Forløb af ordinær generalforsamling

Brøndby, DENMARK


BRØNDBYERNES I.F. FODBOLD A/S
CVR-nr. 83 93 34 10

Brøndby, den 31. marts 2022

SELSKABSMEDDELELSE NR. 3/2022

Brøndbyernes IF Fodbold A/S – Forløb af ordinær generalforsamling

Den 31. marts, kl. 17.30, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Brøndbyernes IF Fodbold A/S på selskabets adresse, Brøndby Stadion 28, 2605 Brøndby.

Dagsordenen var som følger:

 1. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse samt årsberetning
 2. Forslag til anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
 3. Forelæggelse af vederlagsrapporten til vejledende afstemning
 4. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for det igangværende regnskabsår
 5. Forslag fra bestyrelsen
 1. Forslag om ændring af § 14 i Selskabets vedtægter vedrørende ændring af varslet for Fanafdelingen i Brøndbyernes Idrætsforenings indstilling af et medlem til Selskabets bestyrelse til valg på generalforsamlingen
 2. Forslag om ændring af Selskabets vederlagspolitik

Bestyrelsen foreslår, at Selskabets vederlagspolitik punkt 3 ændres, således at alle bestyrelsesmedlemmer tildeles et årligt honorar

 1. Forslag om bemyndigelse til at erhverve egne aktier

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen bemyndiges til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling at lade Selskabet erhverve op til nominelt 10 % af Selskabets aktier til den til enhver tid gældende børskurs med tillæg eller fradrag af indtil 10 %

 1. Valg af bestyrelse
 2. Valg af én statsautoriseret revisor
 3. Bemyndigelse til dirigenten
 4. Eventuelt

Bestyrelsen havde udpeget advokat Martin Lavesen som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

Der var fremmødt 139 aktionærer på generalforsamlingen, som samlet, inklusive fuldmagter og brevstemmer, repræsenterede 321.774.107 stemmer ud af i alt 570.332.733 stemmer.


Ad 1               Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse samt årsberetning

Bestyrelsens næstformand Jesper Møller forelagde bestyrelsens beretning.

Administrerende direktør Ole Palmå gennemgik årsrapporten 2021 i hovedtræk.

Der fremkom et spørgsmål, som blev besvaret af Ole Palmå. Beretningen blev herefter taget til efterretning og årsrapporten godkendt.

Ad 2               Forslag til anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag til anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport.

Ad 3               Forelæggelse af vederlagsrapporten til vejledende afstemning

Generalforsamlingen godkendte vederlagsrapporten ved vejledende afstemning.

Ad 4               Godkendelse af bestyrelsens vederlag for det igangværende regnskabsår

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens vederlag for det igangværende regnskabsår.

Ad 5               Forslag fremsat af bestyrelsen

 1. Forslag om ændring af § 14 i Selskabets vedtægter vedrørende ændring af varslet for Fanafdelingen i Brøndbyernes Idrætsforenings indstilling af et medlem til Selskabets bestyrelse til valg på generalforsamlingen.

Dirigenten oplyste, at ændringen vil medføre at § 14, 1. afsnit, i Selskabets vedtægter får følgende ordlyd:

Selskabets bestyrelse består af tre til ti medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for ét år ad gangen og som kan genvælges. Brøndbyernes Idrætsforening har, så længe Selskabet har brugsret til Brøndbyernes Idrætsforenings licens under DBU til at drive professionel fodbold, ret til at udpege én til to medlemmer til Selskabets bestyrelse for et år ad gangen med mulighed for genudpegning. Brøndbyernes Idrætsforening skal senest seks uger før Selskabets ordinære generalforsamling oplyse den eller de udpegede personers navn og ledelseshverv, således at Selskabet kan oplyse dette i indkaldelsen til Selskabets ordinære generalforsamling. Den eller de udpegede medlemmer indtræder i bestyrelsen umiddelbart efter Selskabets ordinære generalforsamling. Den eller de udpegede medlemmer kan ikke udpeges til formand for Selskabets bestyrelse. Fanafdelingen i Brøndbyernes Idrætsforening har ret til at indstille et medlem til Selskabets bestyrelse til valg på generalforsamlingen. Fanafdelingen i Brøndbyernes Idrætsforening skal senest tre uger før Selskabets ordinære generalforsamling oplyse den indstillede persons navn og ledelseshverv, således at Selskabet kan oplyse om dette i indkaldelsen til Selskabets ordinære generalforsamling. Et bestyrelsesmedlem valgt efter indstilling fra Fanafdelingen i Brøndbyernes Idrætsforening kan ikke udpeges til formand for Selskabets bestyrelse.

Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag.

 1. Forslag om ændring af Selskabets vederlagspolitik

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen foreslår at punkt 3 i Selskabets vederlagspolitik ændres, således at alle bestyrelsesmedlemmer tildeles et årligt honorar.

Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag.

 1. Forslag om bemyndigelse til at erhverve egne aktier.

Bestyrelsen foreslog, at bestyrelsen bemyndigedes til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling at lade Selskabet erhverve op til nominelt 10 % af Selskabets aktier til den til enhver tid gældende børskurs med tillæg eller fradrag af indtil 10 %.

Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag.

Ad 6               Valg af bestyrelse

Bestyrelsen foreslog genvalg til bestyrelsen af:

 • Jan Bech Andersen
 • Jesper Møller
 • Jesper Nygård
 • Torben Bjørn Christensen
 • Birgit Aaby
 • Hermann Haraldsson
 • Niels Roth

De opstillede kandidater havde alle ønsket genvalg.

Fanforeningen under Brøndbyernes Idrætsforening havde indstillet Claus Bjørn Billehøj til valg til bestyrelsen.

Der fremkom ikke andre kandidater.

Herudover havde Brøndbyernes Idrætsforening genudpeget Christian Barrett og Sten Lerche til bestyrelsen.

Alle opstillede kandidater blev valgt, og bestyrelsen udgøres herefter af følgende personer indtil næste ordinære generalforsamling:

 • Jan Bech Andersen
 • Jesper Møller
 • Jesper Nygård
 • Torben Bjørn Christensen
 • Birgit Aaby
 • Hermann Haraldsson
 • Niels Roth
 • Claus Bjørn Billehøj
 • Christian Barrett
 • Sten Lerche

Ad 7               Valg af én statsautoriseret revisor

Bestyrelsen foreslog genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Generalforsamlingen genvalgte PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab indtil næste ordinære generalforsamling.

Ad 8               Bemyndigelse til dirigenten

Generalforsamlingen bemyndigede dirigenten til med substitutionsret at anmelde det vedtagne og foretage de ændringer heri, som Erhvervsstyrelsen eller andre myndigheder måtte kræve eller henstille foretaget som betingelse for registrering eller godkendelse.

Ad 9               Eventuelt

Der var et par spørgsmål som ledelsen besvarede.

_________

Jesper Møller takkede for god ro og orden. Generalforsamlingen blev hævet kl. ca. 18.21.

Information
Yderligere information om denne meddelelse kan fås hos kommunikationschef Christian Schultz på telefon 31 41 41 85.

Vedhæftet filAttachments

FBM nr 3 2022 Brondby IF - Forlob af ordinaer generalforsamling