Delårsrapport for 2. kvartal 2020/21 - Halvår

Frederikshavn, DENMARK


Roblon nedjusterer forventningerne til regnskabsåret 2020/21

Delårsrapport for 1. halvår af 2020/21 (perioden 1. november 2020 – 30. april 2021)

Bestyrelsen for Roblon A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for 1. halvår af regnskabsåret 2020/21.

Hovedpunkter i delårsrapporten for Roblon koncernen:

 • Omsætning og indtjening var som forventet negativt påvirket af COVID-19-pandemien i regnskabsårets 1. halvår.
 • Omsætningen har udviklet sig som forventet om end i den lavere ende, mens resultat før skat blev lavere end forventet som følge af et ugunstigt produktmix, negative effekter af den globale råvaremangel samt øgede personaleomkostninger som en konsekvens af COVID-19.
 • Ordretilgangen blev 150,4 mDKK (155,3 mDKK). Der er vækst i produktgruppen FOC, mens der har været tilbagegang i produktgruppen Composite primært negativ påvirket af den globale pandemi.
 • Ordrebeholdning pr. 30. april 2021 blev 73,1 mDKK (48,8 mDKK). Væksten vedrører produktgruppen FOC - kabelmaterialer og kabelmaskiner til ”Fiber Optic Cable” industrien.
 • Nettoomsætningen blev 103,0 (142,0 mDKK) mod et forventet niveau på 105,0 mDKK. Der var fremgang i produktgruppen FOC, mens produktgruppen Composite - kompositmaterialer til industri on- og offshore - havde tilbagegang i forhold til samme periode sidste år.
 • Det realiserede produktmix samt øgede omkostninger på grund af den globale råvaresituation resulterede i en reduceret bruttomargin, der blev 44,8 % (56,1%).
 • Resultat af primær drift før af- og nedskrivninger (EBITDA) blev -18,6 mDKK (59,7 mDKK, og excl. Senvion 14,7 mDKK) mod forventet -14,0 mDKK.
 • Resultat af primær drift (EBIT) blev -28,2 mDKK (51,2 mDKK, og excl. Senvion 6,2 mDKK).
 • Resultat før skat blev -27,0 mDKK (50,8 mDKK, og excl. Senvion 6,1 mDKK) mod forventet -23,0 mDKK.
 • Periodens resultat efter skat blev -20,9 DKK (36,6 mDKK).
 • Roblons egenkapital pr. 30. april 2021 er 216,4 mDKK (252,6 mDKK).
 • Pengestrømme fra periodens drift blev -22,0 mDKK (9,3 mDKK).

Forventninger til regnskabsåret 2020/21
Ledelsen vurderer at 2. halvår af 2020/21 fortsat vil være negativt påvirket af COVID-19 situationen. Endvidere ses en øget risiko i den aktuelle situation med global råvaremangel samt logistiske udfordringer som følge af pandemien. Disse forhold vil hver især kunne påvirke omsætning og indtjeningen i 2. halvår af 2020/21 negativt.

Det gælder væsentligst indenfor produktgruppen Composite, som i en lang periode har været og fortsat er ramt af en reduceret ordretilgang af projektordrer og deraf afledte negative påvirkninger i omsætning og indtjening. Disse projekter er i al væsentlighed udskudte, og forventes derfor at tilgå på et senere tidspunkt.

For 2. halvår forventer ledelsen en øget ordretilgang og omsætning indenfor både Composite- og FOC-produktgrupperne, men der vurderes en øget risiko for tidsmæssige forskydninger af ordreoptag på grund af COVID-19 og den globale råvaremangel situation og logistiske udfordringer.

I produktgruppen FOC forventes fortsat vækst samt stigende indtjeningsmarginer som følge af det investerings- og rationaliseringsprogram, der har været arbejdet på siden 2020.

På baggrund af det realiserede resultat for 1. halvår 2020/21 og de ovenfor nævnte usikkerheder, forventer ledelsen nu en omsætning i intervallet 240-260 mDKK (254,6 mDKK) mod tidligere 260-280 mDKK, et resultat af primær drift før af- og nedskrivninger (EBITDA) i intervallet 1 – 6 mDKK (9,2 mDKK, excl. Senvion) mod tidligere 5 – 13 mDKK, og et resultat før skat i intervallet -26 til -21 mDKK (-8,4 mDKK, excl. Senvion) mod tidligere -19 til -11 mDKK.

Bygningsdomicil udbudt til salg
I 2018/19 blev det besluttet at igangsætte en proces med henblik på salg af koncernens domicil i Frederikshavn. Koncernens danske aktiviteter vil efter et frasalg blive samlet på Roblons faciliteter i Gærum, hvor produktionen og en række administrative funktioner allerede er placeret. Foruden positive synergier i den daglige drift forventes dette initiativ til sin tid at påvirke Roblons resultat og egenkapital positivt. Der kan fortsat noteres interesse fra relevante køberemner til domicilet.

Frederikshavn, den 24. juni 2021
Roblon A/S

Jørgen Kjær Jacobsen                 Lars Østergaard
Bestyrelsesformand                 Adm. direktør

Henvendelse vedrørende denne meddelelse bedes rettet til:
Adm. direktør Lars Østergaard, tlf. +45 9620 3300

 

Vedhæftet filAttachments

Selskabsmeddelelse nr 4 - 2021