Referat af ordinær generalforsamling

København Ø, DENMARK


Forløb af ordinær generalforsamling den 29. april 2022
German High Street Properties A/S afholdt ordinær generalforsamling fredag den 29. april 2022, kl. 10.00 på Hotel Scandic Eremitage, Klampenborgvej 230, 2800 Kgs. Lyngby

På generalforsamlingen blev truffet følgende beslutninger:

  • Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år blev taget til efterretning.
  • Årsrapporten for 2021 blev godkendt, og der blev meddelt decharge til selskabets bestyrelse og direktion.
  • Bestyrelsens forslag til resultatdisponering i henhold til årsrapporten for 2021 blev godkendt.
  • Bestyrelsens forslag til bestyrelseshonorar og vederlagsrapport blev godkendt.
  • PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som selskabets revisor.
  • Hans Thygesen, Walther Thygesen og Peter Marner Åge Jacobsen blev genvalgt til bestyrelsen. Endvidere blev Jutta Steinert valgt som nyt bestyrelsesmedlem.
  • Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om at bemyndige bestyrelsen til i perioden frem til den 29. april 2027, til at lade selskabet erhverve egne aktier inden for en samlet pålydende værdi af i alt 20 % af selskabets til enhver tid værende aktiekapital til en pris, der ikke må afvige med mere end 10 % fra den på erhvervelsestidspunktet på Nasdaq Copenhagen A/S officielle noterede aktiekurs.
  • Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om at forlænge bestyrelsens eksisterende bemyndigelser til at forhøje selskabets aktiekapital til den 29. april 2027. Selskabets vedtægter pkt. 4.1 og 4.2 blev som følge heraf opdateret.
  • Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om , at ejendommen Tomtbergavägen 2 udbydes til projektsalg, enten ved direkte udbud af selve ejendommen eller gennem udbud af datterselskabet GHSP Botkyrka Fastigheter AB, som ejer ejendommen.
  • Generalforsamlingen meddelte dirigenten bemyndigelse til at anmelde det på generalforsamlingen vedtagne til Erhvervsstyrelsen.

Der var ikke yderligere til behandling på generalforsamlingen. Selskabets nye vedtægter og referat af ordinær generalforsamling kan rekvireres på selskabets hjemmeside, www.germanhighstreet.dk.

Med venlig hilsen
German High Street Properties A/S

Hans Thygesen
Bestyrelsesformand

Vedhæftet filAttachments

225 - Referat af ordinær generalforsamling 2022