyt tosissaan töitä puhtaan sähköjärjestelmän puolesta. Toimintaympäristömme muutosvauhti on kiihtynyt. Suomessa merkittävimpänä on tuulivoiman näyttävä esiinmarssi. Fingridin pöydällä on tällä hetkellä tuulivoiman lisärakentamiseen liittyviä tiedusteluita kymmenien tuhansien megawattien edestä. Suomi on menossa kovaa vauhtia kohti sähköomavaraisuutta.

Puhtaasti tuotettu sähkö tarvitsee toimivat siirtoyhteydet. Rakennamme voimajohtoja ja sähköasemia parhaillaan kymmenillä eri työmailla. Määrällisesti Fingridissä on menossa investointien ennätysvuosi. Koronapandemian aiheuttamasta poikkeuksellisesta tilanteesta huolimatta investoinnit ovat edenneet suunnitelmien mukaisesti.

Pohjoisen tuulivoimaa ja Ruotsin tuontisähköä siirretään tulevaisuudessa etelän kulutukseen nykyisten yhteyksien rinnalla rakenteilla olevaa Petäjävedeltä Ouluun kulkevaa Metsälinjaa ja Lappeenrannasta Ouluun ulottuvaa Järvilinjaa pitkin. Metsälinja on Fingridin historian suurin pohjois-eteläsuuntainen voimajohtohanke, joka valmistuu vuonna 2022. Aikaistimme Järvilinja-hanketta neljällä vuodella alkuperäisestä suunnitelmasta niin, että yhteys on käytettävissä jo vuonna 2026. Järvilinja-yhteydellä on parhaillaan meneillään ympäristövaikutusten arviointi. Rakentamisen rinnalla valmistelemme kantaverkkovisiota, jossa tarkastellaan sähkönsiirtotarpeita tulevina vuosikymmeninä.

Kantaverkkopalvelumaksut pysyvät vuonna 2021 ennallaan. Olemme onnistuneet pitämään kustannustehokkaalla toiminnalla hinnoittelumme edullisena, vaikka sähköjärjestelmän murros on lisännyt merkittävästi investointitarpeita kantaverkkoon. Maksuja on pystytty laskemaan vuodesta 2017 yli kymmenen prosenttia.

Fingrid kehittää kantaverkkoa asiakkaitaan ja suomalaista yhteiskuntaa varten. Tuoreen asiakastyytyväisyyskyselyn tulosten perusteella asiakkaamme ovat erittäin tyytyväisiä Fingridin toimintaan. Suositteluindeksi Net Promoter Scoren tulos oli 45, ja se nousi merkittävästi edellisen vuoden tuloksesta 36:sta. Asiakkaidemme luottamus Fingridiin on säilynyt vahvana, ja erityiseksi vahvuudeksi koetaan toimintamme koko suomalaisen yhteiskunnan hyväksi. Tätä työtä Fingridissä tekevät sitoutuneet ihmiset. Tuoreen henkilöstötutkimuksen Net Promoter Score -suositteluindeksi oli upeasti 71.


Avainluvut

M€1−9/201−9/19muutos %1−12/19
Liikevaihto481,5575,9-16,4789,4
Liikevoitto*76,195,1-20,0142,1
Voitto ennen veroja69,476,6-9,4105,8
Kauden voitto56,861,2-7,184,6
Investoinnit, brutto104,090,015,5126,9
Liiketoiminnan nettorahavirta**126,282,852,5263,1
Korollinen nettovelka1 059,41 058,90,01 037,2
Taseen loppusumma2 164,82 118,22,22 145,1
Omavaraisuusaste %27,531,3 32,0
* Liikevoitto ilman johdannaisten käyvän arvon muutosta
** Liiketoiminnan nettorahavirta investointien jälkeen


 • Liikevaihtoa laskivat lämpimän talven aiheuttama sähkönkulutuksen pieneneminen, joka vaikuttaa suoraan kantaverkkotuottoihin, sekä matalammasta sähkön hinnasta johtuva tasesähkön halpeneminen. Jälkimmäinen näkyy myös alhaisempina tasesähkön kuluina.
 • Konsernin liikevoitto ilman johdannaisten käyvän arvon muutosta laski kantaverkkotuottojen alenemisen sekä lisääntyneiden reservikulujen seurauksena. Kauden voittoon vaikutti lisäksi häviösähkön hankintaa suojaavien sähköjohdannaisten käyvän arvon negatiivinen muutos sekä Nord Pool -osakkeiden myynnin positiivinen vaikutus rahoituserissä.
 • Liiketoiminnan nettorahavirtaan vaikuttivat positiivisesti rajasiirtoyhteyksiltä saadut pullonkaulatuotot, yhteensä 98,3 (59,5) miljoonaa euroa. Nämä tulot käytetään lähivuosina täysimääräisesti investointeihin, joiden tarkoitus on parantaa siirtoyhteyksiä niin, ettei pullonkauloja pääse syntymään.

Liiketoiminnan keskeiset tapahtumat

 • Yhtiö ilmoitti syyskuussa, että kantaverkkopalvelumaksut pysyvät vuonna 2021 ennallaan. Fingrid on onnistunut kustannustehokkaalla toiminnallaan pitämään hinnoittelunsa edullisena, vaikka investointitarpeet kantaverkkoon ovat lisääntyneet merkittävästi. Fingridin kantaverkkohinnoittelu on kantaverkkoyhtiöiden välisen hintavertailun perusteella Euroopan kolmanneksi edullisinta.
 • Lämmin syksy on pitänyt sähkön kulutuksen alhaisella tasolla. Suomessa kulutettiin sähköä tammi-syyskuussa 59,0 (63,2) terawattituntia. Fingridin verkossa sähköä siirrettiin samalla ajanjaksolla 50,2 (51,1) terawattituntia, mikä oli 78,3 (76,7) prosenttia Suomen kokonaissiirrosta. Fingrid siirsi asiakkailleen samalla ajanjaksolla 45,0 (47,7) terawattituntia, mikä oli 76,2 (75,4) prosenttia Suomen kulutuksesta.
 • Tammi-syyskuun aikana kantaverkossa ei ollut merkittäviä häiriöitä.
 • Koronapandemialla ei ole ollut merkittäviä vaikutuksia liiketoimintaan.
 • Fingridissä on meneillään yli 30 sähköasemahanketta ja lukuisia voimajohtohankkeita. Katsauskaudella tehtiin investointipäätökset Kangasalla ja Keminmaalla sijaitsevan Isohaaran sähköasemien perusparannuksista. Meneillään olevista voimajohtohankkeista merkittävin on Petäjävedeltä Ouluun ulottuvan 400 kilovoltin Metsälinja-yhteyden mittava rakennushanke ja siihen liittyvä Oulujoen rakennushanke. Lappeenrannasta Ouluun ulottuvan 400 kilovoltin Järvilinja-yhteyden vahvistamiseen liittyvä ympäristövaikutusten arviointi on myös käynnistymässä.
 • Pohjoismaisten sähkömarkkinoiden systeemihinta nousi syksyä kohti ja aluehintaerot pienenivät.
 • Asiakastyytyväisyystutkimuksessa asiakkaiden suositteluindeksi nousi 45:een Suosittelijoiden osuus (annettu arvosana 9-10) oli noussut yhdeksän prosenttiyksikköä ja oli 51 prosenttia. Henkilöstötutkimuksen eNPS-suositteluindeksi (Employee Net Promoter Score) oli 71.

Yhtiö ei ole muuttanut tulosohjeistustaan puolivuosikatsauksessa 28.7.2020 annetusta.

Lisätietoja:
Jukka Ruusunen, toimitusjohtaja
+358 30 395 5140 tai +358 40 593 8428

Jan Montell, talous- ja rahoitusjohtaja
+358 30 395 5213 tai +358 40 592 4419

Fingrid on suomalaisten kantaverkkoyhtiö. Turvaamme asiakkaille ja yhteiskunnalle kustannustehokkaasti varman sähkön ja muovaamme tulevaisuuden puhdasta ja markkinaehtoista sähköjärjestelmää.

Fingrid välittää. Varmasti.
www.fingrid.fi

Liite