Norsk Hydro: Første kvartal 2021: Bedre markedsforhold og rekordresultater i Energy og Extrusions

Oslo, NORWAY


Energi- og aluminiumselskapet Norsk Hydro ASA rapporterte en underliggende EBITDA på 5.182 millioner kroner i første kvartal, noe som er en økning fra 3.810 millioner kroner i samme kvartal året før. En sterk oppgang i verdensøkonomien førte til økt etterspørsel etter fornybar energi, aluminium og aluminiumprodukter. Forretningsområdene Hydro Energy og Hydro Extrusions rapporterte rekordresultater for kvartalet. 

* Høy etterspørsel bidrar til økonomisk gjeninnhenting

* Rekordhøy EBITDA i Extrusions og Energy

* Forbedringsprogrammet ligger foran skjema

* Avtale om å selge Rolling, ventes gjennomført i andre eller tredje kvartal 2021

* Investeringsbeslutning i prosjektet for bytte av drivstoff ved Alunorte

* Utforsking av hydrogen, andre vekstprosjekter fortsetter

Høyere “all-in” metallpriser, bedre resultater fra Energy og bedre marginer og volumer i Extrusions bidro positivt til resultatet. Disse positive elementene ble delvis utliknet av høyere råvarekostnader, negative valutaeffekter og flere vedlikeholdsrelaterte kostnader på forretningsområdet Bauxite & Alumina.

Hydro jobber fortsatt med å håndtere effekten av covid-19-pandemien på drift og lokalsamfunn verden over. – Vår førsteprioritet har vært å ivareta helse og sikkerhet for våre medarbeidere og de samfunnene vi opererer i. Det er etablert globale covid-19-tiltak i virksomheten for å støtte ansatte og forhindre smitte. I Brasil har Hydro også gitt støtte til lokalsamfunnene i deres håndtering av pandemien, sier konsernsjef Hilde Merete Aasheim.

Første kvartal var i stor grad preget av global økonomisk oppgang som følge av gjenåpning av samfunn og omfattende økonomiske støtteordninger. Som et resultat av dette ser Hydro en nedgang i overskuddstilbudet i markedet for primæraluminium, og analytikerne forventer nå at markedet hovedsakelig vil være i balanse i 2021.

– Jeg er glad for å se at inntjening og avkastning er på vei opp på de fleste av våre virksomhetsområder som følge av høyere marginer og volumer, men også som følge av fortsatt lave kostnader, særlig i Extrusions, sier Aasheim.

Hydro Extrusions oppnådde rekordhøye resultater i kvartalet, drevet av sterk volumvekst, bedre marginer og kostnadsbesparelser fra pågående forbedringsprogrammer. Det har vært et betydelig oppsving i bilindustrien i Europa i kvartalet, og solid vekst i industri- og boligsegmentet. Hydro Energy hadde også et rekordkvartal, drevet av høyere kraftpriser, produksjonsvolumer og utløp av gamle kraftkontrakter.

Hydro har satt en klar strategisk retning fram mot 2025. Selskapet tar sikte på å styrke sin posisjon innenfor lavkarbonaluminium, samtidig som det skal utforske nye vekstmuligheter innenfor fornybar energi.

– De nye vekstprosjektene i Hydro Energy har god framdrift. Vi ser et stort potensial for å skifte ut naturgass med hydrogen ved verkene våre. Vi vil derfor utforske potensialet for utvikling og drift av hydrogenanlegg for å møte den store interne etterspørselen, i tillegg til å betjene det eksterne markedet, ved å utnytte selskapets kompetanse på industrivirksomhet og fornybar kraft, sier Aasheim.

Hydro har undertegnet intensjonsavtaler med New Fortress Energy (NFE) med mål om å skifte ut en større andel av dagens forbruk av brenselolje ved aluminaraffineriet Hydro Alunorte i Brasil med mer miljøvennlig naturgass.

– Vi har nådd en viktig milepæl i vår klimastrategi og målet om å redusere de globale klimagassutslippene med 30 prosent innen 2030, ved at vi har tatt investeringsbeslutningen i prosjekt for bytte av drivstoff ved Alunorte-raffineriet i Brasil, sier Aasheim.

Det har også vært stor etterspørsel etter Hydros lavkarbonprodukter, Hydro CIRCAL og Hydro REDUXA, i kvartalet. Salget av Hydro REDUXA i første kvartal utgjorde om lag 60 prosent av det samlede salgsvolumet for produktet i hele 2020.

Den 5. mars 2021 inngikk Hydro en avtale om å selge Rolling-virksomheten til KPS Capital Partners for 1.380 millioner euro (om lag 14,2 milliarder kroner) på basis av selskapsverdi, noe som førte til et kontantvederlag på 435 millioner euro. Salget av Rolling vil styrke vår evne til å gjennomføre selskapets strategi fram mot 2025. Transaksjonen ventes gjennomført i andre eller tredje kvartal 2021.

Etter salget av Rolling, er det reviderte forbedringsmålet fram mot 2025 nå 7,4 milliarder kroner. Av dette skal 5,1 milliarder kroner oppnås innen utgangen av 2021, sammenliknet med utgangspunktet i 2018. I tillegg jobber Hydro med tiltak i markedet og muligheter i samarbeid med kunder i dagens aluminiumportefølje, med mål om å oppnå 1,5 milliarder kroner i kommersielle forbedringer innen 2025. Basert på framdriften i første kvartal ventes det at forbedringsprogrammet vil overgå målet for året.

Sammenliknet med fjerde kvartal 2020, har Hydros justerte EBITDA økt fra 3.403 millioner kroner til 5.182. Høyere realiserte priser på alumina og aluminium, bedre resultater fra Energy og høyere salg i Extrusions ble delvis utliknet av høyere råvarekostnader og negative valutaeffekter.

Resultat etter skatt for videreført virksomhet utgjorde 1.880 millioner kroner i første kvartal. I tillegg til faktorene som er beskrevet over, omfattet resultat etter skatt for videreført virksomhet en netto valutagevinst, hovedsakelig urealisert, på 653 millioner kroner og et urealisert tap på LME-relaterte kontrakter på 1.181 millioner kroner.

Hydros netto gjeldsposisjon økte fra 7,8 milliarder kroner til 9,0 milliarder kroner i slutten av kvartalet. Netto kontantstrøm tilført fra driften utgjorde 0,5 milliarder kroner. Netto kontantstrøm benyttet til investeringsaktiviteter, utenom kortsiktige investeringer, utgjorde 1,3 milliarder kroner.

Hydro hadde 15,0 milliarder kroner i kontanter og kontantekvivalenter, 2,5 milliarder kroner i kortsiktige bankinnskudd og 0,5 milliarder kroner i pengemarkedsfond, inkludert i kortsiktige investeringer, ved utgangen av første kvartal. Midler plassert i kortsiktige bankinnskudd og pengemarkedsfond er normalt tilgjengelige på kort varsel. Den rullerende kredittfasiliteten på 1,6 milliarder US-dollar sto helt ubrukt ved utgangen av kvartalet.

I tillegg til faktorene gjengitt over, omfatter rapportert resultat før finansposter og skatt (EBIT), samt resultat etter skatt, poster som er beskrevet i kvartalsrapporten. Justeringer i EBITDA, EBIT og resultat etter skatt er definert og beskrevet i avsnittet om alternative resultatmål (APM) i den engelske kvartalsrapporten.

Investorkontakt:
Line Haugetraa
+47 41406376
Line.Haugetraa@hydro.com

Mediakontakt:
Halvor Molland
+47 92979797
Halvor.Molland@hydro.com

Denne informasjonen er meldepliktig i henhold til EU Market Abuse Regulation. Informasjonen er offentliggjort av Hydro Investor Relations og kontaktpersonene som fremgår ovenfor.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

VedleggAttachments

Q1 2021 Rapport Presentation Q1 2021 - final