Børsmeddelelse nr. 06.2021 Indkaldelse til ordinær generalforsamling

København K, DENMARK


Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i SmallCap Danmark A/S (CVR nr. 39703416) fredag d. 23. april 2021 kl. 16.00 hos Mazanti-Andersen Korsø Jensen Advokatpartnerselskab, Amaliegade 10, DK-1256 København K.

I overensstemmelse med myndighedernes generelle anbefalinger for begrænsning af spredningen af Covid-19, herunder det gældende forsamlingsforbud, henstiller bestyrelsen til at aktionærer afstår fra at deltage fysisk i generalforsamlingen, men i stedet benytter sig af muligheden for at afgive brevstemme eller fuldmagt.

Brevstemme, bestyrelsesfuldmagt og afkrydsningsfuldmagt kan afgives skriftligt og elektronisk via aktionærportalen på selskabets hjemmeside. Proceduren er nærmere beskrevet sidst i indkaldelsen.

Det vil være muligt at følge generalforsamlingen virtuelt. Link til general­forsamlingen vil blive offentligjort på selskabets hjemmeside. Der vil via den digitale løsning være mulighed for dialog med selskabets ledelse, herunder mulighed for at stille spørgs­mål, men ikke mulighed for at afgive stemme, hvilket alene kan ske via brevstemme eller fuldmagt.

Spørgsmål til selskabets bestyrelse og direktion kan endvidere forud for general­for­samlingen rettes til direktør Steffen Schouw på ss@smallcap.dk.

Bestyrelsen har udpeget advokat Jens Ahrendt, Mazanti-Andersen Korsø Jensen Advokatpartnerselskab, som dirigent.

I henhold til vedtægternes § 7 er dagsordenen som følger:

  1. Bestyrelsens beretning om selskabets forhold i 2020.
  2. Fremlæggelse af årsrapport samt eventuelt koncernregnskab til godkendelse.
  3. Forslag til fordeling af årets overskud eller dækning af tab.

Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for 2020.

  1. Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse.
  2. Behandling af forslag, som måtte være fremsat af bestyrelsen eller aktionærer.
    1. Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsens vederlag for 2021 uændret fastsættes til et grund­beløb på 25.000 kr. pr. medlem. Det foreslås, at menige bestyrelses­med­lem­mer modtager grundbeløbet mens formanden uændret modtager to gange grundbeløbet.
  3. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Bestyrelsen foreslår:
Genvalg af Peter Ott
Genvalg af Katja Nowak Nielsen
Genvalg af Lars Stoltze

Medlemmernes ledelseshverv fremgår af selskabets hjemmeside og årsrapport.

  1. Valg af revisorer og revisorsuppleanter.

Bestyrelsen foreslår genvalg af KPMG P/S.

  1. Eventuelt.

Bestyrelsen foreslår, at dirigenten bemyndiges til at foretage anmeldelse til Erhvervsstyrelsen af det på generalforsamlingen vedtagne samt at foretage sådanne ændringer i eller tilføjelser til det på generalforsamlingen vedtagne, som måtte blive krævet af Erhvervsstyrelsen i forbindelse med registrering af de vedtagne ændringer.

Særlige vedtagelseskrav 

Alle punkter på generalforsamlingens dagsorden kan vedtages med simpelt flertal.

***

Aktiekapitalens størrelse er kr. 3.750.000 fordelt på 3.750.000 aktier á nominelt 1 kr. Hvert aktiebeløb på nominelt 1 kr. giver ret til én stemme.

En aktionærs ret til at afgive stemmer på selskabets generalforsamling fastsættes i forhold til de aktier, som aktionæren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen er den 16. april 2021 kl. 23:59. De aktier aktionæren besidder opgøres på registreringsdatoen på baggrund af aktionærens ejerforhold i ejerbogen. Herudover medregnes på registrerings­datoen meddelelser om ejerforhold, som selskabet eller ejerbogsføreren har modtaget med henblik på indførelse i ejerbogen, men som endnu ikke er indført deri.

Enhver aktionær er berettiget til at møde og stemme på generalforsamlingen, når aktionæren senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse har anmeldt sin deltagelse til selskabet og rettidigt har løst adgangskort (se nedenfor). En aktionær, som har erhvervet aktier ved overdragelse, er ikke berettiget til at udnytte sin stemmeret for sådanne aktier, medmindre aktionæren inden registreringsdatoen har fået aktierne noteret på navn i selskabets ejerbog eller har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse af aktierne enten til selskabet eller til et kontoførende institut, jf. vedtægternes § 9.

Adgangskort til at møde på generalforsamlingen kan rekvireres via SmallCap Danmarks aktionærportal eller via e-mail til gf@computershare.dk eller ved henvendelse til Computershare A/S, Lottenborgvej 26 D, 2800 Kgs. Lyngby, med oplysning om VP-kontonummer.

Stemmeretten kan udøves ved fuldmægtig på betingelse af, at denne godtgør sin ret til at deltage i generalforsamlingen ved forevisning af adgangskort og ved fremlæggelse af skriftlig, dateret fuldmagt. Stemmeretten kan endvidere udøves ved at afgive brevstemme. Formularer, der kan anvendes til stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved brevstemme, kan findes på SmallCap Danmarks aktionærportal eller på selskabets hjemmeside www.smallcap.dk. Brevstemmer bedes venligst sendt, således at de er Computershare A/S i hænde på ovennævnte adresse senest mandag den 19. april 2021 kl. 23:59.  

Selskabets pengeinstitut er Ringkjøbing Landbobank A/S, Torvet 1, 6950 Ringkøbing, hvorigennem aktionærer kan udøve finansielle rettigheder.

Indkaldelsen, dagsorden, det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, de fuldstændige forslag og årsrapporten vil fra dags dato være tilgængelig på selskabets hjemmeside www.smallcap.dk.

På generalforsamlingen vil ledelsen besvare spørgsmål fra aktionærerne om forhold af betydning for bedømmelsen af årsrapporten, selskabets stilling og andre spørgsmål til behandling på generalforsamlingen.

Med venlig hilsen
SmallCap Danmark A/S

Bestyrelsen

Vedhæftet filAttachments

AS_06_2021_AGM_310321