LIDDS avser att genomföra en riktad nyemission av aktier om cirka 45 Mkr

Helsingborg, SWEDEN


EJ FÖR DISTRIBUTION DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER USA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

LIDDS AB (”LIDDS” eller ”Bolaget”) har genomfört en marknadssondering i syfte att genomföra en riktad kontant nyemission av aktier till ett begränsat antal investerare (”Nyemissionen”). Vid årsstämman 2021 bemyndigades styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet förväntas registreras hos Bolagsverket inom de kommande dagarna. Som ett led i marknadssonderingen har Bolaget erhållit bindande anmälningssedlar från ett antal investerare att delta i den kommande Nyemissionen. Omgående efter det att bemyndigandet har registrerats hos Bolagsverket kommer styrelsen i Bolaget besluta om att genomföra Nyemissionen om högst 4 314 478 aktier till emissionskursen 10,43 kronor per nytecknad aktie. När emissionen genomförs kommer Bolaget att tillföras cirka 45 mkr före emissionskostnader. Teckningskursen i Nyemissionen har fastställts på basis av den volymviktade snittkursen under 5 handelsdagar under perioden mellan den 17-21 maj 2021. LIDDS avser att använda likviden från Nyemissionen primärt för att finansiera bolaget och dess utvecklingsprojekt.

Nyemissionen kommer att riktas till ett antal svenska och internationella investerare som inlämnat bindande anmälningssedlar inom ramen för marknadssonderingen. Inlämnade bindande anmälningssedlar täcker hela emissionsbeloppet i Nyemissionen. Beslutet om att genomföra Nyemissionen kommer att fattas av styrelsen i Bolaget med stöd av bemyndigandet från årsstämman 2021 så snart detta bemyndigande registrerats hos Bolagsverket. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt anskaffa kapital till Bolagets fortsatta expansion samt att diversifiera Bolagets aktieägarbas.

”Då vi tidigare i veckan påbörjade marknadssonderingen hade styrelsen som mål att tillföra 35 mkr i en riktad nyemission med en överteckningsoption om ytterligare 10 mkr. Det är glädjande att intresset från marknaden att teckna aktier till marknadspris var så stort så att emissionen kommer att bli övertecknad. Bolaget tillförs inte bara kapital utan sofistikerade och långsiktiga investerare inom life science såsom Hans Isoz, Martin Linde och Mohamad Takawa.” Nina Herne, CEO.

Nyemissionen kommer att innebära att antalet aktier i LIDDS ökar med högst 4 314 478 aktier, från 29 675 316 till 33 989 794 aktier. Aktiekapitalet ökar med 228 667,334 kronor, från 1 572 791,75 kronor till 1 801 459,084 kronor. Nyemissionen kommer att medföra en utspädning för existerande ägare om cirka 12,7 procent baserat på antalet aktier i Bolaget efter Nyemissionen.

Advokatfirman Delphi är legal rådgivare till Bolaget i samband med kapitalanskaffningen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Nina Herne, VD
Email: nina.herne@liddspharma.com l Mobil: 070 714 7457

Anja Peters, CFO.
Email: anja.peters@liddspharma.com l Mobil: 073 326 0000

Denna information är sådan som LIDDS AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-05-27, klockan 22:20 CEST.

Om LIDDS

LIDDS AB (publ) is a Swedish-based pharmaceutical company with a unique drug delivery technology NanoZolid®. NanoZolid® is a clinically validated drug development technology and superior in its ability to provide a controlled and sustained release of active drug substances for up to six months. LIDDS has licensing agreements where NanoZolid is combined with antiandrogens and in-house development projects in clinical and preclinical phase for cytostatics and immunoactive agents. LIDDS (LIDDS) shares are listed on Nasdaq First North Growth Market. Redeye AB, certifiedadviser@redeye.se, +46 (0)8 121 576 90, is a certified adviser to LIDDS.  For more information, please visit www.liddspharma.com.