Enefit Greeni I kvartali 2022 vahearuanne

Tallinn, ESTONIA


Enefit Greeni I kvartali 2022 konsolideeritud äritulud suurenesid aastaga 58 protsenti 66,7 miljoni euroni ja kulumieelne ärikasum (EBITDA) 75 protsenti 45,6 miljoni euroni. Puhaskasumit teenis grupp 34,9 miljonit eurot (0,13 eurot aktsia kohta), mida on 124% protsenti rohkem eelmise aasta sama perioodiga võrreldes. 

Enefit Greeni juhatuse esimehe Aavo Kärmase kommentaar:

Rohelise energia nappus ei lasknud energiahindadel esimeses kvartalis langeda. Pole kahtlust, et süsinikuneutraalse elukorralduseni jõudmiseks vajame nii Baltikumis kui kogu Euroopas kordades rohkem taastuvenergiat, kui seda praegu on. Kõige odavam energia tuleb tuule- ja päikeseparkidest.

Enefit Green on andnud  lubaduse kasvatada tootmisvõimsusi enam kui kaks korda ning ehitada selleks uusi tuule- ja päikeseparke Soomest Poolani. Tegime esimeses kvartalis investeerimisotsuse Purtse tuulepargi (21 MW) rajamiseks Eestisse ja päikesepargi rajamiseks Poola (6 MW). Kokku ehitame praegu nelja tuuleparki (võimsus kokku 211 MW) Leedus, Eestis ja Soomes ning kahte päikeseparki Poolas (võimsus kokku 15 MW). Ehituses olevad tuulepargid kasvatavad meie tuuleenergia võimsusi rohkem kui poole võrra.

Kõigi plaanide edukas elluviimine toetub heale koostööle. Esimeses kvartalis alguse saanud koostööd Põhjamaade Investeerimispangaga ja Läti suurima erametsaomanikuga Södra on kinnituseks, et rohelise energia järjest laiemat kasutust peetakse tähtsaks meie lähiriikides.

Tunnustame ka pikaajalisi elektrilepinguid sõlmivaid kliente, kes aitavad tagada meie kõigi jaoks oluliste taastuvenergiaprojektide investeerimiskindluse. Jätkasime ka tööd teiste arendusportfellis olevate projektidega. Teises kvartalis loodame teha investeerimisotsused enam kui 100 MW tootmisvõimsuste osas.

Soodsad tuuleolud, head elektri- ja soojusenergia tootmistulemused ning elektrihindade tase aitasid saavutada suurepärase finantstulemuse. Pingutame oma meeskonnaga selle nimel,  et ehituses olevad projektid liiguksid ajakavas, järgmised investeerimisotsused saaksid tehtud ja meie elektri- ja koostootmisjaamad toodaks maksimaalselt energiat. Seda kõike selleks, et meil kõigil oleks rohkem rohelist elektrit.


Veebiseminar I kvartali 2022 tulemuste tutvustamiseks

Enefit Green korraldab investoritele täna, 5. mail kell 9.00 Eesti aja järgi ettevõtte I kvartali 2022 vahearuande tutvustamiseks eestikeelse veebiseminari, millel osalemiseks palume kasutada seda linki.


Olulisemad sündmused I kvartalis 2022

  • 21 MW Purtse (Eesti) tuulepargi investeerimisotsus
  • 6 MW Debnik (Poola) päikesepargi investeerimisotsus
  • 80 mln € laenuleping Põhjamaade Investeerimispangaga
  • Koostöö alustamine Läti suurima erametsaomanikuga Södra


Peamised näitajad

 I kv 2022I kv 2021MuutusMuutus, %
TOOTMISMAHUD    
    Elektrienergia, GWh 3683016622%
    Soojusenergia, GWh173175-2-1%
    Pelletid, tuh t3834412%
     
ÄRITULUD, mln €66,742,224,658%
    Müügitulu, mln €58,134,124,070%
    Taastuvenergia toetus jm äritulud, mln €8,68,10,57%
EBITDA, mln €45,626,119,575%
PUHASKASUM, mln €34,915,619,3124%
EPS*, € (IPO järgse aktsiate arvuga)0,130,060,07124%

* - puhaskasum aktsia kohta


Müügi- ja muud äritulud

Grupi elektritoodang oli 2022 aasta I kvartalis 368 GWh (+22% suurem kui võrdlusperioodil). Grupi turgudeülene keskmine arvutuslik teenitud elektrihind (koos erinevate toetustega) oli aruandeperioodil 127 €/MWh (võrdlusperioodil 87 €/MWh).

Müügitulusid mõjutas enim Nord Pool Eesti elektrihindade kasv, suurendades tulusid ligikaudu 15,5 mln euro võrra. NP Eesti keskmine turuhind oli 133,4 €/MWh ja 51,8 €/MWh vastavalt 2022. aasta ja 2021. aasta I kvartalis. Grupi NP Eesti elektrihinnale avatud tootmisüksuste arvutuslikud müügihinnad olid vastavatel perioodidel 117,2 €/MWh ja 47,3 €/MWh.

Tulude kasvu mõjutasid läbi tuuleenergia tootmismahu kasvu positiivselt ka Leedu ja Eesti soodsad tuuleolud.

Soojusenergia toodang kahanes 1% ning müüdud soojuse hind langes 6% võrreldes võrdlusperioodiga.

Muid äritulusid mõjutas 2022. aasta I kvartalis enim Iru elektrijaama taastuvenergia tasu ja tõhusa koostootmise toetuse suurenemine 0,4 mln euro võrra võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Põhjuseks on 2021. aasta esimeses kvartalis aset leidnud ühekordne enamsaadud toetuse korrigeerimine.

Eesti tuuleparkide taastuvenergia tasu suurenes kvartalite aastases võrdluses 0,2 mln euro võrra, kuna toodang oli 23% suurem, kuid samas lõppes Aulepa tuulepargi esimesena valminud osal (39 MW) toetusperiood 2021. aasta juulis.

EBITDA ja segmendiaruandlus

Grupi I kvartali EBITDA kasvas võrdlusperioodiga võrreldes 75% võrra 45,6 mln euroni, olles peamiselt mõjutatud kõrgetest elektrihindadest Eestis ning kasvanud tuuleenergia tootmismahust Leedus ja Eestis. Grupi püsikulud kasvasid 13% ehk 0,9 mln euro võrra, millest 2/3 tulenes tööjõukulude kasvust,  mida omakorda põhjustas arendusmeeskonna ning palgakulude kasv.

Aruandeperioodi põhjal on nii EBITDA kui äritulude vaatest grupi suurim tuulenergia segment (62% ärituludest ja 76% EBITDA-st). Koostootmise segment panustas ärituludesse 36% ja tõi 27% grupi EBITDA-st. Aruandeperioodi väikseim raporteeritav segment on päikeseenergia, mille äritulud ulatusid 2%-ni kogu grupi ärituludest ja 1%-ni EBITDA-st.

Raporteeritavatest segmentidest kasvasid enim tuule ja koostootmise segmendi EBITDA-d toetatuna kõrgetest elektri turuhindadest ning soodsatest tuuleoludest.  

Puhaskasum

Grupi puhaskasum kasvas aastaga rohkem kui kaks korda, olles aruandeperioodil 34,9 mln eurot. Puhaskasumi kasvule aitasid samuti enim kaasa kõrged elektri turuhinnad ning suurenenud tuuleenergia toodang.

Investeeringud

Grupi investeeringud olid 2022. aasta I kvartalis 13,7 mln eurot, mida on 5,8 mln eurot rohkem kui võrdlusperioodil. Kasv tulenes arendusinvesteeringutest, mis ulatusid 13,3 mln euroni. Sellest 10 mln eurot oli seotud kolme tuulepargi rajamisega: 4,4 mln eurot Purtse tuuleparki, 4,2 mln eurot Šilale 2 tuuleparki ning 1,4 mln eurot Tolpanvaara tuuleparki. Päikeseparkide arendustest investeeriti kõige rohkem Zambrowi päikeseparki summas 1,1 mln eurot. Baasinvesteeringuid tehti I kvartalis 0,4 mln euro ulatuses, eelmise aasta samal perioodil ulatusid need 0,7 mln euroni. Baasinvesteeringud olid peamiselt seotud opereerivate tuulikutega ja võivad kvartalite lõikes oluliselt erineda, kuna sõltuvad tuulikute tehnilistest probleemidest vastaval perioodil.


Lühendatud konsolideeritud kasumiaruanne


tuhandetes eurodes   I kv 2022   I kv 2021
Müügitulu58 14134 114
Muud äritulud8 5798 053
Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus-2 067-2 784
Kaubad, toore, materjal ja teenused-14 134-9 579
Tööjõukulud-2 443-1 830
Põhivara kulum, amortisatsioon ja allahindlus -9 648-9 579
Muud tegevuskulud-2 504-1 914
ÄRIKASUM35 92416 481
Finantstulud408375
Finantskulud-563-834
Neto finantskulud-155-459
Kasum (-kahjum) kapitaliosaluse meetodil investeeringutelt sidusettevõtjatesse422
KASUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST35 77316 044
Tulumaksukulu-849-432
ARUANDEPERIOODI KASUM34 92415 612
   
Tava ja lahustunud puhaskasum aktsia kohta  
Kaalutud keskmine aktsiate arv, tuh264 2764 793
Tava puhaskasum aktsia kohta, EUR0,133,26
Lahustunud puhaskasum aktsia kohta, EUR0,133,26
   
Tava puhaskasum aktsia kohta IPO järgse aktsiate arvuga  
IPO järgne aktsiate arv, tuh264 276264 276
Tava puhaskasum aktsia kohta, EUR0,130,06


Lühendatud konsolideeritud finantsseisundi aruanne


tuhandetes eurodes31.03.202231.12.2021
 VARAD  
Põhivara  
Materiaalne põhivara616 258612 503
Immateriaalne põhivara68 59168 239
Varade kasutusõigus4 3402 750
Ettemaksed põhivara eest20 64220 710
Edasilükkunud tulumaksuvarad333442
Investeeringud sidusettevõtjatesse591578
Tuletisinstrumendid937-
Pikaajalised nõuded4078
Kokku põhivara711 732705 300
   
Käibevara  
Varud7 7899 529
Nõuded ostjate vastu, muud nõuded ja ettemaksed23 81722 373
Raha ja raha ekvivalendid 108 44180 454
Kokku käibevara140 047112 356
Kokku varad851 779817 656


tuhandetes eurodes31.03.202231.12.2021
OMAKAPITAL  
Emaettevõtja omanikule kuuluv kapital ja reservid  
Aktsiakapital264 276264 276
Ülekurss60 35160 351
Kohustuslik reservkapital479479
Muud reservid152 730151 793
Realiseerimata kursivahede reserv-1 102-965
Jaotamata kasum192 597157 673
Kokku omakapital669 331633 607
   
KOHUSTUSED  
Pikaajalised kohustused  
Võlakohustused100 72193 884
Sihtfinantseerimine7 4157 458
Tuletisvaba lepinguline kohustus23 20723 207
Edasilükkunud tulumaksukohustused12 41212 568
Muud pikaajalised võlad3 0003 000
Eraldised1213
Kokku pikaajalised kohustused146 767140 130
Lühiajalised kohustused  
Võlakohustused19 61329 572
Võlad hankijatele ja muud võlad16 01214 291
Eraldised5656
Kokku lühiajalised kohustused35 68143 919
Kokku kohustused182 448184 049
Kokku omakapital ja kohustused 851 779817 656


Lisainfo:
Sven Kunsing
Finantssuhtluse juht
investor@enefitgreen.ee
https://enefitgreen.ee/investorile/

Enefit Green on üks juhtivatest ja mitmekülgsematest taastuvenergia tootjatest Läänemere piirkonnas. Ettevõttele kuuluvad tuulepargid Eestis ja Leedus, koostootmisjaamad Eestis ja Lätis, päikesepargid Eestis ja Poolas, pelletitehas Lätis ning hüdroelektrijaam Eestis. Lisaks arendab ettevõte mitmeid tuule- ning päikeseparke ülalnimetatud riikides ja Soomes. 2021. aasta lõpu seisuga oli ettevõtte installeeritud elektritootmise koguvõimsus 457 MW ning soojusenergia tootmise koguvõimsus 81 MW. 2021. majandusaasta jooksul tootis ettevõte 1193 GWh elektrienergiat ja 618 GWh soojusenergiat.


ManusedAttachments

EGR1T_1Q22_Investor_Presentation_EST Q1_2022_interim_report_EST