Noble Corporation plc offentliggør gennemførelsen af sammenlægningen med Maersk Drilling


MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, PUBLICERES ELLER DISTRIBUERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL NOGEN JURISDIKTION, HVIS DETTE VILLE UDGØRE EN OVERTRÆDELSE AF GÆLDENDE RET ELLER REGULERING I DEN PÅGÆLDENDE JURISDIKTION.

Noble Corporation plc ("Noble") har i dag offentliggjort, at sammenlægningen mellem Noble Corporation og The Drilling Company of 1972 A/S ("Maersk Drilling") er blevet succesfuldt gennemført i overensstemmelse med sammenlægningsaftalen, der tidligere blev offentliggjort onsdag den 10. november 2021. Som en del af sammenlægningens gennemførelse er det anbefalede frivillige offentlige aktieombytningstilbud ("Ombytningstilbuddet") fra Noble om at erhverve den samlede aktiekapital i Maersk Drilling blevet gennemført og afviklet for de aktionærer i Maersk Drilling, der har accepteret Ombytningstilbuddet. Der henvises endvidere til den vedlagte meddelelse fra Noble. 

Som følge af Ombytningstilbuddet besidder Noble i dag 37.266.530 aktier i Maersk Drilling svarende til ca. 89,73 % af den samlede aktiekapital og stemmerettigheder i Maersk Drilling (og svarende til ca. 90,03 % af den samlede aktiekapital og stemmerettigheder fraregnet Maersk Drillings egne aktier). Der henvises endvidere til selskabsmeddelelse nr. 18/2022, hvor det endelige resultat af Ombytningstilbuddet blev offentliggjort.

Børsnotering af Noble på Nasdaq Copenhagen og New York Stock Exchange ("NYSE")
Torsdag den 8. september 2022 udstedte Nasdaq Copenhagen A/S ("Nasdaq Copenhagen") en betinget godkendelse af optagelsen til handel og officiel notering af Nobles ordinære A-aktier (i form af ejerrettigheder) på Nasdaq Copenhagen under symbolet "NOBLE" og med ISIN-koden GB00BMXNWH07. I overensstemmelse med godkendelsen, og som følge af at betingelserne deri er opfyldt, vil handlen i Nobles ordinære A-aktier (i form af ejerrettigheder) på Nasdaq Copenhagen begynde i dag kl. 9:00 (dansk tid). Nobles ordinære A-aktier (i form af ejerrettigheder) er udstedt i USD, og handlen på Nasdaq Copenhagen og clearing gennem Euronext Securities Copenhagen vil foregå i DKK. Nobles ordinære A-aktier er også noteret på NYSE under symbolet "NE" og med CUSIP nummer G65431 127. For så vidt angår Nobles ordinære A-aktier samt øvrige udstedte og udestående aktier i Noble, herunder aktier udstedt i form af ejerrettigheder, henvises der samlet til”Noble-aktierne”, hvor det er relevant.

Afnotering af aktierne i Maersk Drilling fra Nasdaq Copenhagen
Afnoteringen af aktierne i Maersk Drilling fra Nasdaq Copenhagen, som blev offentliggjort i selskabsmeddelelse nr. 21/2022, blev betinget godkendt af Nasdaq Copenhagen fredag den 23. september 2022 og vil have virkning fra tirsdag den 4. oktober 2022. Som følge heraf vil den sidste dag for handel og officiel notering af aktierne i Maersk Drilling være i dag, mandag den 3. oktober 2022. Aktionærer i Maersk Drilling, der ikke har accepteret Ombytningstilbuddet, vil ikke kunne handle aktier i Maersk Drilling på Nasdaq Copenhagen efter mandag den 3. oktober 2022, men vil i stedet få deres aktier indløst i forbindelse med tvangsindløsningen iværksat af Noble i overensstemmelse med §§ 70-72 i den danske selskabslov (som beskrevet yderligere nedenfor).

Ændringer i direktionen
Som følge af gennemførelsen af sammenlægningen har Jørn Madsen og Christine Morris fratrådt deres respektive stillinger som henholdsvis Maersk Drillings CEO og CFO.

Dansk beskatning af Ombytningstilbuddet
Aktionærer i Maersk Drilling, der er skattepligtige til Danmark, kan vælge at anmode om en skattefri aktieombytning i forbindelse med deres accept af Ombytningstilbuddet ved at indsende en elektronisk formular, der er gjort tilgængelig på Nobles hjemmeside www.noblecorp.com. Ved at foretage et sådant valg, vil disse Maersk Drilling-aktionærer ikke blive anset for at have foretaget en skattepligtig afståelse af Maersk Drilling-aktier i forbindelse med Ombytningstilbuddet.

Den danske Skattestyrelse har i en vejledende udtalelse oplyst, at hvis der ikke foretages et valg om skattefri aktieombytning, skal afståelsessummen for aktierne i Maersk Drilling, der er ombyttet til Noble-aktier, fastsættes ud fra børskursen (lukkekursen) på Maersk Drilling-aktierne på Nasdaq Copenhagen fredag den 9. september 2022 (DKK 383,60). Maersk Drilling-aktierne, der bliver ombyttet til et kontant vederlag, vil skattemæssigt være afstået for det modtagne kontante vederlag (dvs. DKK 340,98 for hver aktie i Maersk Drilling).

Yderligere information om de skattemæssige aspekter af en skattepligtig aktieombytning og en skattefri aktieombytning for aktionærer, der er skattepligtige til Danmark, kan findes på investor.maerskdrilling.com og www.noblecorp.com.

Tvangsindløsning af de resterende Maersk Drilling-aktier fra alle de tilbageværende Maersk Drilling-aktionærer
Tvangsindløsningen foretaget af Noble i overensstemmelse med §§ 70-72 i den danske selskabslov vil blive indledt tirsdag den 4. oktober 2022. Som følge af tvangsindløsningen vil alle tilbageværende aktionærer i Maersk Drilling, der ikke har accepteret Ombytningstilbuddet og ikke har solgt deres Maersk Drilling-aktier gennem Nasdaq Copenhagen forud for afnoteringen, blive anmodet om at overdrage deres aktier i Maersk Drilling til Noble inden for 4-ugers perioden for tvangsindløsning, der begynder tirsdag den 4. oktober 2022 og slutter onsdag den 2. november 2022 kl. 23:59 (dansk tid) i overensstemmelse med §§ 70-72 i den danske selskabslov. Sådanne aktionærer i Maersk Drilling kan vælge at ombytte sine Maersk Drilling-aktier for et antal Noble-aktier svarende til det aktievederlag, der er tilbudt til aktionærer i Maersk Drilling, der har accepteret Ombytningstilbuddet (hvorefter hver aktie i Maersk Drilling ombyttes for 1,6137 ordinære A-aktier i Noble) eller, som alternativ, vælge at modtage en fuld kontantbetaling, hvilket vil svare til DKK 340,98 (USD 46,79) per aktie i Maersk Drilling.

Hvis en aktionær i Maersk Drilling vælger at ombytte sine aktier i Maersk Drilling til Noble-aktier, vil en sådan aktionær indledningsvis modtage acceptaktier ("Tvangsindløsningsacceptaktier"). Sådanne Tvangsindløsningsacceptaktier er dog ikke optaget til handel på Nasdaq Copenhagen og vil derfor ikke kunne handles på Nasdaq Copenhagen. Tvangsindløsningsacceptaktierne modtaget i forbindelse med tvangsindløsningen forventes at blive ombyttet til Noble-aktier (i form af ejerrettigheder) på eller omkring tirsdag den 11. november 2022.

Hvis en aktionær i Maersk Drilling vælger at modtage kontantbetalingen, vil en sådan aktionær modtage fuld kontantbetaling for tvangsindløsningen af denne aktionærs aktier i Maersk Drilling forventeligt den 11. november 2022 eller en dato deromkring, og ejerskabet af sådanne Maersk Drilling-aktier tilhørende minoritetsaktionærer vil samtidig blive overdraget til Noble.

Alle tilbageværende aktionærer i Maersk Drilling, der ikke frivilligt har accepteret ar overdrage deres aktier i Maersk Drilling til Noble forud for udløbet af 4-ugers perioden onsdag endende den 2. november 2022, vil automatisk modtage den fulde kontantbetaling, svarende til DKK 340,98 (USD 46,79) per aktie i Maersk Drilling, for tvangsindløsningen af deres aktier i Maersk Drilling forventeligt den 14. november 2022 eller en dato deromkring.

Separat pressemeddelelse og bekendtgørelse i den danske Erhvervsstyrelses it-system vil blive offentliggjort af Noble, når tvangsindløsningen er indledt i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i §§ 70-72 i den danske selskabslov.

Den danske Skattestyrelse har i en vejledende udtalelse oplyst, at hvis en aktionær i Maersk Drilling, hvis aktier i Maersk Drilling tvangsindløses, vælger aktieombytningen, skal den skattemæssige afståelsessum af aktierne i Maersk Drilling, beregnes ud fra børskursen (lukkekursen) på Noble-aktierne på Nasdaq Copenhagen den dag, hvor den pågældende Maersk Drilling-aktionær informerer Noble om sit valg om at ombytte aktier i Maersk Drilling til Noble-aktier. Den skattemæssige ombytningsdag ligger således forud for det tidspunkt, hvor Noble-aktierne leveres og kan handles (hvilket forventes at ske på eller omkring fredag den 11. november 2022). Med henblik på dansk beskatning er afståelsessummen for aktierne i Maersk Drilling, som er ombyttet til kontanter i forbindelse med tvangsindløsningen, det modtagne kontantbeløb (dvs. DKK 340,98 for hver aktie i Maersk Drilling).

Denne meddelelse er udarbejdet på både engelsk og dansk. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem den engelske og danske version, har den danske version forrang. Definerede ord benyttet i denne meddelelse, der ikke er defineret heri, skal tillægges den samme mening som i tilbudsdokumentet udarbejdet i forbindelse med Ombytningstilbuddet.

For yderligere information kontakt venligst:
Michael Harboe-Jørgensen
Head of Investor Relations
+45 23 28 57 33
Michael.Harboe-Jorgensen@maerskdrilling.com

Kristoffer Apollo
Head of Media Relations
+45 27 90 31 02
Kristoffer.Apollo@maerskdrilling.com

Om Maersk Drilling
Med 50 års driftserfaring i de mest udfordrende offshore-miljøer leverer Maersk Drilling (CSE:DRLCO) ansvarlige boreydelser til energiselskaber verden over. Maersk Drilling har hovedkontor i Danmark og ejer og driver en flåde bestående af offshore-borerigge og har specialiseret sig i barske miljøer og dybvandsoperationer. For yderligere oplysninger om Maersk Drilling henvises til www.maerskdrilling.com.

Om Noble
Noble er et aktieselskab (på engelsk: public limited company), der er registreret i henhold til lovgivningen i England og Wales. Noble er noteret på NYSE under symbolet "NE". Efter gennemførelsen af sammenlægningen med Maersk Drilling vil Noble blive noteret på Nasdaq Copenhagen under symbolet "NOBLE", og Noble vil eje aktiviteterne i Noble Corporation, en førende offshore-borerig-entreprenør inden for olie- og gasindustrien. Noble ejer og driver en af de mest moderne, alsidige og teknisk avancerede flåder i branchen for offshore-boring. Noble og dennes forgængere har beskæftiget sig med kontraktboring af olie- og gasbrønde siden 1921. Noble udfører i øjeblikket kontraktboring gennem sine datterselskaber, overvejende med fokus på boringer på ultradybt vand og højteknologisk jackup-boring i såvel etablerede som nye regioner verden over. Yderligere oplysninger om Noble er tilgængelige på www.noblecorp.com.

Fremadrettede udsagn
Denne meddelelse kan indeholde fremadrettede udsagn, som defineret under amerikansk værdipapirlovgivning, i relation til transaktionen, herunder fordelene ved transaktionen, det forventede tidspunkt for transaktionen, produkterne og ydelserne som udføres af Noble og Maersk Drilling samt de markeder selskaberne operer i, og Nobles og Maersk Drillings forventede fremtidige økonomiske og driftsmæssige resultater. Fremadrettede udsagn er generelt kendetegnet ved ord som "tilsigter", "vurderer", "fortsætter", "forventer", "regner med", "agter", "planlægger", "søger", "vil", "kan", "vil måske", "ville", "kunne", "bør", "estimerer", "forudser", "muligvis" eller lignende udtryk, herunder i negeret form. Fraværet af disse ord betyder dog ikke, at udsagnene ikke er fremadrettede. Ethvert fremadrettet udsagn baseret på nuværende forventninger, overbevisninger, estimater og forudsætninger, der, selvom de blev anset for rimelige af Noble og dets ledelse henholdsvis Maersk Drilling og dets ledelse på tidspunktet for deres fremsættelse, er fremsat med forbehold for risici, usikkerheder og andre faktorer, som kan medføre, at faktiske fremtidige begivenheder afviger betydeligt, direkte eller indirekte, fra ethvert fremadrettet udsagn i denne meddelelse. Nye risici og usikkerhed kan opstå fra tid til anden, og det er ikke muligt at forudse alle risici og usikkerheder.

Mange faktorer kan medføre, at faktiske fremtidige begivenheder afviger betydeligt fra de fremadrettede udsagn i denne meddelelse, herunder men ikke begrænset til: (i) effekterne af offentlige sundhedstrusler, pandemier og epidemier samt de uønskede konsekvenser det medfører til Nobles eller Maersk Drillings forretning, økonomiske situation og driftsresultat, (ii) påvirkningen af offentliggørelsen af meddelelsen eller transaktionen på Nobles eller Maersk Drillings forretningsforbindelser, resultater og generelle forretning, (iii) risici for, at transaktionen forstyrrer de nuværende planer for Noble eller Maersk Drilling og potentielt medfører udfordringer i Nobles eller Maersk Drillings fastholdelse af medarbejdere som følge af transaktionen, (iv) resultatet af en eventuel retssag, der måtte blive indledt mod Noble eller Maersk Drilling som følge af sammenlægningsaftalen eller transaktionen, (v) volatilitet i prisen på Nobles aktier som følge af en række forskellige faktorer, herunder ændringer i de konkurrerende markeder, hvor Noble planlægger at operere, variationer i præstationerne hos konkurrenterne, ændringer i regler og love, der påvirker Nobles virksomhed, og ændringer i den kombinerede kapitalstruktur, (vi) virkningerne af foranstaltninger truffet af eller tvister mellem OPEC+- medlemmer relateret til produktionsniveauer eller andre spørgsmål vedrørende olieprisen, markedsforhold, faktorer, der påvirker aktivitetsniveauet i olie- og gasindustrien, samt udbud og efterspørgsel efter jackup rigs, (vii) faktorer, der påvirker kontrakternes varighed, den faktiske nedetid, (viii) faktorer, der reducerer dagspriser, driftsrisici og forsinkelser, (ix) risici i forbindelse med aktiviteter uden for USA, tiltag fra tilsynsmyndigheder, kreditvurderingsbureauer, kunder, joint venture-partnere, entreprenører, långivere og andre tredjeparter, lovgivning og regler, der påvirker boreaktiviteter, overholdelse af myndighedskrav, overtrædelse af antikorruptionslove, værftsrisici og timing, forsinkelser i mobiliseringen af jackup rigs, orkaner og andre vejrforhold samt den fremtidige pris på olie og gas, (x) evnen til at gennemføre forretningsplaner, prognoser og andre forventninger (herunder i henhold til synergier og finansielle og operationelle tal, såsom EBITDA og frit cashflow) efter gennemførelsen af transaktionen og til at identificere og realisere yderligere muligheder, (xi) manglende realisering af de forventede fordele ved transaktionen, (xii) risici i forbindelse med evnen til at foretage et korrekt skøn over driftsudgifter og udgifter i forbindelse med transaktionen, (xiii) risici i forbindelse med evnen til at forudsige den fremtidige anvendelse af kontantindeståender og de hensættelser, der er nødvendige for eventuelle fremtidige forpligtelser og forretningsaktiviteter, (xiv) den potentielle påvirkning af meddelelsen om eller gennemførslen af transaktionen på forholdet til tredjeparter, (xv) ændringer af lov eller regulering, der påvirker Noble, Maersk Drilling eller det sammenlagte selskab, (xvi) internationale, nationale eller lokale økonomiske, sociale eller politiske forhold, der kan have en negativ indvirkning på selskaberne og deres virksomhed, (xvii) forhold på kreditmarkederne, der kan have en negativ indvirkning på selskaberne og deres forretning, og (xviii) risici forbundet med de antagelser, som parterne foretager i forbindelse med deres kritiske regnskabsmæssige skøn og andre vurderinger. Ovenstående liste over faktorer er ikke udtømmende. Der kan ikke gives nogen sikkerhed for, at den fremtidige udvikling, der påvirker Noble, Maersk Drilling eller enhver efterfølger af sammenlægningen, vil være den samme, som vi har forventet.

Ethvert fremadrettet udsagn indebærer en række risici, usikkerheder (hvoraf nogle ligger uden for Nobles eller Maersk Drillings kontrol) eller andre forudsætninger, som kan medføre, at de faktiske resultater eller præstationer afviger væsentligt fra dem, der udtrykkes eller antydes i disse fremadrettede udsagn eller fra vores historiske erfaringer og vores nuværende forventninger eller projekter. Du bør nøje overveje de ovennævnte faktorer og de øvrige risici og usikkerheder, der påvirker parternes forretninger, herunder dem, der er beskrevet i Nobles årsrapport på Form 10-K, kvartalsrapporter på Form 10-Q, aktuelle rapporter på Form 8-K og andre dokumenter, der indgives fra tid til anden af Noble Corporation og Noble til U.S. Securities and Exchange Commission ("SEC") og dem beskrevet i Maersk Drillings årsrapporter, relevant rapporter og andre dokumenter offentliggjort fra tid til anden af Maersk Drilling. Noble og Maersk Drilling ønsker at advare dig mod at stole unødigt på fremadrettede udsagn, der kun gælder på datoen herfor. Medmindre det er påkrævet i henhold til loven, påtager Noble og Maersk Drilling sig ingen forpligtelse til at opdatere eller revidere fremadrettede udsagn, uanset om det er som følge af nye oplysninger, fremtidige begivenheder eller andet.

Yderligere information og hvor det kan findes
I forbindelse med sammenlægningen har Noble indsendt en registreringserklæring på Form S-4 til SEC, som indbefattede (1) aktionærinformation fra Noble, som også udgør et prospekt for Noble, og (2) et udbudsprospekt for Noble, der skal anvendes i forbindelse med Nobles tilbud om at ombytte aktier i Maersk Drilling til Noble-aktier. Registreringserklæringen på Form S-4, med senere ændringer, blev erklæret gyldig af SEC den 11. april 2022. Den 8. august 2022 offentliggjorde Noble et tilbudsdokument ("Tilbudsdokumentet") og et fritagelsesdokument ("Fritagelsesdokumentet") som godkendt af det danske Finanstilsyn i forbindelse med Ombytningstilbuddet. Denne meddelelse indeholder ikke alle oplysninger, som bør overvejes vedrørende transaktionen og har ikke til hensigt at udgøre et grundlag for nogen investeringsbeslutning eller nogen anden beslutning i relation til sammenlægningen.

INVESTORER OG AKTIONÆRER OPFORDRES TIL GRUNDIGT AT LÆSE AKTIONÆRINFORMATIONEN/ PROSPEKTET, FRITAGELSESDOKUMENTET OG TILBUDSDOKUMENTET RELATERET TIL SAMMENLÆGNINGEN I SIN HELHED SÅVEL SOM ETHVERT ANDET DOKUMENT, DER ER BLEVET INDSENDT ELLER VIL BLIVE INDSENDT AF HVER AF NOBLE OG NOBLE CORPORATION TIL SEC ELLER DET DANSKE FINANSTILSYN ELLER OFFENTLIGGJORT PÅ NOBLES OG/ELLER MAERSK DRILLINGS HJEMMESIDE, PÅ HENHOLDSVIS WWW.NOBLE.COM OG WWW.MAERSKDRILLING.COM, I FORBINDELSE MED SAMMENLÆGNINGEN ELLER INDARBEJDET VED REFERENCE DERTIL, IDET DE INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER OM NOBLE, MAERSK DRILLING OG NOBLE CORPORATION, SAMMENLÆGNINGEN OG RELATEREDE FORHOLD.

Investorer og aktionærer kan indhente gratis kopier af aktionærinformationen/prospektet og alle andre dokumenter indsendt til SEC af Noble Corporation og Noble via SECs hjemmeside www.sec.gov. Derudover kan investorer og aktionærer indhente gratis kopier af aktionærinformationen/prospektet og alle andre dokumenter relateret hertil på Maersk Drillings hjemmeside, www.maerskdrilling.com, eller på Nobles hjemmeside, www.noblecorp.com, eller ved skriftlig forespørgsel til Noble hos Noble Corporation plc med henvendelse til Richard B. Barker, 13135 Dairy Ashford, Suite 800, Sugar Land, Texas 77478.

Vigtig information
Denne meddelelse er kun til brug for information og konstituerer eller indeholder hverken en invitation, en opfordring, et tilbud eller et råd til nogen person om at tegne eller på anden vis erhverve eller afhænde værdipapirer i Noble, Maersk Drilling eller Noble Corporation. De endelige vilkår og nærmere bestemmelser vedrørende Ombytningstilbuddet fremgår af Tilbudsdokumentet, Fritagelsesdokumentet og af dokumenter, der er eller vil blive indsendt til SEC.

Medmindre det kræves i henhold til ufravigelige lovregler, er der ikke og vil der ikke blive foretaget nogen handling i nogen anden jurisdiktion end Danmark og USA, som ville tillade et offentligt udbud af Noble-aktierne, Acceptaktierne (som defineret i Tilbudsdokumentet) eller de Kontante Acceptaktier (som defineret i Tilbudsdokumentet), eller ville tillade besiddelse eller deling af Tilbudsdokumentet og/eller Fritagelsesdokumentet eller andet markedsføringsmateriale, der vedrører Noble-aktierne, Acceptaktierne eller de Kontante Acceptaktier, bortset fra som beskrevet i Tilbudsdokumentet eller Fritagelsesdokumentet.

HVERKEN U.S. SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION ELLER NOGEN AMERIKANSK DELSTATS BØRSTILSYN ELLER REGULATORISK MYNDIGHED HAR GODKENDT ELLER AFVIST DE VÆRDIPAPIRER, DER ER UDSTEDT I FORBINDELSE MED SAMMENLÆGNINGEN MELLEM NOBLE OG MAERSK DRILLING, ELLER AFGIVET NOGEN ERKLÆRING OM TILSTRÆKKELIGHEDEN ELLER RIGTIGHEDEN AF FRITAGELSESDOKUMENTET, TILBUDSDOKUMENTET ELLER NOGET ANDET DOKUMENT VEDRØRENDE OMBYTNINGSTILBUDDET. ERKLÆRINGER OM DET MODSATTE BETRAGTES SOM EN STRAFBAR HANDLING I HENHOLD TIL LOVGIVNINGEN I USA.

I ethvert medlemsland i det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde ud over Danmark (hver især et "Relevant Land") er denne meddelelse, herunder eventuelle tilhørende bilag, alene rettet til og henvender sig alene til aktionærer i Maersk Drilling i det pågældende Relevante Land, som opfylder kriterierne for fritagelse fra forpligtelsen til at offentliggøre et prospekt, herunder kvalificerede investorer, som defineret i Prospektforordningen.

Med undtagelse af det udbud, der påtænkes gennemført i Danmark, er det ved udarbejdelsen af denne meddelelse, herunder eventuelle tilhørende bilag, forudsat, at alle udbud af Noble-aktier, Acceptaktier og Kontante Acceptaktier, der tilbydes i forbindelse med Ombytningstilbuddet, foretages i overensstemmelse med en fritagelse i henhold til Forordning (EU) 2017/1129 ("Prospektforordningen") fra kravet om at udarbejde et prospekt i forbindelse med udbud af Noble-aktier, Acceptaktier og Kontante Acceptaktier. I overensstemmelse hermed bør en person, der foretager eller agter at foretage et udbud i et Relevant Land af Noble-aktier, Acceptaktier eller Kontante Acceptaktier, alene foretage et udbud under omstændigheder, hvorunder der ikke opstår en forpligtelse for Noble til at udarbejde et prospekt for et sådant udbud. Noble har ikke givet bemyndigelse til, og Noble vil ikke give bemyndigelse til, at der foretages noget udbud af Noble-aktier, Acceptaktier eller Kontante Acceptaktier gennem finansielle formidlere ud over udbud foretaget af Noble, som udgør det endelige udbud af Noble-aktier, Acceptaktier og Kontante Acceptaktier som påtænkt i Ombytningstilbuddet.

Noble-aktierne, Acceptaktierne og de Kontante Acceptaktier, der udbydes i Ombytningstilbuddet, er ikke blevet og vil ikke blive udbudt til offentligheden i noget Relevant Land. Uanset foranstående kan der foretages et udbud af de Noble-aktier, Acceptaktierne og de Kontante Acceptaktier, der udbydes i Ombytningstilbuddet, i et Relevant Land: (i) til kvalificerede investorer som defineret i Prospektforordningen, (ii) til færre end 150 fysiske eller juridiske personer pr. Relevant Land (bortset fra kvalificerede investorer som defineret i Prospektforordningen), (iii) til investorer, som erhverver Noble-aktier, Acceptaktier og Kontante Acceptaktier for et samlet beløb på mindst EUR 100.000 pr. investor, for hvert enkelt udbud, og (iv) under alle andre omstændigheder, der henhører under Prospektforordningens artikel 1, stk. 4, forudsat at der indhentes forudgående samtykke fra Noble, og forudsat at et sådant udbud af Noble-aktier, Acceptaktier eller Kontante Acceptaktier ikke indebærer et krav om, at Noble skal offentliggøre et prospekt i henhold til Prospektforordningens artikel 3 eller et supplerende prospekt i henhold til Prospektforordningens artikel 23.

I forbindelse med ovennævnte afsnit betyder udtrykket "udbud til offentligheden" vedrørende Noble-aktier, Acceptaktier eller Kontante Acceptaktier i et Relevant Land den kommunikation, i enhver form og med ethvert middel, af tilstrækkelige oplysninger om vilkårene for Ombytningstilbuddet, der gør en investor i stand til at træffe en beslutning om deltagelse i Ombytningstilbuddet.

I Storbritannien er denne meddelelse, herunder eventuelle tilhørende bilag, alene rettet mod og henvender sig alene til personer, som er (a) både "kvalificerede investorer" (som defineret i den britiske version af Prospektforordningen som implementeret i britisk national ret i medfør af European Union (Withdrawal) Act 2018), og som enten er (i) personer, der har professionel erfaring med investeringer som defineret i artikel 19, stk. 5, i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 med senere ændringer ("FSMA-bekendtgørelsen"), eller (ii) personer, der er "high net worth entities" som defineret i artikel 49, stk. 2, litra (a)-(d), i FSMA-bekendtgørelsen og/eller (b) personer, til hvem det i øvrigt lovligt kan videreformidles, herunder i henhold til FSMA-bekendtgørelsen (idet alle sådanne personer (a) og (b) under ét betegnes "Relevante Britiske Personer"). Enhver investeringsaktivitet, som denne meddelelse, herunder eventuelle tilhørende bilag, vedrører, er kun tilgængelig for Relevante Britiske Personer. Enhver person, der ikke er en Relevant Britisk Person, bør ikke handle ud fra eller i tillid til denne meddelelse, herunder eventuelle tilhørende bilag, eller indholdet heraf.

Denne meddelelse, herunder eventuelle tilhørende bilag, udgør ikke et prospekt i henhold til reglerne i den Britiske version af Prospektforordningen og er ikke godkendt af eller indleveret til Financial Conduct Authority i Storbritannien.

Vedhæftede filerAttachments

Selskabsmeddelelse - 022 - 03102022 - Gennemførelse af sammenlægning med Noble Corporation Noble Corporation Announces Completion of Business Combination