AS-i Tallinna Vesi 2021. aasta esimese kvartali finantstulemused

Tallinn, ESTONIA


AS-i Tallinna Vesi 2021. aasta esimese kvartali müügitulu oli 11,78 miljonit eurot, kahanedes 2020. aasta sama perioodiga võrreldes 10,6%. Müügitulu vähenemise põhjustas koroonapiirangute tõttu vähenenud äriklientide tarbimine. Veetarbimise kasv kodudes suurendas mõnevõrra eraklientidele müüdud teenustest saadud tulu.

Põhitegevuspiirkonna eraklientidele müüdud teenustest saadud tulu suurenes 1,7% võrra, ulatudes 5,11 miljoni euroni. Muutuse põhjustas koroonapiirangute tõttu vähenenud äriklientide tarbimine ning seeläbi eraklientide kodumajapidamiste tarbimise kasv.

Põhitegevuspiirkonna äriklientidele müüdud teenustest saadud tulu vähenes 21,5% võrra 3,26 miljoni euroni, mis tulenes veeteenuste tarbimise vähenemisest 0,89 miljoni euro võrra. Kõige rohkem on pandeemia mõjutanud majutus- ja vabaajaasutuste veetarbimist.

Müügitulu vähenemise tulemusena langes ka 2021. aasta esimese kvartali brutokasum, mis oli 5,18 miljonit eurot ehk vähenes 14,5%. Ettevõtte ärikasum oli 4,66 miljonit eurot, mis on 1,01 miljonit eurot vähem kui aasta tagasi. Ärikasumit mõjutas samuti eelkõige äriklientide tarbimismahtude kahanemisest tingitud müügitulu vähenemine.

Ettevõtte puhaskasum oli 2021. aasta esimeses kvartalis 4,55 miljonit eurot, mis on 1,01 miljoni võrra vähem kui 2020. aasta samal perioodil. Muutus puhaskasumis tulenes peamiselt ärikasumi vähenemisest. Lisaks vähendas puhaskasumit edasilükkunud tulumaksukulu. Samal ajal avaldasid positiivset mõju madalamad intressikulud.

Lumine talv mõjutas ehitusteenuste müüki võrreldes eelmise aastaga: tütarettevõte Watercom jätkas esimeses kvartalis 2020. aastal võidetud projektide ehitust Tallinnas ja teistes Eesti piirkondades. Ehitusteenuste müügitulu oli esimeses kvartalis 0,76 miljonit eurot, mis tähendab eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 25,7%-list vähenemist. Tulude kahanemine oli eelkõige seotud torustike ehitusteenuste vähenemisega, mida osaliselt tasakaalustas teede ehitusest saadud tulude suurenemine.

PÕHILISED FINANTSNÄITAJAD

mln eurot,

v.a suhtarvud

1. kvartalMuutus 2021/ 2020

202120202019
Müügitulu11,7813,1814,66-10,6%
Brutokasum5,186,068,26-14,5%
Brutokasumi marginaal %43,9745,9656,33-4,3%
Amortisatsioonieelne ärikasum6,237,188,39-13,3%
Amortisatsioonieelse ärikasumi marginaal %52,8354,4857,24-3,0%
Ärikasum4,665,676,89-17,8%
Ärikasum – põhitegevus4,505,626,78-20,0%
Ärikasumi marginaal %39,5543,0247,00-8,1%
Kasum enne tulumaksustamist4,575,566,68-17,7%
Maksustamiseelse kasumi marginaal %38,7842,1545,58-8,0%
Puhaskasum4,555,561,01-18,1%
Puhaskasumi marginaal %38,5942,1545,58-8,4%
Vara puhasrentaablus %1,772,092,74-15,5%
Kohustiste osatähtsus koguvarast %54,8354,8157,780,0%
Omakapitali puhasrentaablus %3,974,706,85-15,4%
Lühiajaliste kohustiste kattekordaja4,485,876,28-23,7%
Maksevõime kordaja4,425,836,24-24,2%
Investeeringud põhivarasse2,283,593,41-36,5%
Dividendide väljamaksmise määr %nanana 

Brutokasumi marginaal – brutokasum / müügitulu
Ärikasumi marginaal – ärikasum / müügitulu
Amortisatsioonieelne kasum – ärikasum + kulum
Amortisatsioonieelse kasumi marginaal – amortisatsioonieelne kasum / müügitulu
Puhaskasumi marginaal – puhaskasum / müügitulu
Vara puhasrentaablus – puhaskasum / perioodi keskmine vara kokku
Kohustiste osatähtsus koguvarast – kohustised kokku / vara kokku
Omakapitali puhasrentaablus – puhaskasum / perioodi keskmine omakapital kokku
Lühiajaliste kohustiste kattekordaja – käibevara / lühiajalised kohustised
Maksevõime kordaja – (käibevara – varud) / lühiajalised kohustised
Dividendide väljamaksmise määr – dividendid aastas kokku / aasta puhaskasum kokku

Põhitegevus – veeteenustega seotud tegevused, v.a võrkude laiendamine ja sihtfinantseerimine, ehitusteenused, lootusetud nõudedKOONDKASUMIARUANNE
I kvartalI kvartal 12 kuud
tuhat eurot20212020 2020
     
Müügitulu11 78413 180 51 717
Müüdud toodete/teenuste kulud-6 603-7 123 -29 491
BRUTOKASUM5 1816 057 22 226
     
Turustuskulud-121-117 -433
Üldhalduskulud-1 551-1 295 -4 576
Muud äritulud (+)/-kulud (-)1 1511 025 4 567
ÄRIKASUM4 6605 670 21 784
     
Intressitulud512 31
Intressikulud-95-127 -473
Muud finantstulud (+)/-kulud (-)    
KASUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST4 5705 555 21 342
     
Dividendide tulumaks-210 -4 610
     
PERIOODI PUHASKASUM 4 5495 555 16 732
PERIOODI KOONDKASUM4 5495 555 16 732
     
Jaotatav kasum:    
A-aktsia omanikele4 5485 554 16 731
B-aktsia omanikule0,600,60 0,60
 0,000,00 0,00
Kasum A-aktsia kohta (eurodes)0,230,28 0,84
Kasum B-aktsia kohta (eurodes)600600 600


FINANTSSEISUNDI ARUANNE    
tuhat eurot31.03.202131.03.2020 31.12.2020
     
VARAD    
KÄIBEVARA    
Raha ja raha ekvivalendid47 12268 658 44 514
Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ja ettemaksed6 5146 277 7 019
Varud809602 701
KÄIBEVARA KOKKU 54 44575 537 52 234
     
PÕHIVARA    
Materiaalne põhivara203 516191 732 202 802
Immateriaalne põhivara634666 629
PÕHIVARA KOKKU204 150192 398 203 431
     
VARAD KOKKU258 595267 935 255 665
     
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL    
     
LÜHIAJALISED KOHUSTISED    
Pikaajaliste rendikohustiste lühiajaline osa393362 393
Pikaajaliste laenukohustiste lühiajaline osa3 6303 631 3 630
Võlad hankijatele ja muud võlad5 9436 721 7 084
Tuletisinstrumendid0158 0
Ettemaksed2 1821 990 2 445
LÜHIAJALISED KOHUSTISED KOKKU12 14812 862 13 552
     
PIKAAJALISED KOHUSTISED    
Tulevaste perioodide tulu liitumistasudelt35 61131 902 34 564
Rendikohustised1 3311 231 1 400
Laenukohustised83 96687 597 83 978
Eraldis võimalike kolmandate osapoolte nõuete katteks8 42413 238 9 628
Edasilükkunud tulumaks2760 255
Muud võlad3526 32
PIKAAJALISED KOHUSTISED KOKKU129 643133 994 129 857
KOHUSTISED KOKKU 141 791146 856 143 409
     
OMAKAPITAL    
Aktsiakapital12 00012 000 12 000
Ülekurss24 73424 734 24 734
Kohustuslik reservkapital1 2781 278 1 279
Jaotamata kasum78 79283 067 74 243
OMAKAPITAL KOKKU 116 804121 079 112 256
     
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL KOKKU258 595267 935 255 665


RAHAVOOGUDE ARUANNE3 kuud3 kuud 12 kuud
tuhat eurot20212020 2020
     
ÄRITEGEVUSE RAHAVOOD    
Ärikasum4 6605 670 21 784
Korrigeerimine kulumiga1 5671 510 6 283
Korrigeerimine rajamistuludega-125-111 -542
Muud mitterahalised korrigeerimised-1 204-1 204 -4 814
Kasum (-)/kahjum (+) põhivara müügist ja mahakandmisest0-11 -14
Äritegevusega seotud käibevara muutus402865 140
Äritegevusega seotud kohustiste muutus-54162 -215
ÄRITEGEVUSE RAHAVOOD KOKKU5 2466 881 22 622
     
INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD    
Põhivara soetamine-2 923-2 986 -15 682
Torustike ehituse eest saadud kompensatsioonid, sh liitumiste rajamistulud508275 1 998
Põhivara müügitulu028 32
Saadud intressid111 35
INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD KOKKU-2 414-2 672 -13 617
     
FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD    
Tasutud intressid ja laenu finantseerimise kulud, sh swap-intressid-121-173 -719
Tasutud rendimaksed-102-153 -555
Saadud laenud00 0
Tasutud laenud00 -3 636
Tasutud dividendid00 -19 888
Tasutud kinnipeetud tulumaks dividendidelt00 -113
Tasutud tulumaks dividendidelt00 -4 355
FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD KOKKU-223-326 -29 266
     
RAHA JA RAHA EKVIVALENTIDE MUUTUS2 6093 883 -20 261
     
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI ALGUSES44 51464 775 64 775
     
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI LÕPUS47 12368 658 44 514


Kristi Ojakäär

Juhatuse liige        

+372 62 62 200  

kristi.ojakaar@tvesi.ee


Aleksandr Timofejev

Juhatuse liige

+372 62 62 200 

aleksandr.timofejev@tvesi.ee

ManusAttachments

2021 Q1 final report EST