Børsmeddelelse nr. 10.2021 Forløb af ordinær generalforsamling

København K, DENMARK


SmallCap Danmark A/S (CVR nr. 39703416) afholdte fredag d. 23. april 2021 kl. 16.00 ordinær generalforsamling.

Indkaldelse, dagsorden og de fuldstændige forslag fremgår af selskabets børsmeddelelse nr. 06.2021 af d. 31. marts 2021.

Bestyrelsen havde udpeget advokat Jens Ahrendt, Mazanti-Andersen Advokatpartner­selskab til dirigent. Dirigenten konstaterede, at general­for­samlingen var rettidigt varslet og beslutnings­dygtig.

Dagsordenspunkt 1, Bestyrelsens beretning om selskabets forhold i 2020
Bestyrelsesformand Peter Ott redegjorde for udviklingen i 2020 i hovedtræk.

Forud for generalforsamlingen havde selskabet offentliggjort delårs­rapport for 1. kvartal 2021. Peter Ott opsummerede kort meddelelsens indhold, og redegjorde herunder for resultatudviklingen i 1. kvartal 2021 i hovedtal.

Beretningen blev taget til efterretning.

Dagsordenspunkt 2, Fremlæggelse af årsrapport samt eventuelt koncernregnskab til godkendelse
Direktør Steffen Schouw gennemgik hovedtallene fra årsrapportens resultat­opgørelse, balance og egenkapitalopgørelse.

Årsrapporten for 2020 blev godkendt.

Dagsordenspunkt 3, Forslag til fordeling af årets overskud eller dækning af tab
Bestyrelsen havde foreslået at der ikke udbetales udbytte for 2020.

Resultatdisponeringen, som foreslået i den godkendte årsrapport, blev godkendt.

Dagsordenspunkt 4, Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse
Forslaget blev vedtaget.

Dagsordenspunkt 5, Behandling af forslag, som måtte være fremsat af bestyrelsen eller aktionærer
Bestyrelsen havde fremsat følgende forslag til behandling:

(5a) Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsens vederlag for 2021 uændret fastsættes til et grund­beløb på 25.000 kr. pr. medlem. Det foreslås, at menige bestyrelses­medlemmer modtager grundbeløbet og formanden uændret modtager to gange grundbeløbet.

Der var ikke fremsat øvrige forslag.

Forslagene blev vedtaget.

Dagsordenspunkt 6, Valg af medlemmer til bestyrelsen
I henhold til vedtægternes § 11 er alle bestyrelsesmedlemmer på valg hvert år.

Bestyrelsesmedlemmerne Peter Ott, Katja Nowak Nielsen og Lars Stoltze genopstillede og blev genvalgt.

Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen med Peter Ott som formand.

Dagsordenspunkt 7, Valg af revisorer og revisorsuppleanter
KPMG P/S blev genvalgt som revisor.

Dagsordenspunkt 8, Eventuelt
Der var ikke yderligere emner til behandling.

Generalforsamlingen bemyndigede enstemmigt og med samtlige stemmer advokat Jens Ahrendt, med substitutionsret, til at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen og til i forbindelse hermed at foretage sådanne ændringer og tilføjelser i det vedtagne, i vedtægterne og i øvrige forhold, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve for at registrere det på generalforsamlingen vedtagne.

Bilagt dette referat er kopi af de slides, der blev anvendt til præsentation under de enkelte dagsordenspunkter.

Således passeret.

Med venlig hilsen
SmallCap Danmark A/S

Bestyrelsen

Bilag: Slides fra ordinær generalforsamling d. 23. april 2021

Vedhæftede filerAttachments

AS_10_2021_ForløbAGM_230421 SCDAS_AGM_2020 [Compatibility Mode]