Indkaldelse til generalforsamling

København Ø, DENMARKFondsbørsmeddelelse nr. 4/2022

Indkaldelse til generalforsamling


København, 28. marts 2022


Ordinær generalforsamling i cBrain A/S torsdag den 28. april 2022 kl. 16.00

Mødet gennemføres fysisk på selskabets adresse Dampfærgevej 30, 2, 2100 København Ø.


Fuldstændig dagsorden

1)   Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

2)   Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse og decharge til ledelsen

3)   Anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

4)   Valg af medlemmer til bestyrelsen
I henhold til selskabets vedtægter § 11.1 afgår Peter Loft, Thomas Qvist og Per Tejs Knudsen. Bestyrelsen foreslår genvalg af Peter Loft, Thomas Qvist og Per Tejs Knudsen.

a.   Genvalg af Peter Loft

b.   Genvalg af Thomas Qvist

c.   Genvalg af Per Tejs Knudsen

5)   Valg af revisorer
I henhold til selskabets vedtægter § 15.1 afgår PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.
I henhold til L158/96 afsnit III artikel 16 har revisionsopgaven for cBrain og underliggende selskaber været i udbud. Revisionsopgaven omfatter lovpligtig revision for et børsnoteret selskab samt rådgivning efter behov.
Der har været indbudt tre revisionsfirmaer til at byde på opgave: E&Y, KPMG og PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab og alle har afgivet tilbud.
Følgende valgkriterier er stillet: Pris, indsigt i branche, erfaring med mid cap selskaber, evnen til at kunne præsentere regnskab og regnskabsforhold på en pædagogisk, overskuelig og let forståelig måde samt rettidighed.
Bestyrelsen indstilling til generalforsamlingen om valg af revisionsvirksomhed offentliggøres i uge 13 og vil kunne findes her: www.cbrain.dk/generalforsamling/forside-2

6)   Forslag fra bestyrelse og/eller aktionærer

a.   Bestyrelsen indstiller at vederlagsrapport for 2021 godkendes (vejlende afstemning jf. selskabslovens § 139b, stk. 4)

b.   Bestyrelseshonorar 2022 - bestyrelseshonoraret indstilles fastholdt uændret.

c.   Ændring af vedtægternes stk. 9.9 – frist for afgivelse af brevstemme

d.   At bestyrelsen bemyndiges til, indtil næste ordinære generalforsamling, på selskabets vegne at måtte erhverve indtil 10% af aktiekapitalen. Vederlaget må ikke afvige fra den på erhvervelsestidspunktet på Nasdaq OMX Copenhagen noterede officielle kurs med mere end 10%.

7)   Eventuelt

Generalforsamlingen afholdes på selskabets adresse på Dampfærgevej 30, 2, 2100 København Ø.
Spørgsmål vedrørende tilmelding til generalforsamlingen eller brug af aktionærportalen besvares ved henvendelse til cBrain, Investor Relation på telefon +45 72161811 (hverdage kl. 9-16).

Dagsorden mv.
Dagsorden indeholdende forslagenes fulde ordlyd inklusiv de dokumenter som skal fremlægges på generalforsamlingen vil være tilgængelig på www.cbrain.dk/generalforsamling/forside fra den 28. marts 2022. Årsrapport for 2021 og andre relevante dokumenter findes ligeledes på www.cbrain.dk/generalforsamling/forside.

Registreringsdato
En aktionærs ret til at deltage i generalforsamlingen og afgive stemme på sine aktier fastsættes i forhold til de aktier, som aktionæren besidder på registreringsdatoen (21. april 2022).

Anmeldelsesfrist for deltagelse
Bestilling af adgangskort vil være mulig fra den 29. marts 2022. Deltagelse i generalforsamling er betinget af, at aktionæren senest den 25. april 2022 kl. 23:59 har bestilt adgangskort. Adgangskort rekvireres elektronisk via Investorportalen på www.cbrain.dk/investor/investorportal.

Fuldmagt
Stemmeret kan udøves gennem en fuldmægtig. Afgivelse af fuldmagt skal ske senest den 25. april 2022 kl. 23:59 elektronisk via Investorportalen på www.cbrain.dk/investor/investorportal. Fuldmagter kan til enhver tid tilbagekaldes.

Brevstemme
Registrerede aktionærer kan afgive brevstemme. Det sker elektronisk via Investorportalen www.cbrain.dk/investor/investorportal ved at udfylde og sende blanketten senest den 23. april 2022 kl. 23:59. Brevstemme kan ikke tilbagekaldes.

Spørgeret
Alle aktionærer har naturligvis spørgeret på generalforsamlingen. Bestyrelsen opfordrer til at længere spørgsmål fra aktionærerne om forhold af betydning for bedømmelsen af årsrapporten, selskabets stilling og andre emner til behandling på generalforsamlingen stilles skriftligt og fremsendes forud for generalforsamlingen pr. mail til ir@cbrain.com.

Aktiekapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret

Selskabets aktiekapital på nominelt DKK 5.000.000. er fordelt på 20.000.000 styk aktier á DKK 0,25 per styk. Hver aktie på DKK 0,25 giver en stemme.


Med venlig hilsen

Bestyrelsen for cBrain A/S


Henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til

Ejvind Jørgensen, CFO, cBrain A/S, ir@cbrain.com, +45 2594 4973

Vedhæftet filAttachments

Selskabsmeddelelse nr 2022-04 (Indkaldelse til ordinær generalforsamling)