APB "Apranga" 2020 m. metinė informacija

Vilnius, LITHUANIA


Pateikiamas APB "Apranga" eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo 2021 m. balandžio 29 dieną patvirtintas 2020 m. konsoliduotų ir bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinys (audituotos metinės finansinės ataskaitos kartu su auditoriaus išvada, metinis pranešimas, atsakingų asmenų patvirtinimas).

Rimantas Perveneckas
„Aprangos“ grupės generalinis direktorius
+370 5 2390801


Priedas