Enefit Green AS-i korralise aktsionäride üldkoosoleku otsused

Tallinn, ESTONIA


Enefit Green AS (edaspidi Selts) (registrikood 11184032, asukoht Lelle tn 22, 11318 Tallinn, Harju maakond, Eesti) korralise aktsionäride üldkoosolek toimus 17. mail 2022.a. algusega kell 13.00 (Eesti aja järgi) Noblessneri valukojas (Peetri 10, Tallinn).

Üldkoosoleku kokkukutsumise teade avaldati 26. aprillil 2022.a. börsi infosüsteemis, Seltsi veebilehel ning ajalehes Postimees. Hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeriti 10. mail 2022. a., Nasdaq CSD (Eesti) arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Aktsionäride üldkoosolekul osales 94 aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud 216 041 376 häält ehk 81,75% kogu aktsiakapitalist.


Seltsi üldkoosolekul arutati ja võeti vastu järgmised otsused:


1. Nõukogu esimehe pöördumine

Antud päevakorrapunkti osas hääletamist ei toimunud.


2. 2021. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Otsus: Kinnitada Enefit Green AS 2021. aasta majandusaasta aruanne üldkoosolekule esitatud kujul.

Otsus võeti vastu  215 562 427 häälega, mis moodustas 99,78% üldkoosolekul esindatud häältest.


3.  Kasumi jaotamine

Otsus:

Enefit Green grupi jaotamata kasum seisuga 31.12.2021 oli 157 673 tuhat eurot, sh lõppenud majandusaasta kasum 79 661 tuhat eurot.

3.1 Jaotada Enefit Green AS-i 2021. majandusaasta puhaskasum summas 79 661 tuhat eurot järgmiselt:

3.1.1. Maksta dividendidena välja 39 906 tuhat eurot (0,151 eurot aktsia kohta).

3.1.2. Kanda kohustuslikku reservkapitali 2 779 tuhat eurot. Mitte teha eraldisi teistesse seaduse või põhikirjaga ettenähtud reservidesse.

3.1.3. Kanda eelmiste perioodide jaotamata kasumisse 36 976 tuhat eurot.

3.2 Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 01.06.2022 Nasdaq CSD (Eesti) arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-date) 31.05.2022; alates sellest kuupäevast ei ole aktsiaid omandanud isik õigustatud saama dividende 2021. majandusaasta eest. Dividendid makstakse aktsionäridele välja 08.06.2022.

Otsus võeti vastu  216 031 828 häälega, mis moodustas 100,00% üldkoosolekul esindatud häältest.


4. Põhikirja muutmine

Otsus:

4.1 Muuta põhikirja punkte 4.1.14 (e) ja 4.1.14 (f) ja sõnastada need järgmiselt:

„(e) kinnisasjade asjaõigustega koormamine tehinguväärtusega üle 1 miljoni euro, kinnisasjade omandamine ja võõrandamine. Registrisse kantud vallasasjade võõrandamiseks ei ole nõukogu nõusolekut vaja;”

„(f) investeeringute tegemine, mis ületavad selleks majandusaastaks ettenähtud kulutuste summa;“

4.2 Kinnitada Enefit Green AS-i põhikiri üldkoosolekule esitatud kujul.

Otsus võeti vastu  216 019 273 häälega, mis moodustas 99,99% üldkoosolekul esindatud häältest.

Üldkoosoleku protokoll tehakse aktsionäridele kättesaadavaks Seltsi veebilehel hiljemalt 7 (seitsme) päeva möödudes alates üldkoosoleku toimumisest.


Lisainfo:
Sven Kunsing
Finantssuhtluse juht
investor@enefitgreen.ee
https://enefitgreen.ee/investorile/