Evli Pankki Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset 9.3.2021

Helsinki, FINLAND


EVLI PANKKI OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.3.2021 KLO 13.30 EET/EEST

Evli Pankki Oyj:n 9.3.2021 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilivuodelta 2020. Yhtiökokous valtuutti hallituksen ehdotuksen mukaisesti hallituksen päättämään tilikaudelta 2020 maksettavasta osingosta, joka voi olla enintään 0,73 euroa osakkeelta. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osingon maksamisesta yhdessä tai useammassa erässä parhaaksi katsomanaan ajankohtana, huomioiden voimassa olevat viranomaissuositukset. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat hallituksen erikseen määräämänä täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon.

Yhtiökokous hyväksyi yhtiön toimielinten palkitsemisraportin vuodelta 2020.

Hallitus ja tilintarkastaja

Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin yhteensä viisi (5) jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Henrik Andersin, Fredrik Hacklin, Sari Helander, Robert Ingman ja Teuvo Salminen.

Hallituksen jäsenille maksettavan palkkion suuruus on 5.000,00 euroa kuukaudessa, valiokuntien puheenjohtajille maksettavan palkkion suuruus 6.000,00 euroa kuukaudessa ja hallituksen puheenjohtajan palkkion suuruus on 7.500,00 euroa kuukaudessa.

Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Jukka Paunonen. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien A-sarjan ja B-sarjan osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti:

Hankittavien omien A-sarjan osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 1.463.526 osaketta, ja hankittavien omien B-sarjan osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 947.416 osaketta. Ehdotettu osakemäärä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista yhtiökokouksen kokouskutsun päivämääränä.

Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä B-osakkeille muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Hallitus päättää miten omia osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä B-osakkeille muodostuvaan hintaan Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä.

Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät valtuutukset omien osakkeiden hankkimiseen. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2022 saakka.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta.

Valtuutuksen nojalla annettavien tai luovutettavien osakkeiden määrä, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet, voi olla yhteensä enintään 2.410.942 B-sarjan osaketta. Ehdotettu osakemäärä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista yhtiökokouksen kokouskutsun päivämääränä. Kuitenkin edellä mainitusta enimmäismäärästä enintään 241.094 osaketta voidaan antaa käytettäväksi yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelyiden osana, mikä vastaa noin 1 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden kokonaismäärästä kokouskutsun päivämääränä.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita.

Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantia ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2022 asti.

Pöytäkirja yhtiökokouksen päätöksistä julkaistaan verkkosivuilla www.evli.com/yhtiokokous viimeistään 23.3.2021.


Evli Pankki Oyj:n hallituksen päätöksiä

Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Henrik Andersinin ja varapuheenjohtajaksi Teuvo Salmisen.

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Teuvo Salminen ja jäseniksi Robert Ingman ja Fredrik Hacklin. Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Sari Helander ja jäseneksi Henrik Andersin.

Fredrik Hacklin, Sari Helander ja Teuvo Salminen ovat riippumattomia sekä yhtiöstä että merkittävistä osakkeenomistajista.


EVLI PANKKI OYJ

 

Lisätietoja:
Juho Mikola, talousjohtaja, Evli Pankki Oyj, p. +358 40 717 8888, juho.mikola@evli.com


Evli Pankki Oyj

Evli on sijoittamiseen erikoistunut pankki, joka auttaa yhteisöjä, yrityksiä ja yksityishenkilöitä kasvattamaan varallisuuttaan. Tuote- ja palveluvalikoima sisältää sijoitusrahastoja, varainhoitoa ja pääomamarkkinapalveluita, vaihtoehtoisia sijoitustuotteita, osakeanalyysia, kannustinjärjestelmien suunnittelu- ja hallinnointipalveluja sekä yritysjärjestelypalveluita. Yhtiö tarjoaa myös asiakkaiden sijoitustoimintaa tukevia pankkipalveluita. Evli on Suomen parhaaksi arvioitu ja suosituin yhteisövarainhoitaja*.

Evlin hallinnoitavana on 14,1 miljardia euroa asiakkaiden varoja (netto 12/2020). Evli-konsernin oma pääoma on 95,4 miljoonaa euroa ja BIS-vakavaraisuussuhde 15,2 prosenttia (31.12.2020). Yhtiön palveluksessa työskentelee noin 250 henkilöä. Evli Pankki Oyj:n B-osake on listattu Nasdaq Helsingissä.

*KANTAR SIFO Prospera External Asset Management Finland 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 ja SFR Scandinavian Financial Research Institutional Investment Services, Finland 2015, 2016, 2017, 2018.


Jakelu: Nasdaq Helsinki Oy, keskeiset tiedotusvälineet, www.evli.com