Jaarcijfers DPA: solide operationele resultaten in uitdagend 2020


Jaarcijfers DPA: solide operationele resultaten in uitdagend 2020

Hoofdpunten 2020:

 • Omzet: 135,1 miljoen euro (2019: 151,7 miljoen)
 • Brutowinst/-marge: 41,9 miljoen euro; 31,0% (2019: 47,0 miljoen; 31,0%)
 • EBITDA/-marge: 20,8 miljoen euro; 15,4% (2019: 20,8 miljoen; 13,7%)
 • Bijzondere waardevermindering op goodwill: 7,3 miljoen euro
 • Resultaat: 2,1 miljoen euro (2019: 8,5 miljoen)
 • Aantal werkbare dagen: 255 (2019: 255)

Hoofdpunten vierde kwartaal 2020:

 • Omzet: 32,7 miljoen euro (Q4 2019: 40,2 miljoen)
 • Brutowinst/-marge: 11,2 miljoen euro; 34,3% (Q4 2019: 12,4 miljoen; 30,9%)
 • EBITDA/-marge: 7,2 miljoen euro; 22,0% (Q4 2019: 5,7 miljoen; 14,2%)
 • Eenmalige baten van 0,7 miljoen euro in Q4 2020
Verkorte resultatenrekening2020 FY2019 FY2020 Q4 2019 Q4
in miljoenen euro's of percentages    
     
Netto-omzet135,1151,732,740,2
Kostprijs van de omzet93,3104,721,527,8
     
Brutowinst41,9*47,0*11,212,4
Brutomarge31,0%31,0%34,3%30,9%
Verkoop- en beheerskosten exclusief afschrijvingen, amortisatie en bijzondere waardeverminderingen21,026,24,06,7
     
EBITDA20,8**20,8**7,25,7
EBITDA-marge15,4%13,7%22,0%14,2%
     
Afschrijvingen en amortisatie-15,1-8,5-1,8-2,1
Verkoopresultaat deelnemingen0,00,10,00,0
     
Bedrijfsresultaat (EBIT)5,7***12,3***5,43,6
EBIT-marge4,2%8,1%16,5%9,0%
     
Financiële baten en lasten-0,4-0,8-0,1-0,2
Resultaat geassocieerde deelnemingen0,0-0,10,0-0,1
Resultaat voor belastingen5,411,45,33,4
     
Winstbelastingen-3,3-2,9-1,5-1,0
Resultaat2,1****8,5****3,82,4

* Brutowinst zonder toepassing van IFRS 16: 38,0 miljoen euro (2019: 42,8 miljoen).                    
** EBITDA zonder toepassing van IFRS 16: 14,9 miljoen euro (2019: 14,3 miljoen).
*** EBIT zonder toepassing van IFRS 16: 5,5 miljoen euro (2019: 8,7 miljoen).
**** Resultaat toekomend aan aandeelhouders (nettoresultaat) 1,6 miljoen euro (2019: 7,8 miljoen)

Arnold van Mameren, CEO van DPA, over de jaarcijfers

‘Na een uitstekende start werd 2020 al snel overschaduwd door het coronavirus en de anderhalvemetereconomie. Dit zorgde voor vraaguitval en uitstel van projecten en had vrijwel meteen impact op de resultaten. Desondanks wist DPA goed koers te houden en dat is terug te zien in de financiële prestaties. Ook zagen we opnieuw mooie voorbeelden van ons onderscheidend vermogen op basis van actuele specialistische competenties. DPA stelde bijvoorbeeld snel medewerkers beschikbaar om gemeenten te ondersteunen bij het afwikkelen van de enorme hoeveelheid aanvragen voor een inkomensondersteuning of bedrijfskrediet vanuit de Tozo-regeling.

Ons businessmodel onderging en doorstond een stresstest, waarbij relevantie zich bewees als sleutelwoord in het creëren van waarde voor onze opdrachtgevers en professionals. Ondertussen bleven onze professionals onveranderlijk werken aan hun ontwikkeling en groei. We zijn hen zeer dankbaar voor grote mate van flexibiliteit en professionaliteit die zij in dit uitdagende jaar bleven betonen.

Om onze marktpositie te versterken, willen we in 2021 vol inzetten op onze groeiambities. Hiervoor hebben we een sterke, strategische sparringpartner gevonden in Gilde Equity Management. Met de steun van Gilde zullen we in staat zijn ons verder te ontwikkelen tot een strategische partner van onze klanten. Daarbij blijven we ons onverminderd richten op behoud en ontwikkeling van onze medewerkers en verdere ontwikkeling van onze specialistische dienstverlening. Indien mogelijk willen we onze portefeuille verder verrijken door geselecteerde overnames. Gilde staat volledig achter onze strategie en kan DPA met haar staat van dienst, financiële draagkracht en ervaring in de professionele dienstensector uitstekend helpen om deze te versnellen.’

Toelichting op jaarresultaten 2020

Resultaatontwikkeling
In het coronajaar 2020 kreeg DPA te maken met verschillende uitdagingen. Hierbij had de onderneming veel baat van de gemaakte strategische keuze om vanuit de clusters Legal & Public, Finance, Supply Chain & Logistics, IT en Banking & Insurance te focussen op kernproposities. Dit zorgt voor intern ondernemerschap en scherp zicht op de marktontwikkelingen. Mede dankzij de succesvolle digitalisering van de back- en midoffice processen kon de bedrijfsvoering proactief worden aangestuurd. Alle clusters kregen door corona in meer of mindere mate te maken met vraaguitval. Vooral tussen april en oktober zorgde dit voor een daling van het aantal opdrachten.

De omzet daalde met 10,9% naar 135,1 miljoen euro (2019: 151,7 miljoen) en de directe kosten daalden met 10,9% naar 93,3 miljoen euro (2019: 104,7 miljoen). De brutowinst daalde hierdoor met 10,9% naar 41,9 miljoen euro (2019: 47,0 miljoen). De brutomarge bleef stabiel op 31,0% (2019: 31,0%). Gemiddeld over 2020 had DPA 1.085 interim professionals in loondienst (2019: 1.252). Het aantal werkdagen in 2020 bedroeg 255 en is daarmee gelijk aan 2019 (255).

De coronagerelateerde herstructureringskosten bedroegen 1,5 miljoen euro voor interim professionals in loondienst. Deze kosten worden gecompenseerd door 1,3 miljoen euro reductie van brandstof-, reis- en verblijfkosten voor interim professionals in loondienst. Daarnaast is in 2020 minder verlof opgenomen wat een positief effect van 1,2 miljoen euro op de brutowinst heeft.


Verkoop- en beheerskosten
De verkoop- en beheerskosten daalden met 19,8% naar 21,0 miljoen euro (2019: 26,2 miljoen). Hierin is 0,6 miljoen euro opgenomen aan herstructureringskosten voor interne medewerkers. Deze kosten worden (deels) gecompenseerd door 0,3 miljoen euro reductie van brandstof-, reis- en verblijfkosten voor interne medewerkers. Door de coronacrisis was er in 2020 extra aandacht voor kostenbeheersing en heeft DPA minder uitgegeven aan marketing, evenementen en werving en selectie. De indirecte kosten als percentage van de omzet daalden naar 15,5% (2019: 17,3%). Mede door eenmalige baten van 0,7 miljoen euro vanwege de vrijval van in het verleden gevormde voorzieningen bleef de EBITDA in 2020 op hetzelfde niveau (2019: 20,8 miljoen euro).

Bijzondere waardevermindering
Door de impact van COVID-19 moest DPA in het tweede kwartaal van 2020 een bijzondere waardevermindering van de goodwill verantwoorden van 7,3 miljoen euro.

Resultaat per segment
De zes clusters van DPA worden voor rapportagedoeleinden verdeeld over drie segmenten:

 • Finance & Banking met de clusters Finance en Banking & Insurance (inclusief Your Professionals)
 • Legal & Public met het cluster Legal & Public
 • IT, Supply Chain & Logistics en Participaties met de clusters IT, Supply Chain & Logistics en Participaties (exclusief Your Professionals)
Omzet en brutowinst per segment
In miljoenen euro’s en %
2020  2019
OmzetBrutowinstMarge
%
 OmzetBrutowinstMarge
%
Finance & Banking77,523,530,3 88,427,230,8
Legal & Public21,98,840,2 26,59,234,7
IT, Supply Chain & Logistics en Participaties35,710,028,0 36,810,428,3
Non-allocated--0,4- -0,2-
Totaal 135,141,931,0 151,747,031,0

Financiële positie
De nettokasstroom uit operationele activiteiten bedraagt 22,3 miljoen euro positief (2019: 18,8 miljoen positief). De positieve kasstroom wordt met name veroorzaakt door een verbeterd werkkapitaal aan het eind van het jaar door stringenter debiteurenbeleid en een verbeterd facturatieproces. Het aantal debiteurendagen (gemiddelde krediettermijn in dagen) was ultimo 2020 25 (ultimo 2019: 28). De totale positie van debiteuren en nog te factureren omzet op 31 december 2020 was 20,6 miljoen euro (ultimo 2019: 27,1 miljoen).

De nettokasstroom uit investeringsactiviteiten is 1,2 miljoen euro positief (2019: 0,7 miljoen positief).

De nettokasstroom uit financieringsactiviteiten bedraagt 19,4 miljoen euro negatief (2019: 19,5 miljoen negatief). In dit bedrag is het IFRS 16-effect van 6,1 miljoen euro meegenomen voor de huurcontracten van vestigingen en autoleasecontracten (2019: 6,6 miljoen). Per saldo zijn de langlopende leningen met 2,7 miljoen euro afgenomen (en per ultimo 2020 geheel afgelost) en is 6,3 miljoen euro ingelopen op het rekening courant krediet. De aandeelhouders ontvingen in 2020 4,1 miljoen euro dividend (2019: 4,5 miljoen).

De netto schuldpositie bedraagt ultimo 2020 6,0 miljoen euro (2019: 22,5 miljoen). De netto schuldpositie zonder toepassing van IFRS 16 is 4,5 miljoen euro positief (2019: 8,7 miljoen negatief).

DPA heeft twee financieringen met Rabobank afgesloten: een kredietfaciliteit en een acquisitiefinanciering. De acquisitiefinanciering is ultimo 2020 geheel afgelost (ultimo 2019: 2,7 miljoen). Voor de kredietfaciliteit van maximaal 25 miljoen euro is per 31 december 2020 13,6 miljoen euro ter beschikking gesteld. Het toegestane maximumbedrag wordt gesteld op basis van het saldo van 70% van het totaalbedrag van de ‘nog te facturen omzet’ plus 70% van het totaalbedrag van de rechtsgeldig verpande vorderingen.

De senior net debt ratio (de geconsolideerde, niet-achtergestelde rentedragende schulden minus vrij beschikbare liquide middelen gedeeld door de EBITDA) mag niet hoger zijn dan 3,00. Ultimo 2020 bedroeg deze ratio 0,3 (ultimo 2019: 1,1). DPA voldoet per 31 december 2020 aan de financiële convenanten en alle overige voorwaarden van de overeenkomst met Rabobank.

Medewerkers
Door de aanhoudende vraaguitval en onzekerheid liep het aantal medewerkers fors terug. Ultimo 2020 had DPA 982 professionals in loondienst (ultimo 2019: 1.266 professionals). Op 31 december 2020 waren 132 interne medewerkers in dienst van DPA (31 december 2019: 178). Verder had DPA op fulltime basis 143 zzp’ers onder contract (31 december 2019: 179)

De verhouding direct/indirect (professionals in loondienst/interne medewerkers) is verbeterd: van 7,1 op 31 december 2019 naar 7,4 op 31 december 2020. De productiviteit, gemeten als het aantal gefactureerde uren ten opzichte van de beschikbare uren (contracturen verminderd met verlof en ziekteverzuim) nam iets af naar 88% (2019: 90%) mede als het gevolg van herstructureringsingrepen.

Op fte-basis30-9-201931-12-201931-3-202030-6-202030-9-202031-12-2020
Professionals1.2401.2661.1961.0921.014982
Zzp’ers185179190160159143
Interne medewerkers172178185160143132

Doordat DPA haar medewerkers zo flexibel mogelijk inzet, is de ‘bankzit’ beperkt gebleven en de productiviteit op een hoog niveau gehouden. Daarnaast zet DPA onverminderd in op groei van professionals door persoonlijke begeleiding, opleidingen en trainingen.

Resultaatontwikkeling vierde kwartaal 2020
In het vierde kwartaal van 2020 bedroeg de omzet 32,7 miljoen euro (Q4 2019: 40,2 miljoen). De directe kosten daalden met 22,6% naar 21,5 miljoen euro (Q4 2019: 27,8 miljoen). De brutowinst daalde met 9,7% naar 11,2 miljoen euro (Q4 2019: 12,4 miljoen). De brutomarge steeg naar 34,3% (Q4 2019: 30,9%).

De verkoop- en beheerskosten daalden met 40,2% naar 4,0 miljoen euro (Q4 2019: 6,7 miljoen). De indirecte kosten als percentage van de omzet daalden naar 12,2% (Q4 2019: 16,6%). De daling van de verkoop- en beheerskosten is het gevolg van de afschaling van het aantal interne medewerkers en de verdere kostenbeheersing. Door de vrijval van een in het verleden gevormde voorzieningen vielen de verkoop- en beheerskosten nog eens 0,7 miljoen euro lager uit. De EBITDA steeg naar 7,2 miljoen euro (Q4 2019: 5,7 miljoen). De EBITDA-marge steeg naar 22,0% (Q4 2019: 14,2%).

Vooruitzichten
DPA verwacht ook in 2021 met haar specialistische dienstverlening haar klanten te kunnen ontzorgen. Vooralsnog blijft proactief aansturen, sterk cashmanagement en kostenbeheersing het devies. We volgen de marktontwikkelingen nauwlettend en gebruiken scenarioanalyses om de impact op de omzet en EBITDA op de korte en middellange termijn te kunnen bepalen en tijdig bij te kunnen sturen.

De impact van de coronacrisis op de arbeidsmarkt is niet alleen negatief: ontwikkelingen op gebieden als digitalisering en duurzaamheid raken erdoor in een stroomversnelling. We verwachten dat de structurele schaarste op de arbeidsmarkt zich na de coronacrisis opnieuw zal laten voelen. Als de economie weer opveert, ontstaat - zoals gebruikelijk in herstelperiodes - opnieuw een vraag naar gespecialiseerde professionals via detacheringspartners zoals DPA. DPA blijft zorgen voor optimale inzetbaarheid van haar professionals en zet in 2021 in op focusgedreven groei. Dit betekent onder andere dat we weer voorzichtig investeren in marketing en in werving en selectie.

Gebeurtenissen na balansdatum
Op 1 maart 2021 hebben DPA en Gilde Equity Management Benelux Partners B.V. (Gilde) samen aangekondigd dat zij overeenstemming hebben bereikt over een aanbevolen, met gecommitteerde financiering, openbaar bod door een entiteit van Gilde op alle geplaatste en uitstaande gewone aandelen in DPA tegen een biedprijs van 1,70 euro (cum dividend) in contanten per aandeel. Dit bod wordt unaniem ondersteund door het bestuur en de Raad van Commissarissen van DPA. Zij hebben na zorgvuldig onderzoek en afweging van alle betrokken belangen geconcludeerd dat het bod goed is voor DPA en haar opdrachtgevers en medewerkers. Bovendien heeft de Rabobank een fairness opinie afgegeven en hebben diverse grootaandeelhouders die gezamenlijk 66,4% vertegenwoordigen hun steun uitgesproken.

Gilde zal het managementteam van DPA ondersteunen bij het realiseren van onze strategische prioriteiten en de middelen bieden om ons groeipotentieel te versnellen. Gilde heeft toegezegd de langetermijnbelangen te zullen waarborgen van alle stakeholders van DPA, inclusief onze medewerkers en opdrachtgevers. DPA behoudt haar eigen identiteit, merknamen en cultuur waarin ondernemerschap en decentrale besluitvorming worden gekoesterd. DPA blijft een zelfstandige onderneming en het huidige management blijft aan. Met Gilde als groeipartner wordt zeker gesteld dat DPA versneld kan investeren in het aannemen en ontwikkelen van professionals en het bieden van training, uitdagende opdrachten en interessante carrièremogelijkheden. Dit is belangrijk voor onze medewerkers en het aantrekkelijk werkgeverschap dat wij hen willen bieden.

Op basis van de noodzakelijke stappen en onder voorbehoud van de vereiste goedkeuringen is de verwachting dat het bod van Gilde in Q2/ Q3 2021 afgerond zal worden.

Per 1 januari 2021 is het 51% belang in DPA PeopleGroup uitgebreid naar 100% door uitoefening van een put optie. DPA had reeds beslissende zeggenschap over deze dochteronderneming waardoor zij al meegeconsolideerd werd.

Aandelen en dividend
Het totale aantal uitstaande aandelen per 31 december 2020 is 46.968.197 (31 december 2019: idem). Gezien de huidige ontwikkelingen wordt aan de Algemene Vergadering voorgesteld om van dividenduitkering af te zien en het volledige nettoresultaat van 2020 van 1,6 miljoen euro aan de algemene reserve toe te voegen. Deze beslissing is ingegeven door het openbaar bod van Gilde op alle uitstaande DPA-aandelen. Onder de voorwaarden van het openbaar bod, zal in het geval dividend wordt uitgekeerd voorafgaand aan de afronding van het openbaar bod, het dividend in mindering komen op de biedprijs van 1,70 per aandeel.

Jaarverslag 2020 en aandeelhoudersvergadering
De in dit persbericht gerapporteerde jaarcijfers en de cijfers in de bijlage zijn ontleend aan de managementinformatie en de door de Raad van Bestuur opgemaakte jaarrekening van 2020. Deze is beschikbaar op www.dpa.nl. De jaarrekening van 2020 wordt tijdens de Algemene Vergadering ter vaststelling voorgelegd. DPA is voornemens om, zoals aangekondigd, de Algemene Vergadering plaats te laten vinden op 18 mei 2021 om 13.00 uur. In verband met het coronavirus zal de Algemene Vergadering digitaal worden gehouden. Meer informatie hierover wordt beschikbaar gesteld middels de oproeping voor de aandeelhoudersvergadering via de DPA-website op 6 april 2021

DPA Group N.V.
DPA verbindt organisaties met professionals met de juiste kennis en kunde. Onder het motto ‘improving your performance’ biedt de onderneming haar medewerkers de ruimte om gedreven met hun vak bezig te zijn en continu aan hun vakinhoudelijke en persoonlijke ontwikkeling te werken. Zo kunnen zij opdrachtgevers helpen om verbetering en vernieuwing te realiseren. DPA is genoteerd aan Euronext Amsterdam. Meer informatie is beschikbaar via www.dpa.nl.

Voor meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sharon Hulkenberg via sharon.hulkenberg@dpa.nl of telefoonnummer 06 5141 1647.

Disclaimer
In dit persbericht zijn verwachtingen over toekomstige gebeurtenissen opgenomen. Het persbericht geeft de plannen, doelstellingen en ambities van DPA weer op basis van de huidige inzichten en veronderstellingen van het Bestuur. Dergelijke uitspraken betreffen geen vaststaande feiten en zijn onderhavig aan bekende en onbekende risico’s, onzekerheden en overige factoren die zich veelal buiten de invloedssfeer van DPA bevinden. Hierdoor kunnen de daadwerkelijke resultaten of ontwikkelingen wezenlijk afwijken van de toekomstige resultaten of ontwikkelingen zoals die impliciet of expliciet zijn neergelegd in de op de toekomstgerichte verklaringen. DPA aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het actualiseren of wijzigen van informatie naar aanleiding van veranderingen in beleid, ontwikkelingen, verwachtingen en dergelijke.