Investors House Q1 2021 – operatiivinen tulos vakaa, nouseva osinko kuudetta vuotta peräkkäin

Helsinki, FINLAND


Investors House Oyj                        Osavuosikatsaus Q1 2021

                        

Investors House Q1 2021operatiivinen tulos vakaa, nouseva osinko kuudetta vuotta peräkkäin

YHTEENVETO KAUDELTA 1-3/2021 (VERTAILUKAUSI 1-3/2020)

Ensimmäisellä kvartaalilla yhtiön hallitus antoi esityksen osingosta 0,27 €/osake, minkä yhtiökokous huhtikuussa hyväksyi. Osakekohtainen osinko on nyt noussut kuuden peräkkäisen vuoden ajan. Keskimäärin osakekohtaista osinkoa on maksettu 75 % edellisen vuoden operatiivisesta tuloksesta. Nyt osuus oli 76 %.

Liiketoiminnallisesti katsauskauden merkittävimmät tapahtumat perustuvat syksyllä 2020 vahvistetun strategian toteutukseen 2020-2023. Näitä olivat

- Juhola Asset Managementin hankinta vahvistamaan konsernin palveluliiketoimintaa

- jatkuvan liiketoiminnan hyvän tason säilyttäminen niin vuokrauksessa kuin palveluissa

- huhtikuussa tiedotetun Kukkula -hankkeen kauppavalmistelu Jyväskylässä

Juhola-kaupan jälkeen yhtiön palveluliiketoiminta kasvoi merkittävästi ja manageeraus -osaaminen vahvistui. Tällä hetkellä Investors Housen palveluverkoston muodostavat lähes 100 asiantuntijaa, jotka toimivat kaikilla keskeisillä osamarkkinoilla Suomessa.

Ensimmäisen kvartaalin operatiivinen tulos parani kolme prosenttia ollen 112 t€ (109t€). Sekä raportointi- että vertailukaudella koko vuoden kiinteistöverot on kohdennettu ensimmäisen kvartaalin operatiiviseen tulokseen. Tämän vaikutus on noin 400 t€. Operatiivista tulosta vertailukauden tapaan heikensi vahva panostus uuden liiketoiminnan kehittämiseen sekä vähemmässä määrin koronan aiheuttamat vaikutukset.

Juhola-kaupan osalta sen tuotot olivat mukana konsernissa vain noin kolmen viikon ajan. Toinen kvartaali on ensimmäinen, jolla uusi konsernirakenne on täysimääräisesti mukana tuloksessa.

Katsauskauden koko tulos oli -522 t€ (217 t€). Tappio käypään arvoon arvostamisesta ja luovutustappiot aiheuttivat noin 0,6 M€ (0,1 M€) tappion.

Katsauskauden päättyessä omavaraisuusaste oli 51,7 % (50,7 %). Konsernin likviditeetti oli katsauskauden päättyessä hyvä.

Osakekohtaista nettovarallisuutta kuvaava Epra NRV oli 7,90 €/osake (8,43 €/osake). Muutokseen ovat vaikuttaneet raportointi- ja vertailujaksojen välissä jaetut osingot 0,25 €/osake perusosinkona ja 0,53 €/osake Ovaro-osakkeiden jakona eli yhteensä 0,78 €/osake.

Sisäisesti merkityksellistä oli maaliskuussa tapahtunut konsernin johtamisrakenteen ja johtoryhmän uudistaminen.

TOIMITUSJOHTAJA PETRI ROININEN:

’’Päämääränämme on olla kiinteistö- ja rakennusalan ensimmäinen osinkoaristokraatti Suomessa. Olemme nyt edenneet kuusi vuotta nousevien osakekohtaisten osinkojen kanssa. Tavoittelemme kasvavaa kannattavuutta ja nousevia osinkoja jatkossakin.

Osinkojen kasvattaminen perustuu operatiivisen tuloksen hyvään tasoon ja sen jatkuvaan parantamiseen. Katsauskaudella tehdyt transaktiot sekä ennakoidusti sujunut perusliiketoiminta alkavat asteittain näkyä konsernin operatiivisessa tuloksessa. Toisaalta, valmistelussa on edelleen uusia liiketoiminta-aihioita, jotka toistaiseksi synnyttävät kuluja, mutteivät vielä tuottoja. Kokonaisuutta arvioiden saatoimme katsauskauden päättymisen jälkeen antaa positiivisen tulosvaroituksen.

Tätä kirjoittaessa olemme strategiakauden syksy 2020 – joulu 2023 ’kuudesosakrouvissa’. Olemme reilussa puolessa vuodessa irtautuneet Ovarosta ja hankkineet 1,5 miljardin euron kiinteistövarallisuutta hoitavan Juhola Asset Managementin. Samoin olemme valmistelleet mittavaa kiinteistökehityshanketta Keski-Suomen Keskussairaalan alueella. Voitaneen todeta, että strategiakausi on alkanut hyvällä etunojalla.’’

YHTEENVETOTAULUKKO

 1-3/20211-3/2020Muutos -%
Liikevaihto, t eur

 
 

1914
 

3344
 

-43 %
Nettotuotto, t eur

 
 

388
 

982
 

-60 %
Katsauskauden tulos, t eur 

-522
 

217
 

-341 %
Omavaraisuusaste, %

 
 

51,7
 

50,7
 
Operatiivinen tulos, t eur 

112
 

109
 

3 %
Nettovarallisuus/osake (EPRA NRV) 

7,90
 

8,43
 

-6 %

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Koronan vaikutukset hyvin vaikeita ennakoida

Korona-pandemian pitkittymisen aiheuttama epävarmuus ja taloudellinen taantuma muodostavat lähiajan suurimman riskin. Rokotukset ovat edenneet ja osaltaan pienentäneet riskiä.

Viime vuonna hiljentynyt sijoittajakysyntä kasvoi selvästi loppuvuonna ja on jatkunut vahvana alkuvuonna. Koti- ja ulkomaiset kiinteistösijoittajat ovat palanneet investointimarkkinoille. Yksityisillä asuntomarkkinoilla kysyntä on vahvaa. Kaavailut asuntorahoituksen regulatiiviseksi kiristämiseksi ovat liioiteltuja ja voivat heikentää orastavan kasvun syntymistä. Siksi niihin tulisi suhtautua suurella pidättyvyydellä.

Koronan nettovaikutukset konsernin kiinteistöomaisuuden arvoon ovat jääneet kokonaisuutena vähäisiksi, mihin on myös vaikuttanut omistusten hajautus eri kiinteistötyyppeihin sekä palveluliiketoimintaan. Vastaavalla tavalla kuin kiinteistöjen käyvät arvot arvioidaan ulkopuolisen arvioijan toimesta, ulkopuolisen investointipankin toimesta arvioitiin Palvelut -segmentin liiketoiminnan käypä arvo.

Rahoituksen saatavuuteen koronakriisillä ei ole yhtiön kannalta ollut merkittävää vaikutusta.

Asuntojenvuokramarkkinan volyymikehitys poikkeaa aikaisemmista vuosista opiskelijoiden opiskelupaikkakunnille siirtymisen viivästymisestä johtuen. Syksyn myötä useimmissa maakuntakeskuksissa siirryttiin ns. vuokralaisen markkinaan kun vilkas asuntorakentaminen vuosina 2015-2019 on tuonut uutta vuokratarjontaa ja opiskelijoiden asuntokysyntä em syistä johtuen pieneni.

Toimitilapuolella on selvä, että hotellien ja ravintoloiden sulkeminen sekä tietty epävarmuus vaikuttaa vuokrauspäätösten tekemiseen sekä asiakkaiden kassavirtaan. Toimistojen osalta tunnelma on ollut odottava. Jää nähtäväksi millä tavoin etätyön ja digi-yhteyksien kautta tapahtuvat kokoukset muokkaavat tilatarpeita tulevaisuudessa.

Vaikka koronan vaikutukset ovat olleet toistaiseksi rajalliset, on selvää, että jatkuessaan tai pahentuessaan kriisillä voi olla negatiivisia vaikutuksia vuokraustoimintaan, rahoitukseen ja omaisuuden arvoihin.

Koronan vaikutukset eivät kuitenkaan ole ainoastaan negatiivisia. On mahdollista, että sen myötä voi avautua uusia mahdollisuuksia mikäli kriisi johtaisi esimerkiksi tonttien saatavuuden paranemiseen, rakennuskustannusten alenemiseen tai uudentyyppisten asumis- ja toimistoratkaisujen syntymiseen. Myös elvytyspaketeilla voi olla merkittävä vaikutus.

Muut tekijät ennallaan

Rahoitusjärjestelmän kiristyvät pääomavaateet ja kasvava regulaatio voivat rajoittaa pankkien luotonantoa, millä voi olla negatiivisia vaikutuksia kiinteistömarkkinaan. Erityisesti rakennusaikaisen rahoituksen niukkuus leimaa asuntorakentamista ja -rakennuttamista.

Yleinen korkotaso voi nousta, mikä voi vaikuttaa rahoituksen hintaan.

Yhtiön omistamien kiinteistöjen vuokrausaste voi vaihdella.

OHJEISTUS

Investors House linjauksensa mukaisesti ohjeistaa koko vuoden operatiivista tulosta (EPRA).

Investors House arvioi vuoden 2021 operatiivisen tuloksen olevan parempi kuin vuonna 2020.

JULKISTAMISTILAISUUS

Investors Housen toimitusjohtaja Petri Roininen esittelee osavuosikatsauksen analyytikoille, sijoittajille ja medialle tiistaina 11.5.2021 klo 10.00. Tilaisuus pidetään webcastinä ja on seurattavissa osoitteessa https://investorshouse.videosync.fi/2021-q1.

Helsinki 11.5.2021

Investors House Oyj

Lisätiedot        Toimitusjohtaja Petri Roininen, puh 040 761 9669

Jakelu        Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.investorshouse.fi

Liite        Osavuosikatsaus Q1 2021

Investors House luo omistaja-arvoa yhdistämällä osaamisensa kiinteistö- ja finanssimarkkinan koko arvoketjussa. Toimintamalli tarjoaa useita kasvu- ja ansaintamahdollisuuksia, minkä lisäksi yhtiö pystyy hyödyntämään tehokkaasti markkinoilla avautuvia mahdollisuuksia ja allokoimaan pääomia parhaaksi katsomallaan tavalla.

LiiteAttachments

Investors House Q1 2021