Delårsrapport 1. halvår 2022/23

Aalborg, DENMARK


RESUMÉ

Resultat før værdireguleringer og skat af koncernens forretningsområder, ejendomsportefølje og development, udgør i 1. halvår 2022/23 DKK 6,2 mio. mod DKK -8,6 mio. i samme periode året før. Periodens resultat udgør DKK 2,3 mio. mod DKK -3,5 mio. i samme periode året før.

Resultat er drevet af et positivt resultat før skat på DKK 6,8 mio. i ejendomsporteføljen, et resultat på DKK -1,5 mio. i development og et resultat på DKK -3,0 mio. i restaktiviteter.

Balancen udgør pr. 31. juli 2022 DKK 1.424,5 mio., og egenkapitalen udgør DKK 460,4 mio. svarende til en soliditet på 32,3 %.

Ejendomsportefølje
Resultat før skat (og før skat af resultat af joint ventures) af koncernens ejendomsportefølje udgør i 1. halvår 2022/23 DKK 7,6 mio., hvoraf DKK -0,1 mio. udgøres af netto værdireguleringer af koncernens ejendomme i drift. I 1. halvår 2021/22 udgjorde resultat før skat (og før skat af resultat af joint ventures) af ejendomsporteføljen DKK 19,5 mio., idet sammenligningsperioden også indeholder en engangsgevinst på DKK 8,2 mio. ved genforhandling af lånevilkår vedr. finansieringen af Sillebroen Shopping og netto positive værdireguleringer på DKK 5,5 mio.

Nettolejeindtægterne er i 1. halvår 2022/23 realiseret med DKK 27,8 mio. mod DKK 25,9 mio. i 1. halvår året før og er dermed en forbedring på DKK 1,9 mio.

Sammenlignet med 1. halvår 2019 ligger omsætningen i koncernens centre pænt over indeks 100, alene med en enkelt undtagelse, og omsætningen i centrene er nu generelt tilbage på niveauet før covid-19-pandemien.

Ejendomsporteføljen udgør 86,7 % af koncernens balance, og ledelsen ønsker, at der over de kommende år skal mest muligt fokus på drift og forbedring af koncernens ejendomsportefølje.

Development
Koncernens resultat før skat i development er negativt og udgør DKK -1,5 mio. mod DKK -22,6 mio. i samme periode året før.

Koncernens development-aktiviteter er under udfasning, hvilket betyder, at udvikling af nye projekter fremadrettet alene vil være i form af value-add på eksisterende aktiver eller udnyttelse og udvikling af grunde, som koncernen allerede ejer.

Development udgør pr. 31. juli 2022 10,1 % af koncernens balance, og vil blive reduceret yderligere i efteråret 2022 i forbindelse med
færdiggørelse og aflevering af et boligudlejningsprojekt i Køge.

Forventninger til 2022/23 og andre udsagn om fremtiden
Ledelsen forventer fortsat et koncernresultat før værdireguleringer og skat for regnskabsåret 2022/23 på DKK 0-10 mio. for koncernens forretningsområder, ejendomsportefølje og development. Resultatforventningen er således opgjort eksklusive resultatet af koncernens restaktiviteter.

Resultatforventningerne fordeles således:

  • Et resultat før værdireguleringer og skat af ejendomsporteføljen på DKK 10-15 mio. og
  • Et resultat før skat af development på DKK -5 mio. til DKK -10 mio.

Der henvises i øvrigt til ledelsesberetningens side 9.


Kontaktdetaljer:
Adm. direktør Robert Andersen
Tel. +45 8896 1010

Vedhæftede filerAttachments

Agat Q2 2022-23 213800A9E3DB29NTMU72-2022-07-31-da