ASi Tallinna Sadam 2021 I kvartali majandustulemused

Tallinn, ESTONIA


Jätkuva ülemaailmse viirusekriisi mõjul langesid kriisieelse perioodiga võrreldes I kvartalis Tallinna Sadama kontserni müügitulu, korrigeeritud EBITDA ja kasum. Müügitulu moodustas I kvartalis 25 mln eurot vähenedes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 10%. Kontserni korrigeeritud EBITDA oli I kvartalis 13 miljonit eurot (–20%) ja kasumiks kujunes 6,8 mln eurot (–31%).
                        
Esimeses kvartalis müügitulud langesid küll 2,9 mln eurot ja korrigeeritud EBITDA ning kasum 3,1 mln eurot, samas 2020. aasta korrigeeritud EBITDA ja kasum sisaldasid ühekordse tehinguna kasumit Paljassaare sadama varade müügist summas 1,6 mln eurot. Seega ilma ühekordset mõju arvestamata on korrigeeritud EBITDA ning kasum vähenenud vaid 1,5 mln eurot ehk I kvartali müügitulude langusest poole kompenseerisime kulude kokkuhoiuga.

Tallinna Sadama juhatuse esimehe Valdo Kalmu sõnul olid kontserni finantstulemused jätkuvalt mõjutatud pandeemiast ja kehtestatud liikumispiirangutest, seda eeskätt reisisadamate segmendis. „Reisijate äri langust aitab osaliselt katta jätkuv kaubamahu kasv mitmes lastiliigis ja stabiilne seis laevanduses. Stabiilne rahavoog ja usk reisijate äri taastumisse on võimaldanud ka kriisis jätkata investeeringutega ning esitada üldkoosolekule dividendipoliitikat järgiv ettepanek ka tänases üleilmse kriisi olukorras,“ selgitas Kalm.

Tallinna Sadama juhatus tutvustab kontserni finantstulemusi 10. mail kell 11:00 toimuval ingliskeelsel veebiseminaril, millel saab osaleda selle lingi kaudu.

Peamised finantsnäitajad (mln EUR):

  I kv 2021 I kv 2020 +/– %
Müügitulu 25,0 27,9 –2,9 –10,4
Korrigeeritud EBITDA 13,0 16,2 –3,1 –19,5
Korrigeeritud EBITDA marginaal 52,1% 58,0% –5,9
Ärikasum 7,2 10,5 –3,2 –31,3
Perioodi kasum 6,8 10,0 –3,1 –31,4
Investeeringud 3,6 8,8 –5,1 –58,4


  31.03.2021 31.12.2020 +/–
Varade maht 634,4 628,1 1,0%
Intressi kandvad võlakohustused 208,6 211,6 -1,4%
Muud kohustused 43,5 41,1 –5,8%
Omakapital 382,3 375,4 1,4%
Aktsiate arv 263,0 263,0 0,0%

Olulisemad sündmused I kvartalis:

 • COVID-19 pandeemia mõju jätkus
 • Pikendati TS Laevad OÜ juhatuse liikme Guldar Kivro volitusi kuni 08.12.2024
 • Sõlmiti 10-aastane leping Transpordiametiga jäämurdja Botnica prahtimiseks talveperioodidel 20.12.2022-20.04.2032
 • Kinnitus Baffinlandilt jäämurdja Botnica prahtimiseks 2021 suveperioodil
 • Nasdaq Baltic Awards 2021 tunnustas Tallinna Sadamat kui parimate investorsuhetega ettevõtet Baltikumis
 • Digitaalehitusklastri auhinnad „Aasta tegu“ ja „Aasta organisatsioon“ seoses reisiterminali D ehituslahendustega
 • Reisiterminali D parkimismaja avamine
 • Sõlmiti leping täielikuks üleminekuks taastuvenergia tarbimisele
 • Tallink esitas hagi Tallinna Sadama vastu
 • Nimetamiskomitee uueks liikmeks rahandusministeeriumi esindajana sai Merike Saks
 • Juhatus tegi ettepaneku maksta 2021. aastal dividendideks 0,077 EUR aktsia kohta, kokku 20,251 mln EUR (71% eelmise aasta kasumist).

Müügitulu
Müügitulu vähenes 2021. aasta I kvartalis 2,9 mln eurot ehk 10% eelkõige seoses reisijate arvu vähenemisega. Tululiikidest vähenesid enim reisijatasude (–76%) ja laevatasude tulud (–12%), tulud kasvasid elektrienergia müügist (29%) ja kaubatasust (4%). Müügitulu langus tulenes peamiselt liinireisijate arvu olulisest langusest, kuid ka reisilaevade hõredamast graafikust ning tihenevast konkurentsist Venemaa sadamatest ülejääva vedellasti mahu osas.
Reisisadamate segmendi müügitulu langes 37% reisijate arvu languse tõttu (–76%) tulenevalt COVID-19 tõttu kehtestatud liikumispiirangutest, mis eelmise aasta võrdlusperioodi mõjutas alles alates märtsi teisest poolest.
Kaubasadamate segmendi müügitulu kasvas 0,2 mln eurot (+3%) peamiselt tingituna elektrienergia ja võrgutasu müügitulu kasvust tarbimise ja elektri hinna tõusu koosmõjul.
Reisiparvlaevade segmendis müügitulu vähenes 0,2 mln eurot (–3%) peamiselt eelmisest aastast madalamate tasumäärade mõjul.
Muu segmendi müügitulu vähene langus tulenes eelmise aasta veebruari liigpäeva tõttu lisandunud täiendava rendipäeva tulust.

EBITDA
Korrigeeritud EBITDA vähenes 3,1 mln euro võrra (–20%). Segmentidest kasvas korrigeeritud EBITDA muus segmendis ning vähenes kõigis teistes segmentides, enim reisisadamate segmendis tulude vähenemise tõttu. Korrigeeritud EBITDA marginaal langes 58,0%-lt 52,1%-le.

Kasum
Kasum enne tulumaksu vähenes 3,1 mln eurot (–31%) 6,8 mln euroni. Kasumiks kujunes samuti 6,8 mln eurot, mis oli 3,1 mln euro võrra väiksem eelmise aasta võrdlusperioodi näitajast.

Investeeringud
2021. aasta 3 kuuga investeeris kontsern 3,6 mln eurot ehk 5,1 mln eurot vähem kui eelmise aasta samal perioodil, mil investeeringuid tehti summas 8,8 mln eurot. 2021. aasta 3 kuu investeeringud olid peamiselt seotud Vanasadamas kruiisiterminali ehituse ja Admiraliteedi kanalit ületava jalakäijate silla ehitusega.

 

Lühendatud konsolideeritud finantsseisundi aruanne:

tuhandetes  eurodes 31.03.2021 31.12.2020
VARAD   
   
Käibevara   
Raha ja raha ekvivalendid 33 443 26 679
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 11 611 10 183
Lepingulised varad 191 0
Varud 383 360
Müügiootel põhivara 33 443 26 679
Käibevara kokku 45 726 37 336
   
Põhivara   
Investeeringud sidusettevõtetesse 1 136 1 147
Muud pikaajalised nõuded 303 0
Materiaalne põhivara 584 956 587 506
Immateriaalne põhivara 2 272 2 104
Põhivara kokku 588 667 590 757
Varad kokku 634 393 628 093
   
KOHUSTISED   
   
Lühiajalised kohustised   
Võlakohustised 17 266 17 266
Tuletisinstrumendid 64 102
Eraldised 585 1 289
Sihtfinantseerimine 1 815 1 919
Maksuvõlad 943 744
Võlad tarnijatele ja muud võlad 8 225 9 116
Lühiajalised kohustised kokku 3 215 33
   
Pikaajalised kohustised   
Võlakohustised 191 314 194 314
Sihtfinantseerimine 26 979 26 145
Muud  võlad 792 841
Lepingulised kohustised 881 892
Pikaajalised kohustised kokku 219 966 222 192
Kohustised kokku 252 079 252 661
   
OMAKAPITAL   
Aktsiakapital nimiväärtuses 263 000 263 000
Ülekurss 44 478 44 478
Kohustuslik reservkapital 20 262 20 262
Riskimaandamise reserv –64 –102
Eelmiste perioodide jaotamata kasum 47 794 19 276
Perioodi kasum 6 844 28 518
Omakapital kokku 382 314 375 432
Kohustised ja omakapital kokku 634 393 628 093

Lühendatud konsolideeritud kasumiaruanne

   
tuhandetes eurodes  I kv 2021 I kv 2020
   
Müügitulu 24 988 27 890
Muud tulud 324 1 767
Tegevuskulud –7 302 –8 327
Tööjõukulud –4 644 –4 677
Põhivara kulum ja väärtuse langus –6 022 –5 989
Muud kulud –123 –150
Ärikasum 7 221 10 514
   
Finantstulud ja -kulud   
Finantstulud 10 11
Finantskulud –376 –386
Finantstulud ja -kulud kokku –366 –375
   
Kapitaliosaluse meetodil arvestatud
kasum investeeringutelt sidusettevõttesse
–11 –157
Kasum enne tulumaksustamist 6 844 9 982
   
Perioodi kasum 6 844 9 982
sh emaettevõtja omanike osa
perioodi kasumist
6 844 9 982
     
Tava ja lahjendatud
puhaskasum aktsia kohta (eurodes)
0,03 0,04
Tava ja lahjendatud
puhaskasum aktsia kohta
- jätkuvad tegevused (eurodes)
0,03 0,04

Lühendatud konsolideeritud rahavoogude aruanne:

    
tuhandetes eurodes I kvartal 2021 I kvartal 2020
   
Kaupade või teenuste müügist laekunud raha 29 620 30 041
Muude tulude eest laekunud raha 14 13
Maksed tarnijatele –9 956 –8 047
Maksed töötajatele ja töötajate eest –4 552 –3 661
Maksed muude kulude eest –111 –138
Äritegevusest laekunud raha 15 015 18 208
   
Materiaalse põhivara soetamine –4 662 –6 859
Immateriaalse põhivara soetamine –218 –96
Materiaalse põhivara müük 119 1 099
Saadud põhivara sihtfinantseerimisest 0 581
Saadud intressid 1 5
Investeerimistegevuses kasutatud raha –4 760 –5 270
   
Saadud laenude tagasimaksed –3 000 –3 000
Makstud intressid –491 –516
Finantseerimistegevuses(t) laekunud/kasutatud raha –3 491 –3 516
RAHAVOOG KOKKU 6 764 9 422
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 26 679 35 183
Raha ja raha ekvivalentide muutus 6 764 9 422
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 33 443 44 605

Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate komplekse, mida läbib aastas keskmiselt 10 miljonit reisijat ja 20 miljonit tonni kaupa. Lisaks reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete – OÜ TS Laevad korraldab parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica jäämurde ja konstruktsioonilaeva teenust Eestis ja offshore projektides. Tallinna Sadama gruppi kuulub ka jäätmekäitlusega tegelev sidusettevõte AS Green Marine. Kontserni 2020. a müügitulu oli 107,4 miljonit eurot, korrigeeritud EBITDA 58,4 miljonit eurot ning kasum 28,5 miljonit eurot.

Lisainfo:

Marju Zirel
Investorsuhete juht
Tel. +372 53 42 6591
E-post: m.zirel@ts.ee

ManusedAttachments

Tallinna Sadam Q1 2021 EST Tallinna Sadam Q1 2021 webinar presentation ENG