Pranešimas apie APB „APRANGA“ šaukiamą eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą

Vilnius, LITHUANIA


APB „APRANGA“ valdybos iniciatyva ir sprendimu 2021 m. balandžio 29 d. 11:00 val. šaukiamas APB „APRANGA“ (juridinio asmens kodas 121933274, buveinės adresas: Ukmergės g. 362, Vilnius, toliau – Bendrovė), eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – Akcininkų susirinkimas).

Remiantis Lietuvos Respublikos vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr.1226 (su vėlesniais pakeitimais) Lietuvos Respublikos teritorijoje yra paskelbtas karantinas ir nustatytas atitinkamas nuolat atnaujinamas ir keičiamas privalomas karantino režimas. Karantino ir atitinkamų ribojimų trukmė šio pranešimo paskelbimo metu yra pratęsta iki 2021 m. balandžio 30 d. Atsižvelgiant į tai, kad pagal nustatytas karantino sąlygas tam tikrą laiką trunkantys organizuoti žmonių susibūrimai viešoje vietoje iš anksto nustatytu laiku yra draudžiami, akcininkai savo valią Akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais išreikšti galės tik iš anksto užpildydami ir pateikdami Bendrovei bendruosius balsavimo biuletenius šiame pranešime nurodyta tvarka ir terminais, remiantis Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatomis. Jei iki Akcininkų susirinkimo datos būtų priimti karantino atlaisvinimai, dėl kurių fizinis susirinkimo organizavimas būtų leidžiamas, Bendrovė apie susirinkimo vykdymą ir taikomas saugumo priemones akcininkus informuos atskiru pranešimu.

Akcininkų susirinkimo apskaitos diena – 2021 m. balandžio 22 d. (balsuoti Akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie bus Bendrovės akcininkai Akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais akcininkai yra sudarę balsavimo teisės perleidimo sutartis).

Teisių apskaitos diena – 2021 m. gegužės 13 d. (turtines teises turės asmenys, kurie bus akcininkai dešimtos darbo dienos po atitinkamą sprendimą priėmusio Akcininkų susirinkimo pabaigoje).

Akcininkų susirinkimo vieta – Bendrovės buveinė, adresu Ukmergės g. 362, Vilnius.

Susirinkimo darbotvarkė:

1.  Bendrovės konsoliduotas metinis pranešimas apie 2020 m. veiklą.
2.  Auditoriaus išvada apie Bendrovės finansinę atskaitomybę ir metinį pranešimą.
3.  2020 m. konsoliduotų ir Bendrovės finansinių ataskaitų tvirtinimas.
4.  2020 m. pelno (nuostolio) paskirstymo tvirtinimas.
5.  Audito įmonės rinkimai, audito paslaugų apmokėjimo sąlygų tvirtinimas.
6.  Audito komiteto narių perrinkimas.
7.  Bendrovės valdybos narių Rimanto Pervenecko ir Marijaus Strončiko atšaukimas.
8.  Dviejų nepriklausomų Bendrovės valdybos narių išrinkimas.
9.  Bendrovės įstatų keitimas ir įgaliojimų suteikimas pasirašyti naują įstatų redakciją Bendrovės generaliniam direktoriui.
10.     Bendrovės atlygio politikos keitimas.

Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti Susirinkime elektroninėmis ryšio priemonėmis.

Sprendimų projektai ir kita informacija. Sprendimų projektai Akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais, dokumentai, kurie turi būti pateikti Akcininkų susirinkimui, ir informacija, susijusi su akcininkų teisių įgyvendinimu, ne vėliau kaip likus 21 dienai iki Akcininkų susirinkimo bus paskelbta Bendrovės interneto tinklalapyje http://www.aprangagroup.lt, skiltyje „Investuotojams“. Dėl susidariusios situacijos ir karantinų ribojimų nustatymo valstybės mastu, su šia informacija Bendrovės buveinėje susipažinti galimybės nebus.

Akcininkų susirinkimo darbotvarkės papildymas. Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, gali siūlyti papildyti Akcininkų susirinkimo darbotvarkę, su kiekvienu siūlomu papildomu klausimu pateikdami Akcininkų susirinkimo sprendimo projektą arba, kai sprendimo priimti nereikia, paaiškinimą dėl kiekvieno siūlomo Akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimo. Siūlymas papildyti darbotvarkę turi būti pateikiamas raštu, siunčiant el. pašto adresu teisininkai@apranga.lt arba registruotu laišku Bendrovei adresu Ukmergės g. 362, LT-14311 Vilnius. Darbotvarkė pildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki Akcininkų susirinkimo, t.y. iki 2021 m. balandžio 15 d. 17:00 val. Jeigu Akcininkų susirinkimo darbotvarkė bus papildyta, apie jos papildymus Bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki Akcininkų susirinkimo praneš tais pačiais būdais, kaip ir apie Akcininkų susirinkimo sušaukimą.

Sprendimų projektų siūlymas. Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, gali siūlyti naujus sprendimų projektus klausimais, kurie yra įtraukti ar bus įtraukti į Akcininkų susirinkimo darbotvarkę, papildomus kandidatus į Bendrovės valdybą, audito įmonę. Siūlomų sprendimų projektai turi būti pateikiami raštu, siunčiant juos el. pašto adresu teisininkai@apranga.lt arba registruotu laišku Bendrovei adresu Ukmergės g. 362, LT-14311 Vilnius. Atsižvelgiant į tai, kad balsavimas Akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais vyks tik raštu, iš anksto užpildant ir pateikiant Bendrovei bendrąjį balsavimo biuletenį, naujus sprendimų projektus siūlome pateikti kaip įmanoma anksčiau, kad jie būtų tinkamai įtraukti į bendrąjį balsavimo biuletenį ir kiti akcininkai turėtų realią galimybę dėl jų pasisakyti balsuodami. Sprendimų projektus siūlome teikti Akcininkų susirinkimo darbotvarkės pildymo terminais, kaip numatyta skiltyje aukščiau.

Klausimai, susiję su Akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais. Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti Bendrovei klausimų, susijusių su Susirinkimo darbotvarkės klausimais raštu, taip, kad būtų įmanoma nustatyti akcininko tapatybę, t. y. nurodydami akcininko vardą, pavardę arba pavadinimą ir asmens (fizinio ar juridinio) kodą, siųsdami šią informaciją registruotu paštu arba elektroninių ryšių priemonėmis el. pašto adresu teisininkai@apranga.lt. Bendrovė įsipareigoja atsakyti, jeigu klausimai Bendrovėje bus gauti ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki Akcininkų susirinkimo. Bendrovė atsakymo į akcininko pateiktą paklausimą jam asmeniškai neteiks, jei atitinkama informacija yra pateikta Bendrovės interneto svetainėje http://www.aprangagroup.lt.

Balsavimas. Dėl galiojančių karantino ribojimų Bendrovės akcininkai savo valią Akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais išreikšti galės tik iš anksto užpildydami ir pateikdami Bendrovei bendruosius balsavimo biuletenius. Bendruosius balsavimo biuletenius siūlome pildyti pasibaigus Akcininkų susirinkimo darbotvarkės pildymo terminui ir naujų darbotvarkės klausimų paskelbimo terminui, kad akcininkas pasisakytų visais darbotvarkės klausimais, jei ji būtų papildyta. Bendrasis balsavimo biuletenis pateikiamas Bendrovės interneto puslapyje http://www.aprangagroup.lt. Užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį turi pasirašyti akcininkas arba jo įgaliotas asmuo. Jeigu bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo akcininko įgaliotas asmuo, prie jo turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Galiojančiais bus laikomi tinkamai užpildyti balsavimo biuleteniai, kurie bus gauti iki Akcininkų susirinkimo pradžios – 2021 m. balandžio 29 d. 11:00 val. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis, teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas ir tapatybę patvirtinantys dokumentai turi būti pateikiami Bendrovei siunčiant el. pašto adresu teisininkai@apranga.lt arba registruotu laišku adresu Ukmergės g. 362, LT-14311 Vilnius.

Jeigu akcininkas raštu (įskaitant el. paštu) pareikalauja, Bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki Akcininkų susirinkimo neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku arba akcininko nurodytu elektroniniu paštu. Šiuo atveju asmeniškai balsavimo biuleteniai nebus teikiami.

Įgaliojimas. Kiekvienas akcininkas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka, įskaitant elektroninių ryšių priemonėmis, įgalioti kitą asmenį dalyvauti ir balsuoti jo vardu Akcininkų susirinkime. Įgaliotas asmuo privalo pateikti įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą, šiuo atveju, kartu su užpildytu bendruoju balsavimo biuleteniu. Fizinio asmens išduotas įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro. Užsienyje išduotas įgaliojimas turi būti išverstas į lietuvių kalbą ir legalizuotas įstatymų nustatyta tvarka. Įgaliotinis gali būti įgaliotas daugiau negu vieno akcininko ir balsuoti skirtingai pagal kiekvieno akcininko duotus nurodymus. Bendrovė nenustato specialios įgaliojimo formos.

Kita. Akcininkas, turintis Bendrovės akcijų, įgytų savo vardu, bet dėl kitų asmenų interesų, prieš balsuodamas Akcininkų susirinkime turi Bendrovei atskleisti galutinio kliento tapatybę, akcijų, kuriomis balsuojama, skaičių ir jam pateiktų balsavimo nurodymų turinį ar kitokį paaiškinimą dėl sutarto su klientu dalyvavimo ir balsavimo Akcininkų susirinkime.

Kai visi Akcininkų susirinkime dalyvaujantys akcininkai balsavo raštu, Akcininkų susirinkimo pirmininkas ir sekretorius nerenkami. Atitinkamai, Akcininkų susirinkimo dokumentus parengs, pasirašys ir paskelbimą organizuos Bendrovės vadovas – generalinis direktorius.

Bendras Bendrovės akcijų skaičius ir balsavimo teisę Akcininkų susirinkime suteikiančių akcijų skaičius yra toks pat ir sudaro 55 291 960 akcijų.

Rimantas Perveneckas
„Aprangos“ grupės generalinis direktorius
+370 5 2390801