INVESTORS HOUSEN OPERATIIVINEN TULOS Q1 2022 PARANI

Helsinki, FINLAND


Investors House Oyj                                Osavuosikatsaus Q1 2022

Julkaistavissa 16.5.2022 klo 8:30      

                                                                                  

INVESTORS HOUSEN OPERATIIVINEN TULOS Q1 2022 PARANI

YHTEENVETO Q1 2022 (VERTAILUKAUSI Q1 2021)

Ensimmäisen kvartaalin operatiivinen tulos (Epra) oli 0,32 M€ ja sellaisena 187 % edellisvuotta (0,11 M€) parempi.

Tulosparannuksesta vastasi pitkälle palveluliiketoiminta, joka myös kasvoi huomattavasti sekä yrityskauppojen ja asiakastyön seurauksena.

Vuoden 2021 viimeisen kvartaalin huomattavien toimitila- ja asuntoportfoliomyyntien johdosta yhtiön kiinteistö-segmentin liiketoiminta supistui selvästi. Vastaavasti yhtiön lainat pienenivät selvästi ja likvidit varat kasvoivat huomattavasti. Katsauskauden lopussa konsernin käteisvarat vastasivat noin 1/3 koko markkina-arvosta.

Yhtiö etsii aktiivisesti uutta liiketoimintaa ja on valmis harkittuihin yritys- ja kiinteistökauppoihin. Katsauskauden aikana yhtiö kävi alustavia keskusteluja investoinneista noin 10 yritykseen tai kiinteistöhankkeeseen, muttei toteuttanut uusia investointeja.

Vallitsevan käytännön mukaisesti koko vuoden kiinteistöverot on kohdennettu ensimmäisen kvartaalin tulokseen sekä raportointi- että vertailukautena. Samoin sekä raportointi- että vertailukautena yhtiöllä oli joitain kertaluonteisia palkkioita ja kuluja, joiden nettomäärä raportointikautena oli verojen jälkeen noin 0,15 M€ suurempi kuin edellisvuonna.

Yhtiö toteutti ylimääräisen 1,00 € / osake varojen jaon osakkeenomistajilleen. Tarkoitus oli palauttaa osakkeenomistajille se pääoma mitä syksyn 2021 huomattavien kiinteistömyyntien jälkeen ei arvioitu tarvittavan tulevassa liiketoiminnassa, joka aikaisempia vuosia enemmän painottuu vähän pääomaa sitovaan palvelu- ja kehitystoimintaan.

Katsauskauden jälkeen yhtiökokous hyväksyi kahdessa erässä maksettavan osingon 0,29 €/osake (0,27 €). Yhtiön osakekohtainen osinko on nyt kasvanut seitsemän peräkkäisen vuoden ajan.

Katsauskauden päättyessä omavaraisuusaste oli merkittävästä varojenjaosta huolimatta vahva ollen 54 % (52 %).

TOIMITUSJOHTAJA PETRI ROININEN:

’’Olen iloinen, että pystyimme parantamaan operatiivista suoritustamme. Se on yksi osoitus kyvystä sopeutua muuttuviin olosuhteisiin.

Kun yhtiön kassavarat vastaavat 1/3:aa yhtiön markkina-arvosta ja omavaraisuusaste on korkea, ovat valmiudet uuden liiketoiminnan rakentamiselle vahvat. Haluamme kuitenkin lukea huolella muuttunutta tilannetta. Olemme kärsivällisiä ja investoinneissa korostetun valikoivia. Kävin alkuvuodesta 10 yrityksen kanssa alustavia keskusteluja, mutta ne eivät tällä erää johtaneet pidemmälle.

Toteutamme strategiaamme, jossa isossa roolissa on pitkäaikaisen kiinteistöomistuksen vähentäminen sekä palvelu- ja kehitystoimintojen roolin kasvattaminen. Olemme edenneet rakenteen kehittämisessä, mutta emme ole valmiita. Kaikkia toimia tehdään suhteessa siihen, että yhtiön tulevien vuosien kannattavuuskehitys mahdollistaa osakekohtaisen osingon kasvattamisen kestävästi jatkossakin.’’

YHTEENVETOTAULUKKO

 1-3/20221-3/2021Muutos -%
Liikevaihto, t eur

 
 

1796
 

1914
 

-6 %
Nettotuotto, t eur

 
 

692
 

388
 

78 %
Katsauskauden tulos, t eur 

225
 

-522
 

na.
Omavaraisuusaste, %

 
 

54,3
 

51,7
 
Operatiivinen tulos, t eur 

321
 

112
 

187 %
Nettovarallisuus/osake (EPRA NRV) 

6,74
 

7,90
 

-15 %

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Venäjä ja turvallisuuspolittiinen tilanne

Yhtiöllä ei ole liiketoimintaa eikä suoria sidoksia Venäjälle. Mahdolliset Venäjään kohdistuvat taloudelliset pakotteet eivät suoraan vaikututa yhtiöön. Epäsuorasti pakotteilla ja turvallisuuspoliittisella tilanteella on vaikutus yleiseen toimintaympäristöön.

 Korona

Koronan nettovaikutukset konsernin liiketoimintaan ja omaisuuden arvoon ovat jääneet kokonaisuutena vähäisiksi, mihin on myös vaikuttanut omistusten hajautus eri kiinteistötyyppeihin sekä palveluliiketoimintaan. Vastaavalla tavalla kuin kiinteistöjen käyvät arvot arvioidaan ulkopuolisen arvioijan toimesta, ulkopuolisen investointipankin toimesta arvioitiin Palvelut -segmentin liiketoiminnan käypä arvo.

Rahoituksen saatavuuteen koronakriisillä ei ole yhtiön kannalta ollut merkittävää vaikutusta.

Vaikka koronan vaikutukset ovat olleet toistaiseksi rajalliset, on selvää, että jatkuessaan tai pahentuessaan kriisillä voi olla negatiivisia vaikutuksia vuokraustoimintaan, rahoitukseen ja omaisuuden arvoihin.

Koronan vaikutukset eivät kuitenkaan ole ainoastaan negatiivisia. On mahdollista, että uusi asunto- tai toimistokysyntä vilkastuttaa markkinaa. On myös mahdollista, että elvytyspaketeilla voi olla merkittävä vaikutus.

Muut tekijät ennallaan

Rahoitusjärjestelmän kiristyvät pääomavaateet ja kasvava regulaatio voivat rajoittaa pankkien luotonantoa, millä voi olla negatiivisia vaikutuksia kiinteistömarkkinaan.

Yleinen korkotaso voi nousta, mikä voi vaikuttaa rahoituksen hintaan.

Yhtiön omistamien kiinteistöjen vuokrausaste voi vaihdella.

OHJEISTUS

Investors House linjauksensa mukaisesti ohjeistaa koko vuoden operatiivista tulosta (EPRA) ja pitää kuluvan vuoden ohjeistuksen ennallaan.

Investors House arvioi vuoden 2022 operatiivisen tuloksen olevan merkittävästi alhaisempi kuin vuonna 2021.

Koko vuoden 2022 operatiivisen tuloksen lasku aiheutuu Q4 2021 aikana toteutetuista merkittävistä asunto- ja toimistoportfolioiden myynnistä. Operatiivinen tulos laskee kunnes kaupoista saadut varat on uudelleensijoitettu tuottavasti. Yhtiö on selektiivinen uusien investointien kanssa. Yhtiö näkee parhaat mahdollisuudet palvelu- ja kehitysliiketoiminnoissa.

JULKAISUTILAISUUS

Investors House järjestää sijoittajille, analyytikoille ja medialle tarkoitetun julkaisutilaisuuden 16.5.2022 klo 11 yhtiön toimitiloissa Helsingissä, Pasilan Triplassa.

Helsinki 16.5.2022

Investors House Oyj

Lisätiedot        Toimitusjohtaja Petri Roininen, puh 040 761 9669

Jakelu        Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.investorshouse.fi


LiiteAttachments

Investors House Osavuosikatsaus Q1 2022