WESTPAY AB MEDDELAR UTFALL I RIKTAD NYEMISSION OCH I KONVERTIBELEMISSION

Upplands Väsby, SWEDEN


Westpay AB (”Westpay” eller ”Bolaget”) meddelar att den riktade nyemissionen av högst 5 944 231 aktier och konvertibelemissionen om nominellt högst ca 7 500 000 kronor, vilka beslutades av styrelsen och kommunicerades genom pressmeddelande den 23 september 2021, har fulltecknats. Bolaget tillförs härigenom ca 23 miljoner kr.

Teckningen i den riktade nyemissionen av aktier och i konvertibelemissionen löpte till den 30 september 2021 och har nu avslutats. Emissionerna fulltecknades, vilket innebär att Bolaget tillförs cirka 23 miljoner kr, varav 15,5 miljoner kr utgör emissionslikvid och 7,5 miljoner kr utgör konvertibellån. Bolaget avser att använda emissionslikviden och lånebeloppet till att finansiera ökat rörelsekapitalbehov drivet av tillväxt samt till fortsatt utveckling av innovativa produkter inom betalområdet, där Bolaget ser en betydande marknads- och lönsamhetspotential.

Teckningskursen i den riktade nyemissionen av aktier uppgick till 2,60 kronor per aktie, vilket motsvarar en rabatt om 5,45 % jämfört med genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market om cirka 2,75 kronor under de senaste 30 handelsdagarna före emissionsbeslutet. Styrelsen bedömer att teckningskursen är marknadsmässig.

Konvertibellånet löper med en årlig ränta om 5 procent. Konvertering till aktier kan påkallas av konvertibelinnehavarna dels när konvertibellånet förfaller till betalning och dels under en period om tio bankdagar efter att Bolaget har offentliggjort delårsrapporter (Q1, Q2, Q3 och Q4) under åren 2022 och 2023 till en konverteringskurs om 3,90 kronor (med tillämpning av sedvanliga omräkningsvillkor). Konvertering kan dock tidigast ske den 18 februari 2022 och senast den 14 oktober 2023.

Konvertibelemissionen är villkorad av godkännande vid en extra bolagsstämma som hålls den 14 oktober 2021 i enlighet med kallelse som offentliggjordes genom separat pressmeddelande denna dag.

Den riktade nyemissionen av aktier innebär att antalet aktier i Bolaget ökar med 5 944 231, från 33 750 000 till 39 694 231. Aktiekapitalet i Bolaget ökar med 1 188 846,20 kronor, från 6 750 000 kronor till ca 7 938 846 kronor. Nyemissionen medför således en utspädning om cirka 17,6 % baserat på det totala antalet aktier i Bolaget efter nyemissionen. Därutöver kommer antalet aktier i Bolaget, vid full konvertering av emitterade konvertibler, att öka med ytterligare 1 923 077 till ca 9 861 923, vilket medför en utspädning efter nyemissionen av aktier och full konvertering av konvertibellånet, om 23,31 %.

KANTER Advokatbyrå har varit legal rådgivare till bolaget och Sundström & Partners har varit finansiell rådgivare till bolaget. Aktieinvest har agerat emissionsinstitut.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sten Karlsson, CEO Westpay AB
Mobil: +46 70-555 6065
Epost: sten.karlsson@westpay.se

Lars Levin, CFO Westpay AB
Mobil: +46 70-896 64 04
Epost: lars.levin@westpay.se

Certified Adviser är Redeye AB,
Tel: +46 8 121 576 90, epost: certifiedadviser@redeye.se

Denna information är sådan som Westpay AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 september 2021 kl. 11.40 CEST.

Westpay is a full-service fintech- and Payment Solution Provider that offers solutions that simplify payments and amplifies the overall customer experience. If you represent a restaurant, hotel, store, in-store, or e-commerce, and looking for a payment solution that adds value, we can help you all the way. The company is represented globally, headquartered in Stockholm, Sweden and is listed on Nasdaq First North Growth Market.
For more information: www.westpay.se

AttachmentAttachments

Pressrelease_20210924_Utfall_Aktie-_ och_ Konvertibelemission_Westpay