QPR Softwaren puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2022: SaaS-liikevaihto kasvoi 24 %, kokonaisliikevaihto laski ja yhtiö toteutti onnistuneen rahoituskierroksen

Helsinki, FINLAND

QPR SOFTWARE OYJ                                                   PÖRSSITIEDOTE                                        3.8.2022 KLO 9.00QPR Software Oyj:n tammi-kesäkuu 2022: SaaS-liikevaihto kasvoi selvästi, uniikki prosessilouhinnan teknologia lanseerattiin markkinoille ja QPR investoi tulevaisuuden kasvuun onnistuneen rahoituskierroksen tukemana. Ohjelmistolisenssien uusmyynti laski selvästi poikkeukselliseen vertailukauteen verrattuna. Investoinnit kasvuun jatkuivat.
TALOUDELLINEN KEHITYS LYHYESTI


Huhti-kesäkuu 2022

 • SaaS-ohjelmistoliiketoiminta kasvoi +38 %
 • Liikevaihto oli 2 012 tuhatta euroa ja laskua 6 % (huhti-kesäkuu 2021: 2 138)
 • Käyttökate -270 tuhatta euroa (3)
 • Liiketulos -515 tuhatta euroa (-275)
 • Tulos ennen veroja -526 tuhatta euroa (-283)
 • Tulos -629 tuhatta euroa (-231)

Tammi-kesäkuu 2022

 • SaaS-ohjelmistoliiketoiminta kasvoi +24 %
 • Liikevaihto oli 4 213 tuhatta euroa, laskua 16 % (tammi-kesäkuu 2021: 5 042)
 • Käyttökate -471 tuhatta euroa (569)
 • Liiketulos -988 tuhatta euroa (11)
 • Tulos ennen veroja –1 009 tuhatta euroa (-78)
 • Tulos -1 009 tuhatta euroa (-231)


NÄKYMÄT TILIKAUDELLE 2022 (ennallaan)

Yleisellä tasolla Euroopassa lisääntynyt toimintaympäristön epävarmuus johtuen Ukrainan sodasta ja inflaatiosta koronaviruspandemian jälkimainingeissa luovat edelleen epävarmuutta uusasiakashankinnassa. Toimintojen tehostamista ja kustannussäästöjä mahdollistavat QPR:n ratkaisut ovat kuitenkin asiakkaillemme mahdollisuus uudistua ja reagoida kilpailua nopeammin markkinamuutoksiin.

Perustuen myynnin kasvaneeseen tarjouskantaan, jatkuviin asiakastuottoihin ja konsultoinnin varausasteeseen, QPR arvioi liikevaihtonsa kasvavan vuonna 2022 (2021: 9 140 tuhatta euroa) SaaS-liikevaihdon kasvun tukemana.


TOIMITUSJOHTAJA JUSSI VASAMA KOMMENTOI TAMMI-KESÄKUUTA 2022:

QPR:n uuden strategian toteuttaminen on edennyt hyvin, mikä näkyy SaaS-liikevaihdon selvänä kasvuna vertailujaksoon nähden. SaaS-liikevaihdon kasvu kiihtyi toisella neljänneksellä 38 %:iin ylittäen pitkän aikavälin strategisen tavoitetason. Kokonaisuudessaan jatkuvaluonteiset ohjelmistoliiketoiminnan liikevaihtoerät, SaaS - ja ylläpitotuotot, kasvoivat toisella neljänneksellä 14 % ja tammi-kesäkuussa 9 % vertailujaksoon nähden. Jatkuvien tuottojen osuus liikevaihdosta nousi toisella neljänneksellä 45 %:iin vertailujakson 37 %:sta.

Toisen neljänneksen liikevaihto laski vertailujaksosta, mutta lasku hidastui selvästi ensimmäiseen neljännekseen verrattuna. Koko vertailujaksolla lukuihin vaikutti vuoden 2021 ensimmäisen neljänneksen poikkeuksellisen suuri kertalisenssikauppa, toisella neljänneksellä uusien ohjelmistolisenssien myynti oli vertailujakson tasolla.

Konsultointiliiketoiminta oli ensimmäisellä vuosipuoliskolla 15 % alhaisempi edelliseen vuoteen verrattuna. Tämä johtuu etupäässä kysyntävaihteluista Suomen julkisen sektorin konsultointipalveluissa ja osaltaan myös haasteesta palkata nopeasti kysyntää vastaavaa konsultointiosaamista markkinoilta.

Keskityimme katsauskaudella yhtiön strategisen fokuksen, rakenteen ja toimintamallien uudistamiseen. Olemme vahvistaneet perustaamme luomalla kasvun edellytyksiä ja vahvistaneet tarjoamaamme johtavana prosessiälykkyyden SaaS-palvelutarjoajana.

Yhtiö lanseerasi toisella vuosineljänneksellä kehittämänsä ainutlaatuisen ratkaisun prosessilouhinnan markkinoille, mikä mahdollistaa skaalautuvaan prosessiälykkyyteen pohjautuvan asiakaslähtöisen SaaS-ohjelmistoliiketoiminnan. Kyseessä on markkinoiden ensimmäinen ja ainoa joustavasti skaalautuva ja nopeasti käyttöön otettava ratkaisu, jota organisaatiot voisivat käyttää datan määrästä, tietojen eheydestä ja prosessidatan integriteetistä tinkimättä.

Lanseeratulla ratkaisulla QPR mahdollistaa asiakkaillemme toiminnan tehostamisen ja kustannussäästöt yhdistämällä liiketoimintaprosessien syväymmärryksen, prosessien reaaliaikaisen läpinäkyvyyden valmiilla mittaristoilla ja markkinoiden johtavan Data Cloud -teknologian. Teknologiaksi valikoitui Snowflaken moderni teknologia, jolla toteutettu QPR:n ratkaisu toimii markkinoiden ainoana prosessilouhintaohjelmistona natiivisti ja tietoturvallisesti Snowflake-tietopilvessä. QPR allekirjoitti myös kumppanuussopimuksen Snowflaken kanssa ja olemme globaalisti heidän ainoa prosessilouhinnan Powered by Snowflake -kumppani. Tuotekehitysinvestointien kasvattamisen lisäksi yhtiö lisäsi panostusta markkinointiin, myyntiin ja kumppanikanavan vahvistamiseen.

Yhtiön fokus kohdistuu strategian mukaisesti vahvaan jatkuvan SaaS-liikevaihdon kasvuun. Tämä vaikuttaa keskipitkällä aikavälillä yhtiön kokonaiskasvuun erityisesti ohjelmistolisenssien uusmyynnin asteittaisen laskun myötä. Yhtiö jatkaa loppuvuoden ajan vahvaa strategian mukaista panostusta markkinointiin, myyntiin ja tuotekehitykseen, mikä heikentää kannattavuutta lähitulevaisuudessa.

Kuten yhtiö aiemmin tiedotti, QPR:n merkintäetuoikeusanti 27.5.-10.6.2022 ylimerkittiin. Osakeannin tavoitteena oli vahvistaa yhtiön taloudellisia edellytyksiä toteuttaa yhtiön kasvustrategiaa ja mahdollistaa investoinnit kansainvälisen SaaS-liiketoiminnan kasvuun fokusoimalla QPR:n prosessilouhinnan skaalautuvaan tarjoamaan ja kyvykkyyksiimme. Olen erittäin tyytyväinen merkintäetuoikeusannin tulokseen, jolla yhtiö keräsi noin 2,9 miljoonaa euroa nettovaroja. Tämä on vahva osoitus sijoittajien luottamuksesta ja uskosta uuteen strategiaan ja itse QPR:ään toimialamme johtavana ohjelmisto- ja palveluyhtiönä.

Olen iloinen siitä, että yhtiön rakenteen ja toiminnan uudistaminen on edennyt nopeasti. Yhtiön uudelleenorganisoinnin jälkeen johtoryhmässä aloitti kaksi uutta henkilöä ja tiedotimme toisella vuosineljänneksellä yhtiön johtoryhmän vahvistamisesta uuden myyntijohtajan, talousjohtajan ja henkilöstöjohtajan nimityksillä. Nimitykset tukevat QPR:n uuden kasvustrategian toteuttamista. Olemme myös lisänneet panostuksia henkilöstön hyvinvointiin ja vahvistaneet rekrytointiprosessiamme. Olen erittäin tyytyväinen QPR:n kykyyn toimia kansainvälisenä ja monikulttuurisena organisaationa ja uskon tämän olevan merkittävä kilpailuetu yhtiölle jatkossa työnantajana.

Yleisellä tasolla lisääntynyt toimintaympäristön epävarmuus ja kustannustason nousu voi vaikuttaa joidenkin asiakastoimialojen investointeihin. Toimintojen tehostamista ja kustannussäästöjä mahdollistavat QPR:n ratkaisut ovat kuitenkin asiakkaillemme mahdollisuus uudistua ja reagoida markkinamuutoksiin.

Jussi Vasama

ToimitusjohtajaKESKEISET TUNNUSLUVUT

 KESKEISET TUNNUSLUVUT       
Tuhatta euroa, ellei toisin
ole mainittu
4-6/
2022
4-6/
2021
Muutos,
%
1-6/
2022
1-6/
2021
Muutos,
%
1-12/
2021
        
Liikevaihto2 0122 138-64 2135 042-169 140
Käyttökate-2703-10 164-471569-183241
 % liikevaihdosta-13,40,1 -11,211,3 2,6
Liiketulos-515-275-87-98811-9 494-1 248
 % liikevaihdosta-25,6-12,9 -23,40,2 -13,7
Tulos ennen veroja        -526-283-86-1 009-78-1 201-1 356
Katsauskauden tulos-629-231-172-1 009-61-1 556-1 356
 % liikevaihdosta-31,3-10,8 -23,9-1,2 -14,8
        
Tulos/osake, euroa
(laimentamaton ja laimennettu)
-0,039-0,019-103-0,082-0,005-1 138-0,113
Oma pääoma/osake, euroa           0,1490,159-60,1490,159-60,035
        
Liiketoiminnan rahavirta-664305-318-6231 211-151692
Rahavarat kauden lopussa1 9188781191 918878118441
Korollinen nettovelka                    -322-23-1 033-322-23-1 3001 682
Nettovelkaantumisaste, %                        -10,9-1,2-832-13,5-1,2-1 054288,5
Omavaraisuusaste, %                        40,539,9140,539,9148,3
Oman pääoman tuotto, %-178,4-44,4-302-286,2-6,1-4 592-111,4
Sijoitetun pääoman tuotto, %-49,3-18,7-164-89,80,712 929-49,3


RAPORTOINTI

QPR Software innovoi, kehittää, myy ja toimittaa kansainvälisille markkinoille organisaatioiden toiminnankehitykseen tarkoitettuja ohjelmistoja ja niihin liittyviä palveluja. QPR Software raportoi yhtä liiketoimintasegmenttiä, joka on Organisaatioiden toiminnan kehittäminen. Tämän lisäksi yhtiö esittää saadut tuotot seuraavalla jaolla: Ohjelmistolisenssit, Uusiutuvat ohjelmistolisenssit, Ohjelmistojen ylläpitopalvelut, SaaS (Software-as-a-Service) sekä Konsultointi.

Yhtiön raportoimat jatkuvat tuotot koostuvat SaaS-liikevaihdosta, uusiutuvista ohjelmistolisensseistä sekä ohjelmistojen ylläpitopalveluista.

Ohjelmistolisenssit myydään asiakkaalle ilman aikarajoituksia tai etukäteen sovituksi määräajaksi. Uusiutuvissa ohjelmistolisensseissä myydään käyttöoikeus asiakkaalle toistaiseksi voimassa olevalla sopimuksella. Nämä sopimukset uusiutuvat kauden päätyttyä, yleensä vuoden kuluttua, ellei niitä irtisanota irtisanomisajan puitteissa. Nämä lisenssit tuloutetaan yhtenä ajankohtana, laskutuskauden alussa.

Maantieteellisinä alueina raportoidaan Suomi, muu Eurooppa mukaan lukien Turkki, sekä muu maailma. Liikevaihto esitetään asiakkaan pääkonttorin sijainnin mukaan. Yhtiö on lopettanut liiketoiminnan ja kumppanuudet Venäjällä toistaiseksi.


LIIKETOIMINTA

QPR Softwaren tavoitteena on auttaa asiakkaitamme saavuttamaan enemmän vähemmällä.
Autamme asiakkaitamme lisäämällä prosessien ja liiketoimintojen läpinäkyvyyttä, varmistamalla niiden vaatimustenmukaisuus sekä tuomalla ohjelmistojen mahdollistaman älykkyyden avulla parempaa tehokkuutta ja johdettavuutta kestävään kehitykseen.

Teemme sen innovoimalla, kehittämällä ja toimittamalla ohjelmistoja organisaatioiden toiminnan analysointiin, seurantaan ja mallintamiseen. Lisäksi tarjoamme laajan valikoiman konsultointipalveluita.


LIIKEVAIHDON KEHITYS

LIIKEVAIHTO TUOTERYHMITTÄIN     
        
Tuhatta euroa4-6/
2022
4-6/
2021
Muutos,
%
1-6/
2022
1-6/
2021
Muutos,
%
1-12/
2021
        
Ohjelmistolisenssit16913327301866-651 317
Uusiutuvat ohjelmistolisenssit4181-49429524-18797
Ohjelmistojen ylläpitopalvelut471481-2933939-12 034
SaaS43631738786635241 283
Konsultointi8951 126-211 7632 078-153 709
Yhteensä2 0122 138-64 2135 042-169 140
        
LIIKEVAIHTO MAANTIETEELLISESTI     
        
Tuhatta euroa4-6/
2022
4-6/
2021
Muutos,
%
1-6/
2022
1-6/
2021
Muutos,
%
1-12/
2021
        
Suomi9571 145-162 1182 593-184 614
Muu Eurooppa ml. Turkki661545211 3381 23292 689
Muu maailma394448-127571 217-381 837
Yhteensä2 0122 138-64 2135 042-169 140


Huhti-kesäkuu 2022

Toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 2 012 tuhatta euroa (2 138). Jatkuvien tuottojen osuus liikevaihdosta oli 45 % (37).

Uusien ohjelmistolisenssien liikevaihto oli 169 tuhatta euroa (133) ja nousi 27 %.  Uusiutuvien ohjelmistolisenssien liikevaihto laski 41 tuhanteen euroon (81), mikä johtui myynnin laskusta Suomessa ja kansainvälisessä jälleenmyyntikanavassa, sekä yhtiön strategisen fokuksen siirtymisestä SaaS-liiketoimintaan.

Ohjelmistojen ylläpitopalvelujen liikevaihto oli 471 tuhatta euroa (481) ja laski 2 %, mikä johtui pääosin ylläpitotuottojen laskusta kansainvälisessä kanavamyynnissä.

SaaS-palvelujen liikevaihto nousi 436 tuhanteen euroon (317). Koko tarjouskanta oli vuosineljänneksen lopussa yli 8 miljoonaa euroa (Q1: yli 7 m€) ja seuraavan 12kk SaaS-tarjouskannan vuotuinen arvo yli 1,5 miljoonaa euroa (Q1: yli 1,6 m€).  

Konsultoinnin, joka sisältää ohjelmistotoimitukset, liikevaihto oli 895 tuhatta euroa (1 126) ja laski 21 %. Tämä johtuu etupäässä kysyntävaihteluista Suomen julkisen sektorin konsultointipalveluissa ja osaltaan myös haasteena palkata nopeasti kysyntää vastaavaa konsultointiosaamista markkinoilta.

Konsernin liikevaihto kotimarkkinoilla Suomessa laski 16 % ja kansainvälinen liikevaihto kasvoi 6 %.   Liikevaihdosta kertyi 47 % (54) Suomesta, 33 % (25) muualta Euroopasta (mukaan lukien Turkki) sekä 20 % (21) muualta maailmasta.


Tammi-kesäkuu 2022

Tammi-kesäkuun liikevaihto oli 4 213 tuhatta euroa (5 042) ja laski 16 %. Jatkuvien tuottojen osuus liikevaihdosta oli 41 % (31).

Konsernin liikevaihdosta 50 % (51) kertyi Suomesta, 32 % (24) muualta Euroopasta (mukaan lukien Turkki) sekä 18 % (24) muualta maailmasta.

 

TULOSKEHITYS

Huhti-kesäkuu 2022
 
Konsernin käyttökate oli -270 tuhatta euroa (3) ja liiketulos -515 tuhatta euroa (-275). Liiketulosta heikensi laskenut liikevaihto. Konsernin kulut olivat lähes edellisvuoden tasolla.

Katsauskauden tulos oli -629 tuhatta euroa (-231) ja osakekohtainen tulos -0,039 euroa (-0,019) osakkeelta.

Tammi-kesäkuu 2022

Konsernin käyttökate oli tammi-kesäkuussa -471 tuhatta euroa (569) ja liiketulos -988 tuhatta euroa (11).  Liiketulosta heikensi lähinnä pienentynyt liikevaihto. Konsernin kulut olivat lähes edellisvuoden tasolla (+5 %).

Konsernin kiinteät kulut olivat katsauskaudella 4 465 tuhatta euroa (4 397). Luottotappiot, jotka sisältyvät kiinteisiin kuluihin, olivat 37 tuhatta euroa (24).

Tulos ennen veroja oli –1 009 tuhatta euroa (-78) ja katsauskauden tulos –1 009 tuhatta euroa (-61). Osakekohtainen tulos oli -0,082euroa (-0,005) osakkeelta.

 

RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Liiketoiminnan rahavirta pieneni tammi-kesäkuussa lähinnä heikentyneen tuloksen johdosta -623 tuhanteen euroon (1 211). Vuosineljänneksen lopussa konsernin rahavarat olivat 1 918 tuhatta euroa (878). Toisella vuosineljänneksellä järjestetyn osakeannin nettovaikutus rahavaroihin oli 2,9 miljoonaa euroa.

Nettorahoituskulut olivat 21 tuhatta euroa (88). Vertailukauden kuluihin sisältyy kertaluontoinen päättyneeseen projektiin liittyvä takuumaksu, jonka yhtiö suoritti tammikuussa 2021.

Investoinnit olivat tammi-kesäkuussa 783 tuhatta euroa (379), ja ne olivat pääasiassa tuotekehitysinvestointeja.  

Konsernin rahoitusasema on hyvä. Katsauskauden lopussa konsernin rahavarat olivat 1 918 tuhatta euroa (878), minkä lisäksi konsernilla on käytettävissä muita lyhytaikaisia rahavaroja 1,0 miljoonaa euroa. Konsernilla oli katsauskauden lopussa 1 500 tuhatta euroa lyhytaikaista pankkilainaa, eikä lainkaan pitkäaikaisia pankkilainoja. Nettovelka suhteessa omaan pääomaan (gearing) oli –13,5 % (-1). Omavaraisuusaste katsauskauden lopussa oli 40,5 % (40).

 

TUOTEKEHITYS

QPR innovoi ja kehittää ohjelmistoja, jotka analysoivat, mittaavat ja mallintavat organisaatioiden toimintaa. Tuotekehityksessä kehitetään seuraavia ohjelmistotuotteita: QPR ProcessAnalyzer, QPR EnterpriseArchitect, QPR ProcessDesigner ja QPR Metrics.

Tammi-kesäkuussa tuotekehitysmenot olivat 1 431 tuhatta euroa (956) ja tuotekehitysmenoja aktivoitiin taseeseen 674 tuhatta euroa (358). Tammi-kesäkuussa kirjattiin tuotekehityspoistoja 326 tuhatta euroa (346). Aktivoidut tuotekehitysmenot poistetaan neljässä vuodessa.


HENKILÖSTÖ

Katsauskauden lopussa konsernin palveluksessa oli yhteensä 81 henkilöä (79). Keskimääräinen henkilöstömäärä tammi-kesäkuussa oli 78 (75).

Henkilöstön keski-ikä on 44 (43,7) vuotta. Naisia on 24 % (25) ja miehiä 76 % (75) henkilöstöstä. Myynnissä ja markkinoinnissa työskentelee 18 % (18), konsultoinnissa ja asiakaspalvelussa 44 % (42), tuotekehityksessä 31 % (31) ja hallinnossa 7 % (9) henkilöstöstä.

Yhtiö tiedotti Q2:n aikana kolmesta uudesta johtoryhmänimityksestä.  Eric Allart nimitettiin QPR Software Oyj:n myyntijohtajaksi vastaamaan globaalista suoramyynnistä 1.6.2022 alkaen. Johanna Lähde aloitti yhtiön HR-johtajana 1.8.2022 alkaen ja hänen vastuullaan ovat yrityksen toimintakulttuurin ja henkilöstön kehittäminen. Mervi Kerkelä-Hiltunen on nimitetty QPR Softwaren Oyj:n uudeksi talousjohtajaksi (CFO) ja johtoryhmän jäseneksi 4.8.2022 alkaen. Johtoryhmän vahvistaminen uusilla tehtävillä, joihin on nimetty oman osaamisalueensa vahvat ammattilaiset, tukee QPR:n uuden kasvustrategian toteuttamista.

Henkilöstön kannustamiseksi yhtiöllä on voimassa koko henkilöstön kattava bonusohjelma. Ylimmän johdon lyhyen aikavälin palkitseminen koostuu rahapalkasta, luontoiseduista ja mahdollisesta, lähinnä konsernin ja tulosyksiköiden liikevaihdon kehityksen mukaan määräytyvästä vuosipalkkiosta. Lisäksi yhtiöllä on käytössään avainhenkilöiden optio-ohjelma.


OSAKE JA OSAKKEENOMISTAJAT    
     
Osakkeen pörssivaihdon kehitys1-6/20221-6/2021Muutos, %1-12/2021
     
Vaihdetut osakkeet, kpl1 287 5341 298 011-13 323 915
Vaihto, euroa1 677 9902 776 234-406 255 379
% osakkeista8,010,8 27,7
Keskimääräinen kaupantekokurssi,
 euroa
1,302,14-391,88
     
Osake ja markkina-arvo30.6.202230.6.2021Muutos, %31.12.2021
     
Osakkeita yhteensä, kpl16 455 32112 444 863-12 444 863
Omat osakkeet, kpl413 487457 009-457 009
Kirjanpidollinen vasta-arvo, euroa/kpl0,110,11-0,11
Ulkona olevat osakkeet, kpl16 041 83411 987 854-11 987 854
Osakkeenomistajat, kpl1 6531 408171 509
Päätöskurssi, euroa0,862,06-581,85
Osakekannan markkina-arvo, euroa13 795 97724 694 979-4422 177 530
Omien osakkeiden kirjanpidollinen
vasta-arvo yhteensä, euroa
45 48450 271-50 271
Omien osakkeiden hankintahinta
yhteensä, euroa
405 726439 307-439 307
Omien osakkeiden osuus yhtiön
osakkeiden lukumäärästä, %
2,53,7-3,7

Yhtiökokous valtuutti 6.4.2022 yhtiön hallituksen päättämään osakeannista. Yhtiö on 22.4.2022 tiedottanut erillisellä tiedotteella käynnistäneensä valmistelun merkintäoikeusannin toteuttamiseksi toisen vuosineljänneksen aikana mahdollistaakseen tarvittavien kasvuinvestointien toteuttamisen.

Yhtiön hallitus päätti 19.5.2022 varsinaisen yhtiökokouksen 6.4.2022 antaman valtuutuksen perusteella merkintäetuoikeusannista ja julkisti osakeannin ehdot, jossa yhtiö laski liikkeeseen enintään 4 010 458 uutta osaketta.

Yhtiö julkisti 13.6.2022 ylimerkityn merkintäetuoikeusannin alustavan tuloksen ja 15.6.2022 ylimerkityn merkintäetuoikeusannin lopullisen tuloksen ja optio-oikeuksien 2019 ehtojen muutoksen.

Yhtiö ilmoitti 17.6.2022, että merkintäetuoikeusannissa annetut uudet osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin.

Kaikki asiaan liittyvät pörssitiedotteet löytyvät Yhtiön kotisivujen Sijoittajat-osiosta: https://www.qpr.com/fi/yritys/sijoittajat#tiedotteet


YHTIÖN HALLINNOINTI

Yhtiön hallitus päätti maaliskuussa 2022 kutsua varsinaisen yhtiökokouksen koolle keskiviikoksi 6.4.2022. Hallitus päätti poikkeuksellisesta kokousmenettelystä eduskunnan hyväksymän väliaikaisen lainsäädännön nojalla. Covid-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi varsinainen yhtiökokous järjestettiin ilman osakkeenomistajien henkilökohtaista läsnäoloa kokouspaikalla. Osakkeenomistajilla oli mahdollisuus osallistua kokoukseen ja käyttää oikeuksiaan vain asiamiehen välityksellä sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon.

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikaudelta 2021 ei jaeta osinkoa. Yhtiökokous teki yhtiön palkitsemisraportista neuvoa-antavan päätöksen, ja hyväksyi esitetyn palkitsemisraportin.

Yhtiökokous päätti, että hallitukseen kuuluu neljä (4) jäsentä ja että hallituksen jäseniksi valittiin Pertti Ervi, Matti Heikkonen, Antti Koskela ja Jukka Tapaninen. Hallituksen jäsenten toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun. Hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Pertti Ervin.

Yhtiökokous päätti myös hallituksen esityksen mukaisesti, että yhtiölle perustetaan osakkeenomistajien nimitystoimikunta ja sille vahvistetaan työjärjestys hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Edelleen yhtiökokous päätti, että QPR Software Oyj:n tilintarkastaja on tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Miika Karkulahti. Tilintarkastajan toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta (osakeanti) yhdessä tai useammassa erässä. Osakeanti voidaan toteuttaa maksullisena tai maksuttomana antina hallituksen määräämin ehdoin.

Varsinaisen yhtiökokouksen QPR Software Oyj:n hallitukselle antamista kaikista valtuutuksista ja muista päätöksistä on annettu 6.4.2022 pörssitiedote. Se on luettavissa yhtiön verkkosivujen sijoittajaosiossa, https://www.qpr.com/fi/sijoittajat/pörssi-ja-lehdistötiedotteet.


KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Ei merkittäviä katsauskauden jälkeisiä tapahtumia.


LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

QPR:n sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa, että yhtiön toiminta on tehokasta ja tuloksellista, informaatio luotettavaa, säännöksiä sekä toimintaperiaatteita noudatetaan, yhtiön strategiset tavoitteet saavutetaan, yhtiö reagoi markkina- ja toimintaympäristön muutoksiin, ja että liiketoiminnan jatkuvuus turvataan.

Yhtiö on tunnistanut seuraavat kolme toimintaansa liittyvää riskiryhmää: liiketoimintariskit (maa-, asiakas-, henkilöstö- ja juridiset riskit), tietoon ja tuotteisiin liittyvät riskit (tuote-, immateriaalioikeus- ja tietoturvallisuusriski) sekä rahoitusriskit (valuuttariski ja lyhyen aikavälin rahavirtaan liittyvät riskit). Yhtiön omaisuus-, keskeytys- ja vastuuvahinkoriskejä on suojattu vakuuttamalla.

Yhtiön taloudellisiin riskeihin sisältyy kansainvälisen liiketoiminnan luonteeseen kuuluva yksittäisiä liiketoimintakumppaneita koskeva kohtuullinen luottotappioriski. Yhtiö pyrkii rajaamaan sitä jatkuvalla standardimaksuehtojen, saamisten ja luottorajojen seurannalla.

Katsauskauden lopussa konsernin myyntisaamisista noin 58 % oli euromääräisiä (58 %). Yhtiön ei-euromääräisiä myyntisaamisia ei ollut suojattuna vuosineljänneksen lopussa.

Yhtiön toimintaan liittyviä riskejä ja riskienhallintaa on lähemmin selostettu yhtiön vuoden 2021 vuosikertomuksen sivuilla 62-63, www.qpr.com/fi/sijoittajat/vuosikertomukset


TALOUDELLISET TIEDOTTEET

Vuoden 2022 aikana QPR Software Oyj julkaisee taloudelliset tiedotteet suomen- ja englannin kielellä seuraavasti:

 • Osavuosikatsaus tammi – syyskuu 2022: perjantai 21.10.2022QPR SOFTWARE OYJ
HALLITUS
Lisätietoja:

QPR Software Oyj

Jussi Vasama
Toimitusjohtaja
Puh. +358 50 380 9893  

QPR Software Oyj (Nasdaq Helsinki) tarjoaa asiantuntijapalveluja ja ratkaisuja toiminnan johtamiseen ja kehittämiseen, sekä muutoshankkeiden ja operatiivisen toiminnan tukemiseen. Näiden tueksi QPR Software toimittaa yli 50 maassa strategian toimeenpanon, tulos- ja prosessijohtamisen, prosessianalyysin sekä kokonaisarkkitehtuurin ratkaisuja tukevia ohjelmistoja.

Dare to improve. www.qpr.com/fi/JAKELU

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.qpr.com/fi/
OSAVUOSIKATSAUKSEN TAULUKKO-OSIO

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA     
        
Tuhatta euroa, ellei toisin
ole mainittu
4-6/
2022
4-6/
2021
Muutos,
%
1-6/
2022
1-6/
2021
Muutos,
%
1-12/
 2021
        
Liikevaihto2 0122 138-64 2135 042-169 140
Liiketoiminnan muut tuotot00 00 0
        
Materiaalit ja palvelut40729737735634161 106
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut1 7401 69233 5513 46436 824
Liiketoiminnan muut kulut135146-83973756968
Käyttökate-270310 164-471569-183241
        
Poistot245278-12517558-71 489
Liiketulos-515-275-87-988119 494-1 248
        
Rahoitustuotot ja -kulut-11-838-21-88-76-108
Tulos ennen veroja-526-283-86-1 009-78-1 201-1 356
        
Tuloverot-10352-298017-1000
Katsauskauden tulos-629-231-172-1 009-61-1 556-1 356
        
        
Tulos/osake, euroa
(laimentamaton ja laimennettu)
-0,039-0,019103-0,082-0,005-1 138-0,113
        
Konsernin laaja tuloslaskelma:       
 Katsauskauden tulos-629-231172-1 009-61-1 556-1 356
Muut laajan tuloksen erät, jotka
 saatetaan myöhemmin siirtää
 tulosvaikutteisiksi:
       
 Ulkomaisiin yksikköihin liittyvät
 muuntoerot
00 110-3
Laajan tuloslaskelman tulos-629-231172-1 008-60-1 582-1 359


 

KONSERNIN LYHENNETTY TASE
    
     
Tuhatta euroa30.6.202230.6.2021Muutos, %31.12.2021
     
Varat    
     
Pitkäaikaiset varat:    
 Aineettomat hyödykkeet2 0672 03321 711
 Liikearvo358513-30358
 Aineelliset hyödykkeet16815310172
 Käyttöoikeusomaisuuserät62122-49148
 Muut pitkäaikaiset varat281306-8277
Pitkäaikaiset varat yhteensä2 9363 126-62 666
     
Lyhytaikaiset varat:    
 Myynti- ja muut saamiset2 2051 950132 694
 Rahavarat1 918878118441
Lyhytaikaiset varat yhteensä4 1232 828503 135
     
Varat yhteensä7 0595 954195 800
     
Oma pääoma ja velat    
     
Oma pääoma:    
 Osakepääoma1 3591 35901 359
 Muut rahastot2121021
 Omat osakkeet-406-439-8-439
 Muuntoerot-66-68-2-68
 Sijoitetun vapaan oman
pääoman rahasto
2 9385548405
 Kertyneet voittovarat-1 4561 099-233-448
Emoyhtiön osakkeenomistajille
kuuluva oma pääoma
2 3901 97721430
     
Lyhytaikaiset velat:    
 Korolliset rahoitusvelat1 500700 1 600
 Korolliset vuokrasopimusvelat96155-3882
 Saadut ennakot1 1631 00316627
 Siirtovelat1 2981 648-212 293
 Osto- ja muut korottomat velat61347230768
Lyhytaikaiset velat yhteensä4 6693 977175 370
     
Velat yhteensä4 6693 977175 370
     
Oma pääoma ja velat yhteensä7 0595 954195 800


KONSERNIN LYHENNETTY RAHAVIRTALASKELMA     
        
Tuhatta euroa4-6/
2022
4-6/
2021
Muutos,
%
1-6/
2022
1-6/
2021
Muutos,
%
1-12/
 2021
        
Liiketoiminnan rahavirta:       
 Katsauskauden tulos-629-231172-1 009-61-1 554-1 356
 Oikaisut kauden tulokseen246391-37517593-131 518
 Käyttöpääoman muutokset-269217-224-109896-112713
 Maksetut korko- ja muut
 rahoituskulut
-12-8886-21-23091-164
 Saadut korko- ja muut
 rahoitustuotot
000021003
 Maksetut verot017-100011100-22
Liiketoiminnan rahavirta      -664305-318-6231 211-151692
        
Investointien rahavirta:       
 Investoinnit aineellisiin ja
 aineettomiin 
 käyttöomaisuushyödykkeisiin
-391-22276-734-37994-942
Investointien rahavirta       -391-22276-734-37994-942
        
Rahoituksen rahavirrat:       
 Lainojen nostot00 0700-1001500
 Lainojen takaisinmaksut0000-700-100-991
 Vuokrasopimusvelkojen maksut-57-4916-135-138 0
 Omien osakkeiden luovutus34 0340 0
  Osakeanti, netto2 933002 9330 0
Rahoituksen rahavirta2 909-49-6 0262 831-138-2 145509
        
Rahavarojen muutos1 85434-53541 474694113258
Rahavarat kauden alussa   61857-93441185138185
Rahavarojen kurssimuutosten vaikutus2-13-1183-1 -2
Rahavarat kauden lopussa  1 9188781181 918878118441
        


KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA   
        
Tuhatta euroaOsake-
pääoma
Muut
rahastot
Muunto-
erot
Omat
osakkeet
Sijoitetun
vapaan oman
pääoman
rahasto
Kertyneet
voittovarat
Yhteensä
Oma pääoma 1.1.20211 35921-69-43951 1262 004
Optio-ohjelma     3333
Kauden laaja tulos  1  -61-59
Oma pääoma 30.6.20211 35921-68-43951 0981 978
Optio-ohjelma     2626
Kauden laaja tulos  0  -1 572-1 572
Oma pääoma 31.12.20211 35921-68-4395-448430
Optio-ohjelma     22
Omien osakkeiden luovutus   34  34
Osakeanti, netto    2 933 2 933
Kauden laaja tulos  1  -1 009-1 008
Oma pääoma 30.6.20221 35921-67-4062 938-1 4552 390


LIITETIEDOT

LAATIMISPERIAATTEET

Tämän tiedotteen taulukko-osa on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Konserni on ottanut tilikauden 2022 alusta käyttöön tiettyjä uusia tai uudistettuja IFRS ‑standardeja ja IFRIC-tulkintoja vuoden 2021 tilinpäätöksessä kuvatulla tavalla. Näiden uusien ja uudistettujen normien käyttöönotolla ei ole ollut vaikutusta raportoituihin lukuihin. Muilta osin on noudatettu samoja laatimisperiaatteita ja -menetelmiä kuin edellisessä vuositilinpäätöksessä.

Tilinpäätöksen laatimisen yhteydessä johto joutuu tekemään tulevaisuutta koskevia arvioita ja olettamuksia sekä käyttämään harkintaa laatimisperiaatteiden soveltamisessa, joten toteutumat saattavat poiketa arvioista ja olettamuksista.

Kaikki tässä tiedotteessa esitetyt luvut ovat konsernilukuja, jollei toisin mainita. Tiedotteen luvut ovat pyöristettyjä, joten yksittäisten lukujen summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Tämä tiedote on tilintarkastamaton.

AINEETTOMAT JA AINEELLISET HYÖDYKKEET   
    
Tuhatta euroa1-6/20221-6/20211-12/2021
    
Aineettomien hyödykkeiden lisäykset:   
 Hankintameno 1.1.12 84611 98711 987
 Lisäykset685358859
    
Aineellisten hyödykkeiden lisäykset:   
 Hankintameno 1.1.2 7052 8692 622
 Lisäykset 492183
    
    
KOROLLISTEN RAHOITUSVELKOJEN MUUTOS  
    
Tuhatta euroa1-6/20221-6/20211-12/2021
    
Korolliset rahoitusvelat 1.1.1 682947947
Lainojen nostot07001 500
Takaisinmaksut86792765
Korolliset rahoitusvelat 30.6/31.12.1 5968551 682


 

VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET
    
     
Tuhatta euroa30.6.202230.6.202131.12.2021Muutos, %
     
Yrityskiinnitykset
(yhtiön omassa hallussa)
2 3842 3872 3860
     
Vuokrasopimusten perusteella    
maksettavat vähimmäisvuokrat:    
 Alle 1 vuoden sisällä erääntyvät20723-13
 1-5 vuoden sisällä erääntyvät15323-35
Yhteensä351246-24
     
Vakuudet ja vastuusitoumukset
yhteensä
2 4192 3982 432-1


KONSERNIN TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN  
       
Tuhatta euroa4-6/
2022
1-3/
2022
10-12/
2021
7-9/
2021
4-6/
2021
1-3/
2021
       
Liikevaihto2 0122 2012 0542 0432 1382 904
Liiketoiminnan muut tuotot000000
       
Materiaalit ja palvelut407328224248297337
Työsuhde-etuuksista
aiheutuneet kulut
1 7401 8111 9251 4341 6921 772
Liiketoiminnan muut kulut135263335259146228
Käyttökate-270-201-4301033566
       
Poistot245271620311278280
Liiketulos-515-472-1 050-208-275286
       
Rahoitustuotot ja -kulut-11-10-15-5-8-80
Tulos ennen veroja-526-483-1 065-213-283206
       
Tuloverot-103103-664952-35
Katsauskauden tulos-629-380-1 131-165-231170


KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT   
    
Tuhatta euroa, ellei toisin ole mainittu1-6/2022 tai 30.6.20221-6/2021 tai 30.6.20211-12/2021 tai 31.12.2021
    
Liikevaihto4 2135 0429 140
Liikevaihdon muutos, %-16,44,41,9
Käyttökate-471569241
 % liikevaihdosta-11,211,32,6
Liiketulos-98811-1 248
 % liikevaihdosta-23,40,2-13,7
Tulos ennen veroja-1 009-78-1 356
 % liikevaihdosta-23,9-1,5-14,8
Katsauskauden tulos-1 009-61-1356
 % liikevaihdosta-23,9-1,2-14,8
    
Oman pääoman tuotto (per annum), %-286,2-6,1-111,4
Sijoitetun pääoman tuotto (per annum), %-89,880,7-49,3
Rahavarat1 918878441
Korollinen nettovelka-322-231 682
Oma pääoma2 3901 977430
Nettovelkaantumisaste, %-13,5-1,2288,5
Omavaraisuusaste, %40,539,98,3
Taseen loppusumma7 0595 9545 800
    
Bruttoinvestoinnit pitkäaikaisiin varoihin783425942
% liikevaihdosta18,68,410,3
Tuotekehitysmenot1 4319562 115
% liikevaihdosta34,019,023,1
    
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana788280
Henkilöstö kauden alussa808888
Henkilöstö kauden lopussa818280
    
Tulos/osake, euroa
(laimentamaton ja laimennettu)
-0,082-0,019-0,113
Oma pääoma/osake, euroa0,1490,1590,035