Active Biotech stärker patentskyddet för laquinimod vid ögonsjukdomar


Lund, 26 april 2022, Active Biotech (NASDAQ STOCKHOLM: ACTI) meddelade idag att Europeiska patentverket (EPO) har utfärdat ett beslut om att bevilja Active Biotechs patent relaterat till användning av laquinimod som behandling av ögonsjukdomar associerat med onormal kärltillväxt. Patentet kommer att beviljas den 11 maj 2022, under patentnummer EP 3886858, och ger skydd och marknadsexklusivitet för laquinimod inom detta medicinska användningsområde fram till 2040.  En liknande ansökan pågår hos det amerikanska patentverket.

Patentet täcker medicinsk användning av laquinimod för behandling av synhotande ögonsjukdomar såsom åldersrelaterad makuladegeneration (våt AMD), neovaskularisering av hornhinnan, koroidal neovaskularisering, proliferativ diabetisk retinopati, prematuritetsretinopati och ischemisk retinopati.

”Vi arbetar kontinuerligt och ambitiöst med våra patentportföljer med syfte att skapa omfattande patentskydd runt våra utvecklingsprogram, och framförallt att optimera skyddet  inom sjukdomsområden  vi riktar in oss emot med våra projekt. Det nu beviljade europeiska patentet på laquinimod stärker ytterligare skyddet för laquinimod vid allvarliga ögonsjukdomar med stort medicinskt behov", säger Helen Tuvesson, VD.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Helén Tuvesson, VD, 046 19 21 56, helen.tuvesson@activebiotech.com
Hans Kolam, CFO, 046 19 20 44, hans.kolam@activebiotech.com

Denna information är sådan information som Active Biotech AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 26 april 2022, kl. 08.30.

Om laquinimod
Laquinimod är en first-in-class immunmodulator som orsakar immuntolerans och minskar det proinflammatoriska och angiogena responsen genom att påverka myeloida celler. Laquinimod utvecklas som en ny behandling för inflammatoriska ögonsjukdomar i det första steget icke-infektiös uveit. Laquinimod har tidigare studerats i patienter med neurodegenerativa och inflammatoriska sjukdomar, inklusive ett randomiserat fas III-studieprogram i patienter med multipel skleros (MS). Den kliniska säkerheten och tolerabiliteten för laquinimod är välkända och prekliniska data i sjukdomsmodeller stöder användningen av laquinimod för behandling av allvarliga ögonsjukdomar inklusive uveit och ögonsjukdomar med onormal kärltillväxt.

Om Active Biotech
Active Biotech AB (publ) (NASDAQ Stockholm: ACTI) är ett bioteknikföretag som använder sin omfattande kompetensbas och projektportfölj för att utveckla unika immunmodulerande behandlingar för specialiserade onkologi- och immunologiska indikationer med stort medicinskt behov och betydande kommersiell potential. Efter beslut om en ny inriktning av forsknings- och utvecklingsverksamheten syftar Active Biotechs affärsmodell till att driva projekt till klinisk utvecklingsfas för att sedan vidareutveckla dessa internt eller i externa partnerskap. Active Biotech har för närvarande tre projekt i projektportföljen: De helägda projekten tasquinimod och laquinimod, som är immunomodulerande småmolekyler med en verkningsmekanism som innefattar modulering av funktionen hos myeloida immunceller, avses att användas för behandling av hematologiska cancerformer respektive inflammatoriska ögonsjukdomar. Tasquinimod är i klinisk fas Ib/IIa för behandling av multipelt myelom. Laquinimod är i klinisk fas I med en ögondroppsformulering, som kommer att följas av en fas II-studie för behandling av icke-infektiös uveit. Naptumomab, som utvecklas i samarbete med NeoTX Therapeutics, är en tumörriktad immunterapi. Ett klinisk fas Ib/II-program i patienter med avancerade solida tumörer pågår.  Besök www.activebiotech.com för mer information.

Active Biotech AB
(org.nr 556223-9227)
Scheelevägen 22, 223 63 Lund
Tfn 046-19 20 00

BilagaAttachments

220426_patent laquinimod_sv