MKANGO i GRUPA AZOTY PUŁAWY, WIODĄCY POLSKI PRODUCENT NAWOZÓW SZTUCZNYCH i ŚRODKÓW CHEMICZNYCH, TWORZĄ W POLSCE EUROPEJSKIE CENTRUM WYTWÓRCZE METALI ZIEM RZADKICH


LONDYN i VANCOUVER, June 07, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mkango Resources Ltd. (AIM / TSX-V: MKA) („Spółka” lub „Mkango”) informuje, że Mkango i Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” SA ( „Grupa Azoty PULAWY”) (razem „Strony”) porozumiały się co do współpracy przy ocenie wykonalności i budowie na terytorium Polski rafinerii metali ziem rzadkich („Rafineria”).

W rezultacie uzgodnień, utworzono polską spółkę Mkango Polska, będącą podmiotem zależnym wobec Mkango, na której czele, w roli Dyrektora Krajowego na Polskę, stanął doświadczony prawnik i menedżer, dr Jarosław Pączek, a w skład zespołu weszli eksperci w dziedzinie rafinacji pierwiastków ziem rzadkich, Carester, jak również grupa uznanych doradców technicznych i inżynierów.

Grupa Azoty PUŁAWY (Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie: ZAP) należy do Grupy Azoty, drugiego co do wielkości producenta nawozów azotowych i wieloskładnikowych w Unii Europejskiej, oraz znaczącego producenta środków chemicznych. Produkty Grupy są eksportowane do ponad 20 krajów na całym świecie,
w tym do Europy, obu Ameryk i Azji.

Strony zawarły warunkową umowę dzierżawy na zasadach wyłączności terenu przylegającego do wielkopowierzchniowego kompleksu nawozowo-chemicznego Grupy Azoty PUŁAWY w Puławach, która zagwarantuje dostęp do infrastruktury, odczynników i mediów, a także bardzo atrakcyjne warunki działalności operacyjnej, które zapewnią Rafinerii przewagę konkurencyjną pod względem kosztów operacyjnych, oszacowaną na podstawie dotychczasowych badań wykonalności projektu.

Ulokowana na terenie Polskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Rafineria będzie miała dostęp do rynków europejskich i międzynarodowych. Działalność Rafinerii przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa dostaw metali ziem rzadkich na rynki Europy, wykorzystywanych w sektorze pojazdów elektrycznych, turbin wiatrowych, pozostałych „zielonych” technologii, oraz innych projektach o strategicznym znaczeniu. Przedsięwzięcie wpisuje się również w podejmowane w Europie inicjatywy na rzecz tworzenia sprawnych i zdywersyfikowanych łańcuchów dostaw.

Szacuje się, że powstanie Rafinerii przyniesie znaczące korzyści grupie Mkango:

  • Spółka rozpocznie wytwarzanie produktów o wyższej wartości dodanej oraz wyższej marży – 2000 ton rocznie rafinowanych tlenków neodymu (Nd) / prazeodymu (Pr) oraz 50 ton rocznie tlenków dysprozu (Dy) i terbu (Tb) zawartych we wzbogaconym węglanie pierwiastków ziem rzadkich.
  • Nastąpi większa integracja działalności spółki – powstanie Rafineria w pełni bazująca na pozyskiwanych w sposób zrównoważony, oczyszczonych mieszankach węglanów ziem rzadkich, pochodzących z kopalni Mkango zwanej Songwe Hill. W trakcie oceny są dodatkowe synergie wynikające z takiej integracji.
  • Spółka uzyska większą elastyczność rynkową i dostęp do szerszego grona potencjalnych klientów a także, w przyszłości, możliwość produkcji i sprzedaży rafinowanych ciężkich metali ziem rzadkich
  • Projekt w Puławach będzie katalizatorem dla wzrostu regionalnego i zielonej transformacji – dla Mkango oznacza to potencjał dalszego rozwoju działalności w sektorze „downstream” oraz w branżach pokrewnych, w tym branży odnawialnych źródeł energii. W regionie powstaną dodatkowe miejsca pracy.

Obecnie prowadzone są rozmowy z instytucjami finansowymi, mające na celu usprawnienia projektu. Spółka ewaluuje dodatkowo potencjalne partnerstwa strategiczne, a także możliwości rozwoju sektora „downstream”, w tym rynki zbytu.

Równocześnie z pracami nad studium wykonalności dla Rafinerii, Mkango kontynuuje studium wykonalności kopalni Songwe Hill („Songwe”) na terenie Malawi, a także inne projekty, takie jak, m.in. związane z udziałem w HyProMag Limited, spółce rozwijającej na terenie Wielkiej Brytanii produkcję magnesów z metali ziemi rzadkich uzyskanych w drodze recyklingu.

William Dawes, dyrektor wykonawczy Mkango, powiedział: „Powstanie Rafinerii będzie potwierdzeniem wyjątkowej pozycji Mkango w sektorze pierwiastków ziem rzadkich. Możliwość utworzenia w Polsce rafinerii metali ziem rzadkich i europejskiego centrum dla całego sektora „downstream”, we współpracy z jedną z największych europejskich firm chemicznych i nawozowych, jest umocnieniem naszej zintegrowanej strategii zakładającej „wydobycie, rafinację, recykling” lekkich (NdPr) i ciężkich (Dy/Tb) metali ziem rzadkich, pozyskiwanych ze znaczących złóż w Malawi oraz recyklingu magnesów ziem rzadkich (NdFeB) w Wielkiej Brytanii, w ramach spółki HyProMag.

„Metale ziem rzadkich są wykorzystywane do produkcji magnesów stosowanych w szeregu tzw. „zielonych technologii”. Dlatego bezpieczeństwo dostaw staje się coraz ważniejsze dla rządów na całym świecie, zwłaszcza w Europie i USA. Przeprowadziliśmy szeroko zakrojone badanie due diligence na terenie Puław i wierzymy, że budowa rafinerii w Polsce przyczyni się do zapewnienia stabilnych dostaw metali ziem rzadkich do Europy, a także przyniesie znaczne korzyści regionowi, sprzyjając tworzeniu miejsc pracy i zwiększając potencjał do dalszych inwestycji.

“Cieszymy się na współpracę z Grupą Azoty PUŁAWY i naszymi partnerami na całym świecie, która będzie generować wartość dla wszystkich zaangażowanych podmiotów i przyczyni się do dynamicznego rozwoju sektora długofalowych dostaw pierwiastków ziem rzadkich.

Andrzej Skwarek, Członek Zarządu Grupy Azoty PUŁAWY powiedział:Cieszymy się na współpracę z Mkango przy tym ekscytującym projekcie, który będzie dopełnieniem działalności sąsiadujących z Rafinerią zakładów Grupy Azoty PUŁAWY, i pozwoli generować synergie w zakresie dostaw odczynników, produktów rafinacji, mediów i infrastruktury. Jako lider sektora w Polsce, Grupa Azoty PUŁAWY z radością powita takie nowe przedsięwzięcie w regionie i będzie dalej wspierać Mkango w toku prac w zawiązanych z przygotowaniem studium wykonalności.

Jarosław Pączek, Dyrektor Krajowy Mkango na Polskę powiedział:To projekt o ogromnym potencjale dla Polski, realizowany w czasie, gdy w Europie prowadzone są intensywne działania na rzecz wzmocnienia łańcuchów dostaw krytycznych surowców i transformacji w kierunku zielonej gospodarki. Utworzenie nowego europejskiego centrum wytwarzania pierwiastków ziem rzadkich jest komplementarne w stosunku do regionalnych projektów, dotyczących produkcji akumulatorów, samochodów elektrycznych oraz energii odnawialnej. Powstanie takiego centrum w Polsce, czyli w samym sercu Europy Środkowej, ma dla spółki Mkango znaczenie strategiczne poprzez uzyskanie bezpośredniego dostępu do europejskiego handlu i transportu. Spółka uzyska również bezpośredni dostęp do odczynników koniecznych do rafinacji w ramach, istniejących w Grupie Azoty Puławy, instalacji. Współpraca z Mkango i Grupą Azoty PUŁAWY przy tym przełomowym dla Polski i Europy projekcie jest dla mnie osobiście jednocześnie ogromnym wyróżnieniem i wyzwaniem.

Zakład Separacji Pierwiastków Ziem Rzadkich w Puławach

Szacuje się, że we wstępnej fazie Rafineria będzie produkować rocznie około 2000 ton tlenków neodymu, prazeodymu i / lub tlenku dydymu (NdPr), a także węglanów wzbogaconych pierwiastkami ziem rzadkich, zawierających około 50 ton tlenków dysprozu i terbu. Zgodnie z założeniami, Rafineria będzie również produkować węglan lantanu i ceru. Mkango prowadzi obecnie analizę możliwości sprzedażowych i przetwórczych dla węglanu wzbogaconego ciężkimi pierwiastkami ziem rzadkich, oraz węglanu lantanu i ceru. Rafineria będzie wykorzystywała najlepszą dostępną i sprawdzoną konwencjonalną technologię, istniejącą infrastrukturę kolejową i drogową, jak również będzie korzystała z niezbędnych odczynników dostarczanych bezpośrednio przez Grupę Azoty PUŁAWY. Rafineria zyska również dostęp do wykwalifikowanej lokalnej kadry pracowniczej, zaplecza inżynieryjnego, doświadczonej kadry budowlanej oraz instytutów badawczo-naukowych.

Na podstawie dotychczas przeprowadzonych badań szacuje się, że koszty operacyjne
Rafinerii będą się charakteryzowały wysoką konkurencyjnością.

Studium wykonalności i zespół techniczny

Dla planowanej Rafinerii przeprowadzono dotychczas szeroko zakrojone badanie due diligence. Trwają prace nad studium wykonalności, prowadzone przy wsparciu Grupy Azoty PULAWY przez Carester, SENET (podmiot z Grupy DRA Global) oraz PROZAP, lokalnej firmy inżynieryjnej. Zespół Carester posiada bogate doświadczenie operacyjne i doradcze w zakresie rafinacji metali ziem rzadkich na skalę przemysłową i zapewni jednocześnie stałe wsparcie techniczne w trakcie budowy i eksploatacji Rafinerii. Mkango współpracuje ponadto z ANSTO przy optymalizacji specyfikacji składu surowców dostarczanych do Rafinerii.

Głównym Doradcą Technicznym Mkango został Mike Vaisey, były wiceprezes ds. Badań i technologii w Lynas Corporation. Mike Vaisey posiada 25-letnie międzynarodowe doświadczenie w pracy na najwyższych stanowiskach kierowniczych w sektorze wydobywczym i chemicznym, w zakresie rozwoju operacyjnego
i technicznego, a w toku swojej kariery z sukcesem doprowadził do wielu udanych komercjalizacji technologii.

Budowa Rafinerii w założeniu opiera się na dostawach oczyszczonego węglanu ziem rzadkich, pochodzącego z kopalni Songwe Hill w Malawi, budowanej przez Mkango. Mkango oceni również możliwość przetwarzania surowców pochodzących z innych źródeł.

Studium wykonalności dla Rafinerii oraz studium wykonalności dla kopalni metali ziem rzadkich w Songwe Hill zostaną przeprowadzone równolegle.

W ramach studiów wykonalności, Spółka będzie dążyć do osiągnięcia jak największego udziału energii odnawialnej i minimalizowania śladu węglowego, zarówno w przypadku projektu w Malawi, jak i w Polsce.

Korzyści środowiskowe i społeczne

Oprócz synergii dla Mkango, wynikających z istniejącej działalności Grupy Azoty Puławy, projekt rafinerii przyniesie również istotne korzyści dla Polski i UE w postaci tworzenia miejsc pracy oraz potencjału dalszego rozwoju sektora „downstream”. Rafineria może się również przyczynić do dalszego, dynamicznego rozwoju łańcucha dostaw metali ziem rzadkich do Europy i na pozostałe rynki, oraz przyspieszenia globalnej transformacji ekologicznej.

Zrównoważony rozwój jest integralną częścią wizji Mkango, a zamiarem spółki jest wdrożenie w Polsce kompleksowej polityki zrównoważonego rozwoju, z myślą o aktywnym zaangażowaniu na rzecz lokalnych społeczności, oraz tworzeniu i wspieraniu inicjatyw społecznych.

Mkango Polska

W ramach projektu, utworzono polską spółkę zależną Mkango Polska, poprzez którą realizowany będzie projekt budowy rafinerii oraz analiza możliwości inwestycyjnych w Polsce, jak również rozwoju działalności Mkango w regionie. Dyrektorem Krajowym na Polskę został dr Jarosław Pączek, który objął funkcję w zarządzie Mkango Polska.

Jarosław Pączek jest doktorem nauk prawnych, specjalistą w zakresie finansów korporacyjnych. W ramach swojej kariery w sektorze private equity, Jarosław Pączek kierował zespołami realizującymi kompleksowe projekty inwestycyjne, oraz pozyskiwał i zarządzał transakcjami w różnych branżach i lokalizacjach. Wcześniej, dr Jarosław Pączek zdobywał doświadczenie jako zastępca dyrektora generalnego największego polskiego operatora telefonii komórkowej oraz prawnik w kancelarii prawnej Hogan and Hartson z siedzibą w Waszyngtonie. Dr Jarosław Pączek jest członkiem Chartered Institute of Securities and Investment oraz członkiem rzeczywistym Chartered Institute of Arbitrators.

Informacje naukowe i techniczne zawarte w niniejszej publikacji zostały zatwierdzone i zweryfikowane przez Nicholasa Dempers Pr.Eng (RSA) zarejestrowanego pod nr 20150196, FSAIMM, przedstawiciela SENET (spółki z Grupy DRA Global), który jest „osobą wykwalifikowaną” w rozumieniu Instrumentu Nr 43-101 – Standardy ujawniania informacji w ramach projektów związanych z minerałami (Standards of Disclosure for Mineral Projects).

Mkango

Strategia korporacyjna Mkango zakłada zapewnienie stałych, bezpośrednich i pośrednich, źródeł neodymu, prazeodymu, dysprozu i terbu, w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie ze strony sektora pojazdów elektrycznych, turbin wiatrowych oraz innych tzw. „czystych” technologii. O wyjątkowej pozycji w sektorze metali ziem rzadki świadczy wdrożona przez Mkango zintegrowana strategia „wydobycie, rafinacja, recykling”, która wyróżnia Mkango na tle innych przedsiębiorstw tego typu.

Mkango posiada 51% udziałów w projekcie Songwe Hill na terytorium Malawi, związanym z wydobyciem metali ziem rzadkich, gdzie trwają obecnie prace nad sporządzeniem studium wykonalności, finansowanym w ramach inwestycji partnera strategicznego Talaxis Limited o wysokości 12 milionów GBP. Malawi, nazywane „Ciepłym sercem Afryki”, jest stabilną demokracją, posiadającą infrastrukturę drogową, kolejową i elektroenergetyczną, gdzie aktualnie realizowane są również nowe projekty infrastrukturalne. Po zakończeniu Studium Wykonalności Talaxis ma zagwarantowaną opcję zakupu dodatkowych 26% udziałów w Songwe, w zamian za zorganizowanie finansowania dla budowy projektu, w tym w zamian za zapewnienie kapitału własnego koniecznego dla finansowania dłużnego.

Jednocześnie, w ramach 75,5% udziału w Maginito Limited (www.maginito.com), Mkango uczestniczy w rozwoju zielonych technologii w sektorze pierwiastków ziem rzadkich, związanych m.in. z recyklingiem magnesów neodymowych (NdFeB), a także innowacyjnymi stopami metali ziem rzadkich, oraz innymi technologiami związanymi z magnesami i rafinacją. Maginito jest posiadaczem 25% udziałów HyProMag Limited (www.hypromag.com), brytyjskiej spółce zajmującej się recyklingiem magnesów wyprodukowanych z metali ziem rzadkich (NdFeB).

Podstawą strategii Maginito jest pozyskanie w sposób zrównoważony, pierwotnych i wtórnych surowców pochodzących z Songwe Hill oraz z działalności HyProMag, w odpowiedzi na dynamiczny rozwój sektora pojazdów elektrycznych, energii wiatrowej oraz pozostałych gałęzi przemysłu związanych z dekarbonizacją gospodarki.

Wśród innych projektów Mkango realizowanych na terytorium Malawi, należy wymienić projekt Mchinji, w ramach którego dokonano ostatnio odkrycia złóż rutylu, będącego obecnie w fazie testów, projekt Thambani, związany ze złożami uranu-tantalu-niobu-cyrkonu i projekt Chimimbe, dotyczący złóż niklu-kobaltu.

Dodatkowe informacje są dostępne na stronie www.mkango.ca

Przepisy dotyczące nadużyć rynkowych (Market Abuse Regulation, MAR) – Ujawnienie informacji poufnych

Przed publikacją niniejszego komunikatu, niektóre informacje zawarte w niniejszym komunikacie mogły zostać uznane za informacje poufne w rozumieniu Art. 7 Rozporządzenia (UE) nr 596/2014.

Informacja na temat Oświadczeń Dotyczących Przyszłości

Niniejsza informacja prasowa zawiera oświadczenia dotyczące przyszłości (w rozumieniu obowiązujących przepisów dotyczących obrotu papierami wartościowymi) w odniesieniu do Mkango, jej działalności, Rafinerii i projektu Songwe. Stwierdzenia dotyczące przyszłości można zidentyfikować za pomocą zwrotów „planuje”, „oczekuje” lub „oczekuje się”, „zakłada się”, „szacuje”, „zamierza”, „przewiduje”, „wierzy” lub pochodne takich zwrotów i wyrażeń lub stwierdzeń, zakładające że określone działania, zdarzenia lub wyniki „mogą”, „mogłyby”, „powinny”, „byłyby” zaistnieć lub zostać osiągnięte lub zanegowane w formie przeczącej. Odbiorców niniejszej informacji przestrzega się przed nadmiernym poleganiem na stwierdzeniach dotyczących przyszłości, ponieważ nie ma gwarancji, że plany, zamiary lub oczekiwania, na których się opierają, zostaną zrealizowane. Ze swej natury stwierdzenia dotyczące przyszłości bazują na szeregu założeń i są obarczone znanym i nieznanym ryzykiem i niepewnością, zarówno w ujęciu ogólnym, jak i szczegółowym, które mogą sprawić, że założenia, prognozy, i inne stwierdzenia dotyczące przyszłości nie wystąpią, co może spowodować, że faktyczne wyniki i wyniki w przyszłych okresach będą się znacznie różnić od szacunków lub prognoz dotyczących przyszłych wyników lub wyników wyrażonych lub sugerowanych w takich stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Czynniki ryzyka obejmują, bez ograniczania powyższego, działania rządów związane z COVID-19, wpływ COVID-19 i innych czynników rynkowych na globalny popyt i ceny metali oraz powiązanych produktów pochodnych, będących przedmiotem analiz, badań i oceny, prowadzonych przez Mkango, czynniki związane z budową Rafinerii, w tym wyniki studium wykonalności, przekroczenie kosztów, komplikacje związane z budową i eksploatacją Rafinerii, zmiany w otoczeniu ekonomicznym i wymogach regulacyjnych, pozytywne wyniki studium wykonalności Songwe oraz opóźnienia w pozyskaniu finansowania lub uzyskaniu zgód rządowych oraz wpływ regulacji środowiskowych i innych dotyczących Songwe i Rafinerii. Oświadczenia dotyczące przyszłości zawarte w niniejszej informacji prasowej są aktualne na dzień publikacji. Z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo, Spółka zastrzega sobie zwolnienie z obowiązku informowania o zamiarach i dokonywania aktualizacji lub korekty jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości, czy to w odniesieniu do nowych informacji, przyszłych zdarzeń lub w dowolnym innym kontekście, z wyjątkiem przypadków, gdy jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa. Ponadto Spółka będzie zobowiązana do publikacji komentarzy dotyczących oczekiwań lub oświadczeń osób trzecich w zakresie omówionym powyżej.

Więcej informacji na temat Mkango udzielają:

Mkango Resources Limited
William Dawes 
Chief Executive Officer 
will@mkango.ca 
Canada: +1 403 444 5979

Alexander Lemon
President
alex@mkango.ca
  
www.mkango.ca 
@MkangoResources
  
Jarosław Pączek
Dyrektor Krajowy, Polska
JPaczek@mkango.ca
Poland: +48664144130
  
Blytheweigh
Relacje inwestorskie
Tim Blythe
UK: +44 207 138 3204
  
SP Angel Corporate Finance LLP
Oficjalny Doradca i Broker
Jeff Keating, Caroline Rowe
UK: +44 20 3470 0470
  
Alternative Resource Capital
Broker
Alex Wood, Keith Dowsing
UK: +44 20 7186 9004/5
  
Bacchus Capital Advisers
Doradca Strategiczny i Finansowy
Richard Allan
UK: +44 20 3848 1642

Treść niniejszej informacji prasowej nie została zatwierdzona ani odrzucona przez TSX Venture Exchange. Ani TSX Venture Exchange, ani dostawca usług regulacyjnych (zgodnie z definicją zawartą w regulaminie TSX Venture Exchange) nie przyjmują odpowiedzialności za adekwatność lub dokładność niniejszej publikacji.

Niniejsza informacja prasowa nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do składania ofert kupna jakichkolwiek akcji lub innych papierów wartościowych Spółki na terytorium Stanów Zjednoczonych. Papiery wartościowe Spółki nie będą rejestrowane zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych z 1933 r., z późniejszymi zmianami (U.S. Securities Act) i nie mogą być oferowane ani wprowadzane do obrotu na terytorium Stanów Zjednoczonych, ani w imieniu lub na rzecz podmiotu zarejestrowanego na terytorium Stanów Zjednoczonych, z wyjątkiem niektórych transakcji zwolnionych z obowiązków rejestracyjnych, przewidzianych w amerykańskiej ustawie o papierach wartościowych.