AS Ekspress Grupp: 2021.aasta I kvartali konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

Tallinn, ESTONIA


I kvartalis 2021 suutis grupp jätkuvalt tugevdada oma turupositsiooni ja parandada kasumlikkust, seda vaatamata järjest tõsisemaks kujunenud pandeemia olukorrale kõigis Balti riikides. Esimese kolme kuu müügitulu kahanes 2020. aastaga võrreldes 3% 15,3 miljonile eurole, kuid samas kontserni kasumlikkus paranes 64% ja puhaskahjum vähenes 0,26 miljoni euroni. Kontserni digitaalsete tulude osakaal moodustas märtsi lõpus 50% kogukäibest ning 72% meedia segmendi käibest.

2021. aasta I kvartali konsolideeritud müügitulu oli 15,3 miljonit eurot (I kvartal 2020: 15,7 miljonit eurot). Tulu vähenes peamiselt Euroopa koroonapiirangutest tingitud trükisegmendi ekspordimahtude languse tõttu. Digitaalsete tulude osakaal moodustas I kvartalis 50% kontserni kogukäibest ja 72% meedia segmendi käibest (I kvartal 2020: vastavalt 41% kogukäibest ja 65% meedia segmendi käibest). Digitaalsed tulud kasvasid 18% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Meedia segmendi müügitulude põhiline mõjutaja on veebireklaami ja digitellimuste jätkuv tugev müük.

ASi Ekspress Grupp digitaalsete tellimuste hulk kasvas 2021. märtsi lõpuks 74% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga ja ulatus ca 95 tuhande tellimuseni. Lugejate huvi kvaliteetse sisu järele on tõusnud. Oleme säilitanud oma konkurentidega võrreldes edumaa, kuigi konkurents digitaalsete tellimuste valdkonnas on järjest tihedam. Ekspress Grupp on seadnud digitaalsete tellimuste kasvatamise üheks olulisemaks eesmärgiks, sest see annab Grupi meediaväljaannetele diferentseeritud ja järjest tugevama digitaalse tulubaasi.

Ekspress Grupi kasum enne intresse makse, kulumit ja amortisatsiooni (EBITDA) oli I kvartalis 1,09 miljonit eurot, mis on 0,4 miljonit ehk 62% suurem võrreldes 2020. aasta I kvartaliga. Kasumlikkust on aidanud parandada jätkuv kulude kokkuhoid ning tugevad veebireklaami ja digitellimuste müügid kõigis Balti riikides. I kvartalis jätkunud pandeemia mõjud ei ole osutunud samaväärseteks 2020. aasta märtsiga, kui reklaamimüük sai väga olulise tagasilöögi. Veebireklaami ostjad on kohanenud uue keskkonna ja reaalsusega, kuid trükitoote reklaami osakaal on siiski vähenenud. Kontserni puhaskahjum oli I kvartalis 0,26 miljonit eurot, mis on 0,48 miljonit eurot ehk 64% vähem võrreldes I kvartaliga 2020. aastal.

COVID-19-st tingitud eriolukord mõjutab enim piletimüügiplatvormi tegevust Lätis, kus käesoleva aasta I kvartalis tühistati kõik kultuuriüritused. Piletimüügi valdkonna tegevused on olnud äärmiselt piiratud kogu viimase 12 kuu jooksul. Oleme kasutanud seda perioodi, et keskenduda piletimüügiplatvormi arendusele ja alates aprillist käivitasime ka Eestis piletimüügi platvormi Piletitasku. Piletimüügiäri laiendamisega Eestisse jätkab Ekspress Grupp oma senist strateegiat, mille eesmärgiks on suurendada digitaalsete tulude osakaalu ja leida uute ärisuundade ning olemasoleva meediategevuse vahel tekkivat sünergiat. Soovime pakkuda mugavaimat platvormi nii piletiostjale kui ürituste korraldajatele.

I kvartal oli märgilise tähtsusega Eesti suurimale uudisteportaalile Delfile, kuna lansseerisime värskendatud kujunduse ja mitmete muudatustega uue portaali. Lisaks visuaalsele väljanägemisele uuendati kogu portaali tehnoloogiat ja toimetuse sisemisi tööriistu, et tuua kvaliteetsed uudised tulevikus veel kiiremini lugejani. Foto, video, multimeedia ja tekstiliste artiklite töövahendite kõrval uuendasime ka Delfi kommentaariumi  haldusmootorit, et edendada sisulist vestlust ja vähendada ebakvaliteetset kommenteerimist. Kommentaariumi halduses kasutatakse nüüdsest masinõpet ja tänapäevaselt automatiseeritud töövahendeid.

Delfi portaali tehnoloogilise uuendamise vajaduse tingis ka lugemisharjumuste kolimine järjest enam arvutist mobiili. Hetkel kasutavad umbes kaks kolmandikku Delfi külastajatest mobiilseadet, mistõttu uuendasime kõige enam Delfi kasutamist mobiilivaates. Kogu uuenenud portaal on visuaalselt puhtam ja müravabam, artiklivaade sujuvam ning järgmistele lugudele liikumine lihtsam ja kiirem.

Delfi uuenenud logo ja visuaalne keel on hoogne, tänapäevane ning sõbralik ja sobib hästi laia digitaalse meedia portfelliga. Uuenenud portaalide kujunduse lõi Ekspress Meedia disainerite meeskond. Delfi värske platvormi arendamise ja ehitamise kallal töötas 18 kuu jooksul üle 30 inimese kõigis Balti riikides.


KOKKUVÕTE I KVARTALI TULEMUSTEST

MÜÜGITULU

2021. aasta I kvartali konsolideeritud müügitulu oli 15,3 miljonit eurot (I kvartal 2020: 15,7 miljonit eurot). I kvartali müügitulu vähenes 3% võrreldes eelmise aastaga. Tulu vähenes peamiselt Euroopa koroonapiirangutest tingitud trükisegmendi ekspordimahtude languse tõttu. Kontserni digitaalsete tulude osakaal moodustas 2021. aasta I kvartalis 50% kogukäibest ja 72% meedia segmendi käibest (I kvartal 2020: vastavalt 41% kogukäibest ja 65% meedia segmendi käibest). Digitaalsed tulud kasvasid 18% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga.

KASUMLIKKUS

2021. aasta I kvartali konsolideeritud EBITDA oli 1,09 miljonit eurot (I kvartal 2020: 0,67 miljonit eurot). 2021. aasta I kvartali EBITDA kasvas 62% võrreldes eelmise aastaga ning EBITDA marginaal oli 7,1% (I kvartal 2020: 4,3%). Kasumlikkust on aidanud parandada jätkuv kulude kokkuhoid ning tugevad veebireklaami ja digitellimuste müügid kõigis Balti riikides.

2021. aasta I kvartali konsolideeritud puhaskahjum oli 0,26 miljonit eurot (I kvartal 2020: -0,74 miljonit eurot), mis on 0,48 miljonit eurot ja 64% vähem võrreldes 2020. aastaga.

RAHAPOSITSIOON

Aruandeperioodi lõpus oli kontsernil vabu rahalisi vahendeid summas 4,6 miljonit eurot ja omakapitali summas  54,1 miljonit eurot (58% bilansimahust). Võrreldavad andmed 2020. aasta 31. märtsi seisuga olid vastavalt 3,5 miljonit eurot ja 50,9 miljonit eurot (54% bilansimahust). Seisuga 31. märts 2021 oli kontserni netovõlg 18,2 miljonit eurot (31. märts 2020: 20,4 miljonit eurot).

2020. aasta rahapositsiooni mõjutas tulenevalt COVID-19 eriolukorrast sõlmitud kokkulepe AS-iga SEB Pank laenumaksete peatamiseks perioodil märts-august 2020 (1,2 miljonit eurot) ja AS-iga Citadele banka laenumaksete peatamiseks perioodil juuni-november 2020 (0,3 miljonit eurot). Detsembris 2020 tehti erakorraline enneaegne tagasimakse summas 0,35 miljonit eurot, et katta põhiosamaksed perioodil jaanuarist juunini 2021. Täiendavalt mõjutas kontserni rahapositsiooni positiivselt 2020. aastal Eesti Töötukassalt saadud töötasu hüvitis (1,14 miljonit eurot) ja 2020. aasta eriolukorra ajal tekkinud maksukohustuse (1,60 miljonit eurot) ajatamine perioodiks 24 kuud.


Segmentide peamised finantsnäitajad


(tuhandetes EUR) Müügitulu
  I kv 2021 I kv 2020 Muutus % 12 kuud 2020
Meedia segment 10 656 10 026 6% 43 728
      sh tulu kõikidest digitaalsetest ja online kanalitest 7 663 6 505 18% 30 963
       % tulu kõikidest digitaalsetest ja online kanalitest 72% 65%   71%
Trükiteenuste segment 4 908 6 243 -21% 21 384
Kesksed tegevused 1 052 515 104% 2 761
Segmentidevahelised elimineerimised (1 326) (1 082)   (4 629)
KONTSERN KOKKU 15 290 15 703 -3% 63 243
       % tulu kõikidest digitaalsetest ja online kanalitest 50% 41%   49%


(tuhandetes EUR) EBITDA
  I kv 2021 I kv 2020 Muutus % 12 kuud 2020
Meedia segment 795 248 221% 6 601
Trükiteenuste segment 493 584 -16% 2 224
Kesksed tegevused (178) (143) -24% (720)
Segmentidevahelised elimineerimised* (20) (17)   (1 101)
KONTSERN KOKKU 1 089 671 62% 7 004

* COVID-19 jätkuva mõju tõttu majanduslikule olukorrale on kontsern IV kvartalis 2020. aastal kajastanud materiaalse põhivara väärtuse languse kahjumit summas 1,0 miljonit eurot.


EBITDA marginaal I kv 2021 I kv 2020 12 kuud 2020
Meedia segment 7% 2% 15%
Trükiteenuste segment 10% 9% 10%
KONTSERN KOKKU 7% 4% 11%


Konsolideeritud bilanss (auditeerimata)

(tuhandetes EUR) 31.03.2021 31.12.2020
VARAD    
Käibevara    
Raha ja raha ekvivalendid 4 571 6 269
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 9 269 9 450
Ettevõtte tulumaksu nõuded 85 7
Varud 2 746 2 756
Käibevara kokku 16 671 18 482
Põhivara    
Muud nõuded ja investeeringud 949 982
Edasilükkunud tulumaksu vara 30 30
Investeeringud ühisettevõtetesse 1 676 1 661
Investeeringud sidusettevõtetesse 2 339 2 253
Materiaalne põhivara 15 286 14 134
Immateriaalne põhivara 56 682 56 635
Põhivara kokku 76 962 75 696
VARAD KOKKU 93 633 94 177
KOHUSTUSED    
Lühiajalised kohustused    
Võlakohustused 3 695 3 613
Võlad ja ettemaksed 14 863 15 251
Ettevõtte tulumaksu kohustused 76 81
Lühiajalised kohustused kokku 18 635 18 945
Pikaajalised kohustused    
Pikaajalised võlakohustused 19 073 18 589
Muud pikaajalised kohustused 1 785 2 025
Pikaajalised kohustused kokku 20 858 20 613
KOHUSTUSED KOKKU 39 493 39 558
OMAKAPITAL    
Vähemusosalus 127 126
Emaettevõtte omanikele kuuluv kapital ja reservid:    
Aktsiakapital 18 478 18 478
Ülekurss 14 277 14 277
Omaaktsiad (420) (209)
Reservid 1 768 1 758
Jaotamata kasum 19 910 20 189
Emaettevõtte omanikele kuuluv kapital ja reservid kokku 54 013 54 493
OMAKAPITAL KOKKU 54 140 54 619
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 93 633 94 177

 

Konsolideeritud koondkasumiaruanne (auditeerimata)

(tuhandetes EUR) I kv 2021 I kv 2020 12 kuud  2020
Müügitulu 15 290 15 703 63 243
Müüdud toodangu kulu (12 747) (13 472) (50 637)
Brutokasum 2 544 2 230 12 607
Muud äritulud 107 84 2 040
Turunduskulud (596) (757) (2 701)
Üldhalduskulud (2 025) (1 893) (7 532)
Muud ärikulud (26) (24) (1 336)
Ärikasum /(kahjum) 4 (359) 3 078
Intressitulud 9 6 28
Intressikulud (211) (224) (877)
Muud finantstulud/(kulud) 11 (16) 614
Kokku finantstulud/(kulud) (191) (234) (235)
Kasum/(kahjum) ühisettevõtete aktsiatelt ja osadelt (107) (127) 102
Kasum/(kahjum) sidusettevõtete aktsiatelt ja osadelt 35 (20) (129)
Kasum /(kahjum) enne tulumaksustamist (259) (740) 2 816
Tulumaks (5) (2) (280)
Aruandeperioodi kasum /(kahjum) (264) (742) 2 536
Aruandeperioodi kasum /(kahjum), mis on omistatav      
Emaettevõtte aktsionäridele (265) (743) 2 510
Vähemusosalusele 1 1 26
Koondkasum /(kahjum) kokku (264) (742) 2 536
Aruandeperioodi koondkasum /(kahjum), mis on omistatav      
Emaettevõtte aktsionäridele (265) (743) 2 510
Vähemusosalusele 1 1 26
Tavakasum /(-kahjum) aktsia kohta (0,01) (0,02) 0,08
Lahustunud kasum /(kahjum) aktsia kohta (0,01) (0,02) 0,08


Konsolideeritud rahavoogude aruanne (auditeerimata)

(tuhandetes EUR) I kv 2021 I kv 2020
Rahavood äritegevusest    
Aruandeperioodi ärikasum 4 (359)
Korrigeerimised:    
Põhivara kulum 1 111 1 039
(Kasum)/-kahjum põhivara müügist, mahakandmisest ja väärtuse langusest (1) 0
Aktsiaoptsiooni väärtuse muutus 10 0
Äritegevuse rahavood:    
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus 192 1 588
Varude muutus 10 (213)
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus (573) (308)
Rahavood põhitegevusest    
Makstud ettevõtte tulumaks (88) (93)
Makstud intressid (128) (127)
Rahavood äritegevusest kokku 536 1 526
Rahavood investeerimistegevusest    
Tütar- ja sidusettevõtete ning muude investeeringute ost
(miinus omandatud sularaha) / sissemaksed kapitaliosaluse meetodil arvestatud investeeringutesse
(80) (84)
Laekumised muudest investeeringutest 51 0
Saadud intressid 2 1
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamine (628) (610)
Materiaalse ja immateriaalse põhivara müük 1 1
Antud laenud (40) (59)
Rahavood investeerimistegevusest kokku (696) (752)
Rahavood finantseerimistegevusest    
Rendikohustuse põhiosa tagasimaksed (498) (310)
Arvelduskrediidi kasutuse muutus 0 (25)
Saadud laenud / Laenude tagasimaksed (618) (562)
Tasutud omaaktsiate tagasiostmisel (422) 0
Rahavood finantseerimistegevusest kokku (1 537) (897)
RAHA JA RAHA EKVIVALENTIDE MUUTUS (1 697) (123)
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 6 269 3 647
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 4 571 3 524


Signe Kukin
Kontserni finantsjuht
AS Ekspress Grupp
Tel: +372 669 8381
E-kiri: signe.kukin@egrupp.ee


AS Ekspress Grupp on Baltimaade juhtiv meediakontsern, mille tegevus hõlmab veebimeedia sisutootmist, ajalehtede ja ajakirjade kirjastamist ning trükiteenuste osutamist Eestis, Lätis ja Leedus. Samuti haldab kontsern elektroonilist piletimüügiplatvormi ja piletimüügikohtasid Lätis. Ekspress Grupp, mis alustas oma tegevust 1989. aastal, annab tööd ligi 1600 inimesele, omab Baltimaades juhtivaid online-meedia portaale, annab välja kõige populaarsemaid päeva- ja nädalalehti ning enamikku Eesti kõige populaarsemaid ajakirju.

ManusAttachments

EG_I_kvartal_2021_EST