cBrain er kommet godt fra start i 2022

København Ø, DENMARKFondsbørsmeddelelse nr. 7/2022

cBrain er kommet godt fra start i 2022


København, 28. april 2022


Resume

Efter en årsafslutning, som viste det hidtil bedste resultat i selskabets historie, er cBrain kommet godt fra start i det nye år med fremgang både i Danmark og internationalt.

Samtidig udvikler cBrain fortsat sin position som leverandør af en ny type software, rettet mod offentlige myndigheder, der understøtter den globale kamp mod klimaforandringer. cBrain kalder den nye type software for “Klimasoftware til myndigheder”.

cBrain ser et stort og hurtigt voksende marked for denne type af løsninger og har netop annonceret sin første aftale i Californien, hvor selskabet skal levere klimasoftware.

Fremgang baseret på organisk vækst

I starten af året kunne cBrain glæde sig over en årsafslutning, som viste det hidtil bedste regnskab i selskabets historie. Omsætning voksede 29%, fra 120 million kroner i år 2020 til 155 million kroner i år 2021.

Fremgangen er baseret på ren organisk vækst. Samtidig er den største del af væksten opnået gennem øget salg af softwareabonnementer, i form af såkaldte cloud services, samt øget salg af softwarelicenser.

Som følge heraf voksede indtjening før skat (EBT) med 94%, fra 20 million kroner i 2020 til 39 million kroner i år 2021, hvilket betød at cBrain nåede en indtjening før skat (EBT) på 25% i år 2021.

Omsætningen af softwareabonnementer voksede med 31%, fra 64 million kroner i år 2020 til 84 million kroner i år 2021, hvilket betyder, at softwareabonnementer nu udgør 54% af den samlede omsætning.

cBrain har ingen langsigtet lån, og ved indgangen til året udgjorde cBrains kontantbeholdning og tilgodehavender i form af debitorer i alt ca. 100 million kroner. cBrain står således særdeles godt rustet ved indgangen til det nye år.

Det danske marked

På det danske marked betjener cBrain i dag mere end 75 myndigheder, heraf 17 af de 21 ministerielle departementer.

cBrain noterer en fortsat god fremgang, hvor kunderne løbende udvider deres anvendelse af F2 i form af stadig flere brugere og nye moduler. Parallelt hermed ser cBrain også stadig flere kunder, som begynder at anvende F2 til at understøtte fagprocesser, hvilket udgør et særdeles stort markedspotentiale for cBrain.

cBrain kan derfor glæde sig over en fortsat fremgang i Danmark, med et fortsat øget salg af softwareabonnementer. Herunder både øget salg til eksisterende kunder og aftaler med nye kunder, som vælger at indføre F2 som digital platform.

Eksport

Ligesom på det danske marked er cBrains internationale vækststrategi baseret på organisk vækst.

Strategien har vist sig stadig mere succesfuld. Regnskabet for 2021 viste en eksportvækst på 116%, med en eksportomsætning som voksede fra 17 million kroner i år 2020 til 37 million kroner i år 2021. Hermed udgjorde eksporten 24% af den samlede omsætning i år 2021.

Den organiske vækststrategi kræver kun begrænsede investeringer og kapitalbehov, idet cBrain eksempelvis ikke har behov for kapital til brug for opkøb. cBrain noterer således med tilfredshed, at selskabets internationale aktiviteter både bidrager med en pæn indtjening og et solidt positivt cashflow.

Som følge heraf har cBrain også den økonomiske styrke til fortsat at initiere aktiviteter i nye lande, parallelt med at de nuværende internationale aktiviteter udbygges.

Tyskland

I Tyskland er det lykkedes cBrain at blive leverandør til en af de største tyske myndigheder, og cBrain fortsætter med at udvide medarbejderstaben på kontoret i Berlin i takt med nye opgaver.

cBrain indgik i 2021 en stor rammeaftale i Tyskland med den pågældende myndighed, som dækker standardsoftware og vedligeholdelse på op til 250 millioner kroner over de kommende år.

cBrain har endnu kun aktiveret en lille del af rammeaftalen, men cBrain forventer at denne aftale alene vil sikre en fortsat vækst i Tyskland over de kommende år. Hvornår dette vil ske, afhænger af tidspunktet for idriftsættelse af et antal større projekter hos kunden.

På det tyske marked har cBrain hidtil koncentreret sig omkring arbejdet hos den ovenfor nævnte myndighed. Men som led i cBrains plan for år 2022, har cBrain nu taget de første skridt mod at markedsføre F2 bredere i Tyskland. Dette inkluderer en yderligere udbygning af samarbejdet med konsulentvirksomheden Nortal, som cBrain har indgået samarbejdsaftale med i Tyskland.

De Forenede Arabiske Emirater

cBrain leverede i 2021 sin femte F2-løsning til finansministeriet i Emiraterne. En løsning, som understøtter indsamling, revision og rapportering af selskabsoplysninger til OECD med henblik på at undgå skatteunddragelse.

Finansministeriet i Emiraterne indstillede denne løsning til den globale WSIS pris, som er sponsoreret af United Nations og som hædrer løsninger, der understøtter de 17 verdensmål. Dette styrker og understøtter naturligvis cBrains fortsatte indsats i Emiraterne.

I marts 2022 kunne cBrain annoncere, at Finansministeriet i de Forenede Arabiske Emirater endnu en gang havde nomineret en F2-løsning til den globale WSIS pris i år 2022. Denne løsning understøtter gældsinddrivelse, som finansministeriet varetager på vegne af staten.

cBrain ser nomineringerne som en anerkendelse af cBrains arbejde og leverancer, og det understøtter naturligvis cBrains videre muligheder i De Forenede Arabiske Emirater.

Nomineringer underbygger cBrains CSR-strategi

cBrain fører en offensiv CSR-strategi med særlig fokus på bl.a. verdensmål nr. 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner.

cBrain ser en digital understøttelse af arbejdet hos de offentlige myndigheder som afgørende for at udvikle stærke og transparente demokratiske institutioner, og det udgør et centralt element i cBrains internationale vækstplan. cBrain glæder sig derfor over de to nomineringer i De Forenede Arabiske Emirater, som underbygger selskabets CSR strategi og arbejde med henblik på at understøtte United Nations 17 verdensmål.

Klimasoftware til brug for offentlige myndigheder

Globalt øges presset på myndighederne for at leve op til Parisaftalens mål om at minimere udledningen af drivhusgasser, parallelt med at også biodiversitet og naturgenopretning får øget opmærksomhed.

Som leverandør til Miljøstyrelsen har cBrain opbygget ekspertise og en bred portefølje af F2-baserede løsninger, som understøtter myndighedernes arbejde i relation til klimaindsatsen. cBrain kalder denne type af løsninger for “klimasoftware”, og ved at understøtte en hurtig digitalisering af myndighedsprocesser kan cBrain bidrage til klimaindsatsen, herunder både genopretning af naturen og reduktion af drivhusgasudledning.

I sommeren 2021 annoncerede cBrain en aftale, hvor cBrain skal levere en F2-løsning til myndighederne i Guyana. Løsningen hjælper myndighederne med at administrere den såkaldte CITES-aftale, som understøtter overvågning og regulering af international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter, i dette tilfælde i Amazonas regnskoven.

cBrain har tidligere leveret en tilsvarende aftale til Miljøstyrelsen i Danmark, så aftalen med myndighederne i Guyana underbygger, at løsninger udviklet i Danmark kan eksporteres.

Løsningen i Guyana er succesfuldt gået i drift og i forhold til den første løsning til Miljøstyrelsen, er løsningen i Guyana nu blevet yderligere udbygget, således at den også understøtter styring af kvoter i forbindelse med eksport.

Første F2-aftale i Californien

I oktober 2021 kunne cBrain annoncere en aftale i Californien, hvor cBrain skal rådgive lokale myndigheder omkring digitalisering af processer i forbindelse med grøn omstilling af landbruget og indfangning af CO2 (“Carbon Farming”) med henblik på at reducere CO2-aftrykket i staten.

I forlængelse heraf kunne cBrain for nylig, i starten af april, annoncere, at cBrain, i forlængelse af den første rådgivningsopgave, havde indgået aftale i Californien om leverance af en F2-baseret løsning.

Den nye F2-løsning skal understøtte myndighedernes arbejde i forbindelse med indfangning af CO2 (“Carbon Farming”) og mere bæredygtigt landbrug (“Sustainable Farming”). Løsningen skal understøtte, at jordbesiddere kan udbyde landområder, hvor der er mulighed for at etablere skov og forbedre vandmiljøet, samtidig med at investorer kan byde ind med projekter og kapital.

Skovrejsning og bedre vandmiljø udgør et vigtigt element i den grønne omstilling. Skovene optager og lagrer CO2, og samtidig tilbyder træ et alternativ til eksempelvis CO2-udledende materialer i byggeriet. Tilsvarende er et vandmiljø blandt de vigtige faktorer for bevarelse af dyre- og plantelivet i vandløb, søer og kystvande, og dermed biodiversiteten. Formålet med den nye digitale platform, som cBrain skal levere i Californien, er således at understøtte klimarobuste løsninger, accelerere skovrejsning og sikre et bedre vandmiljø.

Aftalen i Californien er naturligvis vigtig for cBrain. Den understøtter cBrains satsning på eksport af klimasoftware, og samtidig understøtter aftalen cBrains indgang på det amerikanske marked.

Eksport af F2 klimasoftware

Klimasoftware til myndigheder udgør et stadig vigtigere element i cBrains vækst- og eksportstrategi, og cBrain påbegyndte i sommeren 2021 opbygningen af en dedikeret enhed, som skal understøtte satsningen på klimasoftware.

Samtidig har cBrain øget sit direkte engagement i relation til den globale klimadagsorden, bl.a. gennem et site event ved FN’s generalforsamling, deltagelse i Sustainability Week på Expo2020 i Emiraterne samt ikke mindst deltagelse på COP26 i Glasgow.

Det er derfor også særdeles glædeligt, at det på kort tid er lykkedes at annoncere de første internationale aftaler inden for klimaområdet.

Klimasoftware som cloud

Som følge af presset på at øge klimaindsatsen, efterspørger myndigheder en hurtig leverance af klimaløsninger. Her har cBrain en markant konkurrencefordel, fordi cBrain hurtigt kan levere F2-løsninger.

De fleste af cBrains konkurrenter baserer deres leverancer skræddersyede løsninger, hvor softwarekomponenter og moduler integreres og videreudvikles. I modsætning hertil kan F2 konfigureres, så F2 understøtter individuelle behov, baseret på 100% standardsoftware. Det giver markant hurtigere leverancer, og det sikrer en høj kvalitet af løsningerne, fordi der er tale om standardsoftware.

Samtidig betyder det, at F2 er standardsoftware, at det er teknisk nemt at levere F2 som en cloud service (Software-as-a-Service), hvilket yderligere kan øge leverancehastigheden.

cBrain arbejder derfor på at udbygge sine cloud services internationalt. Den nye løsning i Californien skal således leveres som en F2 cloud service.


Med venlig hilsen        

Per Tejs Knudsen, CEO

Henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til

Ejvind Jørgensen, CFO, cBrain A/S, ir@cbrain.com, +45 2594 4973

 

Vedhæftet filAttachments

Selskabsmeddelelse nr 2022-07 (Q1 meddelelse)