Forløb af ordinær generalforsamling

København Ø, DENMARK


PARKEN Sport & Entertainment A/S afholdt ordinær generalforsamling den 19. april 2021 med følgende dagsorden:

1. Udpegning af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Forelæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt

På generalforsamlingen blev bestyrelsens beretning taget til efterretning (punkt 2). Selskabets årsrapport og resultatdisponering blev godkendt (punkt 3 og 4).

Forslag fra bestyrelsen om godkendelse af den fremlagte vederlagsrapport (bestyrelse og direktion) i PARKEN Sport & Entertainment A/S (punkt 5 A) blev godkendt.

Forslag fra bestyrelsen om fastsættelse af bestyrelsens honorar for valgperioden 2021/2022 (punkt 5 B) blev godkendt.

Forslag fra en aktionær om, at henstille og give ledelsen i F.C. København mandat til, at opfordre DBU til en boykot af VM i Qatar pga. forholdene for landets migrantarbejdere (punkt 5 C) blev ikke godkendt.

Bo Rygaard og Karl Peter Korsgaard Sørensen genopstillede ikke til bestyrelsen. Allan Agerholm og Klaus Gad valgtes til nye medlemmer af bestyrelsen. Den øvrige bestyrelse blev genvalgt, idet Benny Olsen og Gert Petersen er særligt udpegede i henhold til vedtægterne (punkt 6), og derfor ikke var på valg.

Bestyrelsen består herefter af Allan Agerholm, Klaus Gad, Henrik Møgelmose, Hans J. Carstensen, William Kvist, Benny Olsen, Gert Petersen og Erik Skjærbæk.

Bestyrelsen blev efterfølgende konstitueret med Allan Agerholm som formand og Henrik Møgelmose som næstformand. Allan Agerholm (formand), Henrik Møgelmose og Gert Petersen blev valgt til medlemmer af vederlagsudvalget, og Hans J. Carstensen (formand) og Henrik Møgelmose blev valgt til medlemmer af revisionsudvalget.

PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som selskabets revisorer (punkt 7).

Vedhæftet filAttachments

06-2021 Forløb OGF 2021