Mandalay Resources Corporation tillkännager produktions- och försäljningsresultaten för första kvartalet 2022

Toronto, Ontario, CANADA


TORONTO, April 14, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mandalay Resources Corporation (”Mandalay” eller ”bolaget”) (TSX: MND, OTCQB: MNDJF) tillkännagav idag sina produktions- och försäljningsresultat för första kvartalet 2022.

Produktionshöjdpunkter för första kvartalet:

 • Konsoliderad produktion av säljbar guldekvivalent och försäljning av 29 631 respektive 28 280 uns;
 • Produktion av 12 384 uns säljbar guldekvivalent vid Björkdal, högsta produktionsresultat för ett kvartal sedan Q2 2019; och
 • 12 134 uns guld sålt vid Björkdal, högsta försäljningsresultat för ett kvartal sedan Q3 2019.

Dominic Duffy, President och CEO på Mandalay, kommenterar:

”Mandalays gedigna start på året innebär att vi är på rätt kurs för att uppnå vår produktionsprognos för 2022. De fortsatt utmärkta resultaten visar på en hållbar och stegvis tillväxt på båda anläggningarna med en konsoliderad säljbar produktion på 29 631 uns guldekvivalent under Q1 2022, vilket är högre jämfört med samma period föregående år.

”Produktionen av 12 384 uns säljbart guld vid Björkdal under första kvartalet var vårt högsta resultat för ett kvartal sedan Q2 2019. Produktionen på anläggningen uppgick till planerad volym och vi förväntar oss att den kommer att fortsätta växa under hela året eftersom vi fokuserar på produktionsområden med högre halter i gruvan och fortsätter att vidta åtgärder för att minska utspädningen.

”Costerfield uppnådde ytterligare ett stabilt kvartal och producerade 17 247 uns säljbart guld ekvivalent, en ökning med 12 % jämfört med första kvartalet 2021. Detta beror främst på nästan rekordhöga guldhalter på 13,5 g/t under det aktuella kvartalet. Metall som producerades under första kvartalet 2022 minskade något jämfört med fjärde kvartalet 2021, då lägre än genomsnittliga ton bearbetades på grund av problem med driftsättningen av den nya krossaren vid bearbetningsanläggningen. Endast 32 206 ton bearbetades under första kvartalet 2022, jämfört med i genomsnitt 36 370 ton per kvartal 2021. Den nya krossaren fungerar nu optimalt, och vi förväntar oss att bearbetade ton ska förbli som planerat under resten av året. I slutet av kvartalet råkade vi ut för förseningar till följd av covid-19-relaterade problem i Shanghai-hamnen där vår produkt går igenom – vi förväntar oss att dessa förseningar är tillfälliga.

”Den här starka starten på året stärker den stabila verksamhetsbas som vi har etablerat under de senaste åren. Vi ser fram emot ytterligare tillväxt och ett långvarigt hållbart resultat.”

Säljbar produktion för kvartalet som slutade den 31 mars 2022:

 • Under första kvartalet 2022 producerade bolaget totalt 24 581 uns guld och 683 ton antimon, vilket representerar totalt 29 631 uns guldekvivalent jämfört med 23 661 uns guld och 832 ton antimon under första kvartalet 2021, vilket representerar totalt 28 676 uns guldekvivalent.
 • Produktionen i Björkdal uppgick till 12 384 uns guld under första kvartalet 2022, jämfört med 11 855 uns guld under första kvartalet 2021.
 • Produktionen i Costerfield uppgick till 12 197 uns guld och 683 ton antimon under första kvartalet 2022, jämfört med 11 082 uns guld och 832 ton antimon under första kvartalet 2021.

Tabell 1 – Produktion för första kvartalet 2022 och 2021, samt fjärde kvartalet 2021

MetalSourceThree months endedMarch 312022Three months endedMarch 312021Three months endedDecember 312021
Gold (oz)Björkdal12,38411,85511,190
 Costerfield12,19711,08213,397
 Cerro Bayo-7241,009
 Total24,58123,66125,596
Antimony (t)Costerfield683832830
Silver (oz)Cerro Bayo-43,69950,556
Average quarterly prices:    
Gold US$/oz 1,8741,7951,796
Antimony US$/t 13,8569,44213,221
Silver US$/oz -26.2323.31
Total Gold Eq. (oz)(1)    
 Björkdal12,38411,85511,190
 Costerfield17,24715,45819,507
 Cerro Bayo-1,3631,665
 Total29,63128,67632,362
 1. Kvartalsvis produktion av uns guldekvivalent (”Au Eq. oz”) beräknas genom att säljbar kvantitet av guld (”Au”), silver (”Ag”) och antimon (”Sb”) under perioden multipliceras med respektive genomsnittligt marknadspris för råvaran under perioden. De två beloppen adderas sedan till ett ”totalvärde baserat på marknadspris” som sedan delas med guldets genomsnittliga marknadspris under perioden. Guldets och silvrets genomsnittspris under perioderna beräknas som genomsnittet av dagliga stängningskurser på London Metal Exchange under perioden, där priset på veckoslut och helgdagar tas från den senaste bankdagen. Antimonets genomsnittspris under perioden beräknas som genomsnittet av det dagliga genomsnittet av högsta och lägsta lagerpriser på Rotterdambörsen under perioden, där priset på veckoslut och helgdagar tas från den senaste bankdagen. Källan för Au- och Ag-priserna är www.transamine.com, och för Sb-priset www.metalbulletin.com.

Försäljning för kvartalet som slutade den 31 mars 2022:

 • Under första kvartalet 2022 sålde bolaget totalt 24 383 uns guld och 527 ton antimon, vilket representerar totalt 28 280 uns guldekvivalent jämfört med 24 600 uns guld och 972 ton antimon under första kvartalet 2021, vilket representerar totalt 29 713 uns guldekvivalent.
 • Björkdal sålde 12 134 uns guld under första kvartalet 2022, jämfört med 12 076 uns guld under första kvartalet 2021.
 • Costerfield sålde 12 249 uns guld och 527 ton antimon under första kvartalet 2022, jämfört med 12 524 uns guld och 972 ton antimon under första kvartalet 2021.

Tabell 2 – Försäljning första kvartalet 2022 och 2021, samt fjärde kvartalet 2021

MetalSourceThree months endedMarch 312022Three months endedMarch 312021Three months endedDecember 312021
Gold (oz)Björkdal12,13412,07610,749
 Costerfield12,24912,52417,057
 Cerro Bayo--764
 Total24,38324,60028,570
Antimony (t)Costerfield5279721,334
Silver (oz)Cerro Bayo--39,614
Average quarterly prices:    
Gold US$/oz 1,8741,7951,796
Antimony US$/t 13,8569,44213,221
Silver US$/oz -26.2323.31
Total Gold Eq. (oz)1    
 Björkdal12,13412,07610,749
 Costerfield16,14617,63726,877
 Cerro Bayo--1,278
 Total28,28029,71338,904
 1. Kvartalsvis såld guldekvivalent beräknas genom att säljbar kvantitet av guld och antimon under perioden multipliceras med respektive genomsnittligt marknadspris för råvaran under perioden. Sedan adderas de två beloppen till ett ”totalvärde baserat på marknadspris” som sedan delas med guldets genomsnittliga marknadspris under perioden. Källa för Au- och Ag-priser är www.transamine.com, och för Sb-priset är www.metalbulletin.com. Priser under veckoslut och helgdagar är hämtade från närmaste föregående arbetsdag.

Mer information:

Dominic Duffy
President och Chief Executive Officer

Edison Nguyen
Director, Business Valuations & Investor Relations

Kontakt:
647.260.1566

Om Mandalay Resources Corporation:

Mandalay är ett kanadensiskt bolag verksamt inom naturresurser, som har produktionstillgångar i Australien (Costerfield guld-antimongruva) och Sverige (Björkdalsgruvan). Bolaget fokuserar på ökad produktion och minskade kostnader för att generera signifikant positivt kassaflöde. Mandalay har åtagit sig att arbeta på ett säkert och hållbart sätt, samtidigt som bolaget utvecklar en hög nivå av samhälls- och medarbetarengagemang.

Mandalays uppdrag är att skapa värde för aktieinnehavare genom vinstgivande drift och fortsatt regionalt prospekteringsprogram i både Costerfield- och Björkdalsgruvan. För närvarande är bolagets huvudsakliga mål att fortsätta bryta den höghaltiga Youle-ådern i Costerfield, gå in på djupet i Shepherd-ådrorna, som båda kommer att fortsätta leverera höghaltig malm till bearbetningsanläggningen samt utvidga Youles mineralreserver. I Björkdal siktar bolaget på att under kommande år öka produktionen i Aurora-zonen och andra områden med högre halter för att maximera gruvans vinstmarginaler.

Framåtblickande uttalanden:

Detta nyhetsmeddelande innehåller ”framåtblickande uttalanden” enligt definitionen i gällande värdepapperslagar, inklusive uttalanden om bolagets förväntade produktion av guld och antimon samt kostnader för räkenskapsåret 2022. Läsarna varnas för att förlita sig på framåtblickande uttalanden. Faktiska resultat och händelseutvecklingen kan skilja sig väsentligt från vad som anges i dessa uttalanden, bland annat beroende på variationer i råvarupriser, allmänna marknadsförhållanden och ekonomiska förhållanden. De faktorer som anges ovan är inte avsedda att motsvara en uttömmande förteckning av de faktorer som kan påverka Mandalay. En beskrivning av ytterligare risker som kan leda till att faktiska resultat och händelseutvecklingen skiljer sig från vad som anges i framåtblickande uttalanden i detta nyhetsmeddelande finns under rubriken ”Riskfaktorer” i Mandalays årsinformationsblankett daterad den 31 mars 2022. En kopia finns att tillgå under Mandalays profil på www.sedar.com. Det kan dessutom inte garanteras att antagna resurser som upptäcks till följd av ytterligare borrningar någonsin kommer att uppgraderas till visade eller sannolika reserver. Mandalay har försökt identifiera viktiga faktorer som kan leda till att faktiska åtgärder, händelser eller resultat skiljer sig väsentligt från vad som beskrivs i dessa framåtblickande uttalanden, men det kan finnas andra faktorer som leder till att åtgärder, händelser eller resultat inte blir som förväntat, beräknat eller avsett. Det finns inga garantier för att framåtblickande uttalanden kommer att visa sig vara korrekta, eftersom faktiska resultat och framtida händelser kan skilja sig väsentligt från vad som förväntas vid tiden för sådana uttalanden. Följaktligen ska läsarna inte förlita sig på framåtblickande uttalanden.