Børsmeddelelse nr. 09.2021, Delårsrapport 1. kvartal 2021

København K, DENMARK


SmallCap Danmark A/S’s bestyrelse har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar – 31. marts 2021, hvorfra følgende kan fremhæves:

  • Resultatet for 1. kvartal 2021 blev på DKK 0,5m før og efter skat. I resultatet indgår kursgevinster og udbytteindtægter på Rias A/S på DKK 1m.
  • Selskabet har i 1. kvartal 2021 afhændet de resterende aktier i Rias A/S og selskabets aktiver består d. 31. marts 2021 i al væsentlighed af likvider. De likvide beholdninger udgjorde d. 31. marfts 2021 DKK 27,5m.
  • Egenkapitalen udgjorde d. 31. marts 2021 DKK 27,8m, svarende til en indre værdi af selskabets aktier på DKK 7,4 kr. pr. aktie mod DKK 7,3 pr. 31. december 2020.
  • Efter salget af de resterende aktier i Rias A/S har selskabets bestyrelse d. 14. april 2021 besluttet at foretage en ekstraordinær udlodning på DKK 4,00 pr. aktie, svarende til en samlet udlodning på DKK 15m.
  • Selskabets strategi er uændret at afsøge markedet for mulige købere til hele selskabet med henblik på at opnå den højest mulige værdi af børsplatformen. Det er uvist om, og i givet fald hvornår, en transaktion på attraktive vilkår kan gennemføres.
  • SmallCap Danmark A/S forventer uændret driftsomkostninger i 2021 på DKK 1,5-2m. Hertil kommer resultateffekten af den nu afviklede investeriung i Rias A/S på DKK 1m. Samlet forventes således et negativt resultat på DKK 0,5-1m.

Med venlig hilsen
SmallCap Danmark A/S

Bestyrelsen

Vedhæftet filAttachments

AS_09_2021_Delårsrapport1Q21_230421