LIDDS genomför en riktad nyemission av aktier och tillförs cirka 45 Mkr

Helsingborg, SWEDEN


EJ FÖR DISTRIBUTION DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER USA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Styrelsen i LIDDS AB (”LIDDS” eller ”Bolaget”) har, i enlighet med det pressmeddelande som Bolaget offentliggjorde den 27 maj 2021 och med stöd av bemyndigande från årsstämman den 17 maj 2021, beslutat om en riktad kontant nyemission av 4 314 475 aktier till ett begränsat antal investerare (”Nyemissionen”) och Bolaget tillförs därigenom en emissionslikvid om cirka 45 mkr före emissionskostnader. Teckningskursen i Nyemissionen fastställdes till 10,43 kronor per nytecknad aktie på basis av den volymviktade snittkursen under 5 handelsdagar under perioden mellan den 17-21 maj 2021. LIDDS avser att använda likviden från Nyemissionen primärt för att finansiera bolaget och dess utvecklingsprojekt.

Nyemissionen riktades till ett antal svenska och internationella investerare, däribland Hans Isoz, Martin Linde och Mohamad Takawa. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt anskaffa kapital till Bolagets fortsatta expansion samt att diversifiera Bolagets aktieägarbas.

Nyemissionen kommer att innebära att antalet aktier i LIDDS ökar med högst 4 314 475 aktier, från 29 675 316 till 33 989 791 aktier. Aktiekapitalet ökar med 228 667,175 kronor, från 1 572 791,748 kronor till 1 801 458,923 kronor. Nyemissionen kommer att medföra en utspädning för existerande ägare om cirka 12,7 procent baserat på antalet aktier i Bolaget efter Nyemissionen.

Advokatfirman Delphi var legal rådgivare till Bolaget i samband med kapitalanskaffningen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Nina Herne, VD
Email: nina.herne@liddspharma.com l Mobil: 070 714 7457

Anja Peters, CFO.
Email: anja.peters@liddspharma.com l Mobil: 073 326 0000

Denna information är sådan information som LIDDS AB är skyldigt att offentliggöra enligt Nasdaq First North Growth Market – Rulebook. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 juni 2021, klockan 22.00 CEST.

Om LIDDS

LIDDS AB (publ) is a Swedish-based pharmaceutical company with a unique drug delivery technology NanoZolid®. NanoZolid® is a clinically validated drug development technology and superior in its ability to provide a controlled and sustained release of active drug substances for up to six months. LIDDS has licensing agreements where NanoZolid is combined with antiandrogens and in-house development projects in clinical and preclinical phase for cytostatics and immunoactive agents. LIDDS (LIDDS) shares are listed on Nasdaq First North Growth Market. Redeye AB, certifiedadviser@redeye.se, +46 (0)8 121 576 90, is a certified adviser to LIDDS.  For more information, please visit www.liddspharma.com.