Green Impact Ventures A/S – selskabet slettes fra Nasdaq First North

Vejle, DENMARK


Selskabsmeddelelse nr. 76
Vejle, den 19. august 2021


Nasdaq First North har meddelt Green Impact Ventures A/S, (tidligere Waturu Holding A/S) at selskabet efter endt handelssuspension slettes fra Nasdaq First North.

Bestyrelsen er fundamentalt uenig i beslutningen om handelssuspensionen og i, at en sletning af selskabet er den rigtige sanktion, blandt andet fordi:

 1. Det er bestyrelsens opfattelse, at Nasdaqs beslutning om at suspendere handlen var forkert og ulovlig, jf. kapitalmarkedslovens § 108 med tillæg af lovens kapitel 42 § 247, og var alt for meget præget af de mange negative medieartikler om selskabet. Det har kostet selskabet rigtig mange millioner kroner og tab af udvikling, og Nasdaq kunne givetvis have opnået det samme ved at sætte selskabet på observationslisten.
 2. Der ikke i selskabet er foretaget uregelmæssigheder, som medierne ellers indgående og negativt har indikeret.
 3. Der ingen oplysninger om, eller dokumentation af, eller henvendelser fra Finanstilsynet om, at selskabet har foretaget markedsmanipulation, som medierne ellers indgående og negativt har beskrevet og fastslået som et faktum, men som fuldstændig afvises af den tidligere og nuværende ledelse.
 4. Det som medierne indgående og negativt har beskrevet om selskabets patenter er afvist og dokumenteret som ukorrekt overfor Nasdaq.
 5. Der ikke har været tale om, som medierne ellers indgående og negativt har beskrevet og fastslået, at hele selskabets forretningsmodel har været et ”luftkastel”. Ledelsen har, set i bakspejlet, måske været for overoptimistiske mht. produktion, salg og vækst m.v. kombineret med forsinkelser på salg og indkøb af komponenter, blandt andet grundet COVID 19, og dermed forsinkelser i produktion, men det er bestyrelsen opfattelse, at selskabet på de områder ikke afviger meget i forhold til de øvrige FN IPO-selskaber, jf. analyse deraf i dagbladet Børsen af 26/5 2021, hvoraf fremgår på forsiden, at ”samtlige 13 selskaber, der mellem 2017 og maj 2019 blev børsintroduceret på First North, fejler på deres vækstmål”.
 6. Hverken ledelsen eller de oprindelige stiftere, aldrig har solgt aktier i selskabet.
 7. Bestyrelsen afviser, at selskabet i delperioder skulle have været uden CA (Certificeret adviser).
 8. Bestyrelsen er helt uenig i, at selskabet har overtrådt MAR fortolkningen af begrebet hurtigst muligt, i forbindelse med modtagelse af og vurdering af betydningen af at modtage et patent.
 9. Bestyrelsen er helt uenig i Nasdaqs vurdering af, at MAR reglerne er overtrådt i forbindelse med en tabt voldgiftssag.
 10. Det er bestyrelsen opfattelse at, Nasdaqs påstand om, at selskabets overtrædelser af regler har påført skade på Nasdaq og Nasdaq First North Growth Market’s omdømme, er vildt overdrevne og helt ude af proportioner med virkeligheden, bl.a. fordi mange af Nasdaqs vurderinger og påstande om selskabet ikke er korrekte. Dertil kommer, at Nasdaqs vurderinger af selskabets overtrædelser af reglerne har været alt for meget præget af mediernes negative omtale af selskabet, at Nasdaq ikke har været objektiv i vurderingen af selskabets regelbrud, at Nasdaq ikke skelner mellem bagatel overtrædelser og alvorlige overtrædelser, at Nasdaq medtager regelbrud, som stort set alle andre First North selskaber også har foretaget, og at Nasdaqs vurderinger bærer stor præg af, at være truffet på forud indtagne negative holdninger til selskabet.
 11. Nasdaq godkendte igangsættelsen af IPO processen af datterselskabet Aquaturu A/S den 16.6.2020, og dermed på dette tidspunkt ikke mente, at overtrædelserne af regelsætte var alvorlige nok til at fremsende en skriftlig påtale eller en advarsel til selskabet, eller orientere ledelsen om, at overtrædelserne kunne føre til en handelssuspension og nu sletning af selskabet. Tværtimod var Nasdaq positivt indstillet, overfor at IPO processen blev igangsat af ledelsen, og begge selskaber påtog sig store økonomiske forpligtelser i forventningen om at IPO´en ville gå igennem. Den 10.8.2020 indsender selskabets tidligere CA Tofte & Co. Aquaturu´s 3. Filing til Nasdaq cc chefen for Surveillance Jakob Kaule. Nasdaq valgte ikke at afgive en IPO dato, hvormed processen stoppede, på trods af, at selskabet havde fortegnet tæt på 40% af provenuet fra IPO´en.
 12. Bestyrelsen er helt uenig i Nasdaqs vurdering af, at selskabet i en kort periode var uden revisor, hvilket selskabet har dokumenteret af, at Erhvervsstyrelsens registre viste, at selskabet ikke var uden revisor på tidspunktet for handelssuspensionen.
 13. Den ekstraordinært lange handelssuspension er, efter bestyrelsens opfattelse, baseret på et ukorrekt og ulovligt grundlag fra start, og qua den langvarige undersøgelsesproces, har ført frem til et ”Point of no return” for Nasdaq.
 14. Selskabet er blevet beskyldt af Nasdaq for at svare for sent eller uklart på redegørelser, indenfor den givne svarfrist, men hvor Nasdaq ikke har været tilfreds med svaret og har krævet yderligere information. Derfor har selskabet svaret igen, med en anden vinkel eller mere forklarende, men med samme konklusion, hvorefter Nasdaq på den baggrund har vurderet, at selskabet har svaret for sent og vurderet det som en overtrædelse af regelsættet.
 15. Det er bestyrelsen opfattelse, at Nasdaqs beslutning om sletning af selskabet, er en helt forkert og uforholdsmæssig hård sanktion, som er ulovlig i henhold til § 108 stk. 1 i lov om kapitalmarkedet med tillæg af lovens kapitel 42 § 247, og som primært vil ramme omkring 2.200 uskyldige investorer, som mister deres mulighed for kapitalgevinster i forbindelse med, at selskabet forventeligt ville kunne skabe markedsværdi (EVA).
 16. Den forudgående mere end 7 måneder lange handelssuspension har påført selskabet og dermed investorerne væsentlig skade ved at Nasdaq har forhindret selskabet i at kunne blive tilført ny kapital fra dets ejere, hvilket har umuliggjort driften af selskabet, og ødelagt selskabets troværdighed overfor samarbejdspartnere og interessenter.

Bestyrelsen vil derfor nu klage over afgørelsen til Finanstilsynet.

Selskabet vil derudover overveje mulighederne for efterfølgende at udtage en stævning imod Nasdaq for anerkendelse af, at være erstatningspligtig over for selskabet og dets mere end 2.200 aktionærer, for ulovligt at have handelssuspenderet selskabet og trukket handelssuspensionen i en alt for lang periode og for slutligt at slette selskabet fra handlen.

Aktionærerne i selskabet vil forblive aktionærer i selskabet og bestyrelsen vil varetage alle aktionærers interesser.

Bestyrelsen beklager, at aktionærerne ikke tidligere er blev orienteret om situationen. Bestyrelsen er blevet pålagt af Nasdaq ikke at kommunikere til markedet eller investorerne om den pågående handelssuspension og sletning.

Bestyrelsen vil opfordre alle investorer til at sende en mail med opdaterede kontaktoplysninger til investor@greenimpactventures.com , således at selskabet fremadrettet kan kommunikere digitalt med investorerne.

De væsentligste opgaver i den kommende periode er følgende:

 1. Sikre yderligere kapital til selskabet.
 2. Sikre yderligere salgsaftaler med distributører i Danmark og i udlandet, som er villige til at forudbestille enheder.
 3. I datterselskabet Watgen Medical A/S, sikre nye test af selskabets sårpleje enheder i samarbejde med et af USA største universiteter.
 4. I datterselskabet Aquaturu A/S, sikre yderligere kapital og indsættelsen af en ny dedikeret direktør, som kan gennemføre strategien om at børsnotere selskabet, hurtigst muligt.
 5. Gennemføre nødvendige organisatoriske ændringer for at få nye kræfter ind i ledelsen af selskabet.
 6. Selskabet vil snarest kontakte aktionærerne om det videre forløb.


Om Green Impact Ventures A/S
Green Impact Ventures A/S er en Greentech-virksomhed, som investerer i datterselskaber, som udvikler innovativ vandteknologi til opvarmning eller behandling af vand.
Green Impact Ventures A/S er hovedaktionær i vandvarmer og vand renser selskabet Waturu ApS, medico selskabet Watgen Medical A/S samt i teknologiselskabet Aquaturu A/S.

Yderligere oplysninger:
CEO Toke Reedtz, tlf.: +45 5188 1262, e-mail: toke@waturu.com

Green Impact Ventures A/S

Sjællandsgade 32
7100 Vejle

Nasdaq First North Growth Market
Vigtige links:
Hjemmesiden: https://www.greenimpactventures.com

Finansielle rapporter:
https://www.greenimpactventures.com/investor

Fortløbende opdateringer fra selskabet:
https://www.facebook.com/greenimpactventures