Kohtuvaidlus seoses Purtse tuulepargiga

Tallinn, ESTONIA


Viru Maakohus võttis 20. septembril 2022 menetlusse Eesti Ühistuenergia OÜ hagi Enefit Green ASi tütarettevõtja Enefit Wind Purtse AS vastu. Hageja taotleb, et Purtse tuuleparki ei püstitataks võimsamaid kui 3 MW tuulikuid.

Viru Maakohus rahuldas kohtumäärusega hageja esialgse õiguskaitse avalduse ja keelas kohtumenetluse ajal võimsamate kui 3 MW tuulikute püstitamise. 

Enefit Greeni juhatus on seisukohal, et on Purtse tuulepargi rajamisel käitunud õiguspäraselt ning kavatseb hagiavaldusele vastu vaielda ja esialgse õiguskaitse määruse vaidlustada.

Enefit Green on varasemalt teatanud kavatsusest ehitada Purtse tuuleparki viis 4,2 MW võimsusega tuulikut.

Enefit Greeni juhatuse esialgsel hinnangul ei avalda antud kohtuasi olulist mõju Enefit Greeni finantstulemustele.

Lisainfo:
Sven Kunsing
Finantssuhtluse juht
investor@enefitgreen.ee
https://enefitgreen.ee/investorile/

Enefit Green on üks juhtivatest ja mitmekülgsematest taastuvenergia tootjatest Läänemere piirkonnas. Ettevõttele kuuluvad tuulepargid Eestis ja Leedus, koostootmisjaamad Eestis ja Lätis, päikesepargid Eestis ja Poolas, pelletitehas Lätis ning hüdroelektrijaam Eestis. Lisaks arendab ettevõte mitmeid tuule- ning päikeseparke ülalnimetatud riikides ja Soomes. 2021. aasta lõpu seisuga oli ettevõtte installeeritud elektritootmise koguvõimsus 457 MW ning soojusenergia tootmise koguvõimsus 81 MW. 2021. majandusaasta jooksul tootis ettevõte 1193 GWh elektrienergiat ja 618 GWh soojusenergiat.