Mandalay Resources Corporation tillkännager resultatrapporten för första kvartalet 2022

Toronto, Ontario, CANADA


TORONTO, May 12, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) --  Mandalay Resources Corporation (”Mandalay” eller ”bolaget”) (TSX: MND, OTCQB: MNDJF) tillkännager resultatrapporten för kvartalet som slutade den 31 mars 2022.

Bolagets sammanfattade och konsoliderade delårsrapporter för kvartalet som slutade den 31 mars 2022, tillsammans med ledningens diskussion och analys (”MD&A”) för samma period, finns tillgängliga under bolagets profil på www.sedar.com och på bolagets webbplats www.mandalayresources.com. Alla valutor i detta pressmeddelande avser USD om inget annat anges.

Höjdpunkter för första kvartalet 2022:

  • Inga nettoskulder, med 50,4 miljoner USD i likvida medel och 45,7 miljoner USD i totala räntebärande utestående skulder;
  • Kvartalsintäkter på 54,2 miljoner USD, näst högsta sedan andra kvartalet 2016;
  • Fritt kassaflöde på 28,0 miljoner USD1 och nettokassaflöde från den löpande verksamheten på 35,5 miljoner USD;
  • Kvartalsvis justerad EBITDA1  på 31,3 miljoner USD, vilket är näst högst i bolagets historia;
  • Justerat nettoresultat på1 13,9 miljoner (0,15 USD eller 0,19 CAD per aktie); och
  • Konsoliderat nettoresultat på 10,5 miljoner USD (0,11 USD eller 0,14 CAD per aktie);

Dominic Duffy, President och CEO på Mandalay, kommenterar:

”Mandalay är nöjda med vårt finansiella resultat för första kvartalet 2022 och särskilt med att vara utan nettoskulder med 50,4 miljoner USD i likvida medel och återstående skuld på 45,7 miljoner USD totalt. Att bli fria från nettoskulder har varit ett av de viktigaste målen för bolaget och det är ett bevis på i vilken utsträckning Mandalay-teamet har omvandlat bolaget under de senaste tre åren.”

”Våra konsoliderade kontantkostnader och AISC per säljbart uns guldekvivalent under första kvartalet 2022 var 831 USD respektive 1 110 USD, en minskning med 6 % respektive 8 % jämfört med 883 USD och 1 212 USD för samma period förra året.”

”Ovanstående resulterade i ett mycket bra kvartal då vi genererade 54,2 miljoner USD i intäkter och 31,3 miljoner USD i justerad EBITDA – en marginal på 58 %. Mandalay tjänade 13,9 miljoner USD i justerat nettoresultat (0,15 USD eller 0,19 CAD per aktie) under första kvartalet och ett fritt kassaflöde på 28,0 miljoner USD.”

”Costerfield fortsatte med sina enastående resultat och redovisade 30,4 miljoner USD i intäkter och 22,9 miljoner USD i justerad EBITDA. Denna starka marginal för gruvverksamheten återspeglar den konstant höghaltiga malm på 13,5 g/t guld och 3,6 % antimon från Youle-fyndigheten och den fortsatt relativt fasta kostnadskaraktären för vår verksamhet. Bearbetningsanläggningen noterade en guldåtervinningsgrad på 93,8 % – det sjätte kvartalet med förbättring då vi nu fortsätter att se förbättringarna kopplade till CavTube-flotationen som togs i drift i början av 2021.”

”Björkdal genererade stabil produktion och försäljning med 23,7 miljoner USD och 9,4 miljoner USD i intäkter respektive justerad EBITDA under första kvartalet 2022. Upptrappningen under jord fortsatte och vi har brutit ungefär 316 000 ton. Med den takten kommer vi att överstiga resultatet på 1,1 miljoner ton från underjordsbrytningen under 2021. Den bearbetade halten för kvartalet uppgick till 1,4 g/t guld. Under andra halvåret 2022 förväntar vi oss att halterna ska öka när vi bryter de höghaltiga områdena inom Aurora-zonen och fortsätter att fokusera på utspädningkontroll.”

”Under detta kvartal betalade bolaget även tillbaka 3,8 miljoner USD till vår tidigare kreditfacilitet och har 40,1 miljoner USD kvar att betala.”

”Mandalay är på väg att nå sin produktions- och kostnadsprognos för 2022 och vi är glada över att bygga vidare på vår operativa och finansiella framgång.”

Finansiell sammanfattning för första kvartalet 2022

Följande tabell sammanfattar bolagets finansiella resultat för de tre månader som slutade den 31 mars 2022, den 31 december 2021 och den 31 mars 2021:

 

Three months
ended
March 31,
2022
Three months
ended
December 31,
2021
Three months
ended
March 31,
2021
$’000$’000$’000
Revenue54,15472,90452,573
Cost of sales21,71630,60925,414
Adjusted EBITDA (1)31,30540,64826,062
Income from mine ops before depreciation, depletion32,43842,29527,159
Adjusted net income (1)13,88721,9925,646
Consolidated net income10,48515,33425,500
Capital expenditure9,63012,25012,028
Total assets324,600317,843297,219
Total liabilities138,776141,156143,434
Adjusted net income per share (1)0.150.240.06
Consolidated net income per share0.110.170.28
  1. Justerad EBITDA, justerat nettoresultat och justerat nettoresultat per aktie är mått som inte gäller för IFRS. Se ”Mått som inte gäller för IFRS” i slutet av detta pressmeddelande.

Under första kvartalet 2022 genererade Mandalay konsoliderade intäkter på 54,2 miljoner USD, vilket är 3 % högre än under första kvartalet 2021. Ökningen berodde på högre realiserade guld- och antimonpriser. Bolagets realiserade guldpris under första kvartalet 2022 ökade med 9 % jämfört med första kvartalet 2021 och det realiserade antimonpriset ökade med 50 %. Under första kvartalet 2022 sålde Mandalay 1 433 färre uns guldekvivalent jämfört med första kvartalet 2021.

Den konsoliderade kontantkostnaden per uns på 831 USD var lägre under första kvartalet 2022 jämfört med 883 USD under första kvartalet 2021. Försäljningskostnader under första kvartalet 2022 jämfört med första kvartalet 2021 var 2,8 miljoner USD lägre vid Costerfield och 0,8 miljoner USD lägre vid Björkdal. Konsoliderade allmänna och administrativa kostnader låg i stort sett i linje mellan kvartalen.

Mandalay genererade en justerad EBITDA på 31,3 miljoner under första kvartalet 2022, 20 % högre jämfört med bolagets justerade EBITDA på 26,1 miljoner USD under samma kvartal föregående år. Justerat nettoresultat uppgick till 13,9 miljoner USD under första kvartalet 2022, vilket undantar verkligt förlustvärde på 3,4 miljoner USD relaterat till den orealiserade förlusten på finansiella instrument, jämfört med en justerad nettovinst på 5,6 miljoner USD under första kvartalet 2021. Konsoliderad nettovinst var 10,5 miljoner USD för första kvartalet 2022, jämfört med 25,5 miljoner USD under första kvartalet 2021. Mandalay slutade första kvartalet 2022 med 50,4 miljoner USD i kontanter och likvida medel.

Rörelsesammandrag från första kvartalet

Tabellen nedan sammanfattar bolagets verksamhet, kapitalutgifter och driftskostnader per enhet för de tre månaderna som slutade den 31 mars 2022, den 31 december 2021 och den 31 mars 2021:

 

Three months
ended
March 31, 2022
Three months
ended December 31, 2021
Three months
ended
March 31, 2021
$’000$’000$’000
Costerfield
Gold produced (oz)12,19713,39711,082
Antimony produced (t)683830832
Gold equivalent produced (oz)17,24719,50715,458
Cash cost (1) per oz gold eq. produced ($)576557640
All-in sustaining cost (1) per oz gold eq. produced ($)775731937
Capital development7461,4152,978
Property, plant and equipment purchases1,812723901
Capitalized exploration1,6871,5971,225
Björkdal
Gold produced (oz)12,38411,19011,855
Cash cost (1) per oz gold produced ($)1,1861,2271,187
All-in sustaining cost (1) per oz gold produced ($)1,4911,7001,533
Capital development2,4602,8032,394
Property, plant and equipment purchases1,8904,5123,845
Capitalized exploration755753457
Cerro Bayo
Gold produced (oz)-1,009724
Silver produced (oz)-50,55643,669
Gold equivalent produced (oz)-1,6661,363
Cash cost (1) per oz gold eq. produced ($)-1,476995
Consolidated
Gold equivalent produced (oz)29,63132,36228,676
Cash cost (1) per oz gold eq. produced ($)831836883
All-in sustaining cost (1) per oz gold eq. produced ($)1,1101,1621,212
Capital development3,2064,2185,372
Property, plant and equipment purchases3,7025,4494,746
Capitalized exploration (2)2,7222,5831,910
  1. Kontantkostnad och AISC är mått som inte gäller för IFRS. Se ”Mått som inte gäller för IFRS” i slutet av pressmeddelandet.
  2. Inkluderar finansierad prospektering relaterad till andra tillgångar som inte ingår i kärnverksamheten.

Costerfield guld-antimongruva, Victoria, Australien

Costerfield producerade 12 197 uns guld och 683 ton antimon för 17 247 guldekvivalenta uns under första kvartalet 2022. Kontantkostnader och AISC vid Costerfield på 576 USD/uns respektive 775 USD/uns, jämfört med kontantkostnad och AISC på 640 USD/uns respektive 937 USD/uns under första kvartalet 2021.

Björkdal guldgruva, Skellefteå, Sverige

Björkdal producerade 12 384 uns guld under första kvartalet 2022 till en kontantkostnad och AISC på 1 186 USD/uns respektive 1 491 USD/uns, jämfört med en kontantkostnad och AISC på 1 187 USD/uns respektive 1 533 USD/uns under första kvartalet 2021.

Lupin, Nunavut, Kanada

Utgifter för skötsel och underhåll vid Lupin var mindre än 0,1 miljoner USD under första kvartalet 2022, samma som första kvartalet 2021. Kostnader för återställning vid Lupin var 0,2 miljoner USD under första kvartalet 2022, samma som under första kvartalet 2021. Lupin arbetar för närvarande med att slutgiltigt stänga och återställa verksamheten, främst finansierat av progressiva reduktioner av säkerhet som utförs av Crown Native Relations och Northern Affairs Canada.

Challacollo, Chile

Den 19 april 2021 betalade Aftermath Silver Ltd. (”Aftermath Silver”) 1,5 miljoner CAD kontant och emitterade 2 054 794 stamaktier till ett verkligt värde på 0,73 CAD per aktie till bolaget den 5 maj 2021, som en avbetalning av inköpspriset. För året som slutade den 31 december 2021 sålde Mandalay 678 794 aktier i Aftermath Silver till ett genomsnittligt pris på 0,57 CAD per aktie. Bolaget sålde inga aktier under första kvartalet 2022. Ytterligare information om det slutgiltiga avtalet som tecknats med Aftermath Silver för försäljningen av Challacollo finns i bolagets pressmeddelande från den 12 november 2019.

Försäljningen av Challacollo till Aftermath var ursprungligen planerad att slutföras den 30 april 2022. Stängningen förväntas nu ske under andra kvartalet 2022.

La Quebrada, Chile

Inget arbete utfördes på utvecklingsanläggningen La Quebrada under första kvartalet 2022.

COVID-19

Covid-19-pandemin finns i alla länder där bolaget är verksamt, med rapporterade fall i Kanada, Australien, Sverige och Chile. Bolaget har i nuläget tidpunkt aktiverat affärskontinuitetsplaner på alla anläggningar. Ledningen kommer att fortsatt övervaka utvecklingen i alla jurisdiktioner och att anpassa planeringen efter behov.

Bolaget kan inte förutsäga hur länge pandemin kommer att pågå eller dess potentiella inverkan på verksamheten, om driftstopp eller förseningar skulle inträffa, eller på vår förmåga att få ut våra produkter på marknaden. Dessutom kan en allvarlig långvarig ekonomisk nedgång leda till ett antal risker för verksamheten, inklusive en minskad förmåga att anskaffa ytterligare kapital på godtagbara villkor vid behov. Allteftersom situationen fortsätter att utvecklas kommer bolaget att fortsätta övervaka driftsförhållandena i de länder där vi är verksamma och agera därefter. Mer information finns i bolagets pressmeddelande från den 20 mars 2020.

Telefonkonferens

Mandalays ledning håller telefonkonferens för investerare och analytiker den 12 maj 2022 klockan 08.00 (Toronto-tid).

Analytiker och intresserade investerare inbjuds att delta genom att använda följande uppringningsnummer:

Participant Number (Toll free):877 412 4895
Participant Number:312 281 1211
Conference ID:13729994

En inspelning av konferenssamtalet kommer att finnas tillgänglig till kl. 23.59 (Toronto-tid), den 26 maj 2022 och nås på följande uppringningsnummer:

Encore Toll Free Dial-in Number:877 660 6853
Encore ID:13729994

Om Mandalay Resources Corporation:

Mandalay Resources är ett kanadensiskt bolag verksamt inom naturresurser, som har produktionstillgångar i Australien (Costerfield guld-antimongruva) och Sverige (Björkdalsgruvan). Bolaget fokuserar på ökad produktion och minskade kostnader för att generera signifikant positivt kassaflöde. Mandalay har åtagit sig att arbeta på ett säkert och hållbart sätt, samtidigt som bolaget utvecklar en hög nivå av samhälls- och medarbetarengagemang.

Mandalays uppdrag är att skapa värde för aktieinnehavare genom vinstgivande drift och fortsatt regionalt prospekteringsprogram i både Costerfield- och Björkdalsgruvan. För närvarande är bolagets huvudsakliga mål att fortsätta bryta den höghaltiga Youle-ådern i Costerfield, gå in på djupet i Shepherd-ådrorna, som båda kommer att fortsätta leverera höghaltig malm till bearbetningsanläggningen samt utvidga Youles mineralreserver. I Björkdal siktar bolaget på att under kommande år öka produktionen i Aurora-zonen och andra områden med högre halter för att maximera gruvans vinstmarginaler.

Framåtblickande uttalanden

Detta nyhetsmeddelande innehåller ”framåtblickande uttalanden” enligt definitionen i gällande värdepapperslagar, inklusive uttalanden om bolagets förväntade resultat under 2022. Läsarna varnas för att förlita sig på framåtblickande uttalanden. Faktiska resultat och händelseutvecklingen kan skilja sig väsentligt från vad som anges i dessa uttalanden, bland annat beroende på variationer i råvarupriser, allmänna marknadsförhållanden och ekonomiska förhållanden. De faktorer som anges ovan är inte avsedda att motsvara en uttömmande förteckning av de faktorer som kan påverka Mandalay. En beskrivning av ytterligare risker som kan leda till att faktiska resultat och händelseutvecklingen skiljer sig från vad som anges i framåtblickande uttalanden i detta nyhetsmeddelande finns under rubriken ”Riskfaktorer” i Mandalays årsinformationsblankett daterad den 31 mars 2022. En kopia finns att tillgå under Mandalays profil på www.sedar.com. Det kan dessutom inte garanteras att antagna resurser som upptäcks till följd av ytterligare borrningar någonsin kommer att uppgraderas till visade eller sannolika reserver. Mandalay har försökt identifiera viktiga faktorer som kan leda till att faktiska åtgärder, händelser eller resultat skiljer sig väsentligt från vad som beskrivs i dessa framåtblickande uttalanden, men det kan finnas andra faktorer som leder till att åtgärder, händelser eller resultat inte blir som förväntat, beräknat eller avsett. Det finns inga garantier för att framåtblickande uttalanden kommer att visa sig vara korrekta, eftersom faktiska resultat och framtida händelser kan skilja sig väsentligt från vad som förväntas vid tiden för sådana uttalanden. Följaktligen ska läsarna inte förlita sig på framåtblickande uttalanden.

Mått som inte gäller för IFRS

Detta pressmeddelande kan innehålla hänvisningar till justerad EBITDA, justerat nettoresultat, fritt kassaflöde, kontantkostnad per säljbart producerat guldekvivalent uns och AISC. Dessa är samtliga mått som inte gäller för IFRS och inte har någon standardiserad betydelse enligt IFRS. Därför är det möjligt att dessa mått inte är jämförbara med liknande mått som presenteras av andra emittenter.

Ledningen använder EBITDA och fritt kassaflöde som mått för rörelseresultat för att bidra till bedömningen av Bolagets förmåga att generera likviditet genom att använda kassaflöde till att finansiera framtida behov av rörelseinvesteringar och finansiera framtida anläggningskostnader samt för att bidra till att jämföra finansiella resultat från period till period på en konsekvent basis. Ledningen använder det justerade nettoresultatet för att göra det lättare att förstå Bolagets finansiella resultat före inverkan från extraordinära eller engångsposter. Bolaget anser att dessa mått används av och är användbara för investerare och andra användare av Bolagets finansiella redovisningar när de ska utvärdera Bolagets rörelse- och kassaresultat. Detta beror på att de med hjälp av dessa kan analysera Bolagets finansiella resultat utan att ta hänsyn till extraordinära poster, icke-kontanta poster och sidoposter, som kan variera mycket från bolag till bolag och mellan olika perioder.

Bolaget definierar justerad EBITDA som intäkt från gruvverksamhet, med avdrag för administrativa kostnader, och före räntor, skatter, icke-kontantavgifter/(-intäkter), koncerninterna kostnader och finansieringskostnader. Bolaget definierar justerat nettoresultat som nettoresultat före engångsposter. Engångsposter är intäkts- och utgiftsposter som presenteras separat på grund av deras art och i vissa fall förväntade sällsynta händelser som ger upphov till dem. En avstämning mellan justerad EBITDA och justerat nettoresultat å ena sidan och konsoliderat nettoresultat å andra sidan ingår i MD&A.

Bolaget definierar fritt kassaflöde som ett mått på bolagets förmåga att generera och hantera likviditet. Det beräknas med utgångspunkt från nettokassaflödet från den löpande verksamheten (enligt IFRS) minus investeringar och leasingavgifter. Se avsnitt 1.2 i MD&A för en avstämning mellan fritt kassaflöde och nettokassaflöden från den löpande verksamheten.

För Costerfield beräknas producerat säljbart guldekvivalent uns genom att addera antalet ton av säljbart antimon som producerats under perioden, multiplicerat med det genomsnittliga antimonpriset, till producerat säljbart uns guld vilket delas med periodens genomsnittliga guldpris. Den totala kontanta driftkostnaden som är associerad med produktionen av dessa säljbara ekvivalenta uns under perioden, delas sedan med producerade säljbara guldekvivalenta uns för att ge kontantkostnaden per säljbart producerat ekvivalent uns. Kontantkostnaden exkluderar royaltykostnader. Anläggningens AISC-kostnader inkluderar totala kontanta driftskostnader, upprätthållande av gruvkapital, royalty-kostnader, tillskott och minskningar. Upprätthållande kapital återspeglar det kapital som krävs för att upprätthålla varje anläggnings nuvarande verksamhetsnivå. Anläggningens AISC per guldekvivalenta uns under en period är lika med AISC dividerat med de säljbara guldekvivalenta uns som producerades under perioden.

För Björkdal delas sedan den totala kontanta driftkostnaden associerad med produktionen av säljbara uns guld under perioden, med producerade säljbara uns guld för att ge kontantkostnaden per producerat säljbart uns guld. Kontantkostnaden exkluderar royaltykostnader. Sammanlagda kostnader för anläggningen omfattar totala kontanta driftkostnader, royalty-kostnader, tillskott, substansminskning, nedskrivning och amortering. Anläggningens AISC-kostnader inkluderar totala kontanta driftskostnader, upprätthållande av gruvkapital, royalty-kostnader, tillskott och minskningar. Upprätthållande kapital återspeglar det kapital som krävs för att upprätthålla varje anläggnings nuvarande verksamhetsnivå. Anläggningens AISC per guldekvivalenta uns under en period är lika med AISC dividerat med de säljbara guldekvivalenta uns som producerades under perioden.

För hela bolaget beräknas kontantkostnaden per säljbart guldekvivalent uns genom att summera guldekvivalenta uns som produceras på varje anläggning och dela totalen med summan för kontanta driftskostnader på anläggningarna. Koncernens kontantkostnad exklusive royaltykostnader samt allmänna och administrativa kostnader på bolagsnivå. Denna definition uppdaterades under tredje kvartalet 2020 för att utesluta bolagens allmänna och administrativa kostnader för en bättre anpassning till branschstandarden. AISC per säljbara guldekvivalenta uns under perioden är lika med summan av kontantkostnader förknippade med produktion av guldekvivalenta uns på alla operativa platser under perioden plus bolagets fasta kostnader under perioden plus upprätthållande av gruvkapital, royalty-kostnader, tillskott, minskning, avskrivningar och amortering, dividerat med totala säljbara guldekvivalenta uns som producerats under perioden. En avstämning mellan försäljningskostnader och kontantkostnader samt kontantkostnad för alla AISC-kostnader ingår i MD&A.

Mer information:

Dominic Duffy
President och Chief Executive Officer

Edison Nguyen
Direction, Business Valuations and Investor Relations

Kontakt:
+1 647 260 15 66 anknytning 1

1 Justerad EBITDA, justerat nettoresultat och fritt kassaflöde är inte standardiserade finansiella mått enligt IFRS och är kanske inte jämförbara med liknande finansiella mått som meddelats av andra emittenter. Se ”Mått som inte gäller för IFRS” i slutet av detta pressmeddelande för mer information.