Clean Motion AB Delårsredogörelse januari-september 2020


Elfordonstillverkaren Clean Motion AB presenterar sin delårsrapport för första halvåret 2020. Bolaget redovisar en försäljning på 962 (1 736)  TSEK och ett rörelseresultat på -2 966 (-3 878) TSEK. Bolaget meddelar också att man ännu ej erhållit medel för att slutföra ackordsbetalning beslutad under rekonstruktionen.

Göran Folkesson, VD kommentar;
”Min ambition har varit att idag presentera det fullständiga resultatet från bolagets rekonstruktion. Dessvärre är detta inte möjligt då investeraren ännu inte fullgjort sina åtaganden och därmed har vi ännu inte kunnat betala ackordslikvid eller kunnat genomföra den kvittningsemission som är en del av ackordsuppgörelsen. 
Detta är mycket bekymmersamt men investeraren vidhåller att han kommer att fullgöra den investering på 15 MSEK som garanterades i samband med rekonstruktionsplanen. Investeraren har också gjort utfästelser om att likviden skall inkomma senast nästa vecka.
När ackordslikvid betalas och kvittningsemissionen genomförs kommer balansräkningen i bolaget att bli mycket stark. Erbjudandet om kvittningsemission har tecknats till c:a 6,8 MSEK. Det betyder att kombinationen av nyemissioner kommer att inbringa 21,8 MSEK. I samband med ackordsbetalning kommer en s.k. ackordsvinst om c:a 14,8 MSEK att uppstå.
Det egna kapitalet kommer alltså att stärkas med c:a 36,5 MSEK och vi kommer att ha en mycket stark kassa, vilket kommer att vara välbehövligt i dessa tider.
Rent arbetsmässigt har vi givetvis jobbat hårt för att hålla nere våra kostnader så mycket som möjligt. Arbetet inom GLAD-projektet (autonom Zbee) fortlöper enligt plan och framsidan av denna redogörelse är en bild från projektet där vi studerar människors upplevelse av självkörande fordon.
Vi kommer i närtid tillbaka med en status om emissionen och ackordslikvid.”

Redogörelsen i sin helhet bifogas.
Lerum, 2020-11-11

För mer information, vänligen kontakta:
Göran Folkesson
VD, Clean Motion AB
Tel: +46 735 320 273
Email: goran@cleanmotion.se

Denna information är sådan information som Clean Motion AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning MAR. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-11-11 kl. 19:30 CET.

Om Clean Motion AB
Clean Motion AB är ett svenskt bolag som tillverkar och säljer elfordon. Bolagets vision är att utveckla verkligt hållbara produkter som den stora massan av världens befolkning har råd att använda. Bolagets elfordon, Zbee, är lätt, har en hög effektivitet och således en mycket god driftsekonomi. Clean Motion förser marknaden med säkra och energieffektiva fordon för en hållbar stadstrafikmiljö.

Clean Motion AB är listat på First North vid Nasdaq Stockholm. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08- 503 000 50.

För ytterligare information, vänligen besök: www.cleanmotion.se.

 

BilagaAttachments

Interim Report Clean Motion 2020 January-September