AS Ekspress Grupp: 2020.aasta IV kvartali ja 12 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

Tallinn, ESTONIA


 

AS Ekspress Grupi jaoks oli 2020. aasta kokkuvõttes edukas: vaatamata eriolukorrale ja koroonaviirusest tingitud majanduse ebakindlusele suutis grupp tugevdada oma positsioone ning parandada oluliselt kasumlikkust. 12 kuu müügitulu kahanes 2019. aastaga võrreldes 6 protsenti 63,2 miljonile eurole ja puhaskasum kasvas 80% 2,5 miljoni euroni. Kontserni digitaalsete tulude osakaal moodustas detsembri lõpus 49% kogukäibest ning 71% meedia segmendi käibest.

ASi Ekspress Grupp 2020. aasta IV kvartali müügitulu oli 18,4 miljonit ja puhaskasum 1,6 miljonit eurot. Arvestades jätkuvat pandeemia olukorda olid kontserni IV kvartali finantstulemused väga tugevad. Meedia segmendi müügitulu näitas väga head taastumist - võrreldes eelmise aastaga olid müügitulud samal, 13 miljoni euro tasemel. Aastas kokku olid meediasegmendi tulud 43,7 miljonit eurot, mis on kõigest 1% madalam võrreldes eelmise aastaga. Meedia segmendi müügitulude taga on nii veebireklaami kui digitellimuste jätkuv tugev müük.

12 kuu müügitulu oli kontsernis 63 miljonit eurot, mis on 6% vähem võrreldes eelmise aastaga. Kuueprotsendiline käibelangus tuleneb peamiselt II kvartali eriolukorra mõjust ning kogu aasta lõikes trükiteenuste segmendis langenud müügituludest.

Ekspress Grupp kasvatas IV kvartalis digitaalseid tulusid, mis moodustasid 71% kontserni meediasegmendi müügituludest ning 49% kontserni kogukäibest. ASi Ekspress Grupp digitaalsete tellimuste hulk kasvas 2020. aastal Balti riikides kokku 73% ja ulatus detsembri lõpus üle 81 tuhande. 2020. aasta oli meie väljaannetele digitellimuste kasvu osas murranguline kõigil turgudel. Tellimuste kasvu peamine põhjus on inimeste hoiakute ja harjumuste muutus ning ka ühiskonnas toimuvad suured muudatused ja protsessid. Kvaliteetse omakeelse digitaalse sisu eest maksmine on muutunud tänapäeval normiks. Muutust toetas ka üleüldine foon – valeuudiste ja vandenõuteooriate levik sotsiaalmeedia platvormidel on omakorda tähtsustanud objektiivse ajakirjanduse tähtsust ühiskonnas.

Ekspress Grupi kasum enne intresse makse, kulumit ja amortisatsiooni (EBITDA) oli IV kvartalis 2,4 miljonit eurot, mis on 0,7 miljonit eurot vähem võrreldes 2019. aasta IV kvartaliga. COVID-19 jätkuva mõju tõttu majandusolukorrale on kontsern kajastanud 2020. aasta 4. kvartalis ühekordse mõjuga materiaalse põhivara väärtuse langust summas 1,0 miljonit eurot ning ühekordseid koroonakriisiga seotud riiklikke abimeetmeid summas 0,4 miljonit eurot. EBITDA oli 12 kuuga kokku 7,0 miljonit eurot, kasvades 3% võrreldes eelmise aastaga. Kui 12-kuu vaates kokku on kontsern võrreldes 2019. aastaga kaotanud peamiselt COVID-19 pandeemia mõjust ca 4,2 miljonit eurot müügitulusid, siis kuludes on sama perioodi võrdluses hoitud kokku 5,4 miljonit eurot.

Kontserni puhaskasum oli IV kvartalis 1,6 miljonit eurot ja 12 kuu vaates kokku 2,5 miljonit eurot. IV kvartali tulemust mõjutab positiivselt jätkuv kulude kokkuhoid, müügitulude taastumine ning ühekordse finantstuluna kajastatud 0,7 miljonit eurot piletimüügiplatvormi ostuhinna tasumata tuleviku kohustuse osa õiglase väärtuse korrigeerimise eest. 2020. aastal teenitud puhaskasum on 80% kõrgem võrreldes eelmise aastaga. 

Kõige enam on COVID-19-st tingitud eriolukord mõjutanud Läti piletimüügiplatvormi tegevust. Kevadest alates on Läti riik seadnud 50%-lise piirangu saalide täituvuse osas ning alates novembri algusest kehtestati riigis uus eriolukord, mis kestab vähemalt kuni 4. aprillini 2021. Eriolukorra tõttu on kõik üritused tühistatud, mistõttu on piletimüügiplatvormi tegevus oluliselt piiratud. Piletimüügiplatvorm on saanud keskenduda oma veebiplatvormi arendusele.

Kontserni likviidsus on jätkuvalt hea. 31. detsembri 2020 seisuga on kontsernil rahalisi vahendeid 6,3 miljonit eurot (31.12.2019 3,6 miljonit eurot). Likviidsust mõjutasid positiivselt pankade poolt antud maksepuhkused, maksukohustuste ajatamine ning Eesti Töötukassalt saadud töötasu hüvitis. Likviidsuspositsiooni hoidmine on kontsernile oluline, sest koroonamõjudest tingitud kriisi edasine ulatus 2021. aastal on veel teadmata.

Kontserni juhatus teeb ettepaneku jätta 2020. majandusaasta kasum jaotamata, kuna kontserni eesmärk on jätkata investeeringuid digitaalse ärisuuna kasvatamisse. ASi Ekspress Grupp strateegiline fookus on kvaliteetseima ning efektiivseima meediaorganisatsiooni arendamine, digitaalse äri kasvatamine nii orgaaniliselt kui uute omandamiste teel ning tugeva turupositsiooni säilitamine trükimeedias, kuivõrd paljud lugejad eelistavad lisaks digitaalsele meediale jätkuvalt trükiformaati.

 

KOKKUVÕTE IV KVARTALI JA 12 KUU TULEMUSTEST

Rahvusvaheliste finantsaruandluse standardite (IFRS) kohaselt tuleb 50% ühisettevõtted kajastada konsolideeritud raamatupidamise aruannetes kapitaliosaluse meetodil. Selleks, et aruandetarbijale tagada selgem ühtne vaade raamatupidamise aruannetega, on alates 2020. aasta I kvartalist tegevusaruandes esitatud ainult näitajaid, milles ühisettevõtted on kajastatud kapitaliosaluse meetodil ning nende tulemus kajastub ühe reana finantstuludes.

MÜÜGITULU

2020. aasta IV kvartali konsolideeritud müügitulu oli 18,4 miljonit eurot (IV kvartal 2019: 19,7 miljonit eurot). IV kvartali müügitulu vähenes 7% võrreldes eelmise aastaga. 2020. aasta 12 kuu konsolideeritud müügitulu oli 63,2 miljonit eurot (12 kuud 2019: 67,5 miljonit eurot). Kontserni digitaalsete tulude osakaal moodustas aruandeaastal 49% kogukäibest ja 71% meedia segmendi käibest (12 kuud 2019: vastavalt 45% kogukäibest ja 69% meedia segmendi käibest).

KASUMLIKKUS

2020. aasta IV kvartali konsolideeritud EBITDA oli 2,45 miljonit eurot (IV kvartal 2019: 3,20 miljonit eurot) ja 12 kuu konsolideeritud EBITDA oli 7,00 miljonit eurot (12 kuud 2019: 6,77 miljonit eurot). 2020. aasta IV kvartali EBITDA vähenes 23% võrreldes eelmise aastaga ning EBITDA marginaal oli 13,3% (IV kvartal 2019: 16,2%). 2020. aasta 12 kuu EBITDA kasvas 3% võrreldes eelmise aastaga ning EBITDA marginaal oli 11,1% (12 kuud 2019: 10,0%). Seoses COVID-19 jätkuva mõjuga majandusolukorrale kajastas kontsern IV kvartalis ühekordse mõjuga materiaalse põhivara allahindluse summas 1,0 miljonit eurot. Kasumlikkust mõjutas positiivselt 2020. aasta II kuni IV kvartalis toimunud kontserniülene kulude kokkuhoid ja II kvartalis saadud töötasu hüvitis Eesti Töötukassalt summas 1,14 miljonit eurot, mis periodiseeriti tulusse II, III ja IV kvartali jooksul. 2020. aasta IV kvartali EBITDA-s moodustas töötasu hüvitis 0,41 miljonit eurot ja 2020. aasta 12 kuu EBITDA-s moodustas töötasu hüvitis 1,14 miljonit eurot. Kui 12-kuu vaates kokku on kontsern võrreldes 2019. aastaga kaotanud peamiselt COVID-19 pandeemia mõjust ca 4,2 miljonit eurot müügitulusid, siis kuludes on sama perioodi võrdluses hoitud kokku 5,4 miljonit eurot.

2020. aasta IV kvartali konsolideeritud puhaskasum oli 1,61 miljonit eurot (IV kvartal 2019: 1,65 miljonit eurot) ja 2020. aasta 12 kuu puhaskasum oli 2,54 miljonit eurot (12 kuud 2019: 1,41 miljonit eurot), mis on 1,13 miljonit eurot ja 80% kõrgem võrreldes 2019. aastaga. IV kvartali tulemust mõjutas positiivselt jätkuv kulude kokkuhoid, müügitulude taastumine ning ühekordse finantstuluna kajastatud 0,7 miljonit eurot piletimüügiplatvormi ostuhinna tasumata tuleviku kohustuse osa õiglase väärtuse korrigeerimise eest.

RAHAPOSITSIOON

Aruandeperioodi lõpus oli kontsernil vabu rahalisi vahendeid summas 6,3 miljonit eurot ja omakapitali summas  54,6 miljonit eurot (58% bilansimahust). Võrreldavad andmed 2019. aasta 31. detsembri seisuga olid vastavalt 3,6 miljonit eurot ja 51,6 miljonit eurot (54% bilansimahust). Seisuga 31. detsember 2020 oli kontserni netovõlg 15,9 miljonit eurot (31. detsember 2019: 20,7 miljonit eurot). Tulenevalt COVID-19 eriolukorrast sõlmis kontsernil kokkulepe AS-iga SEB Pank laenumaksete peatamiseks perioodil märts-august 2020 (1,2 miljonit eurot) ja AS-iga Citadele banka laenumaksete peatamiseks perioodil juuni-november 2020 (0,3 miljonit eurot). Täiendavalt mõjutas kontserni rahapositsiooni positiivselt Eesti Töötukassalt saadud töötasu hüvitis (1,14 miljonit eurot) ja eriolukorra ajal tekkinud maksukohustuse (1,60 miljonit eurot) ajatamine perioodiks 24 kuud.

 

Segmentide peamised finantsnäitajad

(tuhandetes EUR)Müügitulu
 IV kv 2020IV kv 2019Muutus %12 kuud  202012 kuud  2019Muutus %
Meedia segment13 06113 441-3%43 72844 218-1%
       sh tulu kõikidest digitaalsetest ja online kanalitest9 6259 842-2%30 96330 5341%
      sh % tulu kõikidest digitaalsetest ja online kanalitest74%73% 71%69% 
Trükiteenuste segment5 6706 906-18%21 38425 695-17%
Kesksed tegevused1 03251899%2 7612 07633%
Segmentidevahelised elimineerimised(1 387)(1 180) (4 629)(4 533) 
KONTSERN KOKKU 18 37719 685-7%63 24367 456-6%
sh % tulu kõikidest digitaalsetest ja online kanalitest52%50% 49%45% 

 

(tuhandetes EUR)EBITDA
 IV kv 2020IV kv 2019Muutus %12 kuud  202012 kuud  2019Muutus %
Meedia segment3 1102 9784%6 6015 96611%
Trükiteenuste segment79056739%2 2242 0329%
Kesksed tegevused(394)(296)-33%(720)(1 150)37%
Segmentidevahelised elimineerimised*(1 058)(52) (1 101)(75) 
KONTSERN KOKKU 2 4483 196-23%7 0046 7723%

* COVID-19 jätkuva mõju tõttu majanduslikule olukorrale on kontsern IV kvartalis 2020. aastal kajastanud materiaalse põhivara väärtuse languse kahjumit summas 1,0 miljonit eurot.

 

EBITDA marginaalIV kv 2020IV kv 201912 kuud 202012 kuud 2019
Meedia segment24%22%15%13%
Trükiteenuste segment14%8%10%8%
KONTSERN KOKKU13%16%11%10%

 

Konsolideeritud bilanss (auditeerimata)

(tuhandetes EUR)31.12.202031.12.2019
VARAD  
Käibevara  
Raha ja raha ekvivalendid6 2693 647
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded9 45012 705
Ettevõtte tulumaksu nõuded70
Varud2 7563 120
Käibevara kokku18 48219 472
Põhivara  
Muud nõuded ja investeeringud982975
Edasilükkunud tulumaksu vara3038
Investeeringud ühisettevõtetesse1 6611 254
Investeeringud sidusettevõtetesse2 2532 356
Materiaalne põhivara14 13414 943
Immateriaalne põhivara56 63556 369
Põhivara kokku75 69675 935
VARAD KOKKU94 17795 407
KOHUSTUSED   
Lühiajalised kohustused  
Võlakohustused3 6135 100
Võlad ja ettemaksed15 25116 483
Ettevõtte tulumaksu kohustused8165
Lühiajalised kohustused kokku18 94521 647
Pikaajalised kohustused  
Pikaajalised võlakohustused18 58919 242
Muud pikaajalised kohustused2 0252 895
Pikaajalised kohustused kokku20 61322 137
KOHUSTUSED KOKKU 39 55843 784
OMAKAPITAL  
Vähemusosalus126100
Emaettevõtte omanikele kuuluv kapital ja reservid:  
Aktsiakapital18 47817 878
Ülekurss14 27714 277
Omaaktsiad(209)(22)
Reservid1 7581 688
Jaotamata kasum20 18917 701
Emaettevõtte omanikele kuuluv kapital ja reservid kokku54 49351 522
OMAKAPITAL KOKKU 54 61951 622
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU94 17795 407

 

Konsolideeritud koondkasumiaruanne (auditeerimata)

(tuhandetes EUR)IV kv 2020IV kv 201912 kuud  202012 kuud 2019
Müügitulu18 37719 68563 24367 456
Müüdud toodangu kulu(13 312)(14 660)(50 637)(54 044)
Brutokasum 5 0655 02512 60713 412
Muud äritulud7841572 040607
Turunduskulud(752)(814)(2 701)(3 124)
Üldhalduskulud(2 379)(2 156)(7 532)(8 024)
Muud ärikulud(1 232)(94)(1 336)(148)
Ärikasum /(kahjum)1 4852 1193 0782 722
Intressitulud942822
Intressikulud(219)(229)(877)(784)
Muud finantstulud/(kulud)675(24)614(61)
Kokku finantstulud/(kulud)465(249)(235)(823)
Kasum/(kahjum) ühisettevõtete aktsiatelt ja osadelt(5)(22)102(38)
Kasum/(kahjum) sidusettevõtete aktsiatelt ja osadelt(54)(17)(129)(114)
Kasum /(kahjum) enne tulumaksustamist1 8911 8312 8161 746
Tulumaks(277)(186)(280)(339)
Aruandeperioodi kasum /(kahjum)1 6141 6452 5361 407
Aruandeperioodi kasum /(kahjum), mis on omistatav    
Emaettevõtte aktsionäridele1 6031 6372 5101 394
Vähemusosalusele1182613
Koondkasum /(kahjum) kokku1 6141 6452 5361 407
Aruandeperioodi koondkasum /(kahjum), mis on omistatav    
Emaettevõtte aktsionäridele1 6031 6372 5101 394
Vähemusosalusele1182613
Tavakasum /(-kahjum) aktsia kohta0,050,050,080,05
Lahustunud kasum /(kahjum) aktsia kohta0,050,050,080,05

 

Konsolideeritud rahavoogude aruanne (auditeerimata)

(tuhandetes EUR)12 kuud 202012 kuud 2019
Rahavood äritegevusest  
Aruandeperioodi ärikasum3 0782 722
Korrigeerimised:  
Põhivara kulum3 9684 070
Kasum tütarettevõtte osaluse muutusest0(31)
(Kasum)/-kahjum põhivara müügist, mahakandmisest ja väärtuse langusest986(4)
Äritegevuse rahavood:  
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus3 274(2 929)
Varude muutus375262
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus(1 201)3 594
Rahavood põhitegevusest10 4807 684
Makstud ettevõtte tulumaks(263)(270)
Makstud intressid(903)(740)
Rahavood äritegevusest kokku9 3146 675
Rahavood investeerimistegevusest  
Tütar- ja sidusettevõtete ost (miinus omandatud sularaha)(342)(6 648)
Laekumised muudest investeeringutest169
Sissemaksed ja laekumised kapitaliosaluse meetodil arvestatud investeeringutesse /-st(83)(63)
Saadud intressid214
Saadud dividendid1500
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamine(2 562)(2 775)
Materiaalse ja immateriaalse põhivara müük30819
Antud laenud(331)(118)
Antud laenude tagasimaksed0303
Rahavood investeerimistegevusest kokku(2 841)(9 259)
Rahavood finantseerimistegevusest  
Rendikohustuse põhiosa tagasimaksed(949)(978)
Arvelduskrediidi kasutuse muutus(1 018)(265)
Võlakirjade emiteerimine05 000
Saadud laenud / Laenude tagasimaksed(1 884)1 207
Laekunud aktsiate emiteerimisest6000
Tasutud omaaktsiate tagasiostmisel(600)0
Rahavood finantseerimistegevusest kokku(3 851)4 964
RAHA JA RAHA EKVIVALENTIDE MUUTUS2 6212 379
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses3 6471 268
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus6 2693 647

 

Signe Kukin
Kontserni finantsjuht
AS Ekspress Grupp
Tel: +372 669 8381
E-kiri: signe.kukin@egrupp.ee

 

AS Ekspress Grupp on Baltimaade juhtiv meediakontsern, mille tegevus hõlmab veebimeedia sisutootmist, ajalehtede ja ajakirjade kirjastamist ning trükiteenuste osutamist Eestis, Lätis ja Leedus. Samuti haldab kontsern elektroonilist piletimüügiplatvormi ja piletimüügikohtasid Lätis. Ekspress Grupp, mis alustas oma tegevust 1989. aastal, annab tööd ligi 1600 inimesele, omab Baltimaades juhtivaid online-meedia portaale, annab välja kõige populaarsemaid päeva- ja nädalalehti ning enamikku Eesti kõige populaarsemaid ajakirju.

ManusAttachments

EG_IV_kvartal_2020_EST