TRAINERS’ HOUSE -KONSERNIN PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1.–30.6.2022


TRAINERS' HOUSE OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 21.7.2022 KLO 8:30

Trainers’ Housen piti asemansa alkuvuonna.

Tammi-kesäkuu 2022 lyhyesti

 • liikevaihto 5,5 milj. euroa (5,7 milj. euroa), muutos -3,5 % edellisen vuoden vastaavaan kauteen verrattuna
 • liiketulos 0,7 milj. euroa (1,0 milj. euroa), 13,6 % liikevaihdosta (17,7 %)
 • liiketoiminnan rahavirta 0,7 milj. euroa (1,2 milj. euroa)
 • osakekohtainen tulos* 0,35 euroa (0,47 euroa)

Huhti-kesäkuu 2022 lyhyesti

 • liikevaihto 2,8 milj. euroa (2,9 milj. euroa), muutos -4,2 % edellisen vuoden vastaavaan kauteen verrattuna
 • liiketulos 0,4 milj. euroa (0,5 milj. euroa), 13,7 % liikevaihdosta (15,3 %)
 • liiketoiminnan rahavirta 0,4 milj. euroa (0,8 milj. euroa)
 • osakekohtainen tulos* 0,18 euroa (0,21 euroa)

*Toisella vuosineljänneksellä yhtiön osakkeiden määrä muuttui osakkeiden yhdistämisen ja tähän liittyvän suunnatun maksuttoman osakeannin seurauksena. Tiedotteen osakekohtaiset tunnusluvut on raportoitu 30.6.2022 osakemäärän mukaisesti myös vertailukauden osalta.


Tunnuslukuja vuoden 2022 toisen neljänneksen päättyessä

 • rahavarat 2,6 milj. euroa (3,7 milj. euroa)
 • korollinen velka 0,6 milj. euroa (0,8 milj. euroa) ja korolliset nettovelat -2,0 milj. euroa (-2,8 milj. euroa)
 • omavaraisuusaste 65,5 % (68,8 %)


NÄKYMÄT VUODELLE 2022

Yhtiö arvioi vuoden 2022 operatiivisen tuloksen olevan 0,7–1,0 miljoonaa euroa.

TOIMITUSJOHTAJA ARTO HEIMONEN

Muuttuneesta maailmantilanteesta huolimatta yhtiö onnistui ensimmäisellä vuosipuoliskolla hankkimaan uusia toimeksiantoja saman verran kuin vuotta aikaisemmin. Markkinoita luovan Igniksen tekeminen jatkui vahvana. Toki katsauskauden voitto 0,7 miljoonaa euroa jäi tavoitteesta hieman. Asiakastyytyväisyys säilyi korkealla tasolla. Lämmin kiitos asiakkaille, työntekijöille ja yhteistyökumppaneille.

Korkotason nousu ja muut taloudelliseen kehitykseen liittyvät riskit ovat lisänneet päättäjien epävarmuutta. Tämä heijastuu toimeksiantojen hankkimisen työmäärään. Samanaikaisesti työmarkkina on vuodenvaihteeseen verrattuna vähemmän ylikuumentunut.

Loppuvuoden aikana yhtiö keskittyy asiakkaiden tarpeiden ymmärtämiseen ja palvelemiseen. Korkea asiakasaktiivisuus ja tehokkaampien työskentelytapojen löytäminen on välttämätöntä.

Terve kassavirta ja kannattavuus ovat yhtiön liiketoiminnan tärkeimpiä tavoitteita myös vuonna 2022. Yhtiö jatkaa edelleen Ignis-liiketoiminnan vahvistamista ja valmennustoiminnan virtaustehokkuuden kasvattamista. Medialiiketoiminnassa yhtiö etsii läpimurtoja.

Trainers’ Housen tehtävä on auttaa ihmistä eteenpäin. Yhtiön strategiana on koskettaa ihmistä, sähköistää johtamista ja tuottaa todennettavia tuloksia.

Lisätietoja:
Arto Heimonen, toimitusjohtaja, 0404 123 456
Saku Keskitalo, talousjohtaja, 0404 111 111

TOIMINTAKATSAUS

Katsauskaudella yhtiö keskittyi myyntityöhön ja asiakasprojektien toteuttamiseen.

Covid 19-pandemian vaikutukset liiketoimintaan pienenivät katsauskaudella edellisvuoteen verrattuna. Valtaosa asiakaskohtaamisista toteutetaan uudessa normaalissa tilanteessa edelleen etänä.

Yhtiö toteutti katsauskaudella osakkeidensa määrän yhdistämisen (ns. reverse split) siten, että jokaiset kymmenen osaketta yhdistettiin yhdeksi osakkeeksi. Samalla toteutettiin suunnattu maksuton osakeanti osakkeiden murto-osien syntymisen välttämiseksi. Osakkeiden yhdistämisen tarkoituksena oli yhtiön osakkeiden kaupankäynnin edellytysten parantaminen sekä joustavuuden lisääminen osingonjaon yhteydessä.

Katsauskaudella yhtiö jakoi omistajilleen osingon ensimmäisen erän 0,60 euroa osakkeelta kutakin yhtiön edellä kuvatun yhdistämisen jälkeistä osaketta kohden. Osingonmaksun jälkimmäinen osa 0,10 euroa osakkeelta maksetaan 22.12.2022.

TULOSKEHITYS

Raportointikauden liikevaihto oli 5,5 milj. euroa (5,7 milj. euroa). Liiketulos oli 0,7 milj. euroa, 13,6 % liikevaihdosta (1,0 milj. euroa, 17,7 %). Kauden tulos oli 0,7 milj. euroa, 13,5 % liikevaihdosta (1,0 milj. euroa, 17,6 %).

Eritellyt konsernin luvut (yksikkö tuhat euroa) on esitetty seuraavassa taulukossa:

Eritellyt konsernin luvut Teur1-6/20221-6/2021
Liikevaihto5 5025 699
Liiketoiminnan muut tuotot60
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut-3 225-3 089
Muut kulut-1 307-1 341
EBITDA9761 269
Poistot ja arvonalentumiset-229-259
EBIT (liiketulos)7471 010
EBIT % liikevaihdosta13,6%17,7%
Rahoitustuotot ja –kulut-8-12
Tulos ennen veroja739998
Tuloverot36
Kauden tulos7421 004
Kauden tulos % liikevaihdosta13,5 %17,6 %


PITKÄN AIKAVÄLIN TAVOITTEET

Yhtiön pitkän aikavälin tavoitteena on kannattava kasvu.


RAHOITUS, INVESTOINNIT JA VAKAVARAISUUS

Rahavirta ja rahoituksen tunnusluvut (milj. euroa)

 1-6/20221-6/2021
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä0,71,2
Liiketoiminnan rahavirta0,71,2
Investointien rahavirta0,0-0,1
Rahoituksen rahavirta-1,4-0,6
Kokonaisrahavirta-0,80,4
   
 6/20226/2021
Käteisvarat2,63,7
Korolliset velat0,60,8
Omavaraisuusaste %65,5 %68,8 %


MERKITTÄVIMMÄT RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Trainers’ Housen liiketoiminta on suhdanneherkkää.

Yleinen taloudellinen tilanne kansainvälisesti ja Suomessa sisältää merkittäviä riskejä. Euroopassa käytävä sota, jännittynyt maailmanpoliittinen tilanne ja mahdollinen kriisin laajentuminen voivat aikaansaada nopeita muutoksia toimintaympäristössä.

Muutokset Euroopan avoimuudessa, maailmankaupan vapaudessa ja maailmanpoliittisessa tilanteessa vaikuttavat suomalaisten yritysten vientiin, mikä näkyy kotimarkkinoiden kysynnässä.

Korkea inflaatio ja siitä aiheutuva korkojen nousu vaikuttavat negatiivisesti taloudelliseen toimeliaisuuteen.

Covid 19-pandemian kehityskulku ja sen vaikutus taloudelliseen toimeliaisuuteen sisältää edelleen epävarmuuksia.

Työmarkkinoiden ylikuumentuminen vaikeuttaa rekrytointia ja avainhenkilöiden sitouttamista.

Edellä mainitut riskit toteutuessaan yksin tai yhdessä vaikuttavat merkittävästi yhtiön toimintaan.

Yhtiö jakaa liiketoimintaan, tulokseen ja pörssiarvoon vaikuttavat riskitekijät viiteen pääkategoriaan: markkina- ja liiketoimintariskit, henkilöstöön liittyvät riskit, teknologia- ja tietoturvariskit, rahoitusriskit sekä juridiset riskit.

Muiden riskien haitallista vaikutusta vastaan Trainers’ House on pyrkinyt suojautumaan kattavilla vakuutussopimuksilla. Näitä ovat esimerkiksi lakisääteiset vakuutukset, vastuu- ja omaisuusvakuutukset ja oikeusturvavakuutukset. Vakuutusten kattavuus, vakuutusarvot ja omavastuut tarkistetaan vuosittain yhdessä vakuutusyhtiön kanssa.

Johtoryhmä raportoi hallitukselle kuukausittain keskeiset liiketoimintaan liittyvät riskit ja tarpeen mukaan riskien hallitsemiseen liittyvät toimenpiteet.

Konsernissa on liiketoiminnan tehokkaan seurannan edellyttämät raportointijärjestelmät. Sisäinen valvonta kytkeytyy yrityksen visioon, strategisiin tavoitteisiin ja niiden pohjalta asetettuihin liiketoiminnallisiin tavoitteisiin.

Liiketoiminnan tavoitteiden toteutumista ja konsernin taloudellista kehitystä seurataan kuukausittain konsernin ohjausjärjestelmän avulla. Olennaisena osana ohjausjärjestelmää toteumatiedot ja ajantasaiset ennusteet käydään läpi kuukausittain konsernin johtoryhmässä. Ohjausjärjestelmä sisältää muun muassa myynnin raportoinnin, tuloslaskelman, rullaavan liikevaihto- ja tulosennusteen sekä toiminnalle tärkeitä tunnuslukuja.

Trainers’ House on asiantuntijaorganisaatio. Markkina- ja liiketoimintariskien suuruutta on vaikea määrittää. Tyypilliset riskit tällä alueella liittyvät esimerkiksi yleiseen taloudelliseen kehitykseen, asiakasjakaumaan, teknologiavalintoihin, kilpailutilanteen kehittymiseen ja henkilöstökulujen hallintaan.

Riskejä hallitaan myynnin, henkilöresurssien ja liikekulujen suunnittelulla ja säännöllisellä seurannalla, mikä mahdollistaa nopeat toimenpiteet olosuhteiden muuttuessa. Myyntisaamisten riskit on huomioitu saatavien ikään ja yksittäisiin riskianalyyseihin perustuvalla kulukirjauksella.

Trainers’ Housen rahoitusriskien hallinnan tavoitteena on turvata oman ja vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen saatavuus kilpailukykyisin ehdoin ja vähentää markkinoiden haitallisten liikkeiden vaikutuksia yhtiön toiminnassa.

Rahoitusriskit on jaettu neljään kategoriaan, joita ovat maksuvalmius, korkoriskit, valuuttariskit ja luottoriskit. Jokaista riskiä seurataan erikseen. Maksuvalmius- ja korkoriskiä vähennetään riittävillä kassavaroilla ja saatavien tehokkaalla perinnällä. Valuuttariskit ovat vähäisiä, koska Trainers’ House toimii pääasiallisesti euromarkkinoilla. Rahoitusriskien hallinnassa keskeinen huomio kiinnittyy likviditeettiin.

Trainers’ Housen menestys asiantuntijaorganisaationa riippuu sen kyvystä houkutella ja pitää palveluksessa osaavaa henkilökuntaa. Henkilöstöriskejä hallitaan kilpailukykyisen palkan lisäksi kannustinjärjestelmillä ja panostuksilla henkilöstön koulutukseen, uramahdollisuuksiin ja yleiseen viihtyvyyteen.

Teknologia on keskeinen osa Trainers’ Housen liiketoimintaa. Teknologiariskeihin kuuluvat muun muassa toimittajariski, sisäisiin järjestelmiin liittyvät riskit, teknologiamuutosten tuomat haasteet ja tietoturvariskit. Riskejä vastaan suojaudutaan pitkäjänteisellä yhteistyöllä teknologiatoimittajien kanssa, asianmukaisilla tietoturvajärjestelmillä, henkilöstön koulutuksella ja säännöllisillä tietoturva-auditoinneilla.

Trainers’ Housen juridiset riskit painottuvat pääosin yhtiön ja asiakkaiden tai palveluntoimittajien välisiin sopimussuhteisiin. Tyypillisimmillään ne liittyvät toimitusvastuuseen ja immateriaalioikeuksien hallintaan. Sopimuksiin ja immateriaalioikeuksiin liittyvien riskien hallitsemiseksi yhtiössä on sisäinen sopimusmenettelyohjeistus. Yhtiön käsityksen mukaan sopimusriskit eivät poikkea tavanomaisesta.

Katsauskauden päättyessä taseeseen kirjatut liikearvo ja muut aineettomat hyödykkeet on testattu normaalilla tavalla. Testauksen perusteella ei ilmennyt tarvetta arvonalentumiskirjaukselle.

Trainers’ Housen konsernitaseessa on jäljellä liikearvoa 2,1 milj. euroa. Muiden aineettomien hyödykkeiden tasearvo on 1,1 milj. euroa. Mikäli konsernin kannattavuus ei kehity ennustetulla tavalla tai muut konsernin toiminnasta riippumattomat ulkoiset tekijät, kuten korkotaso, muuttuvat oleellisesti, on mahdollista, että liikearvoa ja muita aineettomia hyödykkeitä joudutaan kirjaamaan alas. Arvonalennustappion kirjaamisella ei olisi vaikutusta konsernin rahavirtaan.

Toiminnan projektiluonteen vuoksi tilauskanta on lyhyt ja ennustettavuus siksi haasteellista.

Selostus mahdollisista riskeistä ei ole kattava. Trainers’ House tekee operatiiviseen toimintaan liittyen jatkuvaa riskikartoitusta ja pyrkii suojautumaan tunnistetuilta riskeiltä.

Riskeistä on kerrottu myös yhtiön vuosikatsauksessa sekä verkkosivuilla osoitteessa www.trainershouse.fi – sijoittajille.


HENKILÖSTÖ

Katsauskauden lopussa konsernin palveluksessa työskenteli 143 (139) henkilöä. Kuten aikaisemminkin yhtiö raportoi henkilömääränsä täysipäiväisiksi työntekijöiksi muutettuna.

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Trainers' House Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 30.3.2022 Helsingissä poikkeusjärjestelyin Covid 19-pandemiasta johtuen. Osakkeenomistajilla ja heidän asiamiehillään oli mahdollisuus osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää oikeuksiaan ainoastaan äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon. Kokoukseen ei ollut mahdollista tulla paikan päälle.

Kokous vahvisti tilikauden 2021 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden toimitusjohtajalle ja hallituksen jäsenille. Yhtiökokous myös hyväksyi esitetyn toimielinten palkitsemisraportin.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön osakkeiden lukumäärää vähennetään osakepääomaa alentamatta osakeyhtiölain 15 luvun 9 §:n mukaisessa menettelyssä siten, että jokaiset kymmenen osaketta yhdistetään yhdeksi osakkeeksi. Osakkeiden yhdistämisen tarkoituksena on osakkeiden kaupankäynnin edellytysten parantaminen sekä joustavuuden lisääminen mahdollisen osingonjaon yhteydessä. Osakkeiden yhdistäminen ei vaikuta yhtiön omaan pääomaan.

Osakkeiden murto-osien syntymisen välttämiseksi hallitus valtuutettiin päättämään suunnatusta osakeannista, jossa yhtiön uusia osakkeita luovutetaan vastikkeetta siten, että jokaisen osakkeenomistajan arvo-osuustilin mukaisesta osakkeiden lukumäärästä tehdään jaollinen kymmenellä. Yhtiön liikkeelle laskemien uusien osakkeiden enimmäismäärä on enintään 10.000 uutta osaketta. Yhtiön hallituksella on oikeus päättää annettavien uusien osakkeiden tarkasta määrästä sekä kaikista muista osakkeiden liikkeelle laskuun liittyvistä asioista. Valtuutus on voimassa 30.6.2022 asti.

Yhdistäminen toteutetaan siten, että samanaikaisesti edellä mainitun uusien osakkeiden liikkeeseen laskun kanssa yhtiö lunastaa muussa kuin osakkeenomistajien omistuksen suhteessa kaikilta osakkeenomistajilta vastikkeetta osakemäärän, joka saadaan kertomalla kullakin osakkeenomistajan arvo-osuustilillä osakkeiden yhdistämispäivänä oleva osakkeiden lukumäärä kertoimella 9/10, eli jokaista kymmentä olemassa olevaa osaketta kohden lunastetaan yhdeksän osaketta. Osakkeenomistajan omistamien osakkeiden lukumäärä arvioidaan arvo-osuustilikohtaisesti. Vastikkeetta lunastetut osakkeet mitätöidään välittömästi lunastuksen yhteydessä. Osakkeiden yhdistämispäivä on 1.4.2022. Osakkeiden yhdistäminen toteutetaan yhdistämispäivänä arvo-osuusjärjestelmässä pörssikaupankäynnin päättymisen jälkeen. Yhtiön osakkeen kaupankäynti Nasdaq Helsinki Oy:ssä keskeytetään tarvittaessa väliaikaisesti teknisten järjestelyiden tekemiseksi kaupankäyntijärjestelmässä yhdistämispäivän jälkeen. Osakkeiden mitätöinti ja uusi kokonaislukumäärä rekisteröidään kaupparekisteriin arviolta 4.4.2022 mennessä ja kaupankäynti yhtiön osakkeiden uudella kokonaismäärällä alkaa uudella ISIN-tunnuksella arviolta 4.4.2022. Yhtiön hallituksella on oikeus päättää kaikista muista osakkeiden lunastukseen liittyvistä asioista. Järjestely ei edellytä osakkeenomistajilta toimenpiteitä.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiö maksaa osinkoa 0,70 euroa kutakin yhtiön edellä kuvatun yhdistämisen jälkeistä osaketta kohden. Osinko maksetaan kahdessa erässä siten, että 0,60 euroa maksetaan 14.4.2022 (osingonmaksun täsmäytyspäivä 7.4.2022) ja 0,10 euroa maksetaan 22.12.2022 (osingonmaksun täsmäytyspäivä 15.12.2022). Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkittynä yhtiön osakasluetteloon.

Hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin neljä (4) jäsentä. Jäseniksi valittiin Aarne Aktan, Jarmo Hyökyvaara, Jari Sarasvuo ja Elma Palsila. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Jari Sarasvuon. Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenen palkkioksi 1500 euroa kuukaudessa ja puheenjohtajan palkkioksi 3500 euroa kuukaudessa.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.


OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

Yhtiön osake on noteerattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä nimellä Trainers’ House Oyj (TRH1V).

Toisella vuosineljänneksellä yhtiön osakkeiden määrä muuttui osakkeiden yhdistämisen ja suunnatun maksuttoman osakeannin seurauksena. Osakemäärän muutos tapahtui 1.4.2022 kaupankäynnin päättymisen jälkeen ja kaupankäynti uudella osakemäärällä ja ISIN-tunnuksella alkoi 4.4.2022. Trainers’ Housen uusi osakekanta on 2.147.826 osaketta. Vertailukauden ja alkuvuoden osakekohtaiset tiedot on oikaistu reverse splitin takia.

Raportointikauden päättyessä Trainers’ House Oyj:n osakekanta oli 2.147.826 osaketta ja rekisteröity osakepääoma oli 880.743,59 euroa. Yhtiöllä ei ole hallussaan omia osakkeita. Kauden aikana osakepääomassa ei ole tapahtunut muutoksia.

Osakevaihdon ja -kurssin kehitys

Katsauskaudella yhtiön osakkeiden vaihto Helsingin pörssissä oli 452 tuhatta osaketta, 21,1 % osakkeiden keskimääräisestä lukumäärästä (500 tuhatta osaketta, 23,4 %) ja 3,4 milj. euroa (3,0 milj. euroa). Ylin noteeraus oli 9,80 euroa (9,00 euroa), alin 5,86 euroa (3,66 euroa) ja päätöskurssi 5,98 euroa (5,78 euroa). Painotettu keskikurssi oli 7,53 euroa (5,91 euroa). Osakekannan markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla 30.6.2022 oli 12,8 milj. euroa (12,4 milj. euroa).


OSAVUOSIKATSAUS JA LIITETIEDOT

Katsaus on laadittu IAS 34 mukaisesti. Katsausta laadittaessa on noudatettu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä, 1.1.2022 voimassa olevia IFRS-standardeja ja tulkintoja.

Trainers’ House on tässä katsauksessa noudattanut samoja laatimisperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin 2021 vuositilinpäätöksessä.

Katsauksessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

TULOSLASKELMA IFRS (Teur)1-6/20221-6/20211-12/2021
Liikevaihto5 5025 69910 340
Liiketoiminnan muut tuotot600
Kulut:   
Materiaalit ja palvelut-261-421-717
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut-3 225-3 089-5 916
Poistot ja arvonalentumiset-229-259-535
Liiketoiminnan muut kulut-1 046-920-1 856
Kulut yhteensä-4 760-4 690-9 024
Liiketulos7471 0101 316
Rahoitustuotot ja kulut-8-12-26
Tulos ennen veroja7399981 291
Tuloverot360
KAUDEN TULOS7421 0041 291
Kauden tuloksen jakautuminen emoyhtiön omistajille7421 0041 291
Emoyhtiön omistajille kuuluva osakekohtainen tulos, EUR*0,350,470,60
Kauden tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos, EUR*0,350,470,60

*Toisella vuosineljänneksellä yhtiön osakkeiden määrä muuttui osakkeiden yhdistämisen ja tähän liittyvän suunnatun maksuttoman osakeannin seurauksena. Tiedotteen osakekohtaiset tunnusluvut on raportoitu 30.6.2022 osakemäärän mukaisesti myös vertailukauden osalta.

TASE IFRS (Teur)6/20226/202112/2021
VARAT   
Pitkäaikaiset varat   
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet716984907
Liikearvo2 1292 1292 129
Muut aineettomat hyödykkeet1 1321 1511 123
Pitkäaikaiset saamiset   
Muut saamiset, pitkäaikaiset1900104
Laskennalliset verosaamiset200203200
Pitkäaikaiset saamiset yhteensä390204304
Pitkäaikaiset varat yhteensä4 3674 4684 463
    
Lyhytaikaiset varat   
Myyntisaamiset ja muut saamiset1 2651 2811 045
Rahavarat2 5593 6663 378
Lyhytaikaiset varat yhteensä3 8244 9474 424
VARAT YHTEENSÄ8 1919 4158 887
    
OMA PÄÄOMA JA VELAT   
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma   
Osakepääoma881881881
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto373737
Kertyneet voittovarat3 5404 3963 752
Kauden tulos7421 0041 291
Oma pääoma yhteensä5 2006 3185 961
Pitkäaikaiset velat   
Laskennalliset verovelat225230229
Rahoitusvelat, pitkäaikaiset307436408
Pitkäaikaiset velat yhteensä532666637
Lyhytaikaiset velat   
Rahoitusvelat, lyhytaikaiset259406317
Ostovelat ja muut velat, lyhytaikaiset2 2002 0241 971
Lyhytaikaiset velat yhteensä2 4592 4312 288
Velat yhteensä2 9913 0972 925
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ8 1919 4158 887


RAHAVIRTALASKELMA(Teur)1-6/20221-6/20211-12/2021
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA   
Tilikauden tulos7421 0041 291
Oikaisut233273543
Käyttöpääoman muutokset-292-115-11
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja6831 1621 823
Maksetut ja saadut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista sekä maksetut välittömät verot-8-12-30
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA6751 1501 793
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA   
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin-47-104-175
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA-47-104-175
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA   
Käyttöoikeusomaisuuden vuokranmaksuvelan lyhennys-159-217-433
Maksetut osingot-1 289-429-1 074
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA-1 448-647-1 507
RAHAVIRTA YHTEENSÄ-820399111
RAHAVAROJEN MUUTOS   
Rahavarat kauden alussa3 3783 2673 267
Rahavarat kauden lopussa2 5593 6663 378
RAHAVAROJEN MUUTOS-820399111


LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (Teur)
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (Teur)OsakepääomaSVOP-rahastoKertyneet voittovaratYhteensä
Oma pääoma 1.1.2021881374 8265 744
Laaja tulos  1 0041 004
Osingot  -429-429
Oma pääoma 30.6.2021881375 4006 318
     
Oma pääoma 1.1.2022881375 0435 961
Laaja tulos  742742
Osingot  -1 503-1 503
Oma pääoma 30.6.2022881374 2825 200


LÄHIPIIRITAPAHTUMAT

Konserni harjoitti katsauskaudella liiketoimintaa hallituksen puheenjohtajan Jari Sarasvuon määräysvaltayhtiön Causa Prima Oy:n sekä yhtiön lähipiiriin kuuluvien Pro Vividus Oy:n ja Anorin Liekki Oy:n kanssa.

Lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat liiketapahtumat:

LÄHIPIIRITAPAHTUMAT (Teur)1-6/20221-6/20211-12/2021
Ostot16068164
Velat kauden lopussa603645


UUDELLEENJÄRJESTELYVARAUS(Teur)   
 6/20226/202112/2021
Varaukset kauden alussa01717
Varausten käyttö0-6-17
Varaukset kauden lopussa0110


HENKILÖSTÖ1-6/20221-6/20211-12/2021
Henkilöstö keskimäärin121119118
Henkilöstö kauden lopussa143139126


VASTUUSITOUMUKSET6/20226/202112/2021
Omista sitoumuksista annetut vakuudet ja vastuut (Teur)140134136


MUITA TUNNUSLUKUJA6/20226/202112/2021
Omavaraisuusaste (%)65,5 %68,8 %69,8 %
Oma pääoma/osake (eur)*2,422,942,78

*Toisella vuosineljänneksellä yhtiön osakkeiden määrä muuttui osakkeiden yhdistämisen ja tähän liittyvän suunnatun maksuttoman osakeannin seurauksena. Tiedotteen osakekohtaiset tunnusluvut on raportoitu 30.6.2022 osakemäärän mukaisesti myös vertailukauden osalta.


Tunnuslukujen laskentakaavat

Osakekohtainen tulos  = Emoyhtiön omistajille kuuluva kauden tulos
                        Ulkona olevien osakkeiden osakeantioikaistu
                        keskimääräinen lukumäärä tilikaudella

Korolliset nettovelat = Korolliset velat – rahavarat

Omavaraisuusaste (%)  = Oma pääoma x 100
                        Taseen loppusumma – saadut ennakot

Oma pääoma / osake    = Oma pääoma                                                    
                        Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä
                        tilinpäätöspäivänä

Tunnuslukujen laskentaan vaikuttavat erät6/20226/202112/2021
Saadut ennakot (Teur)251226344
Korolliset velat (Teur)566842725
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin kauden aikana (Tkpl)*2 1482 1482 148
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä kauden lopussa (Tkpl)*2 1482 1482 148

*Toisella vuosineljänneksellä yhtiön osakkeiden määrä muuttui osakkeiden yhdistämisen ja tähän liittyvän suunnatun maksuttoman osakeannin seurauksena. Tiedotteen osakekohtaiset tunnusluvut on raportoitu 30.6.2022 osakemäärän mukaisesti myös vertailukauden osalta.

Helsingissä 21.7.2022

TRAINERS’ HOUSE OYJ

HALLITUS

Lisätietoja:
Arto Heimonen, toimitusjohtaja, 0404 123 456
Saku Keskitalo, talousjohtaja, 0404 111 111

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset mediat
www.trainershouse.fi – Sijoittajille

LiiteAttachments

Puolivuosikatsaus 2022